Gagauziyada bu yıl yolların düzülmesinä hem eniletmesinä harcanacek 21 mln leydän zeedä

Bakannık Komiteti yanvarin 12-dä kendi oturuşunda kabletti programayı Gagauziyanın erli yol infrastrukturasına 2023-cü yıla. Kimi yolların paylarında remont işleri derindän yapılacek.

Bu yıl dolay yollarına devlet büdjetindän 21 mln leydän zeedä verilecek. Paralar derindän remont işlerinä doorudulaceklar hem kış zamanında yolların kullanmasına.

«13 yolda kuyular kapadılacek, 5 yol da biyaz taşlan enidän döşenilecek. Bu işerä 2mln leydän biraz zeedä Programada bakılı», — söledi Gagauziyanın düzücülük hem infrastruktura Bakanı Оleg Orlioglo.

Finanslar kararlı yolların korkunçsuz durumnarına getirmää. Biyaz sınırları çizmää, yol nışannarını koymaa hem diiştirmää. 2023-cü yılda avtonomiyada bu uura 481 176 ley kararlı.

«Kışın yolların bakımına brakıldı 306 006 ley. Suuk vakıtta avtonomiyada 145 368 metra yol bakılȇr», — ekledi  Оleg Orlioglo.

Bakannık komitetindä belli ettilär o yolların paylarını, angılarında başarıldı işlär yada  yapılaceklar.

«Temeldän tertiplenecek L 627 yolu Caltay küüyündä. İş orada gider 2021 yıldan beri. Bu yıl onu neetlenerlär bitirmää. Bu uura Programada ayırıldı 15 mln ley», — açıkladı  Оleg Orlioglo.

Yolların bir payı yapılacek, angısı Kırlannara götürer. İşlerä lääzım olacek 1,911 bin ley. Taa 80 bin ley smetaya kararlı.

Erideki yollara kararlı paralara derindän remont işleri yapılacek, yolların var olan durumu tutturulacek, tehnika koşulları yapılaceklar laboratoriya aaraştırmakları hem proekt dokumentleri.
Источник grt.md

İlgili statyalar

Video: Komratta dolaylayan yolun 86proţendi hazır

Moldovanın üülen tarafında iki yolun düzmesi: М3 millet trasasını Porumbey-Çimişliya  payında hem Komradın dolaylayan yolunu ONUR türk kompaniyası  86% yaptı. Yolların enilenmäk hem düzmak işlerin durumunnan büünkü günä tanıştı Gagauziyanın Başkanı İrina Vlah. O geldi ONUR kompaniyasının ofisına, angısı Komrat dolayın Bucak küüyün yanında bulunȇr. 16 km asfalt yolunu Gagauziyada «Onur» düzücülük kompaniyası yaptı. Komradın dolay yolun uzunnuu 18,4 кm. Asfaltı koymaa taa 2 kilometralık yolda kalȇr, ahberledi proektin menedjeri Bülent Tatar. İşlär ilerleyecek hava minus 5 gradusadan düşene kadar, söledi o. Yolların düzmesindä kullanılȇr material, angısı «Оnur»  kompaniyası kendi erindä yapȇr, kullanıp dual gazı. Ama ona görä, ani Moldovaya bitki vakıtlar gaz taa az geler, kompaniya…

Video: Kotovskoe küüyünä dooru yolun düzülmesi yakında bitecek

L-625 dolay yolu düzmäk işleri yakında biteceklär. Bu yol Kotovskoe küyünü Çadır-Lunga-Kongaz-Dimitrovka regional yolunnan baalȇr. O üzerä, ani yol şebönkadan yapılıydı, onun bakılmasına her yıl yakın 300 bin ley harcanardı. Remont, angısı 2019-cu yılda başladı, yardım edecek taa efektiv ileri dooru yolu kullanmaa. Trassa, angısı Kotovskoe küyünü Çadır-Kongaz-Dimitrovka dolay yolunnan baalȇr, 18 santim şebönkaylan döşedilär hem örttülär iki katlı asfalt-betonnan 4 hem 6 santim kalınnıınnan. Bundan kaarä yolun kenarlarını 10 santim kalınnıınnan şebönka temelinnän kaaviletirdilär, haberledi DRUMURİ Komrat tehnika uurunda başı Dmitriy Keosä. Bundan kaarä Kotovskoe küyündän çikarkan köprunun üstü asfaltlan döşendi. Koyuldu birkatlı 6 santimnık asfalt, nışannadı Gagauziyanın düzmäk hem infrastruktura bakannıın başı İvan Kolioglo. «2019 yılda…

4mln leydän zeedä subsidiya Gagauziyanın bücetindän ödenecek 25 çiftçi çorbacılıına

Gaguziyanın 25 çiftçilik kurumu kabledeceklär subsidiyaları yapılmış yatırımnar için 2021 yılda deyni kendi kurumnarını illerletmää. Bunu için  kararı kabletti Gagauziya Bakannık komiteti. Çiftçilik kurumnarı, angıları danıştılar subsidiyalar için, kendi kurumnarını illerletmää deyni harcadılar 226 mln leydan zeedä. Subsidiyaların da sayısı 2021 yıl için 4 mln leydän zeedä kurȇr, açıkladı GRT FM yayınında Gagauziya Çiftçilik bakanı Andrey Dimitroglo. “Hepsi, kim verdiydi dokumentlerini, da onnar uydular lääzımnı koşullara kanona görä, kabledeceklär yardımı. Biz onnarın kiyatlarını baktık, da maasuz proţedurayı geçtiktän sora etiştilär Bakannık Komitetinä, neredä kararlandı bu iş adamnarına vermää subsidiyaları”, — açıkladı çiftçilik bakanı. Andrey Dimitroglo urgulardı, ani subsidiyaları kabledeceklär ekonomika…

Çadır – Lunga bolniţasına verildi 300 million ley derindän remont işlerinä  

Gagauziyanın vatandaşı Mihail Vlah kendi facebook sayfasında erleştirdi fotoları, angılarında  gösterili Çadır – Lunga dolay bolniţasının duudurmak bölümün koşularınnan baalı problema. Bu günnerdä bizim televizion grupamız bulundu medik kurumunda hem yakından tanıştı durumnan. Çadır – Lunga dolay bolniţasının öndercisi Natalya Popazoglo nışannadı, ani fotolar, angılarını erleştirdi Gagauziyanın cümnä aktivisti Mihail Vlah, açıklȇȇrlar problemayı, angıs vardı medik kurumun perinatal merkezindä. O  çeketti çalışmaa taa 1990 – ci yıllardan beeri, da o zamandan orada yapılmadı derindän remont işleri. Gagauziya Bakannık komiteti karaladı vermää  3 million ley remont işlerini perinatal merkezindä yapmaa. O bulunȇr yapının 3 – cu katında. 2021 – ci yılda …

Video: İnfrastruktura proektleri Çok-Maydan küüyündä

Bitki yılların içindä avtonomiyanın küüykerindä giriştirilerlär türlü  infrastruktura proektleri, angıları doorudulu ki kurmaa ii koşulları yaşayannara deyni. Önemli onnrdan yolların düzülmesi, angıları yapılmadılar çok yıl, hem sokakların aydınnatması. Aktiv bu işlär yapılȇrlar  Çok-maydan küüyündä dä. Çok-Maydanda  “Küülerin aydınnatması” programası yapılı may 100 proţendä, sade küüyün en kenarkı sokaklarında taa yok şafk. İki ay geeri adınnattılar iki ara sokaa,  neredä karannıkta yaşayannar zorlanardılar geçmää çukurları. Bu işlär için avtonomiyanın bücetindän verildi 180 bin leydän zeedä. Lääzım nışannamaa, ani bir — iki yıl geeri küüdä diiştirdilär lampaları taa ekoom variantına — led- lampalara, nışannadı küüyün primariyanın uzmanı  Anatoliy Zadır. Şafkın geçirmesinnän bilä küüdä düzerlär yolları da, neredä şebönkaylan, neredä döşener  asfalt, hem koyulȇr plitka trotuarlara. Şındı…