Video: Kotovskoe küüyünä dooru yolun düzülmesi yakında bitecek

L-625 dolay yolu düzmäk işleri yakında biteceklär. Bu yol Kotovskoe küyünü Çadır-Lunga-Kongaz-Dimitrovka regional yolunnan baalȇr. O üzerä, ani yol şebönkadan yapılıydı, onun bakılmasına her yıl yakın 300 bin ley harcanardı. Remont, angısı 2019-cu yılda başladı, yardım edecek taa efektiv ileri dooru yolu kullanmaa.

Trassa, angısı Kotovskoe küyünü Çadır-Kongaz-Dimitrovka dolay yolunnan baalȇr, 18 santim şebönkaylan döşedilär hem örttülär iki katlı asfalt-betonnan 4 hem 6 santim kalınnıınnan. Bundan kaarä yolun kenarlarını 10 santim kalınnıınnan şebönka temelinnän kaaviletirdilär, haberledi DRUMURİ Komrat tehnika uurunda başı Dmitriy Keosä.

Bundan kaarä Kotovskoe küyündän çikarkan köprunun üstü asfaltlan döşendi. Koyuldu birkatlı 6 santimnık asfalt, nışannadı Gagauziyanın düzmäk hem infrastruktura bakannıın başı İvan Kolioglo.

«2019 yılda köprünün 60 metra uzunnunda remont yapıldı. 2020-ci yılda yolun bir parçası köprüdän küüyädän asfalt koyuldu. Bu yıl kolayımız oldu bu işleri bitirelim. Yol fondunda 3 milion 300bin ley kabledildiydi da düzmäk kurumu yapabildi bu işleri”, — açıkladı Kolioglo.

Bütünnä 6 bin 120 kvadrat metra yol yapılȇr. 2020 yılda erideki yolların bakılmasına 850 bin 925 ley verildi.
Источник grt.md
465

İlgili statyalar

09 09 21 CALTAY KÜÜYÜN GIRIŞ YOLU YAPILDI

Caltay küüyunä giriş yolun proektın ilk payı başarıldı. Döküldü yakın 2 km asfalt. Şindi yaşayannarda peydalandı kolaylık gezmää kaliteli yoldan. Bu proektı Caltay küüyun yaşayannarı çoktan beklärdilär. Taşlı yoldan diil kolay gezmää. Çok sıra şoferlera lääzım olȇr düzmää transportu. Yolun düzülmesi başladı 1.5 ay geeri. Bütün yolun uzunnuu 7.5 km, ama bu yıl yapıldı yakın 2 kilometra. Drumuri-Comrat düzmäk kompaniyasının temsilcisi Alexey Chesea haberledi, ani koyuldu 18 sm biyaz taş, sora da iki kat asphaltlan örtüldü. Caltay küüyun giriş yolunda koyuldu 10 140 kvadrat metra asfalt. Yolun genişlii 6 metra, nışannadı tehnika gözletmesindä uzman Väçeslav Topal. O taa urguladı, ani…

Komratta kollektoru düzmäk işleri bitämeer

Komrat muniţipal soveti sıradakı oturuşta birkaç önemli soruş baktı. Onnarın sırasında Su-kanal kurumuna Osvobojdeniye sokaanda kanalizaţiya kollektorun düzülmesi için para verilmesi. Açıklamalar süjettä. Komrat muniţipiyasının nasaatı 100 bin leydän zeedä para Su-kanalın kurumuna kararladı vermää neetlän su sistemasının yapılması için düzmäk materialların satın alınmasına. VLADİMİR KARA, Komrat muniţipal sovetin azası: «Bundan kaarä Çernışevskogo sokaanda 320 metra su sistemasının geçirilmesinä 20 bin 611 ley, Sovetskaya sokaanda 300 metra truba – 18 bin 885 leyä, Gogol sokaanda 50 bin 382 ley hem Frunze sokaanda yakın 10 bin leyä. Bu paralar tertiplemäk için koyuldudu». Bundan kaarä sovetin azaları önemli soruş belli ettilär, angısı…

Komradı kuşatan 18,3 kilometralık çevrä yolu açıldı

Canavar ayın (oktäbir) 21-dä, Evropa rekonstrukțiya hem ilerlemä bankasının hem Evroninvestbankın verdii kreditinnän (59,5 milion evro) Gagauziyanın baş kasabasının dolayına en eni tehnologiyalara görä 18,3 kilometralık uzunnuunda yapılan çevrä yolun ofițial açılı oldu. Çevrä yolun açılışında pay aldılar Moldova Premyer-ministrusu Nataliya GAVRİLİȚA, Moldovanın vițe-premyer-ministrusu, infrastruktura hem regionnar ilerlemesi işlerindä ministru Andrey SPINU, Evroninvestbankın Moldova ofisinin Başı Alberto KARLEİ, Gagauziya Başkankası İrina VLAH, Gagauziya Halk Topluşu Başı Dimitriy KONSTANTİNOV, Türkiye Kişinev Büükelçi Uygar Mustafa SERTEL, İtaliya Moldova Büükelçi Lorențo TOMASSONİ, Türkiye Respublikasının Gagauziya Komrat Başkonsulu Hasan AKDOĞAN, yolu yapan Türkiyedän “Onur” kompaniyasının temsilcileri hem başka ofițial insannar. 2019-cu yılın ortasında yapılmaa başlayan…

Çadır-Lunga muniţipiyasının kultura merkezindä düzmäk işleri geçiriler

Angı etapta onnar bulunȇrlar hem nesoy çıkış beklemekleri merkezin başı Jana Paşalı paylaştı. Odun kokusu, çokan urması hem bolgarkanın işlemesi – hepsini bunu vardı nasıl duymaa hem işitmää Çadır-Lunga kultura merkezindä bu yaz günü. Yapıda erlerin, sţenanın hem kreslaların kapital düzmäk işleri geçiriler. Nicä paylaştı kultura kurumun öndercisi Jana Paşalı, polun döşemesi burada taa yapının açılmasından 1970-ci yılların bitkisindän diiştirilmedi. JANA PAŞALI Çadır-Lunga muniţipiyasının kultura merkezin başı : — «Odundan pol, angısı taa 1978 yılda yapıldı, o vakıt açan Kultura merkezi ȇkspluataţiyaya verildi ii kullanıldı hem bizim artistlärlän hem kasabanın yaşayannarınnan, angıları burayi türlü yortulu olaylara gelärdilär. Ama bu pola…

Zavalı Kongaz-Baurçu yolu

2011-ci yıldan beeri, istoriyada artık dördüncülää, Gagauziya öndercileri büük tantalalıklan söledilär, ani Hederlez ayında Moldova Pravitelstvosu Kongaz-Baurçu yolun remondu için 48 milion ley verdi da yol işleri genä başlêêrlar. Sevindirici bir haberdi. Bildirildi, ani 6 kilometralık yol yapılacek en uygun standartlara görä. Çiinenmiş taşlar üstünä 2 kat çetin asfalt koyulacek da işlär yılın sonunadan başarılacek. Hemen bulundu firma da (neredän bulundu biri açıklamadı?), ani çabuk tutundu iştän da hemen, işi bozdu. Orak ayın (iyül) 6-da Kongaz-Baurçu yolunda işleri kontrol etti Gagauziya İspolkomun komisiyası da buldu, ani işlär hiç bir standarta uymêêrlar: taşları çiinämeerlär; iki kat erinä bir kat asfalt koyulêr;…