Çadır – Lunga bolniţasına verildi 300 million ley derindän remont işlerinä  

Gagauziyanın vatandaşı Mihail Vlah kendi facebook sayfasında erleştirdi fotoları, angılarında  gösterili Çadır – Lunga dolay bolniţasının duudurmak bölümün koşularınnan baalı problema. Bu günnerdä bizim televizion grupamız bulundu medik kurumunda hem yakından tanıştı durumnan.

Çadır – Lunga dolay bolniţasının öndercisi Natalya Popazoglo nışannadı, ani fotolar, angılarını erleştirdi Gagauziyanın cümnä aktivisti Mihail Vlah, açıklȇȇrlar problemayı, angıs vardı medik kurumun perinatal merkezindä. O  çeketti çalışmaa taa 1990 – ci yıllardan beeri, da o zamandan orada yapılmadı derindän remont işleri. Gagauziya Bakannık komiteti karaladı vermää  3 million ley remont işlerini perinatal merkezindä yapmaa. O bulunȇr yapının 3 – cu katında. 2021 – ci yılda  yaz zamanında çekedildilär derindän remont  işleri, koronavirus pandemiyanın beterinä  onnar  uzandılar.

NATALYA POPAZOGLO, Çadır – Lunga dolay bolniţasının öndercisi: «Hepsiniz bilersiniz, nesoy halda bulunȇr bizim devletimizdä ȇkonomika durumu, düzmäk tedarıklarına paalar üüsek. Düzücülär adȇrlar, ani  bu yıl biz geçecez bu binaya, da bizim kolayımız olacek  insannarı burada kabletmää, da burada duaceklar eni insannar, islä, kaliteli koşullrda».

Çadır – Lunga dolay bolniţasının yapısının hayatlarında şindän sora bulunȇr eni mobila tedarıkları palatalar için.

NATALYA POPAZOGLO, Çadır – Lunga dolay bolniţasının öndercisi: «Bakmadaan ona, ani derindän remont işleri başarılmadılar, binada şindän sora var mobila tedarıkları,  taa  yapılȇrlar avadannıklar perinatal merkezi içn.  Sanȇrım, ani o zamanadan, açan başaranaceklar derindän remont işleri, biz getirecez hepsi lääzımnı tedarıkları da dolduracez bizim 3 –cu katı: duudurmaktan sora bölümä hem kalın karıların patalogiya bölümünä hepsi lääzımnı avadannıkları erleştirecez».

Şindiki zamannar perinatal merkezindä  giderlär ilk ȇtapın derindän remont işleri. Orada erleşeceklär ginekologiya bölümü, kalın karıların patologiya hem duudurmaktan sora bölümneri.  İkinci etapa görä düşünüler yapılsınnar derindän işlär duudurmak hem operaţiya bölümnerindä. Paralar, derindän yapılmak işleri için perinatal merkezindä  verildilär Gagauziyanın büdjetından, haberledi  Çadır – Lunga kasabasının primarı Anatoliy Topal.

ANATOLİY TOPAL, Çadır – Lunga kasabasının primarı: «Nicä primar sayȇrım, ani her bir proekt, angısı yapılȇr  muniţipiyada,  primariya lääzım katılsın ona. Bütündän,   büünkü  günnär baalantılar  aramızda var. En önemli o, ani her bir proekt, angısı giriştiriler bolniţanın dolayında, o maasuz lääzım doorudulu olsun hastalar için  . İnsan lääzım gelsin, da kabletsin lääzımnı yardımı».

Çadır – Lunga dolay bolniţasının perinatal merkezindä derindän remont işleri plana koyulu bu yılın bitkisinädan başarmaa.  İnsannar için hem uzmannar için olaceklar hepsi lääzımnı   koşular.Mediţina kurumun administraţiyası bekleer eni tedarıkları, angılarını lääzım getirsinnär  aftanın bitkisinädan.
Источник grt.md
313

İlgili statyalar

Çadır – Lunga bolniţanın duudurmak bölümü enilener

Çadır muniţipiyasının dolay bolniţasında düzmäk işleri gider. Bu uura doorulu 2,9 mln.ley avtonomiyanın bücetından kapital investiţiyalar programasına görä. Gagauziyanın Başkanı İrina Vlah kontrol etti ne uurda iş gider. Çadır dolay bolniţasında Perinatal merkezindä düzmäk işlerindän kare koyulacek eni tehnika ki duudurmaktan sora karılar hem uşaklar ii koşullarda bulunsunnar.  Eni tehnika hem tedarlıklar alınaceklar palatalara, imäk odasına hem gigiena odalarına. “Mediţina kurumnarı – soţial – ekonomika infrastrukturasının önemli payı. Lääzım  ilerletää saalıı korumak sistemasını  hem duudurtmak için ii koşulları yapmaa”, — nışannadı Gagauziyanın Başkanı İrina Vlah. Bu günä kadar düzücülär duvarların suvasını hem kimi duvarları yıktılar, eski komunikaţiyaları daattılar. Döküldü erlär,…

Duudurmak bölümü Çadır – Lungada kabletti eni tehnika avadannıklarını

Çadır — Lunga muniţıpiyasının perinatal merkezi kabletti eni zamandaş tehnikayı, ki  vakıdında zor  duuduran karılara yardım etmää. Proektin ilk  payında tehnika alınmasına harcandı  104  bin dollar. Tehnikayı satın aldı  insannarı  destekleyän OON fondu Amerikanın yardımınnan. Proekt  verecek  kolaylık  insana kaliteli  medik yardımını  vermää. Çadır  kasabasının perinatal  merkezinä gumanitar  yardımı  zamandaş  tehnikaylan geldi. Tedarıkları erleştireceklär operaţıya zalasında: eni masalar, tehnika aneteziyayı koymaa deyni hem anayı uşaklan bilä ilk saatların içindä kontrol edän tedarlıklar. «Belliki, medik  yardımı üüsek uura kalkacȇk. Biz taa kaliteli  yardım  edeciiz ana olmaa  hazırlanan karılara. Yok  okadar  laf, nekadar biz  şükürüz te o insannara kim yardım etti  bu …

Çadır-Lunga muniţipiyasının kultura merkezindä düzmäk işleri geçiriler

Angı etapta onnar bulunȇrlar hem nesoy çıkış beklemekleri merkezin başı Jana Paşalı paylaştı. Odun kokusu, çokan urması hem bolgarkanın işlemesi – hepsini bunu vardı nasıl duymaa hem işitmää Çadır-Lunga kultura merkezindä bu yaz günü. Yapıda erlerin, sţenanın hem kreslaların kapital düzmäk işleri geçiriler. Nicä paylaştı kultura kurumun öndercisi Jana Paşalı, polun döşemesi burada taa yapının açılmasından 1970-ci yılların bitkisindän diiştirilmedi. JANA PAŞALI Çadır-Lunga muniţipiyasının kultura merkezin başı : — «Odundan pol, angısı taa 1978 yılda yapıldı, o vakıt açan Kultura merkezi ȇkspluataţiyaya verildi ii kullanıldı hem bizim artistlärlän hem kasabanın yaşayannarınnan, angıları burayi türlü yortulu olaylara gelärdilär. Ama bu pola…

«At – Prolin» Çadir – Lunga primariyasının varlıı olacek

Çadır – Lunga munuţipal soveti büün geçirdi maasuz oturuşu, angısında bakıldı saade bir soruş, angısı baalı «AT – PROLİN» kurumun geçirilmesinnän Çadır – Lunga kasabasının primariyanın varlıına. Temayı  ilerleder Polina Barbova.  Çadır – Lunga munuţipal sovetin oturuşun maasuz geçirilmesi baalı onunnan, ani primariya hazır kabletmää «AT – PROLİN» kurumunu primariyanın varlıına saade o zaman,  açän Gagauziyanın büdjetından 2022 – 2023- cı yılların ikinci paylarından verilecek para kurumun çalışması için. Ama 2024 – cu yılın büük ayından erli kuvetlär makarki biraraz finanslayaceklar bu kurumu, haberledi Çadır – Lunganın primarı Anatoliy Topal. ANATOLİY TOPAL, Çadır – Lunga kasabasının primarı: «Bu vakıdın içindä,…

Çadır-Lungada büük remonttan sora açtılar duudurtmak bölümünü

Çadır kasabasında Perinatal bölümü düzmäk işlerindän sora açıldı. Şindi o hazır kabletmää karıları hem Çadır dolayından, hem başka dolaylardan. Mediţina merkezindä var zamandaş tehnika ki kaliteli mediţina tardımını vermää. Devlettä mediţina bölümü ilerlesin deyni lääzım olsun ii infrastruktura, tehnika hem becerikli uzmannar. Bu en önemli ki eni yaşamak için koşullar olsun. “Büün biz bitki etapta bulunȇrız. Başarȇrız düzmäk işlerini. Burada var zamandaş tehnika.  Bölä tehnika var devlet mediţina kurumnarında”, — söledi Gagauziya saalık bakanı Svetlana Duleva. Nışannandı, ani büünkü koşullar Çadır kasabasınınperinatal merkezindä hep ölä nicä da Kişinövdakı Ana hem uşak merkezindä. Bütündän düzmäk işleri yapıldı  avtonomiya bücetindän, tehnikayı aldı…