Deputatlar açıkladılar Bakannık Komitetin hem Halk Topluşun bücet harçları için Saymak palatasının çıkışlarını

Gagauziya  Halk topluşun oturuşunda Moldova Devletin hem Gagauziyanın Saymak palatalarının çıkışları bakıldı. Onnar kontrol ettilär nicä  Gagauziyanın büceti harcandı 2018-ci  yıldan  2020 yıladan. Audit  kurumnarı  bir sıra kanona karşı  gitmäk belli ettilär. Halk  Topluşun deputatları: Aleksandr  Tarnavskiy, Mihail Jelezoglo  hem  Sergey  Çimpoeş brifingtä  audit  çıkışlarını taa geniştän açıkladılar.

Moldova hem Gagauziyanın Saymak palataları  2018-ci  yıldan  2020 yıladan audit  süresindä belli ettilär  kanona karşı gitmekleri bücetin harcamasında. Sonuç  kararda yazdırılı, ani  Bakannıık komiteti plana görä  gelirleri toplayamadılar.  2018-ci  yılda  gelirlerin sayısı  93% -ti, 2019-cu  yılda-  78%,ama 2020-ci  dä  sade  60%.

«Gelirlerin  iisilmesi negativ  belli ettilär  kendilerini  bücetin harcamak  tarafına da. Üüseldi bücetin  kreditları da, angıları  etişti  birkaç  milliona», — açıkladı Aleksandr  Tarnavskiy.

Gagauziya Halk topluşu başının yardımcısının Aleksandrt Tarnavskin  bakışına görä, Bakannıık komitetin beterinä bir sıra insana lääzımnı  programalar  durgundu.Uşakların doyurulması  liţey  klaslarda, aydın  küüyü. Saymak palata kendi  dokumentindä  nışannadı, ani  Bakannıık komiteti verer  subsidiyaları  ekonomika  agentlerinä  esaba almayarak  normativ  bazayı.

«Bölä  çalışȇr «At-Prolin»  ferması, neredä  safkan  atları  büüderlär. Auditorlar  belli ettilär, ani  kurum çalışȇr  bücet  paralarınnan. Subsidiyaların  sayısı  3  million. Çıkış ne? — Bakannıık komiteti devlet  kurumnarına  bücet  paralarını  verer kanona karşı», — nışannadı Tarnavskiy.

Deputatlar  nışannadılar, ani delegaţıyaları  karşılamaa deyni  paraların  harcanması  hep  normativ bazasında  yok. Bu  neetlerä  Bakannıık komiteti  kendi  başına  bücet  paraları  harcaamış. Bölä 2018 -ci  yılda  İnvestiţıya forumuna  2  million  verildi.

Hep  ölä  güreşmää  hem  durgutmaa  deyni  Covid-19  virusunu  rezerva  fondundan  23  million verildi. Ama  halizdän  sade  10  million harcaandı. Bundan kaarä 7  milliona yakın verildi, ki  yapmaa Valakneşin dolay bolniţasında  infekţıya  bölümünü. Ama  o paralar  orayı  etişmedi, remont  da  yapılmadı, çizgiledi  Gagauziya Halk topluşun deputatı  Mihail Jelezoglo.

«Bölä  boşa  harcamaklar  pandemiya dönemindä hem  şindiki zaman  — kanona karşı  gitmäk. Burada  kalkȇr  soruş, nekadar  dooru  hem  etika tarafından bücet  harcaanȇr», — söledi deputat.

Mihail Jelezoglo  nışannadı, ani  Bakannıık komiteti pek  çok harcȇȇr para  petrol mallarına.

«2021-ci  yılda sade başkan işlerindä  Bakannıı 7 maşınaya  58 bin leylik  petrol  malları almışlar. Yaraştırmaa deyni, Halk topluşu  hep o zaman  bütün  topluşa  deyni  190 bin leylik petrol malları almış», — söledi Mihail  Jelezoglo.

Saymak  palatasının çıkış kiyadında var  notlar  Gagauziya Halk topluşun tarafına da. Onnar  baalı  normativ bazasınnan hem  para harcamasınnan Gagauz Respublikası  hem  Gagauz avtonomiyası  günnerini  geçirlmesindä.
Источник grt.md
140

İlgili statyalar

Halk Topluşu deputatları enseyebildilär  Başkanın yasaanı sade bir kanonda

Gagauziya Halk topluşu deputatları kendi oturuşunda 3 kanon baktılar, angılarını başkan geeri urdu. «Deputatın statusu  için» hem «Bakannıık komiteti için» kanonnar için laf gider. Te o  kanonnar, angılarını  imzalamadı Gagauziyanın Başkanı, Gagauziya Halk topluşu  maasuz oturuşunda baktı. Deputatlar  Başkanın yasaanı ensedilär kanonda, angısına görä Bakannıık komiteti  azaları  kabledärdilär 6  oklad otstavka için. Şindi iisilttilär  ikiyä. Ama  deputatlara deyni okladların sayısı  iisilmedi. Soruşlarda, angıları  baalı  bakannıık komitetin azaların gagauz dili bilmesinin lääzımnıınnan  hem  Bakannıık komitetin  içindä  bölümnerin azaltmasınnan, deputatlar başkanın yasaanı  enseyämedilär. Gagauziya Halk topluşu  oturuşunda deputatlar geldilär karara, ani  Bakannık komitetin  6  okladını  iisilderlär ikiyädan azalar iş görevindän çıkarkan. Bu …

Deputatlar ensedilär başkanın vetosunu baş investiţıyalar kanonuna

Orak ayın 5-dä Gagauziya Halk topluşu  masuuz oturuşunda kanon kurucular Başkanın vetosunu «Baş investiţıyalar» Kanonu için ensedilär. 22 deputat kendi  sesini  verdi ki  diişilmeklär kanonda olsunnar. «Baş  investiţıyalar» Kanonu ilk sıra  2017-ci  yılda  hazırlandı  hem kabledildi. Gagauziya Halk topluşu deputatları  mehanizmayı  kurdular  baş investiţıyaların pay edilmesindä. Paralar  maasuz formulaya görä  verilerlär. 50%  bütün  paradan veriler bölge  maanalı  proektlerin çalışmasına, angılarını giriştirer Bakannıık komiteti, öbür  50% erideki  proektlerä  düşer, angılarını  primariyalar  teklif ederlär. ALEKSANDR  TARNAVSKİY,  GHT başının yardımcısı: «Bundan kaarä  kuruldu  taa bir  platforma. Ona görä  küülär, neredä az kişi  yaşȇȇr, taa zeedä  investiţıya kableder. Bir kaç yıl kanon bölä mehanizmaylan …

Devlet uurunda tenderların giçirilmesi için kanon kabledildi

«Devlet  uurunda tenderlerı  giçirilmesi  için Gagauziyada » Kanonu Gagauziya Halk topluşu deputatları  kablettilär.Bu  kanon  2022 yılda  hederlez ayında  sayıya  koyuldu. Onun avtorları  Aleksandr Tarnavskiy hem Mihail  Jelezoglo. Kanona kendi   kayıllıını Bakannık komiteti verdi. «Devlet  uurunda tenderlerı  giçirilmesi  için Gagauziyada » Kanonu   yazıldı  maasuz Bakannıık komitetinä  hem  Gagauziya Halk topluşuna.Nicä  nışannadı viţe-spiker Aleksandr Tarnavskiy gagauz kanonu karşı  gitmeer devlet  kanonuna  hem  verer  kolaylık  para harcamak  proţesini  taa açık insannara deyni  yapmaa . ALEKSANDR  TARNAVSKİY GHT viţe-spikerı : » Gagauziya Halk topluşu hem Bakannık  komiteti lääzım olacȇklar  kendi  ofiţıal  saytlarında  erleştirsinnär hepsi  annaşmakları. Maasuz onnarı,angıları  20  bindän  zeedä kurȇrlar. Moldova Devletindä bu…

Halk Topluşun deputatları teklif ederlär diiştirmää Bakannık komitetin strukturasını

Komratta Bakannık komitetin işi için kanona görä geliştirmelerinä cümnä okumakları geçti. Eniliklerä görä lääzım olacek birkaç bakannıkları  birleştirmää, M. Maruneviç adına Bilim-Aaraştırmak merkezini hem  İnvestiţiya agenstvosunu çıkarmaa Bakannık  komitetindän. Te bu  enilikleri  deputatlar teklif ettlilär  kabletmää. Reglament komisiyanın başı ,Gagauziya Halk topluşun deputatı  Mihail  Jelezoglo nışannadı,ani “Bakannık komitetin işi için” kanonuna enilikleri Gagauziya Halk topluşun başın yardımcısı Georgiy Leyçu teklif etti kabletmää. Deputatlar  isteerlär  2018-ci yılda kabledilmiş Bakannık  komiteti  için kanonu  diiştirmää. MİHAİL JELEZOGLO GHT reglament komisiyasının başı: «İsteeriz belli etmää  bir sıra  kriteriya hem sorumnarı  Bakannıık komitetin  azalarına. İlerdän onar yoktu. Bakannık Komitetin azası hem bakan var nicä olsun…

Deputatlar teklif ederlär azaltmaa iştän çıkmasınnan baalı ödemekleri avtonomiyanın regional kuvetlerin temsilcilerinä

Gagauziya Halk topluşun deputatları çıktılar tekliflän, angısında isteerlär «Bakannıık komitetin işi için» kanonun 23-cü statyasını diiştirmää. Bu statya verer soţıal garantiyalarını Bakannıık komitetin azalarına. Bakannıık komiteti baktı Gagauziya Halk topluşun kanon proektini diiştirmää «Bakannıık komitetin  işi için» kanonun 23-cü statyasını . Bu soruşu açıkladı finans bakannıın başı Tatyana Doyçeva. TATYANA DOYÇEVA, Gagauziya finans bakannıın başı: «Proektın avtorları «Bakannıık komitetin iş statusu için» kanonun 17-ci statyasına aardılȇrlar. Onnar esaplı yaklaştılar soruşa, angısı baalı devlet görevlerindä çalışannarlan, ama Bakannık komitetin azalarını yannış devlet görevlerindä çalışannarın arasında saydılar». Bakannık komiteti dayma türlü kanon proektlerinnän çıktı, ki diiştirilsin kanona görä devlet görevlerindä çalışanarın kazanç…