Deputatlar ensedilär başkanın vetosunu baş investiţıyalar kanonuna

Orak ayın 5-dä Gagauziya Halk topluşu  masuuz oturuşunda kanon kurucular Başkanın vetosunu «Baş investiţıyalar» Kanonu için ensedilär. 22 deputat kendi  sesini  verdi ki  diişilmeklär kanonda olsunnar.

«Baş  investiţıyalar» Kanonu ilk sıra  2017-ci  yılda  hazırlandı  hem kabledildi. Gagauziya Halk topluşu deputatları  mehanizmayı  kurdular  baş investiţıyaların pay edilmesindä. Paralar  maasuz formulaya görä  verilerlär. 50%  bütün  paradan veriler bölge  maanalı  proektlerin çalışmasına, angılarını giriştirer Bakannıık komiteti, öbür  50% erideki  proektlerä  düşer, angılarını  primariyalar  teklif ederlär.

ALEKSANDR  TARNAVSKİY,  GHT başının yardımcısı: «Bundan kaarä  kuruldu  taa bir  platforma. Ona görä  küülär, neredä az kişi  yaşȇȇr, taa zeedä  investiţıya kableder. Bir kaç yıl kanon bölä mehanizmaylan  uygun çalıştı».

Hederlez ayının 25-dä  Halk topluşu deputatları kablettilär  diişilmekleri » Baş  investiţıyalar » Kanonuna. Diiştirdilär  baş investiţıyaların  verilmesinin  önemlik sırası, genişlettilär dolay  proektin tanımı, eklendi  nokta, ani  erideki  proekt  ayırılarkana  baş  investiţıyalara deyni, esaba alınsın deputatın bakışı lääzım. Deputatların bakışına görä Bakannıık komiteti  3  yıl sıravardı kanonu  dooru  annamȇȇrlar, onuştan da  baş investiţıyaları  yannış pay ederlär.

ALEKSANDR  TARNAVSKİY,  GHT başının yardımcısı: «2019-cu  yılda  22 million,2020-ci  yılda — 43 million, 21-ci dä  27 million. Baş investiţıyaları birkaç  yıl  sade  regional maanasında  proektlerä  verdilär . Bu beterä  erideki  uurda eni  proektlerin  giriştirlenmesi  durgundu.Kanon  durdu erideki  kuvetlerä  deyni. Onuştan da diişilmeklär  lääzım».

Dişilmeklerä  göörä  ilkin bütün para  pay  ediler  eni regional hem erideki  proektlerin arasında, sora  ödenerlär  yarım kalmış  proektlär.

İVAN  KOLİOGLO,  infrastruktura hem  düzmäk  bakannıın başı:  «Bu  prinţiplärlän biz kayılız. Biz dä  isteriz, ani  baş investiţıyalar  birtürlü  pay edilsinnär.  Ama  burada tehnik elementi  peydalanȇr.  3 %  kalȇr, angısı ilerdän  yollanardı  küçük küülerä yardım gibi».

Bakannıık komiteti başının yardımcısı  Olesä  Tanasoglo  nışannadı, ani  proektlär, angıları  ödenerlär  baş  investiţıyalardan, Gagauziya Halk topluşu deputatları ayırȇrlar.Bakannıık komiteti  hem erideki  kuvetlär  sade teklif ederlär. Şindiki  zaman Gagauziyada  reestr  yok ,angısına görä  yakışacȇydı  regional  gem  erideki obyektleri  ayırmaa.

Gagauziya Halk topluşu başının yardımcısı  Aleksandr  Tarnavskiy  annattı, ani  regional obyektlerä girerlär  ekonomikaylan, üüretim  hem  saalıık  bölümnerinnän  baalı  proektlär.

OLESÄ  TANASOGLO,  Bakannıık  komiteti  başının yardımcısı: «Tekliflerin neeti Başkanın kararını  ensemää. Ama biz karşı  geleciiz  problemaylan. Gagauziyanın iki kanonu  biri -birinä  karşı  durȇrlar. Biz dä  şindi  orak ayı. Bizim baş  investiţıyalar  taa harcanmadılar. Ödenmäk durgundu hederlez ayın 15-dän iki  kanonun beterinä. Baş investiţıyalar  kanonunda  bir  prinţip, bücet kanonunda başka».

Diişilmeklär  için «Baş investiţıyalar» kanonuna  22 deputat sesini  verdi.
Источник grt.md
212

İlgili statyalar

Halk Topluşu deputatları enseyebildilär  Başkanın yasaanı sade bir kanonda

Gagauziya Halk topluşu deputatları kendi oturuşunda 3 kanon baktılar, angılarını başkan geeri urdu. «Deputatın statusu  için» hem «Bakannıık komiteti için» kanonnar için laf gider. Te o  kanonnar, angılarını  imzalamadı Gagauziyanın Başkanı, Gagauziya Halk topluşu  maasuz oturuşunda baktı. Deputatlar  Başkanın yasaanı ensedilär kanonda, angısına görä Bakannıık komiteti  azaları  kabledärdilär 6  oklad otstavka için. Şindi iisilttilär  ikiyä. Ama  deputatlara deyni okladların sayısı  iisilmedi. Soruşlarda, angıları  baalı  bakannıık komitetin azaların gagauz dili bilmesinin lääzımnıınnan  hem  Bakannıık komitetin  içindä  bölümnerin azaltmasınnan, deputatlar başkanın yasaanı  enseyämedilär. Gagauziya Halk topluşu  oturuşunda deputatlar geldilär karara, ani  Bakannık komitetin  6  okladını  iisilderlär ikiyädan azalar iş görevindän çıkarkan. Bu …

“Kapital  investiţıyalar” hem “Aydınnanmış küü programası” kanonnarına diişilmeklär bakıldı cümnä seslemeklerindä

Gagauziya Halk Topluşu deputatları cümnä seslemeklerin süresindä  nışannadılar, ani “Kapital  investiţıyalar» hem “Küüleri aydınnatmak”kanonnarında diişilmeklär lääzım olsun. Kanon kurucuları  teklif ettilär  beş kanon iniţıativasını iki kanona. Gagauziya halk toluşu  deputatları teklif ederlär kapital  investiţıyaların  bir payını  vermää  avtonomiyanın küülerin hem kasabaların primariyaların ilerlemesinä. Bölä olacȇk kolaylık  taa faydalı  işi  kurmaa kuvetlerin  arasında. Hep ölä  deputatın kayıllıı lääzım olacȇk,  deyni giriştirmää investiţıya proektleri  onun  kasabasında yada küüyündä. Deputatın imzası lääzım olcȇk  sade  te o proktlerä, angıları  devlet hem bölgä  bücetlerindän ödeneceklär. Gagauziya  halk  topluşun iki deputatı  Aleksandr  Tarnavskiy  hem Mihail  Jelezoglo   bu  diişilmeklerin avtorları. Deputatlar taa isteerlär, ki investiţiya proektlerin sayısını …

Halk Topluşu kabletti “Baş investiţiyalar için” kanonuna diişilmekleri

GHT deputatları yaptılar diişilmekleri “Baş investiţiyalar için” kanona. Onnarın biri — avtonomiyanın bücetndan finansları regional hem erli proektlerä kabletmää deyni lääzım olacek erli deputatın izini. Diişilmekleri teklif etmiş deputatlar sayȇrlar, ani “Baş investiţiyalar için” kanonuna lääzım yapılsınar diişilmeklär, çünkü onnarın baş neeti — dooru hem birtürlü pay etmää cümnä finanslarını, nışannadı GHT deputatı Aleksandr Tarnavskiy. “ 2017 – ci yılda kanon başka uurda çalışardı. Oldu ölä, ani iki yıln süresindä Bakannık Komiteti doorudardı paraları eski proektlerin bitirilmesinä. Primariyalar sa  iki yıl kabletmeerlär paraları. Biz isteeriz diiştirmää bu prinţipı. Biz isteeriz ilkin pay edilsin hepsi bu uura bücettä bakılan paralar dooru…

Deputatlar teklif ederlär azaltmaa iştän çıkmasınnan baalı ödemekleri avtonomiyanın regional kuvetlerin temsilcilerinä

Gagauziya Halk topluşun deputatları çıktılar tekliflän, angısında isteerlär «Bakannıık komitetin işi için» kanonun 23-cü statyasını diiştirmää. Bu statya verer soţıal garantiyalarını Bakannıık komitetin azalarına. Bakannıık komiteti baktı Gagauziya Halk topluşun kanon proektini diiştirmää «Bakannıık komitetin  işi için» kanonun 23-cü statyasını . Bu soruşu açıkladı finans bakannıın başı Tatyana Doyçeva. TATYANA DOYÇEVA, Gagauziya finans bakannıın başı: «Proektın avtorları «Bakannıık komitetin iş statusu için» kanonun 17-ci statyasına aardılȇrlar. Onnar esaplı yaklaştılar soruşa, angısı baalı devlet görevlerindä çalışannarlan, ama Bakannık komitetin azalarını yannış devlet görevlerindä çalışannarın arasında saydılar». Bakannık komiteti dayma türlü kanon proektlerinnän çıktı, ki diiştirilsin kanona görä devlet görevlerindä çalışanarın kazanç…

Devlet uurunda tenderların giçirilmesi için kanon kabledildi

«Devlet  uurunda tenderlerı  giçirilmesi  için Gagauziyada » Kanonu Gagauziya Halk topluşu deputatları  kablettilär.Bu  kanon  2022 yılda  hederlez ayında  sayıya  koyuldu. Onun avtorları  Aleksandr Tarnavskiy hem Mihail  Jelezoglo. Kanona kendi   kayıllıını Bakannık komiteti verdi. «Devlet  uurunda tenderlerı  giçirilmesi  için Gagauziyada » Kanonu   yazıldı  maasuz Bakannıık komitetinä  hem  Gagauziya Halk topluşuna.Nicä  nışannadı viţe-spiker Aleksandr Tarnavskiy gagauz kanonu karşı  gitmeer devlet  kanonuna  hem  verer  kolaylık  para harcamak  proţesini  taa açık insannara deyni  yapmaa . ALEKSANDR  TARNAVSKİY GHT viţe-spikerı : » Gagauziya Halk topluşu hem Bakannık  komiteti lääzım olacȇklar  kendi  ofiţıal  saytlarında  erleştirsinnär hepsi  annaşmakları. Maasuz onnarı,angıları  20  bindän  zeedä kurȇrlar. Moldova Devletindä bu…