Halk Topluşu deputatları enseyebildilär  Başkanın yasaanı sade bir kanonda

Gagauziya Halk topluşu deputatları kendi oturuşunda 3 kanon baktılar, angılarını başkan geeri urdu. «Deputatın statusu  için» hem «Bakannıık komiteti için» kanonnar için laf gider. Te o  kanonnar, angılarını  imzalamadı Gagauziyanın Başkanı, Gagauziya Halk topluşu  maasuz oturuşunda baktı. Deputatlar  Başkanın yasaanı ensedilär kanonda, angısına görä Bakannıık komiteti  azaları  kabledärdilär 6  oklad otstavka için. Şindi iisilttilär  ikiyä. Ama  deputatlara deyni okladların sayısı  iisilmedi. Soruşlarda, angıları  baalı  bakannıık komitetin azaların gagauz dili bilmesinin lääzımnıınnan  hem  Bakannıık komitetin  içindä  bölümnerin azaltmasınnan, deputatlar başkanın yasaanı  enseyämedilär.

Gagauziya Halk topluşu  oturuşunda deputatlar geldilär karara, ani  Bakannık komitetin  6  okladını  iisilderlär ikiyädan azalar iş görevindän çıkarkan. Bu  soruşta 25 deputat  kendi  kayıllıını verdi.

«Neçin Moldova Devletin Hükümeti  gitti başka yoldan? Biz dä  kendi  tarafımızdan  neçin lääzım onnara karşı gidelim? Onnar  denedilär  ölä  çalışmaa.  Bän teklif ederim  kollegalarım esaba alsınnar kanonun  yüridik  tarafını. Biz çetin duracez kendi  bakışımızda. Diil önemli,  angı  Bakannıık komitetin azaları 6 oklad kabledeceklär. Bunnar mı, o sa öbürleri mi, ama  biz kanona görä  lääzım çalışalım. İnsan da  lääzım bilsin, ani  var  te bölä  kurallar  hem  kanonnar», — nışannadı GHT  başının yardımcısı Georgiy  Leyçu. 

Deputatlar sa ileri dooru altı oklad kabledeceklär onnar kendi görevindän çıkarkan.  Ama kanon kurucuları  adadılar, ani  deputatların da  okladların sayısı  iştän cıktıynan diişicek, onnar neetlenerlär bakmaa bu soruşu  3 aydan sora.

Bu  soruşları temsil etti bücet hem finans komissiyasının başı  Nikolay İvançuk. O nışannadı, ani deputatlar da  lääzım  birkaç posobiyadan ret etsinnär. Bu  soruşta  sesini  20  deputat verdi.  Ama  başkanın yasaanı  ensemää  deyni  lääzımdı 22 ses.

«Yazık, ani  kollegalarımız bizimnän diil  kayıl  bu  soruşta. Bu  iisiltmeleri  istedik yapmaa ki korumaa deyni bücet paralarını. Zor vakıt. Bu  para artırmaları lääzım. Ama  bizi  kollegalarım annamadılar. Ama o onnarın hakı», — söledi Nikolay İvançuk.

Deputatlar nışannadılar, ani  başkan hem onun temsilcileri biri dä Gagauziya Halk topluşu oturuşuna gelmedi.

«İlk  lafı  lääzımdı  verelim Başkana,ama o yok. Onun temsilcileri dä  yok. Biz teklif ettik, ama onnar gelmedilär», — söledi GHT başı.

«Bakannıık  komiteti  için»  kanonu bakarkana Gagauziya Halk topluşu  deputatları Bilim — Aaraştırmak merkezini hem investiţıyalar Agentstvosunu   Bakanık komitetindän çıkarmaa lääzımnıını açıkladılar. Deputatlar taa  nışannadılar, ani  Bakannıık komitetin azaları  lääzım bilsin  gagauz dilini. Bu soruşları  açıkladı  reglament, deputat etikası herzamankı komisiyasının başı Mihail Jelezoglo.

«Gagauz dili gagauzluu nışannȇȇr. Kuvetlerin ön daavası — gaguz dilini ilerletmää, onun kullanmasını genişletmää. Bu  laflar Gagauziyanın baş  kanonundan alınma. Bu  kanona görä  lääzım başkan da, Bakannık komitetin azaları da  çalışsınnar», — söledi Mihail Jelezoglo.

Soruş, angısı  baalıydı  Bakannık komitetin azaların gagauz dilinin bilmesinnän kavgalara getirdi. Deputat  Demyan Karaseni  nışannadı, ani  Gagauziyanın baş kanonuna görä  avtonomiyada 3 dil çalışȇr: gagauz, moldovan hem rus. Onun laflarına görä,  ayırarkana  Bakannıık komitetin azalarını, lääzım bakmaa onnarın professional uuruna.

«Sayȇrım, ani  Gagauziyanın  baş kanonuna karşı  gideriz. Biz şindi  esaba almȇȇrız te o küüleri, neredä yaşȇrlar bulgarlar, gagauzlar yannaşık: Rus Kiseliyası, Ferapontyevka, Bucak», — söledi Demyan Karaseni.

 

«2018-ci  yılda  kabledildi  kanon, neredä  yazılı, anı Bakannıklarda çalışan  insannar lääzım bilsinnär gagauz dilini. Nokta!», — cevap verdi ona  GHT  başı.

 

«İsteerim sölemää, ani  soruş  genä  kalktı  milletlik için. Bitki-bitkiyä kimsä  cezalanacȇk ,ani  kavgalar kalkȇrlar. Biz bir sıra da insanın milletlii için bişey  sölämedik. Ani  dili lääzım bilsinnär, o var  Gagauziyanın kanonnarında. Ama siz istäärseydiniz biz bu  punktları silelim kanondan ,biz onnarı  silecez», — söledi Georgiy  Leyçu.

Bu soruşta  sade  21 deputat sesini  verdi. Etişmedi sade bir ses  ki  başkanın yasaa ensenilsin. Bakannık komitetin strukturası  hep ölä  kalacȇk. Sorumnar da  onun azalarına eski kaldılar.
Источник grt.md
266

İlgili statyalar

Halk Topluşunda teklif ederlär giriştirmää Gagauziyada başbakan görevini

GHT reglament komissiyası  geçirdi büün «Bakannıık komitetin bakannıkları için» kanon proektinin cümnä seslemeklerini. Onun avtoru  Gagauziya Halk Topluşun başının yardımcısı  Georgiy Leyçu. Bakannıklar  kurulȇrlar Bakannık komitetin strukturasında  hem Gagauziya Başkanın tekliflerinä görä. «Bakannıık komitetin bakannıkları için» kanon proektindä GHT hem Bakannıık komitetin  hakları  belli  edildi. Kanon kurucu hem yönetim kuvetleri olmaz karışsınnar bakannıkların  işinä, sayȇr Gagauziya Halk topluşu başının yardımcısı  Georgiy Leyçu. Büün  hepsi  bakannıklar itaat ederlär  Gagauziyanın başkanına. Ama  GHT kendi  sırasında var nicä  karışsın eerlim bakannıklarda yada onnara ilgili  bölümnerindä  kabledildiysä  kanona karşı karar. Bu  punktu  deputatlar isteerlär Gagauziyanın baş  kanonuna — Ulojeniyeyä eklemää. «Şindiki zaman Gagauziyanın baş…

Deputatlar teklif ederlär azaltmaa iştän çıkmasınnan baalı ödemekleri avtonomiyanın regional kuvetlerin temsilcilerinä

Gagauziya Halk topluşun deputatları çıktılar tekliflän, angısında isteerlär «Bakannıık komitetin işi için» kanonun 23-cü statyasını diiştirmää. Bu statya verer soţıal garantiyalarını Bakannıık komitetin azalarına. Bakannıık komiteti baktı Gagauziya Halk topluşun kanon proektini diiştirmää «Bakannıık komitetin  işi için» kanonun 23-cü statyasını . Bu soruşu açıkladı finans bakannıın başı Tatyana Doyçeva. TATYANA DOYÇEVA, Gagauziya finans bakannıın başı: «Proektın avtorları «Bakannıık komitetin iş statusu için» kanonun 17-ci statyasına aardılȇrlar. Onnar esaplı yaklaştılar soruşa, angısı baalı devlet görevlerindä çalışannarlan, ama Bakannık komitetin azalarını yannış devlet görevlerindä çalışannarın arasında saydılar». Bakannık komiteti dayma türlü kanon proektlerinnän çıktı, ki diiştirilsin kanona görä devlet görevlerindä çalışanarın kazanç…

Halk Topluşun deputatları teklif ederlär diiştirmää Bakannık komitetin strukturasını

Komratta Bakannık komitetin işi için kanona görä geliştirmelerinä cümnä okumakları geçti. Eniliklerä görä lääzım olacek birkaç bakannıkları  birleştirmää, M. Maruneviç adına Bilim-Aaraştırmak merkezini hem  İnvestiţiya agenstvosunu çıkarmaa Bakannık  komitetindän. Te bu  enilikleri  deputatlar teklif ettlilär  kabletmää. Reglament komisiyanın başı ,Gagauziya Halk topluşun deputatı  Mihail  Jelezoglo nışannadı,ani “Bakannık komitetin işi için” kanonuna enilikleri Gagauziya Halk topluşun başın yardımcısı Georgiy Leyçu teklif etti kabletmää. Deputatlar  isteerlär  2018-ci yılda kabledilmiş Bakannık  komiteti  için kanonu  diiştirmää. MİHAİL JELEZOGLO GHT reglament komisiyasının başı: «İsteeriz belli etmää  bir sıra  kriteriya hem sorumnarı  Bakannıık komitetin  azalarına. İlerdän onar yoktu. Bakannık Komitetin azası hem bakan var nicä olsun…

Deputatlar açıkladılar Bakannık Komitetin hem Halk Topluşun bücet harçları için Saymak palatasının çıkışlarını

Gagauziya  Halk topluşun oturuşunda Moldova Devletin hem Gagauziyanın Saymak palatalarının çıkışları bakıldı. Onnar kontrol ettilär nicä  Gagauziyanın büceti harcandı 2018-ci  yıldan  2020 yıladan. Audit  kurumnarı  bir sıra kanona karşı  gitmäk belli ettilär. Halk  Topluşun deputatları: Aleksandr  Tarnavskiy, Mihail Jelezoglo  hem  Sergey  Çimpoeş brifingtä  audit  çıkışlarını taa geniştän açıkladılar. Moldova hem Gagauziyanın Saymak palataları  2018-ci  yıldan  2020 yıladan audit  süresindä belli ettilär  kanona karşı gitmekleri bücetin harcamasında. Sonuç  kararda yazdırılı, ani  Bakannıık komiteti plana görä  gelirleri toplayamadılar.  2018-ci  yılda  gelirlerin sayısı  93% -ti, 2019-cu  yılda-  78%,ama 2020-ci  dä  sade  60%. «Gelirlerin  iisilmesi negativ  belli ettilär  kendilerini  bücetin harcamak  tarafına da. Üüseldi…

Deputatlar ensedilär başkanın vetosunu baş investiţıyalar kanonuna

Orak ayın 5-dä Gagauziya Halk topluşu  masuuz oturuşunda kanon kurucular Başkanın vetosunu «Baş investiţıyalar» Kanonu için ensedilär. 22 deputat kendi  sesini  verdi ki  diişilmeklär kanonda olsunnar. «Baş  investiţıyalar» Kanonu ilk sıra  2017-ci  yılda  hazırlandı  hem kabledildi. Gagauziya Halk topluşu deputatları  mehanizmayı  kurdular  baş investiţıyaların pay edilmesindä. Paralar  maasuz formulaya görä  verilerlär. 50%  bütün  paradan veriler bölge  maanalı  proektlerin çalışmasına, angılarını giriştirer Bakannıık komiteti, öbür  50% erideki  proektlerä  düşer, angılarını  primariyalar  teklif ederlär. ALEKSANDR  TARNAVSKİY,  GHT başının yardımcısı: «Bundan kaarä  kuruldu  taa bir  platforma. Ona görä  küülär, neredä az kişi  yaşȇȇr, taa zeedä  investiţıya kableder. Bir kaç yıl kanon bölä mehanizmaylan …