Devlet uurunda tenderların giçirilmesi için kanon kabledildi

«Devlet  uurunda tenderlerı  giçirilmesi  için Gagauziyada » Kanonu Gagauziya Halk topluşu deputatları  kablettilär.Bu  kanon  2022 yılda  hederlez ayında  sayıya  koyuldu. Onun avtorları  Aleksandr Tarnavskiy hem Mihail  Jelezoglo. Kanona kendi   kayıllıını Bakannık komiteti verdi.

«Devlet  uurunda tenderlerı  giçirilmesi  için Gagauziyada » Kanonu   yazıldı  maasuz Bakannıık komitetinä  hem  Gagauziya Halk topluşuna.Nicä  nışannadı viţe-spiker Aleksandr Tarnavskiy gagauz kanonu karşı  gitmeer devlet  kanonuna  hem  verer  kolaylık  para harcamak  proţesini  taa açık insannara deyni  yapmaa .

ALEKSANDR  TARNAVSKİY GHT viţe-spikerı : » Gagauziya Halk topluşu hem Bakannık  komiteti lääzım olacȇklar  kendi  ofiţıal  saytlarında  erleştirsinnär hepsi  annaşmakları. Maasuz onnarı,angıları  20  bindän  zeedä kurȇrlar. Moldova Devletindä bu norma yok.Onnar  saytlarına koymȇȇrlar  annamaşları ,angıları  200 bin ley tutȇrlar hem  sayılȇrlar  nicä  devlet  bücet  harcamakları».

Viţe- spiker Aleksandr Tarnavskiy annattı, nesoy  eniliklär var gagauz kanonunda.Avtorlar  teklif  ettilär satın alan iş grupasına  Gagauziya Halk topluşu  infrastruktura ,transport,baalantılar  hem  düzmäk  komisiyasının  temsilcisi  girsin hem onda  olsun  hak  sesini  vermää.

ALEKSANDR TARNAVSKİY GHT viţe-spikerı : » Satın alan organın ofiţıal  sayfasında  erleştirilecek diil sade  annaşmalar,ama  onnarın paasını da. Belli olacȇk  nekadar  harcadılar  hem nereyi.Angı  kontrakt ödenmiş,angısı diil.Biz dayma  kavga  ederiz neçin yok  açıklık  hem  dooruluk devlet uurunda  geçirilän  satın almaklarında».

Devlet  uurunda geçirlenän  tenderlar  Gagauziyanın bücetin harcamak  bölümün en  büük payı. Aleksandr Tarnavskiy sayȇr , ani gagauz kanonu verecek kolaylıı  bu  satın almakları  taa faydalı  hem  açık geçirmää.

ALEKSANDR TARNAVSKİY GHT viţe-spikerı : «Biz bölä  kanonu gördük Tirolün üülen tarafında. Onnar  çoktan bu  yolu ayırdılar. Onnar  kendi  annaşmaklarını  çoktan  saytlarında  erleştirerlär. Ko herbir  insan bilsin nereyi  para harcanȇr . Sormasınnar  neçin benzinı bu kadar paraya  satın aldılar? Onuştan da peydalandı  ideyä  bölä  kanon kabletmää».

«Devlet  uurunda tenderların  giçirilmesi  için Gagauziyada» Kanonu Gagauziya Halk topluşu deputatları  ilk  okumakta  kablettilär.
Источник grt.md
261

İlgili statyalar

Merkez seçim komisiyasının bücetı iisildi

Gagauziya bücetında 2022 yılına  avtonomiyanın Bakannık komiteti belli etti 1 million 334 dört bin ley Merkez Seçim komisiyasına. Ama Halk topluşun deputatları  braktılar onun işinä 900 bin ley. Onnar nışannȇȇrlar, ani harçları lääzım iisiltmää. GHT viţe-spikeri Aleksandr Tarnavskiy  açıkladı başka bakışı GRT kanalında “Обсуждаем вместе” programasında. Merkez Seçim komisiyasının harçlarını  deputatlar  azalttılar 60 proţendä. Bunu haberledi  GHT başın yardımcısı Aleksandr Tarnavskiy. Bölä kararı deputatlar kablettilär, açan bakardılar 2022 yılına bücetını. Bu sebepä görä Merkez Seçim komisiyasının çalışannarın çoyu kazanç parasız kaldılar, nışannadı viţe-spiker Aleksandr Tarnavskiy.  ALEKSANDR TARNAVSKİY  GHT viţe-spikerı : — «Biz yannış yaptık Merkez Seçim komisiyasının bucetindä, bu diil…

Deputatlar ensedilär başkanın vetosunu baş investiţıyalar kanonuna

Orak ayın 5-dä Gagauziya Halk topluşu  masuuz oturuşunda kanon kurucular Başkanın vetosunu «Baş investiţıyalar» Kanonu için ensedilär. 22 deputat kendi  sesini  verdi ki  diişilmeklär kanonda olsunnar. «Baş  investiţıyalar» Kanonu ilk sıra  2017-ci  yılda  hazırlandı  hem kabledildi. Gagauziya Halk topluşu deputatları  mehanizmayı  kurdular  baş investiţıyaların pay edilmesindä. Paralar  maasuz formulaya görä  verilerlär. 50%  bütün  paradan veriler bölge  maanalı  proektlerin çalışmasına, angılarını giriştirer Bakannıık komiteti, öbür  50% erideki  proektlerä  düşer, angılarını  primariyalar  teklif ederlär. ALEKSANDR  TARNAVSKİY,  GHT başının yardımcısı: «Bundan kaarä  kuruldu  taa bir  platforma. Ona görä  küülär, neredä az kişi  yaşȇȇr, taa zeedä  investiţıya kableder. Bir kaç yıl kanon bölä mehanizmaylan …

Evin alınması için yardımı var nicä 50 yaşınadan kabletmää

GHT deputatları kablettilär popravkayı «Genç ayleleri evin alınmasında tutturmak için».  Şindi Gagauziyanın yaşayannarı 50 yaşınadan var nicä kabletsinnär yardımı kuvetlerdän evin yada katlı evdä yaşamak aerin alınmasında. Boy sınırı yardımın kabletmesindä 5 yıla zeedelendi. HT büdjet komisiyasının başı Nikolay İvançuk smledi, ani öncä gagauz kanonu verärdi kolaylıı aylelerä  var olan programayı kullanmaa 45 yaşınadan. NIKOLAY İVANÇUK GHT bücet politika komisiyasının başı: -«Yaş sınırı 45-tän 50 yaşınadan diişili, çünkü 50 yaşınadan aylä genö sayılȇr da var nicä subsidiyaları kabletsin».  Kanon prektin avtoru Aleksandr Tarnavskiy belli etti, ani popravka iki okumakta var nicä kabledildin, çünkü HT hem Bakannık komitedi bu soruşta bir…

Aleksandr Tarnavskiy temsil etti  Moldovayı Evropa Sovetin uurunda

Foto: Congress of Local and Regional Authorities Halk Topluşun başın yardımcısı Aleksandr Tarnavskiy pay aldı Evropa Sovetin bölgä hem erideki kuvetlerin kongresın 42-ci sessiyasında. Kongresta temsil edildi 200 bin erindeki hem bölgä kuvetleri hem 47 devlet — Evropa Sovetin pay alannarı. Evropa Sovetinä 47 devlet girer. Halk Topluşun başın yardımcısıAleksandr  Tarnavkiy nışannadı, ani  Strasburgta Evropa Sovetin erideki  hem  bölgä  kuvetlerin kongresın oturuşunda kaldırıldı  soruş  baalı  Ukrayınadan kaçan insannarlan. Gagauziya hem Ukraına devletin Odessa kasabası — komuşusu. Avtonomiya baba marta ayın  24 -dä  başladı  kabletmää  oradan ilk gelän insannarı. «Gagauziya ilk  bölgä ,angısı  çeketti  Ukrayınadan kaçan insannarı  kabletmää. Bän söledim,ani  yardım…

Gagauziyada neetlenerlär Georgiev şiridi kullanmasını koruyan kanonunu kabletmää

Gagauziya Halk topluşu  üridik  komisiyası geçirdi  cümnä  seslemeklerini  iki    kanon proktlerinä görä. İlk  kanon proekti  «Georgiev  şiridi» akţiyası   için hem kanon  «Gagauziyada  Büük Vatan cengin nışannarını  kullanmaa» deyni. Kanon iniţiativaların avtoru Gagauziya Halk topluşu deputatı  Sergey  Çimpoeş. «Yazarkana bu kanon proektini  biz ilkin düşündük, nicä korumaa insannarı  hederlez ayın 9-da», çizgiledi  Gagauziya Halk  topluşun deputatı  İvan Dimitroglo,  söz  tutarkana  cümnä  okumaklarında. «Bileriz, ani  çoyu  hederlez ayın 9-da  akţıyaya katılacȇklar. Biz — deputatlar lääzım  vatandaşları  koruyalım. Onnara var nicä  9 bin ley ceza koysunnar», — söledi İvan Dimitroglo. Deputat Sergey Çimpoeş nışannadı, ani  «Gagauziyanın maasuz statusu  için» kanonunda var punkt, angısına…