Deniz flotun gününü asker veterannarı kutladılar Kipçakta

Orak ayın  bitki pazarında bakılêêr Deniz  Flotun Günü. Kıpçak  küüyünün denizçileri   adetleri bakarak, kendi  büük  yortu  günündä  kutlȇȇrlar  biri-birini,  kafadarlarını  hem   askerlik vakıdını aklına  getirerlär. Yortulu oluşta bulundu bizim televizion grupamız.

Deniz Flotun Gününü kutlamaa Kıpçak  küüyündä oldu  gözäl bir adet.  Kıpçak  küüyünün  denizçileri  unutmêêrlar hem  her  yıl  sayȇrlar o günü, onnara herkezinä deyni Deniz  Flotun  Günü baalı en meraklı  emoţiyalarlan. Sıcaklan  ürklerindä aklına getirerlär askerlik  vakıtlarını.

FÖDOR HRAPAKOV, motoristlerin başı: “Bän beenerim  suyu,  büüdüm  deredä,  suda var nicä demää. Bizim yanımızda vardı tıynak, orda  ikanardık. Karşıladılar pek islää, mamu da, tätü da, dädu saadı taa, karşladılar   islää.  Çekettik  düşünmää  ani  işä,  açan  gitmeerim  oyanı  başka. Mamu  brakmadı, da  kaldım, gitmedim,  burada işledim Kolhozda”.

Denizçilär  umutlanêr,  ki  gençlär  da  bu  gözäl  günü  unutmayacȇklar, çünkü  onnardan   sora  da  bu  gün  lääzım  unudulmasın.

İVAN YANULOV, baş starşına: “Şindi onnar slujbayı  geçmeer  niçä  biz  geçärdik, onnarda başka intereslär şindi. Isteerim  danışmaa, ki  onnar  bobaların  albomnarına  baksınnar, seslesinnär  ne  onnar  annadêêr,  da  istoriyayı  unutmasınnar”.

Sabaalen, dizilmektän sora, denizçilär  gittilär  mezarlaa koymaa  çiçek  anmak taşına, saymaa   hem  getirmää  aklına  kafadarlarını,  kim  yok  onnarın   yanında. Denizçilär  kendi  kuvedinnän  anmak  taşını  kodular ki  sayılsın  hem  anılsın  onnarın kafadarları.

İVAN SONGROV, ilk statyada starşına: “Gezärdik  herbir  mezarı,  ani  anmaa   onnarı.  Da  gezmemää  deyni  erdän — erä,  biz  düşundük burada koymaa bir anmak taşını, ani  olsun   geldiynän  da  nända  aklımıza  getirelim  o  adamnarı, kim  gitti öbür  dünäyä. Savaşacȇz  taa nesaydı yapmaa, taa  kırnak yapmaa burasını  ötää  dooru”.

Geldi kutlamaa Kıpçak küüyün hem Gagaziyanın başka küülerin denizçilerini Aneniy-Noy  dolayin denizçilär birliin  başın yaardımcısı Evgeniy  Rotar.

EVGENİY ROTAR, Aneniy-Noy dolayin denizçilär birliin  başın yaardımcısı: “İleerki  vakıtta,  açan  annardılar ani askerliini yapmadın, seninnän  istemäzdilär lafetmää. Onuştan  isteerim  danışmaa  gençlerä,  korusunar  kendi   saalıını, o  en  paalı. Sakınmasınnar  gitmää askerlää,  diil  sade Deniz Flotuna, ama nereyı  isteerlär, o  lääzım hem yaardım  edeer  yaşamakta”.

Kıpçak  küüyünün denizçileri Gagayziyadan ilk kim girdi Marinesko adına denizçilerin asoţiyaţiyasına. Kazayak hem Kongaz  küüyündän da  denizçilär yazdılaar danışmayı  ki  Marinesko  asoţiyaţiyasına girmää.
Источник grt.md
203

İlgili statyalar

Askercilerin girginnii insannarin akillarinda kalêr

Kıpçak   küüyündä    açtılar  Afgan  cengin   askerlerlerinä  anmak  taşını. Açılmaya   geldi  musaafirlär da ,  küüyün   yaşayannarı  da,  temayı ilerleder  bizim korrespondentimiz. Afgan   askercileri her    zaman   hepsinä   örnek  ,  nica  lääzım   bitkiyadan  kendi  vatanını   korumaa ,  nica  lääzım   beenmää  kendi   ana   tarafını. Kıpçak   küüyün   Afgan  cengin   askerleri  nışannadılar,  ani  bütün   üüreeni  koydular  ki   bu  anmak  taşını  kaldırmaa.  Hepsi   işleri  onnar  yaptılar   kendi   kuvetlerinnän  hem  kolaylıklarınnan. İVAN   DRAGAN   Kıpçak  küüyün  Afgan  ascercilerin  birliin  başı : — «Bu  anmak   taşı  üüsek   uurda   durêr   öbür  anmak  taşların  arasında  Afgan  askercilerinä  deyni.  Açan  biz  düzärdik   bu  anmak taşını,   küüyün   yaşayannarı  yaklaşıp   söleyärdi  ani  pek  gözäl.  Küüyün  …

Kipçakta küçük yaşayannara Uşakları  korumak  günündä yaptılar türlü olayları

Uşakları  Korumak  gününä  Kıpçak  küüyündä  kuruldu  türlü  şen programmalar. Uşaklar  kablettilär  unudulmaz emoţiyaları. Uşakların  yortulu  günündä  bulundu  bizim korrespondentımız  Oleg Duloglo. Uşakları korumak gününü beener hem bekleer  herbir  uşak, bu  gün  hepsi onnarın  yanında, bütün sevgi onnara. Uşakların içi doluydu duygularlan, şenniklän, sevgiylän.  «Bän çok sevindim, ani çeketti  bölä olay. Bän pek beendim  oyunu, ani çatıynan döndürmää. Beenerim, ani hepsi kayıl oldu atlamaa,  bän pek sevindim bu olaya».   «Bu gün hepsi lääzım  korusun uşakları. Burada türlü olaylar geçer. Mamular lääzım  büün  hepsini  bizä braksınnar, neçinki bu bizim  günümüz. Bän pek  beenerim kendi anamı hem bobamı».   «Pek şenim, pek beendim …

Lääzım hep biri –birinä doru gitmää. Kazayaktan Kavaljı aylesinin kısmetinin saklılıkları nedir

Her yıl Aylä günü Kazayak küüyüdä geniş kutlanılȇr. Kazayakta  aylä adetlerini insannar koruyȇrlar. Kazayak küüyünün yaşayannarı Galina  hem  İvan Kavalji  Aylä gününü 37-yıl  nıcä barabar  nışannȇȇrlar. Onnar  koruyȇrlar hem  sayȇrlar  biri -birini. Galina Kavalji annattı, ne lääzım, ki  ayledä  sevda  hem  birlik  olsun. Gençlera dä  danıştı  nasaatlarlan. «Lääzım  seslemää  biri-birini, lääzım  saymaa, hep lääzım  biri-birini   işitmää, yardım  etmää  biri-birinä. Da  bölä  yaşamak  olêr  kısmetli, gözäl. Gençlerä da ölä örnek verecez, ani  onnar da  biri-birini  seslesinnär, lääzım  annaşmaa, da ölä  olacek  gözäl  yaşamak, annaşmak evdä». Bakmadaan ona,  ani  İvan  Kavalji aşırıda, bu  gözäl  yortuda onnarı  geldilär kutlamaa uşakları, unukaları, gelinnär. Onnar …

Kıpçak küüyünün yaşayannarı barabar pakladılar küüyünün dolayını

Kıpçak küüyünün yaşayannarı pay aldılar «Yapacez  bizim  küüyümüzü taa pak» akţiyasında. Hepsi çıktı kendi payını koymaa bu önemli iştä. «Yapacez bizim küüyümüzü taa pak”  akțiyasında oldu gözäl hem önemli bir adet Kıpçak küüyündä. Paklamaa  kendi  küüyünü çiktı hepsi: uşak başçaların, kultura evin, primariyanın, şkolaların, «Pobeda» Kolhozun çalışannarı. Her bir insan isteer pak küüdä yaşamaa. «Bugün biz çiktık paklamaa küüyün dolaynı, neçinki göreriz,  ani küüdä vaar  çok  gübür. Sıbıdȇrlar insannar,  onnarı  hepsini  yapêrız  biz, onuştan  biz kendimiz da lääzım  onnarı  toplaylım. Biz  lääzım  örnek  olalım  gençlerä, küçük  uşaklara, hepsinä. Onnar da bilsinnär, ani bizim  yaşadıımız duuma erimiz lääzım  olsun  pak», -nışannadı…

Gagauziyanın hem Tarakliyanın en ii voleybolcuları pay aldılar  Çernobil çıkışlarını yokedenneri anmak turnirında

Hederlez  ayın  29-da Kıpçak küüyününü sport şkolasında geçti  Çernobil avariyasının çıkışlarını yokedenneri anmak turnirı. Kim bu yıl  aldı ilk eri, Oleg Duloglonun materialında. Çernobil avariyasının çıkışlarını yokedenneri anmak turnirı geçti 8-ci keret da topladı  Kıpçak küüyüdä Gagaziyanın hem Tarakliya  kasabasının en kaavi  komandalarını. Oyuncular nışannadılar, ani bu turnir çok önemli  onnara deyni. Kimsey istemäärdi aşaa kalmaa, hepsi istärdi taramaa turnirı. «Biz bu turnirda  diil ilk keret, bu 8-ci turnir. Biz isteriz  almaa ilk eri, ki kupa  kalsın  bizdä, biz  onu  kimseya  vermeyecez, neçinki  biz çok  hazırlandık».    «Bu turnirda  biz pay alêrız  diil ilk keret.  Her yıl geçer  bölä  turnirlar. Geldik …