Çiftçilik bakannıında haberledilär güzlüklerin durumu için geçmiş yaamurdan sora

Çiftçilik bakannıında haberledilär güzlüklerin durumu için geçmiş yaamurdan sora

Фото: apkgagauzii.md

Avtonomiyada diil çoktan yaamış yaamurlar biraz ilinnettilär güzlüklerin halını hem da nemnettilär topraa kalan ekinnerin ekmesi için. Çiftçilik uurunda durumu için bu günä annattı Gagauz radiosunda Gagauziyanın Çiftçilik bakannıın başı Andrey Dimitroglo.

Geçmiş aftasonu yaamurlar ilinnettilär durumu baalı güzlüklärlän, nışannadı Çiftçilik bakannın başı Andrey Dimitroglo. Kış vakıdını biyaz ekinnär ii geçirdilär, bakmayarak ona, ani kaar yaamadı hem yaamur yoktu nekadar lääzım.

«Bizim tarlalar diil pek islää, ama diil pek kötü dä. Güzlüklär kışladılar islää, yaamurlar hem kaar pek yoktu, ama büün göreriz, ani onnar eşererlär», — söledi Andrey Dimitroglo.

Büünkü gün kırlarda ekerlär ekinnerin 2 gruppasını, başarılȇr kesilmää baalar hem başçalar, nışannadı Andrey Dimitroglo.

Diil büük yaamurlar faydalattılar durumu, ama hep okadar çiftçilär gözlederlär hava durumunu, bekleyeräk eni yaamurları.

“Bu yaamurcuklar, ani şindi yaadı bu günnär, diildi çok hem yaadılar diil hererdä. Komratta gösterer 11 mm, Çadırda 6 — 7 mm. Kıpçakta pek az yaadı, Valkaneştä hep ölä – 1-2 mm”, — açıkladı Çiftçilik bakannıın başı.

Hava isındı, ama var taa korku,ani var nicä dondursun, söledi Andrey Dimitroglo. Deyni korumaa başçalarda erken çiçeklenän aaçları, lääzım kimi işleri geçirmää.

“Çiçek açȇr şansora erkenki meyva aaçlarında. Var mindal bizdä, erkenki zerdeli – onnar şansora başladılar çiçeklenmää, da onnara korkulu bu vakıt temperaturaların düşmesi sıfırdan aşaa gecä hem sabaalen. Onuştan biz söleriz hepsinä, kimdä var başçalar, korusunnar, taşısınnar biraz saman da lääzım olursa tutuştursunnar deyni aaçları korumaa ayazdan”, — söledi Andrey Dimitroglo.

2022 yılın bereketi için avtonomiyada ekildi 39 bin ektardan zeedä güzlük. Kalan ekinnär da ekileceklär yakın 60 bin ektarda. Ekmäk kampaniyasın lääzım başarılsın Hederlez ayın çeketmesinä kadar.
Источник grt.md
229

İlgili statyalar

Çiftçilik bakannıın başı: geçmiş yaamurlar üüselderlär şansı ii bereketi toplamaya

Bitki günnerdä yaamış yaamurlar  getirdilär fayda güzlüklerä hem ilkyazın ekilmiş ekinnerä Gagauziyada. Nemnik verer büük şansları kabletmää ii bereketi. Bitkti günnerdä Gagauziyada yaadı yaamurlar. Bütündän yaamış 16.5 mm yaamur. Onnar getirdilär fayda güzlüklerä hem da yardım ettilär papşoylar hem semiçkalar taa ii başlasınar büümää, haberledi Çiftçilik bakannın başı Аndrey Dimitroglo. Yakında bakannıın uzmannarı dolanaceklar kırları, ki bakmaa büümnerin durumunu hem notalamaa nesoy bereket var nicä olsun bu yıl. Bu yıl Gagauziyada ekildi yakın 45 bin ektar güzlük, onnarın arasında booday, arpa hem raps. Ekildi yakın 60 bin ektar 2-ci gruppanın ekinnerindän. Çiftçilerdä şindiki zamanda yok pek büük zorluklar yakacaklan, zerä…

Çiftçilik bakannıında açıkladılar, nesoy belli ediler suuk hava büümnerdä

Moldovada hava durumunu gözledän uzmannarın ayazlar için haberlemesindän sora Gagauziyanın çiftçileri şüpeli, nasıl büümnär atladaceklar iisik temperaturaları. Malez erkenki abrikos, mindal kem kirez.  Baaların kesmesi hem meyva başçaların budalaması şansora başarıldı, da şindiki vakıt abrikos, mindal hem kirez fidannarı açerlar. Ama ayazlar var nasıl zarar getirsinnär meyva aaçlarına, haberledi Gagauziyanın çiftçilik bakannıın başı Andrey Dimitroglo. O nışannadı, ani hepsi çiftçi çorbacılıklarına verildi haber, ani temperaturalar minusa var nicä düşsünnär, haberledi Gagauz Radiosu. «Fidannar donmasın deyni kimi maasuz işlär yapılacek. Ama onnarın donmamasına da engel olmaa pek zoor olacek. Ama hep okadar çorbacılıklar hazırlanȇrlar da savaşaceklar korumaa bu meyva soylarını. Taa…

Çiftçi bakannıın başı: Gagauziyada suuk havalardan güzlüklär zararlandılar

Foto: apkgagauzii.md Serın ilkyaz hem yaamursuz havalar getirdilar ona, ani büünkü günä toprakta pek aaz nemnik. Bu kötü duyuler güzlüklerin halında hem durgudȇr ilkyaz ekmäk zamanını. Çiftçilik uurunda durum kahırlandırȇr. Buna sebep oler birkaç faktor, bölä nicä kuraklık, yakacak mallarına, tohumnara, beesleycilera paaların kalkması. Gagauziya çiftçi bakannın başı Andrey Dimitroglo söleer, ani bitki ayazların beterina güzlüklar bulunȇrlar diil islaa durumda. “Gecä olȇr suuk, alȇr ayazlar 3, 4, 5 gradusadan, gündüz sıcak diildi pek. Bu yapȇr stres büümnerä, onnar var nicä hastalansınnar. Lääzım olacek genä serpmää hastalıklardan onnarı, hem da toprakta yok nem. Bu bizi pek kahırlandırȇr. Güzlüklär taa aşaa kalan…

 “Bu yılın koşulları bizi zorladılar”. Çadır dolayin çiftçilik kurumnarında durumu için bereketin toplaması başlamadan

Ekinnerin ilk grupanın berekedin toplanılmasınadan  Gagauziya  Çiftçilik bakannıın uzmannarı kırlarda durumu gözlederlär. Bu yapılȇr neetlän belli etmää, nesoy bereket bekleniler, bakmaa hazır mı tehnika hem nesoy başka problemalarlan çiftçilik kurumnarı karşı gelerlär. Çiftçilik kurumun hem Çadır dolayın administraţiyasının temsilcileri 17 çiftçilik kurumunu kontrol ettilär. Tomay küüyün çiftçilik kurumnarın nirindä 170 gektar baa ekili. Onnardan 100 gektar- biyaz üzüm, 70- kırmızı. Bu yıl bu kurum, nicä dä başkaları, türlü problemalarlan karşı geler, paylaştı çiftçilik kurumun genel uzmanı Dmitriy Balaban. «Büünkü gün petrol malların paayı üüsek, ama erleri işlemää lääzım. Malların paaları pek büük çıkȇr. Nesoy ileri dooru işlär gidecek görecez», —…

Gagauziyada ekin berekedi eterli, bakmayarak ani yıl kuraklı

Gagauaziyada başardılar topamaa güzlüklerin berekedini. Bakmayarak kuraklık vakıdına, ekin malları avtonomiyada etişecek gelän yılı geçirmää deyni. Teneleri aartıraceklar ekmäk için, hem vermää deyni kvotacılara da. Ama nicä haberledi Gagauziyanın çiftçi bakanı Andrey Dimitroglo, biraz zor olacek onun satması. Bu hem başka zorladılmış soruşları onnar hazırladılar, ki açıklamaa Çiftçi ministrusunnan harman ayın 4-dä Vladimir Boläylan. Olsun deyni aartırılmış güzlüklär ekmäk hem imäk için, Moldova lääzım çözsün soruşlarını baalı êksportlan. Bu konuları onnar açıklayaceklar gelän aftaya Moldovanın çiftçi ministrusunnan Vladimir Boläylan. Çiftçi bakanı belli etti çıkışları güzlüklerin berekedi için. ANDREY DİMİTROGLO, Gagauziyanın çiftçi bakanı: “Bu yılkı bereket taa ekesik nekadar önce yıllar.…