Çiftçi bakannıın başı: Gagauziyada suuk havalardan güzlüklär zararlandılar

Çiftçi bakannıın başı: Gagauziyada suuk havalardan güzlüklär zararlandılar

Foto: apkgagauzii.md

Serın ilkyaz hem yaamursuz havalar getirdilar ona, ani büünkü günä toprakta pek aaz nemnik. Bu kötü duyuler güzlüklerin halında hem durgudȇr ilkyaz ekmäk zamanını.

Çiftçilik uurunda durum kahırlandırȇr. Buna sebep oler birkaç faktor, bölä nicä kuraklık, yakacak mallarına, tohumnara, beesleycilera paaların kalkması. Gagauziya çiftçi bakannın başı Andrey Dimitroglo söleer, ani bitki ayazların beterina güzlüklar bulunȇrlar diil islaa durumda.

“Gecä olȇr suuk, alȇr ayazlar 3, 4, 5 gradusadan, gündüz sıcak diildi pek. Bu yapȇr stres büümnerä, onnar var nicä hastalansınnar. Lääzım olacek genä serpmää hastalıklardan onnarı, hem da toprakta yok nem. Bu bizi pek kahırlandırȇr. Güzlüklär taa aşaa kalan erlerdä biraz karadılar neçinki orada taa suuk olȇr. Onnar topraktan beslnämeerlär da ilerleyämeerlär”, — söledi Andrey Dimitroglo.

Güzlüklar heptän donmadılar, ama hep okadar kablettilar zarar da yufkaladılar. Onnarın durumunu doorutmaa deyni çiftçilerä lääzım olacek genä harcanmaa da almaa onnara deyni beesleyci mallarını.

Hep öla Andrey Dimitroglo belli etti ani tam hepsı çiftçilar hazırlȇȇrlar toprakları terekä kulturaları ekmaa deyni. Bu yil onnar ekilecek 60 bin gektar.

“Aprelin çeketmesindä ekilecek semiçka 37 bin ektar, sora papşoy 18 bin ektar. Var sora gorçiţa, sorgo, başka ekimnär. Çorbacılıklardı bitirerlär kesmää baaları, budamaa fidannarı”, — annattı çiftçi bakanıın başı.

2022 yılda gagauziya meralarında plannara koyuler ekmaa 100 bın ektar ekin.
Источник grt.md
221

İlgili statyalar

Çiftçilik bakannıında haberledilär güzlüklerin durumu için geçmiş yaamurdan sora

Фото: apkgagauzii.md Avtonomiyada diil çoktan yaamış yaamurlar biraz ilinnettilär güzlüklerin halını hem da nemnettilär topraa kalan ekinnerin ekmesi için. Çiftçilik uurunda durumu için bu günä annattı Gagauz radiosunda Gagauziyanın Çiftçilik bakannıın başı Andrey Dimitroglo. Geçmiş aftasonu yaamurlar ilinnettilär durumu baalı güzlüklärlän, nışannadı Çiftçilik bakannın başı Andrey Dimitroglo. Kış vakıdını biyaz ekinnär ii geçirdilär, bakmayarak ona, ani kaar yaamadı hem yaamur yoktu nekadar lääzım. «Bizim tarlalar diil pek islää, ama diil pek kötü dä. Güzlüklär kışladılar islää, yaamurlar hem kaar pek yoktu, ama büün göreriz, ani onnar eşererlär», — söledi Andrey Dimitroglo. Büünkü gün kırlarda ekerlär ekinnerin 2 gruppasını, başarılȇr kesilmää…

Çiftçilik bakannıında açıkladılar, nesoy belli ediler suuk hava büümnerdä

Moldovada hava durumunu gözledän uzmannarın ayazlar için haberlemesindän sora Gagauziyanın çiftçileri şüpeli, nasıl büümnär atladaceklar iisik temperaturaları. Malez erkenki abrikos, mindal kem kirez.  Baaların kesmesi hem meyva başçaların budalaması şansora başarıldı, da şindiki vakıt abrikos, mindal hem kirez fidannarı açerlar. Ama ayazlar var nasıl zarar getirsinnär meyva aaçlarına, haberledi Gagauziyanın çiftçilik bakannıın başı Andrey Dimitroglo. O nışannadı, ani hepsi çiftçi çorbacılıklarına verildi haber, ani temperaturalar minusa var nicä düşsünnär, haberledi Gagauz Radiosu. «Fidannar donmasın deyni kimi maasuz işlär yapılacek. Ama onnarın donmamasına da engel olmaa pek zoor olacek. Ama hep okadar çorbacılıklar hazırlanȇrlar da savaşaceklar korumaa bu meyva soylarını. Taa…

Gagauziyada ekin berekedi eterli, bakmayarak ani yıl kuraklı

Gagauaziyada başardılar topamaa güzlüklerin berekedini. Bakmayarak kuraklık vakıdına, ekin malları avtonomiyada etişecek gelän yılı geçirmää deyni. Teneleri aartıraceklar ekmäk için, hem vermää deyni kvotacılara da. Ama nicä haberledi Gagauziyanın çiftçi bakanı Andrey Dimitroglo, biraz zor olacek onun satması. Bu hem başka zorladılmış soruşları onnar hazırladılar, ki açıklamaa Çiftçi ministrusunnan harman ayın 4-dä Vladimir Boläylan. Olsun deyni aartırılmış güzlüklär ekmäk hem imäk için, Moldova lääzım çözsün soruşlarını baalı êksportlan. Bu konuları onnar açıklayaceklar gelän aftaya Moldovanın çiftçi ministrusunnan Vladimir Boläylan. Çiftçi bakanı belli etti çıkışları güzlüklerin berekedi için. ANDREY DİMİTROGLO, Gagauziyanın çiftçi bakanı: “Bu yılkı bereket taa ekesik nekadar önce yıllar.…

“Pobeda” kolhozunda başladilar ilkyaz kır işleri

Çiftçilär başladılar ilkyaz kır işlerini. Kıpçak küüyündä «Pobeda» kolhozu başladı ekmää ilkyaz ekinnerini. «Pobeda» kolhozunda başladılar ekmää semeçkayı. Taa lääzım ekilsin 300 ektar papşoy hem 25 ektar sorgo. «Bizdä ekili 540 ektar booday, 41 ektar arpa, 46 ektar keten. Şindi semeçka 840 ektar lääzım ekelim, papşoy 300 ektar hem 25 ektar sorgo. İki  gün geeri başladık ekmää, bu yıl tehnikayı düzdük, aldık eni seyalka», — annattı üçünçü  brigadanın  başı İvan  Arnaut. Bu yıl çiftçilär birkaç kat taa çok harcanaceklar, deyni tamannamaa hepsi işleri. «Solärka paalı, ama var, durmêȇrız. Hepsicii gider kolhozun kanonnarına görä. Nica bizä braktılar bobalarımız – dädularımız, nicä…

Çiftçilik bakannıın başı: geçmiş yaamurlar üüselderlär şansı ii bereketi toplamaya

Bitki günnerdä yaamış yaamurlar  getirdilär fayda güzlüklerä hem ilkyazın ekilmiş ekinnerä Gagauziyada. Nemnik verer büük şansları kabletmää ii bereketi. Bitkti günnerdä Gagauziyada yaadı yaamurlar. Bütündän yaamış 16.5 mm yaamur. Onnar getirdilär fayda güzlüklerä hem da yardım ettilär papşoylar hem semiçkalar taa ii başlasınar büümää, haberledi Çiftçilik bakannın başı Аndrey Dimitroglo. Yakında bakannıın uzmannarı dolanaceklar kırları, ki bakmaa büümnerin durumunu hem notalamaa nesoy bereket var nicä olsun bu yıl. Bu yıl Gagauziyada ekildi yakın 45 bin ektar güzlük, onnarın arasında booday, arpa hem raps. Ekildi yakın 60 bin ektar 2-ci gruppanın ekinnerindän. Çiftçilerdä şindiki zamanda yok pek büük zorluklar yakacaklan, zerä…