Çiftçilik bakannıında açıkladılar, nesoy belli ediler suuk hava büümnerdä

Çiftçilik bakannıında açıkladılar, nesoy belli ediler suuk hava büümnerdä

Moldovada hava durumunu gözledän uzmannarın ayazlar için haberlemesindän sora Gagauziyanın çiftçileri şüpeli, nasıl büümnär atladaceklar iisik temperaturaları. Malez erkenki abrikos, mindal kem kirez.

 Baaların kesmesi hem meyva başçaların budalaması şansora başarıldı, da şindiki vakıt abrikos, mindal hem kirez fidannarı açerlar. Ama ayazlar var nasıl zarar getirsinnär meyva aaçlarına, haberledi Gagauziyanın çiftçilik bakannıın başı Andrey Dimitroglo. O nışannadı, ani hepsi çiftçi çorbacılıklarına verildi haber, ani temperaturalar minusa var nicä düşsünnär, haberledi Gagauz Radiosu.

«Fidannar donmasın deyni kimi maasuz işlär yapılacek. Ama onnarın donmamasına da engel olmaa pek zoor olacek. Ama hep okadar çorbacılıklar hazırlanȇrlar da savaşaceklar korumaa bu meyva soylarını. Taa sora, baaları hem meyva başçeleri böceklerdän korumaa deyni işlär yapılacek», — açıkladı çiftçilik bakannıın başı.

O hep ölä haberledi, ani biraz taa iledän urmuş ayazlar zarar getirmedilär fidannara. Ayazların beterinä çiftçilar var nasıl bereketin bir payını kaybetsinnär.

Ama onnarı taa pek kahırlandırȇr o, ani paaya kalktılar energoresursalar, besleycilär, tehnika hem cenk olayları komuşu devlettä, nışannadı Andrey Dimitroglo.

«İç panayırında biz okadar çok mal satamayacez. 70 proţendä yakın biz satȇrız aşırıya. Öbür payı satılȇr konserva zavoduna, da en küçük pay satılȇr iç panayırında. Şindi lääzım olacek taa çok düşünmää nicä işletmää büüdülän mallarımızı, maşka yolları bulmaa aşırıya satmaa deyi. Ama hepsi bunnar arttıracek malların paasını.Logistika pek büük olacek. Bakacez da duruma görä işleyecez», — haberledi Andrey Dimitroglo.

Çiftçilär ilerlederler işleri kırlarda şındı ekelrar ikinci grupanın kulturalarını.

«Biz lääzım ekelim bütündän 59 bin 138 ektar. En başta ekiler ay çiçää (semiçka), papşoy, sora keten, mısır, hardal, bir hem çok yıllık alaf otları, bostan soyları. Ekmäk zamanı başladı, 15 bin ektardan zeedä şansora ekildi. Bin ektara yakın ekildi alaf otları, 14 bindän zeedä dä ay çiçää. Toprak ekmäk için islää. Pek umutlanȇrız yaamurlara, ki ne ekiler büüsün. Besleycilär dä lääzım işini yapsınnar”, — söledi Andrey Dimitroglo.

Geçennerdä yaamış yaamurlar ii geldilär ekinnerä, ama lääzım taa yaasın deyni hepsi, ne ekildi, çıksın da büüsün, ekledi Andrey Dimitroglo.

Foto: Çiftçilik bakannıın arhvindän
Источник grt.md
247

İlgili statyalar

Çiftçilik bakannıında haberledilär güzlüklerin durumu için geçmiş yaamurdan sora

Фото: apkgagauzii.md Avtonomiyada diil çoktan yaamış yaamurlar biraz ilinnettilär güzlüklerin halını hem da nemnettilär topraa kalan ekinnerin ekmesi için. Çiftçilik uurunda durumu için bu günä annattı Gagauz radiosunda Gagauziyanın Çiftçilik bakannıın başı Andrey Dimitroglo. Geçmiş aftasonu yaamurlar ilinnettilär durumu baalı güzlüklärlän, nışannadı Çiftçilik bakannın başı Andrey Dimitroglo. Kış vakıdını biyaz ekinnär ii geçirdilär, bakmayarak ona, ani kaar yaamadı hem yaamur yoktu nekadar lääzım. «Bizim tarlalar diil pek islää, ama diil pek kötü dä. Güzlüklär kışladılar islää, yaamurlar hem kaar pek yoktu, ama büün göreriz, ani onnar eşererlär», — söledi Andrey Dimitroglo. Büünkü gün kırlarda ekerlär ekinnerin 2 gruppasını, başarılȇr kesilmää…

Çiftçilik bakannıın başı: geçmiş yaamurlar üüselderlär şansı ii bereketi toplamaya

Bitki günnerdä yaamış yaamurlar  getirdilär fayda güzlüklerä hem ilkyazın ekilmiş ekinnerä Gagauziyada. Nemnik verer büük şansları kabletmää ii bereketi. Bitkti günnerdä Gagauziyada yaadı yaamurlar. Bütündän yaamış 16.5 mm yaamur. Onnar getirdilär fayda güzlüklerä hem da yardım ettilär papşoylar hem semiçkalar taa ii başlasınar büümää, haberledi Çiftçilik bakannın başı Аndrey Dimitroglo. Yakında bakannıın uzmannarı dolanaceklar kırları, ki bakmaa büümnerin durumunu hem notalamaa nesoy bereket var nicä olsun bu yıl. Bu yıl Gagauziyada ekildi yakın 45 bin ektar güzlük, onnarın arasında booday, arpa hem raps. Ekildi yakın 60 bin ektar 2-ci gruppanın ekinnerindän. Çiftçilerdä şindiki zamanda yok pek büük zorluklar yakacaklan, zerä…

Çiftçi bakannıın başı: Gagauziyada suuk havalardan güzlüklär zararlandılar

Foto: apkgagauzii.md Serın ilkyaz hem yaamursuz havalar getirdilar ona, ani büünkü günä toprakta pek aaz nemnik. Bu kötü duyuler güzlüklerin halında hem durgudȇr ilkyaz ekmäk zamanını. Çiftçilik uurunda durum kahırlandırȇr. Buna sebep oler birkaç faktor, bölä nicä kuraklık, yakacak mallarına, tohumnara, beesleycilera paaların kalkması. Gagauziya çiftçi bakannın başı Andrey Dimitroglo söleer, ani bitki ayazların beterina güzlüklar bulunȇrlar diil islaa durumda. “Gecä olȇr suuk, alȇr ayazlar 3, 4, 5 gradusadan, gündüz sıcak diildi pek. Bu yapȇr stres büümnerä, onnar var nicä hastalansınnar. Lääzım olacek genä serpmää hastalıklardan onnarı, hem da toprakta yok nem. Bu bizi pek kahırlandırȇr. Güzlüklär taa aşaa kalan…

 “Bu yılın koşulları bizi zorladılar”. Çadır dolayin çiftçilik kurumnarında durumu için bereketin toplaması başlamadan

Ekinnerin ilk grupanın berekedin toplanılmasınadan  Gagauziya  Çiftçilik bakannıın uzmannarı kırlarda durumu gözlederlär. Bu yapılȇr neetlän belli etmää, nesoy bereket bekleniler, bakmaa hazır mı tehnika hem nesoy başka problemalarlan çiftçilik kurumnarı karşı gelerlär. Çiftçilik kurumun hem Çadır dolayın administraţiyasının temsilcileri 17 çiftçilik kurumunu kontrol ettilär. Tomay küüyün çiftçilik kurumnarın nirindä 170 gektar baa ekili. Onnardan 100 gektar- biyaz üzüm, 70- kırmızı. Bu yıl bu kurum, nicä dä başkaları, türlü problemalarlan karşı geler, paylaştı çiftçilik kurumun genel uzmanı Dmitriy Balaban. «Büünkü gün petrol malların paayı üüsek, ama erleri işlemää lääzım. Malların paaları pek büük çıkȇr. Nesoy ileri dooru işlär gidecek görecez», —…

4mln leydän zeedä subsidiya Gagauziyanın bücetindän ödenecek 25 çiftçi çorbacılıına

Gaguziyanın 25 çiftçilik kurumu kabledeceklär subsidiyaları yapılmış yatırımnar için 2021 yılda deyni kendi kurumnarını illerletmää. Bunu için  kararı kabletti Gagauziya Bakannık komiteti. Çiftçilik kurumnarı, angıları danıştılar subsidiyalar için, kendi kurumnarını illerletmää deyni harcadılar 226 mln leydan zeedä. Subsidiyaların da sayısı 2021 yıl için 4 mln leydän zeedä kurȇr, açıkladı GRT FM yayınında Gagauziya Çiftçilik bakanı Andrey Dimitroglo. “Hepsi, kim verdiydi dokumentlerini, da onnar uydular lääzımnı koşullara kanona görä, kabledeceklär yardımı. Biz onnarın kiyatlarını baktık, da maasuz proţedurayı geçtiktän sora etiştilär Bakannık Komitetinä, neredä kararlandı bu iş adamnarına vermää subsidiyaları”, — açıkladı çiftçilik bakanı. Andrey Dimitroglo urgulardı, ani subsidiyaları kabledeceklär ekonomika…