“Bu yılın koşulları bizi zorladılar”. Çadır dolayin çiftçilik kurumnarında durumu için bereketin toplaması başlamadan

Ekinnerin ilk grupanın berekedin toplanılmasınadan  Gagauziya  Çiftçilik bakannıın uzmannarı kırlarda durumu gözlederlär. Bu yapılȇr neetlän belli etmää, nesoy bereket bekleniler, bakmaa hazır mı tehnika hem nesoy başka problemalarlan çiftçilik kurumnarı karşı gelerlär. Çiftçilik kurumun hem Çadır dolayın administraţiyasının temsilcileri 17 çiftçilik kurumunu kontrol ettilär.

Tomay küüyün çiftçilik kurumnarın nirindä 170 gektar baa ekili. Onnardan 100 gektar- biyaz üzüm, 70- kırmızı. Bu yıl bu kurum, nicä dä başkaları, türlü problemalarlan karşı geler, paylaştı çiftçilik kurumun genel uzmanı Dmitriy Balaban.

«Büünkü gün petrol malların paayı üüsek, ama erleri işlemää lääzım. Malların paaları pek büük çıkȇr. Nesoy ileri dooru işlär gidecek görecez», — açıkaldı Dmitriy Balaban.

Başka kurum Tomay küüyündä  2 soy kirez büüder 8 gektarda. Nicä nışannȇȇr önderci Valeriy Yalama, beklenilärdi bu yıl ii bereket, ama suuk gecelerin beterinä o oldu taa iisik. O paylaşȇr, ani geçän yıllar Rusiya devletinä berekedi satardı. Şindi sä kirezi var nasıl sade devletin panayırlarında satmaa.

«Problema onda, ani kuvannar konamadılar çiçeklerä, onuştan bereket tä az. Tehnologiyaya görä hepsi işleri geçireriz. Solärkaya da paalar iki okadar kalktılar», — nışannadı Valeriy Yalama.

Baurçu küüyündä çiftçilik kurumnarın biri 1802 gektar er işlettirer. Orada güzlükleri,  arpa , papşoy, semiçka, sorgo hem lön büüderlär, annattı kurumun agronomu Arseniy Karapirä.

«Bıldır 103 ektar ektik, bereket yakın 2 tonn kablettik. Bu yıl bilmeerim nesoy olacek. Er yamurlar yayarsaydılar, bereket ta olacek. Kimi ekinneri ekmäk için kendilerimizä brakȇrız, kalanını satȇrız», — annattı Arseniy Karapirä.

Kazayak çiftçilik kurumu  2364  ektar er işler, neredä güzlükleri, arpa, goroh, papşoy hem semiçka büüder, paylaştı  kurumun öndercisi Maksim Kol.

«Hepsi lääzımnı tehnologiyalar kullanıldı ki ii berekedi kabledelim, ama bu yılın hava durumu bizi durgudȇr. Bekleniler diil pek ii bereket», — söledi  kurumun öndercisi.

Kıpçak küüyün «Pobeda» kolhozunda 4700 ektardan zeedä er ekildi . Ama nicä urguladı agronom Vitaliy Hadjibaş, kurumda nicä dä çoyunda var problemalar.

«Yamurlara umutlanardık, ama var ne var. 124 ektar kır Odesa selekţiyasının «9 val» boday çeşidinnän ekili.  Beslemäk mallarını ne ekmektä, ne da sora kullanmadık. Verdik sade yapraklara yardım onnar büüyüyarkana», — açıkladı Vitaliy Hadjibaş.

Çadır dolayında ilk hem ikinci grupa boodaylar 40 –tan zeedä  ektarda  ekili. Kurumnar şindän sora toplamak vakıdına hazır, çıkış olarak açıkladı Gagauziyanın Çiftçilik bakanı Andrey Dimitroglo.

Büük problema Gagauziyanın çiftçilik kurumnarına deyni o, ani yok nereyi bodayı satmaa, urguladı Andrey Dimitroglo.
Источник grt.md
275

İlgili statyalar

Gagauziyanın başkanı çiftçilärlän buluşup kırlarda bereket için prognozları üürendi

Yakınnarda büük çiftçi kurumnarı bereketin ilk gruppasını toplamaa başaraceklar. Bu yıl ekinnän ekili 34 bin ektardan zeedä, orta bereket kurȇr 23-25 ţentner. Nicä giderlär işlär kırda, üürendi bizim korrespondent. Bu yılın kuraklıı belli etti kendisini berekettä nicä ilk gruppada, ölä da ikincidä. Erlem aaraştırıp geçän yıllan, bereket bir — iki keredä iisik, ama taa ii 2020 yıla bakarak. Nicä söledi Komrat kasabasının çiftçi çorbacılıın başı  Semön Novak, bakmadaan zorluklara hem kuraklık yıla,  insan ekmeksiz kalmayacek, kvotçiklärlän da ödeşeceklär. Ama şindi koyȇrlar  hepsi kuvedini ki toplamaa bereketi ambarlara. Şindän sora başarȇrlar toplamaa ekini taa bir çorbacılıkta Kiriet — Lunga küüyüdä, neredä…

Çiftçilik bakannıında açıkladılar, nesoy belli ediler suuk hava büümnerdä

Moldovada hava durumunu gözledän uzmannarın ayazlar için haberlemesindän sora Gagauziyanın çiftçileri şüpeli, nasıl büümnär atladaceklar iisik temperaturaları. Malez erkenki abrikos, mindal kem kirez.  Baaların kesmesi hem meyva başçaların budalaması şansora başarıldı, da şindiki vakıt abrikos, mindal hem kirez fidannarı açerlar. Ama ayazlar var nasıl zarar getirsinnär meyva aaçlarına, haberledi Gagauziyanın çiftçilik bakannıın başı Andrey Dimitroglo. O nışannadı, ani hepsi çiftçi çorbacılıklarına verildi haber, ani temperaturalar minusa var nicä düşsünnär, haberledi Gagauz Radiosu. «Fidannar donmasın deyni kimi maasuz işlär yapılacek. Ama onnarın donmamasına da engel olmaa pek zoor olacek. Ama hep okadar çorbacılıklar hazırlanȇrlar da savaşaceklar korumaa bu meyva soylarını. Taa…

Çiftçilik bakannıın başı: geçmiş yaamurlar üüselderlär şansı ii bereketi toplamaya

Bitki günnerdä yaamış yaamurlar  getirdilär fayda güzlüklerä hem ilkyazın ekilmiş ekinnerä Gagauziyada. Nemnik verer büük şansları kabletmää ii bereketi. Bitkti günnerdä Gagauziyada yaadı yaamurlar. Bütündän yaamış 16.5 mm yaamur. Onnar getirdilär fayda güzlüklerä hem da yardım ettilär papşoylar hem semiçkalar taa ii başlasınar büümää, haberledi Çiftçilik bakannın başı Аndrey Dimitroglo. Yakında bakannıın uzmannarı dolanaceklar kırları, ki bakmaa büümnerin durumunu hem notalamaa nesoy bereket var nicä olsun bu yıl. Bu yıl Gagauziyada ekildi yakın 45 bin ektar güzlük, onnarın arasında booday, arpa hem raps. Ekildi yakın 60 bin ektar 2-ci gruppanın ekinnerindän. Çiftçilerdä şindiki zamanda yok pek büük zorluklar yakacaklan, zerä…

Gagauziyada bu yıl meyva berekedi diil pek üüsek. Kimi kulturalarda pek az

Gagauziyada bütündän gider meyvaların toplaması. Meyva başçalarında toplȇȇrlar erik hem şefteli. Bu yıl bereket, bakarak geçän yıla, taa iisik. Çoyu  çiftçi kurumnarında erik may yok. Bizim korespondentımız Zinaida Kanţır  üürendi, nicä gider meyvaların toplaması. Tomay küüyünün çiftçi kurumnarın birindä bu yıl kirez oldu pek az geçän yıla görä, neçinki ilkyazın hava suuktu. Çiftçi kurumun başı Valeriy Yalama   haberledi, ani o bütün berekedi sattı 20 leyä erli panayıra. Ama geri çeviremedi harcanmış parayı. Çorbacılıkta plana koydular toplamaa7-8 ton erik, paalar çekederlär 7 leydän yukarı. Bütün toplanılmış berekedi yollȇȇrlar Rusiyaya. Nicä nışannadıYalama Valeriy, bu yıl pek paalılandı logistika. Başladılar toplamaa erikleri Komrat…

Maidan-Grup kurumun başı: “Bereket var nicä taa az olsun”

Gagauziyanın başkanı İrina Vlah bulundu Çok  — Maydan küüdä Maidan-Grup çiftçilik çorbacılıında. Avtonomiyanın başı tanıştı bu kurumda durumunnan büünkü günä. Maidan-Grup çiftçilik çorbacılıı işleer 2600 ektar kır hem 323 ektar meyva başleleri hem baa. Çorbacılıın başı Pötr Yanioglo nışannadı, ani bu yıl hem Gagauziyanın, hem bütünnä Moldovada çiftçilär karşılaştılar büük problemalarlan. Solärkanın paası büüdü 28 leyadan, topraa beslemäk hem böcekleri yok etmäk malların paası sa arttı aşaa – yukarı 300%. Güzlüklerin bereketi var nicä taa az olsun, neçin ki bitki yarım yılın içindä pek az kaar  hem yaamur yaadı. Bu çorbacılıın kırların çoyunda büüdüler boday, arpa hem raps. Gagauziyanın başkanı…