28 09 21 KOMRATTA GENÄ BAŞLADILAR KÖPEKLERİ OTALAMAA

Boşta gezän köpeklerä yok er kasabada —  bölä allelem düşünerlär kimi yaşayannar, angıalrı kendi başına çekettilär onnarı otalamaa. Ne ypȇrlar Komrat muniţipiyanın kuvetleri deyni korumaa yaşayannarı boşta gezän köpeklerdän, üürendi bizim korespondent.

Büük zeetlän geberän köpekleri  kasabanın merkezindä gördülär hem büüklär, hem da uşaklar. Bakarak hayvannara hem nicä onnar kendilerini götürärdilär,  varnicä sölemää, ani onnarı otaladılar. Komrat kasabasının  kuvetleri söleerlär, ani  bu işä karışıkları yok,  tutulmuş  köpekleri  götürerlär  daalara yada kırlara.

Erli  büdjettä  düzmää deyni  pitomnik  para yok, urguladı  kasabanın başı, söleyip ani onnnarı lääzım düzmää regional uurunda.  Hem  soruşlar,  angıları baalı  boşta gezän hayvannarlan, lääzım bakılsınnar devlet uurunda barabar primariyalarlan.

Biz sorduk yaşayannarı, ne onnar düşünerlär boşta gezän hayvannar için, hem nesoy çözmää bu problemayi.  Bakışlar birtürlü: bir  kötülük yapmamaa hem en dooru kurmaa pitomnik  yada  enemää hayvannarı.

Büün dünnedä nışannanȇr kuduz hastalıı günü. Komrat dolayın  bolniţasının travmatalogiya bölümün haberlerinä görä, bu yılın çeketmesindän medik yardımı için köpeklerin dalamsından sora 39 — zu onnardan boşta gezän hayvannardan. Dünnä saalıı korumak kurumun  statistikasına görä,  her yıl kuduz hastalıından ölêr 55 bin kişi.
Источник grt.md
411

İlgili statyalar

Video: “Bän seçerim yaşamayı”. Komratta yaşayannar kalktılar evsiz hayvannarın korumasına

«Bän yaşamayı seçerim» evsiz hayvannarı korumak akţiyası Komratta geçti. Asoţiaţiyanın pay alannarı muniţipal nasaatına yalvarımnan hayvannarı enimää danıştılar. Onnarın bakışına görä, bu kolaylık yardım edecek evsiz hayvannın sayısını azaltmaa. Evsiz hayvannarın koruyucuları sayȇrlar, ani Komratta bitki vakıtlar köpekleri otalamak olayları sıklaştılar. Erideki kuvetlerin dikkatlıını problemanın çözülmesinä çekmää deyni, onnar hayvannarı korumak için akţiyasını geçirdilär. Komradın primariyasının önündä kasbanın sokaklarında kedilerin hem köpeklerin patretlerini astılar. «Bän yaşamayı seçerim» adında akţiya geçti. АLİNA MİHALKİNA, «Bän yaşamayı seçerim» iniţiativ bölüün pay alanı: «Hayvannar zeettä ölerlär. Onnar kasabamızda çok var. Çıkış, angısını biz kuvetlerä teklif edriz — enilemää hayvannarı. İslää olacȇydı evsiz hayvannara maasuz ev açsınnar,…

Komratta risk altına düşän uşaklar için maasuz merkez açılacek

Konuya uygun foto. Kaynak: autogear.ru Komrat kasabasında kurulacek yardımnamak merkezi, neredä olacek kolaylık erleştirmaa o uşakları, angıları bakımsız kaldılar ana — boba tarından, ya da başka manalara göra zor durmda bulunerlar. Böla bir merekzin açılması çok önemli Komrat dolayı için, zera bırda 146 ayıla hem 393 uşak risk altında bulunȇrlar. Bunun için annattı Komrat dolay administrațiyasının başı İvan Topal.O açıkladı, ani bu bir ortaklık proekt, angısı yapıler  «Vesta» cümna kurumun yardımınnan. «Pek hem çoktan lääzımdı bu proekt. Biz bir yıl işledik “Vesta” kurumunnan. Bulduk maasuz eri, ilkin 8 uşak için. Çocuklara hem kızlara ayırı odalar lääzımnı koşullarlan olacek”, — açıkladı…

Covid – hastaların azalmasınnan Komrat bolniţasının hronika hastalıkların bölümü genä herzamankı gibi işler

Pandemiya zamanında çoyu medik kurumnarı covid-19 hasatalıınnan ulaşan insannarı ilaçlardılar. Şindi sä bu hasataların sayısı iisileer. Bu üzerä medik kurumnarı da başlȇȇrlar hepsi insannarı ilerki sistemaya görä ilaçlamaa. Onnarın sırasında Komrat dolay bolniţasının hronik hastalıkları bölümü. Komrat Dolay bolniţasında yakın edi yıl şansora hronika hastalıkları bölümü işleer, neredä läzımnı reabilitaţiyayı geçerlär yaşayannar. O çeketti işlemää Saalık Merkezin reformasından sora. Bölümün başı Elena Rusu haberledi, ani pandemiya vakıdında diil herzaman bölüm işlärdi. ELENA RUSU, Komrat dolay bolniţasının hronika hastalıkları bölümün başı: «Bir-iki ay geçincä biz genä 5-6 yatak boşaldardık insultu geçirmiş hastalar için. Hızlı medik yardımı insulttan sora pek lääzımnı. Şindi…

Komradın merkezindä kesildi taa bir büük aaç

Komrat kasabasının merkezindä genä kesildi büük fidan. Bu artık ikinci oluş iki aftanın içindä, nicä kasabanın merkezindä kesiler çok yıllık fidannar, angıları bulunȇrlar o erlerdä, neredä çok insan gezer. Büün sabaalen dä kestilär taa bir büük ceviz aacını, angısı yaz vakıdı verärdı gölgä medik merkezin yanında sırasını bekleyän insannara. Erli kuvetlär söleerlär, ani kayıllık kararını bu aaci kesmää deyni verdi ilkin muniţipal nasaadı, sora Moldova ekologiya agentstvosu. Bunu söledi Gagauz radiosuna kasabayı tertiplemäk bölümün uzmanı Aleksandr Peykov. “Burada vardı iki ceviz aacı. Biz onnara analız yaptık, da Moldova ekologiya agentstvosu verdi kayıllık onnarı kesmää. Onnar artık kuruyardılar, da vardı nicä…

Video: “Yaptıkları için versinnär cuvap”. Parlamentin deputatları imunetsiz var nicä kalsınnar

Deputatlar, angıları pasiv hem aktiv korrupţıyada şüpelenerlär, kendi devlet statusunu  kanona karşı yada aşırı kullanȇrlar, saklı paraylan zenginnenerlar, deputat statusunu  kaybedeceklär hem yakalanacȇklar parlamnetin izini olmadan. Konstituţiya davası açıkladı kendi kayıllıını kanon proektinnän, angısına görä deputatlar kendi statusunu var nicä  kaybetsinnär. Bu kanon proektin dooru olması tanılsın deyni, Konstituţıya davasına danışıtılar PAS  partiyanın deputatları. Politika urunuda ȇkspert İgor Boţan sayȇr, ani bu kanon proekti  için lääzım açıklamaa bir kaç önemli aspekt, ama deputatlarda imunitet lääzım kalsın. İGOR BOŢAN, politika uurunda ȇkspert: «İmunitet  koruyȇr deputatı korkutmaklardan  hem cezalardan onnarın bakışların açıklamaları hem iniţıativaları  için. Bu soruşu läzım taa derin bakmaa hem annamaa, var…