Video: “Bän seçerim yaşamayı”. Komratta yaşayannar kalktılar evsiz hayvannarın korumasına

«Bän yaşamayı seçerim» evsiz hayvannarı korumak akţiyası Komratta geçti. Asoţiaţiyanın pay alannarı muniţipal nasaatına yalvarımnan hayvannarı enimää danıştılar. Onnarın bakışına görä, bu kolaylık yardım edecek evsiz hayvannın sayısını azaltmaa.

Evsiz hayvannarın koruyucuları sayȇrlar, ani Komratta bitki vakıtlar köpekleri otalamak olayları sıklaştılar. Erideki kuvetlerin dikkatlıını problemanın çözülmesinä çekmää deyni, onnar hayvannarı korumak için akţiyasını geçirdilär. Komradın primariyasının önündä kasbanın sokaklarında kedilerin hem köpeklerin patretlerini astılar. «Bän yaşamayı seçerim» adında akţiya geçti.

АLİNA MİHALKİNA, «Bän yaşamayı seçerim» iniţiativ bölüün pay alanı: «Hayvannar zeettä ölerlär. Onnar kasabamızda çok var. Çıkış, angısını biz kuvetlerä teklif edriz  enilemää hayvannarı. İslää olacȇydı evsiz hayvannara maasuz ev açsınnar, bu  kuvetlerimizin elindä kabledilecek bir karar».

Akţiyanın pay alannarı sayȇrlar, ani evsiz hayvannarı öldürmäk — cansızlık insanın tarafından.

АNGELİNA KİRÇU: «Bän yaşamayı seçerim» iniţiativ bölüün pay alanı: «Bän bir köpää doyurardım, DSU dolayanında. Buldum insannarı, kim onu hazırdı almaa evinä, ama bir gün etişmedi. Köpää öldürdülär».

Komradın primariyasına her ay yaşayannarın yakın 90%-di evsiz hayvannara aalaşȇrlar. Yayan gezän insannar onnardan korkȇrlar. Sokaklarda gezän köpekleri kendi yaşayannar zeedelederlär. Problemayı çözmää pitomnik ta yardım etmeyecek, sayȇr primar Sergey Anastasov. Ama onu muniţipiyada yapmaa erideki kuvetlär GHT taa 2018-ci yılda danıştılar. Maasuz komisiyaylan kabledildiydi karar, ani Gagauziyanın üç kasabasında evsiz köpeklerä deyni yaşamak evlerini yapmaa, ama kanon taa kabledilmedi, söledi primar.

Hayvannarı sevennär sayȇrlar, ani kasabanın evsiz hayvannarın problemasının tek çözmäk yolu —  onnara deyni koşulların kurması.

«Çıkış çok var, onnarın birisi – klinika, neredä köpeklerin kulaklarına damgaları koyȇrlar. Bu gösterer, ani onnar aşılanmış, insannara korkunçlu diil da sokaklarda problemasız yaşȇȇrlar».  

Evsiz köpeklerin probleması aktual hem da çoktan. Herbir hayvan insannan sıbıdılmış sokaa – insannıın cuvapsızlıını gösterer. Bunu lääzım aklılarımızda tutalım da brakmayalım onnarı düüsünnär yada öldürsünnär.

 

 
Источник grt.md
183

İlgili statyalar

28 09 21 KOMRATTA GENÄ BAŞLADILAR KÖPEKLERİ OTALAMAA

Boşta gezän köpeklerä yok er kasabada —  bölä allelem düşünerlär kimi yaşayannar, angıalrı kendi başına çekettilär onnarı otalamaa. Ne ypȇrlar Komrat muniţipiyanın kuvetleri deyni korumaa yaşayannarı boşta gezän köpeklerdän, üürendi bizim korespondent. Büük zeetlän geberän köpekleri  kasabanın merkezindä gördülär hem büüklär, hem da uşaklar. Bakarak hayvannara hem nicä onnar kendilerini götürärdilär,  varnicä sölemää, ani onnarı otaladılar. Komrat kasabasının  kuvetleri söleerlär, ani  bu işä karışıkları yok,  tutulmuş  köpekleri  götürerlär  daalara yada kırlara. Erli  büdjettä  düzmää deyni  pitomnik  para yok, urguladı  kasabanın başı, söleyip ani onnnarı lääzım düzmää regional uurunda.  Hem  soruşlar,  angıları baalı  boşta gezän hayvannarlan, lääzım bakılsınnar devlet uurunda barabar…

Gagauziyadan fermer: “Hayvancılıın durumu pek kötü”

Moldovanın üülen tarafında hayvancılık bölümün ilelemesi için laf gitti çiftçilerin buluşmasında Komratta. Onnar açıkladılar problemaları da, angılarınnan karşı gelerlär hayvannarı büüdennär. Fermer Mihayıl Gargalık keçileri büüder. O nışannadı, ani hayvancılık bölümü zor durumda bulunȇr. Havancıların yok kolaylıı zeedeletmää hayvannarın sayısını, o azaldı üç kat. Devlet tarafından da yardım pek yok. Bitki yıllar paalar da çoyu mallara büüdü, urguladı Mihail Gargalık. MİHAİL GARGALIK, fermer: “Devlet tarafından yardım yok, vardı kompensaţıya hayvannar için , angısı geldi pek geç. Onu verdilär bir yıl taa geç. Onu da kabletti diil hepsi. Onnar benim bakışıma görä lääzımdı azaltsınnar yardımı kabletmäk için koşulları”. Moldova agrar universitetin…

Kuvetlerin «haksızlıına» karşı: Komratta yaşayannar lisapetlärlän protest yaptılar

Geçän Pazar Komratta insan devletin kuvetlerin haksızlıına karşı lisapet gezintisini geçirdi. Pay alannar-Komratlılar devletin önderciliinä gösterdilär, ani kabletmedilär rezolüţiyayı geçän dinnemäk günnerindä geçirilän mitinglardan, angıları Gagauziyanın üç kasabasında geçirildiydilär. Tema taa geniştän reportajda açıklanȇr. Komradın yaşayannarı kasabanın baş meydanında toplandılar. Buradan da yollandı gezinti lisapetlerdä. Toplanmış insannarı birleştirdi bir fikir – şindiki kuvetlerär işinsinnär sıradan insannarın istediklerini. «Еr hepsimiz toplanarsak çıkışlar olaceklar. Ne oturmaa evdä mi, açan bölä yaşamaya etiştik? Bu yıl soba suuk olacek. Yakmaa olmayacek neylän. Odun yok». «İsteerim dual gazın paayın paasını indirsinnär, bunun için gezintiyä çıktım. Prezintimiz  çalışmȇȇr, yardımcıları da hep ölä». «Gezintinin neeti-göstermää, ani uslu…

Germaniyadakı GIZ kurumu yardım edecek Komratta eni proektları giriştirmää

Komratta geçti buluşmak erideki kuvetlerin temsilcilerinnän hem GİZ kurumun delegaţiyasınnan. Taraflar baktılar soruşları, baalı  eni proektın giriştirilmesindä soţial hem ekonomika uurunda. «Kaavi cumnenär hem bizness Moldova için» proektın başı Tomas Förh nışannadı, ani Komratan kaarä, yardım olacek devletin başka yaşamak punktlarına da. “Bu proekt iki kasabada olacek — Komratta hem Sorakada, hem da Edineţ, Leova, Strȇşeni dolaylarında. Bu proekta para verilecek Almaniyadan hem Evropa Nasaatından hem sürtecek 4 yıl”, — açıkladı proektın başı. Yakın zamanda taraflar genä buluşaceklar deyni  bu uurda kaavileştirmää baalantıları hem belli etmää işin sırasını, nışannadı kasabanın başı Sergey Anastasov. O ekledi, ani  taa ileri ii proektları…

Koku zihirleer yaşamayı Yalpug derenin boyunda yaşayannarı

Yalpug derenin boyunda yaşayan  insannar  bitki vakıt duyȇrlar kötü kokuyu. O koku etişer bütün kasabaya da. Bu problemayı lääzım çözmää sayȇrlar  yaşayannar. Ki  bu kokunun sebepini bulmaa biz danıştık Komrat primariyasına.Komrat kasabanın  primarı Sergey Anastasov söledi, ani kabaatlı bu durumda   ekonomika agentleri. SERGEY ANASTASOV Komrat kasabasının primarı : — «Ceviz ayınında ,işleerlär  kurumnar, angıları gmıh yapȇrlar hem hepsi gider  Yalpug deresinä.Bän ileri dooru sayardım,ani pak suucaz akȇr,ama  bu diil dooru.Hepsi kirli sular giderlär Yalpug deresinä.Orada da bu cürer». Bizim çekim grupamız gitti meyva hem zarzavat işlettirän zavoda da lafetti onun öndercisinnän. SERGEY ÇİMPOEŞ meyva hem zarzavat işlettirän zavodun başı :…