Video: Erli iniţiativ grupalarının ilk festivali

Beşalma küüyündä ilk sıra geçirildi erli iniţiativ grupalarının festivali. Onda pay aldılar 18  küü.

Bu forum geçirildi neetlän göstermää yaşayannara erli iniţiativ grupalarının, folklor toplumnarının hem halk ustaların işini.

Festival geçti devizlän «Geleceemiz için birliktä».

«Büünkü forum pek önemli bizä deyni. Umutlanȇrız, ani o olacek örnek herbirimizä. Sade birliktä biz yapabilecez faydalı hem gözäl işleri», — söledi Valeriy Moş Beşalma küüyünün primarı.

Beşalma küüyünün merkezindä erleştilär küülär kendi gözäl adetlerini göstermää.

5 yılın süresindä iniţiativ grupaların yardımınnan küülerdä gerçeklendi çok meraklı hem faydalı proekt. Bu iş için herbirini şükür etti Gagauziyanın Kultura Baş bakannıın başı Marina Semönova.

Beşalmanın yaşayannarı hem musaafirleri pay aldılar türlü denemäk işlerindä.

Forumu geçirmäk için genel sponsorluk yardımını Lider millet baalantısı yardım etti. Biraz öncä bölä festivallär MD başka dolaylarında da geçirildilär. Geneldän devletimizdä ver 32 iniţiativ grupası. «Gagauz Korafları» iniţiativ grupası sa tek onnarın arasında, angısına toplu sade gagauz küüyleri.

 
Источник grt.md
428

İlgili statyalar

Turizm sferası birleştirer

Turizm sferası birleştirer. Bölä adlan Kongaz küüyündä geçti erli iniţiativ grupaların  festivali.  Onnar çalışȇrlar ilerletmää küülerdä infrastrukturayı, turizm sferasını hem alış-verişçılii. İnsanar, adetlär, istoriya – bu herbir yaşaak erin zenginnii. Onnarı lääzım göstermää bütün dünneyä, nışannadılar festivalin pay alannarı. Turizm sferasına lääzım devlet yardımı nışannadı Moldovada LEADER milli baalantısının direktoru Anna Çerneva. Moldovada büünkü günä 42 erli iniţiativ grupasında var üridik statusu. 37 onnardan finanslanȇrlar devlettän. Bu neetlerä 87 million veriler  çiftçilik bölümün fondundan Источник grt.md

Çeşmäküüdä  var nicä peydalansın yangınnan güreşmäk için kurum

Solidarity Fund programasının süresindä Çeşmäküüyün erli iniţiativ grupası grant programasında pay alȇr baalı yangına kaarşı kurumun düzülmesinän. Bunu için haberledi “Gagauziya gün gündän» programasının musaafiri olarak, «Cișmeaua sudului»  erli iniţiativ grupasının başı,  Çeşmäküüyün sovet azası, Dmitriy Yanul. Çeşmäküü yangına kaarşı kurumunu  düzmäk için iniçiativa proekt yaraşmasında pay alȇr. Küüdä bu önemli bir problema, o üzerä, ani bitki vakıtlar yangınnar sık ölȇrlar. Bitki büük yangın iki ay geeri belliedildi. Bu bela olayi bizim çekim grupamız çıkardıydı. Kuraklıın hem lüzgerlerin beterinä kırlarda kuru ot tutuştu. Dmitriy Yanul nışannadı, ani proekt şindän sora yazılı da büünkü gün gözletmäk stadiyasında bulunȇr. Onnara sa kalȇr…

Dört küüyün yaşayannarı yarıştılar «Başarlı balıkçı – 2022» adı için Tomay küüyüdä

Tomay küüyüdä orak ayın 24 «BAŞARLI BALIKÇI — 2022»  yarışması geçti. Bu diil sade yarışmak ama ii dinnenmäk tä, açan var kolaylık balıktan türlü imekleri hazırlamaa. Olay «Gagauz korafları» erli iniţiativ grupasının yardımınnan yapıldı. Yarışmanın neeti en ii balıkçıları belli etmää, angıları zakiduşkanın hem udoçkanın yardımınnan balıı tutȇr. Bundan kaarä yortulu atmosferayi yaşayannara deyni kurmaa, Tomay — Gaydarı gölün boyunda dinnenmesini taa meraklı yapmaa, paylaştılar olayın kuruyucuları. FÖDOR TOPÇU, Tomay küüyün primarı, «Gagauz korafları» erli iniţiativ grupasının başı: «Pek sevinerim, ani büün bu olay Tomayda geçer. Bu sölämer onun için ki ertesi yıl da hep burada geçirilecek, hepsi MİG grupanın…

Beşalma küüyündä enilederlär Kultura evin dış üzünü

Beşalma küüyü 2022 yılda Gagauziyanın baş investiţiyalar kanonuna görä  507 bin ley kimi proektlerin geliştirmesinä kabletti. Erli kuvetlär kablettilär kararı üç obyektä bu paraları doorutmaa, onnarın birisi küüyün Kultura evi. Onun dış üzünü şindi enilederlär. Kultura evin enilenmesinä 157 bin ley verildi, onnardan 130 bin baş investiţiyalar programasına görä hem primariyanın büdjetindän 27 bin ley. «Proektä görä, Kultura Evin dış üzünü düzmää lääzım. O 2012-ci yılda yapıldıydı, ama 10 yıl geçti. Kabledildi karar eski ştukaturkayı çıkarmaa da duvarları bütündän boyamak için hazırlamaa», — annattı  Beşalma küüyünün primarı Valeriy Moş. Beşalma  Kultura evi 1968-ci yılda kaldırıldı. Yapının içindä kimi odalarda remont…

Beşalma küüyünün kuvetleri: “Odun hepsi kabledecek”

Dual gaza paaların büümesinnän, yaşayannar geçerlär odunnan yısınmaya. Primariyaya yaşayannarın danışmakları onnara odunnan yardım etsinnär, gün-gündän zeedelenerlär. Komrat dolayın Beşalma küüyündä yakacakları insana vermesinnän problemayı çözmää düşüner erideki kuvetlär. Beşalma küüyünün hepsi 830 ev çorbacılıı tezdä kabledeceklär yakacak kış için. Bir buçuk skladometra odun 900 ley tutacek. Yakacakları yaşayannara evä getireceklär. «Kablettik kararı hepsi insana, kim yazacek danışmayı, yakacak getirecez. Birär priţep evä. Büünkü günä 300 danışmaktan zeedä var», — haberledi küüyün primarı Valeriy Moş. Odunnarı insana evä erli liderların birisinin başçesindän getirerlär. Bu işi erli kuvetlär birleşip tä yapȇrlar, söledi deputat Grigoriy Dülger. «Bu büünkü günün probleması diil. Taa…