Video: Erli iniţiativ grupalarının ilk festivali

Beşalma küüyündä ilk sıra geçirildi erli iniţiativ grupalarının festivali. Onda pay aldılar 18  küü.

Bu forum geçirildi neetlän göstermää yaşayannara erli iniţiativ grupalarının, folklor toplumnarının hem halk ustaların işini.

Festival geçti devizlän «Geleceemiz için birliktä».

«Büünkü forum pek önemli bizä deyni. Umutlanȇrız, ani o olacek örnek herbirimizä. Sade birliktä biz yapabilecez faydalı hem gözäl işleri», — söledi Valeriy Moş Beşalma küüyünün primarı.

Beşalma küüyünün merkezindä erleştilär küülär kendi gözäl adetlerini göstermää.

5 yılın süresindä iniţiativ grupaların yardımınnan küülerdä gerçeklendi çok meraklı hem faydalı proekt. Bu iş için herbirini şükür etti Gagauziyanın Kultura Baş bakannıın başı Marina Semönova.

Beşalmanın yaşayannarı hem musaafirleri pay aldılar türlü denemäk işlerindä.

Forumu geçirmäk için genel sponsorluk yardımını Lider millet baalantısı yardım etti. Biraz öncä bölä festivallär MD başka dolaylarında da geçirildilär. Geneldän devletimizdä ver 32 iniţiativ grupası. «Gagauz Korafları» iniţiativ grupası sa tek onnarın arasında, angısına toplu sade gagauz küüyleri.

 
Источник grt.md
214

İlgili statyalar

Çeşmäküüdä  var nicä peydalansın yangınnan güreşmäk için kurum

Solidarity Fund programasının süresindä Çeşmäküüyün erli iniţiativ grupası grant programasında pay alȇr baalı yangına kaarşı kurumun düzülmesinän. Bunu için haberledi “Gagauziya gün gündän» programasının musaafiri olarak, «Cișmeaua sudului»  erli iniţiativ grupasının başı,  Çeşmäküüyün sovet azası, Dmitriy Yanul. Çeşmäküü yangına kaarşı kurumunu  düzmäk için iniçiativa proekt yaraşmasında pay alȇr. Küüdä bu önemli bir problema, o üzerä, ani bitki vakıtlar yangınnar sık ölȇrlar. Bitki büük yangın iki ay geeri belliedildi. Bu bela olayi bizim çekim grupamız çıkardıydı. Kuraklıın hem lüzgerlerin beterinä kırlarda kuru ot tutuştu. Dmitriy Yanul nışannadı, ani proekt şindän sora yazılı da büünkü gün gözletmäk stadiyasında bulunȇr. Onnara sa kalȇr…

Dört küüyün yaşayannarı yarıştılar «Başarlı balıkçı – 2022» adı için Tomay küüyüdä

Tomay küüyüdä orak ayın 24 «BAŞARLI BALIKÇI — 2022»  yarışması geçti. Bu diil sade yarışmak ama ii dinnenmäk tä, açan var kolaylık balıktan türlü imekleri hazırlamaa. Olay «Gagauz korafları» erli iniţiativ grupasının yardımınnan yapıldı. Yarışmanın neeti en ii balıkçıları belli etmää, angıları zakiduşkanın hem udoçkanın yardımınnan balıı tutȇr. Bundan kaarä yortulu atmosferayi yaşayannara deyni kurmaa, Tomay — Gaydarı gölün boyunda dinnenmesini taa meraklı yapmaa, paylaştılar olayın kuruyucuları. FÖDOR TOPÇU, Tomay küüyün primarı, «Gagauz korafları» erli iniţiativ grupasının başı: «Pek sevinerim, ani büün bu olay Tomayda geçer. Bu sölämer onun için ki ertesi yıl da hep burada geçirilecek, hepsi MİG grupanın…

Tülü küün muzeyi kabledecek tedarıkları eksponatları koruması için

Tülü küüyuün muzeyindä yakın zamannarda eni tedarıklar peydalanaceklar.  Onnar yardım edeceklär üüsek uurda korumaa ȇksponatları. Tedarıklar alındı Polşa grantından paralara, angısını proektı yazıp taradı muzeyin uzmanı “Cişmeaua Sudului”erideki iniţiativ grupasının yardımınnan.  Muzeydä var birkaç salon, angılarında var resimnär, skemnelär, sofralar, türlü vakıtlardan rubalar, muzika instrumentleri, patretlär, dokumentlär, numizmatika işleri hem başka. Hepsi ȇksponatlar faydalı, istoriyaları baalı küüyun yaşamasınnan. Burada kurulu gagauz köşesi dä, deyni göstermää nasıl halk yaşardı çok yıl geeri, urguladı kurumun uzmanı Sofiya Pançeva. “Şiindiki bizim uşaklar bilmerlär, nasıl insan yaşardı 18-ci hem 19-cu  asirlerdä. Biz onnara annadınca gösterincä, onnar hoşlanȇrlar, nasıl illeri lampaya karşı var nicäydi örüsünnär,…

Kasabaya vatandaşlardan baaşış: Çadır kasabasının dolayların birindä açtılar oyun meydanını

Uşak gülüşü, muzika hem şennik. Hepsi bunnar vardılar eni dinnenmäk erin açılışında. Çadır kasabasında Çkalov sokaanda İnkubator mikrorayonunda peydalandı  uşak sport meydanı. Bölä baaşışı yaptılar kasaba yaşayannarı hem onnar, kim büüdü burada, ama sınır aşırıda bulunêr.  Pek uygun bir meydan sallangaçlarlan, bayırcıklarlan, skemnelärlän hem sport trenajorlarlan. Hepsini bunnarı koydu iniţiativ grupası, anısında  peydalandı  ideya yapmaa bir eni dinnenmäk erini. Genç  insannar istedilär bir baaşış kasabaya hem yaşayannara  yapmaa. Golgofa hristian klisesinin izmetçisi Sergey Kusursuz nışannadı, ani  onnar için pek önemniydi bulmaa hem yapmaa uşaklar için bir interesli er, neredä onnar serbest vakıdı geçiräbileceydilär. “Bu er açıldı, ki bizim uşaklarımızda olsun…

Gaydar küüyündä açtılar gagauz kulturanın sedefini – evelki lüzgär dermenini

Gagauziyada var çok er, angıları meraklandırȇrlar turistleri. Birisi onnardan Gaydar küüyündä bulunȇr -evelki dermen, angısı 128 yıl geeri yapıldıydı. Evropa Birliin yardımınnan dermeni restavraţiya ettilär da geçennerdä şannı olaylan onu çalıştırdılar. Gaydar küüyündä eveldän taa vardı 20-dän zeedä dermen. Şindi sa kaldı sade bir. Onu düzdülär 19 – cu asirin bitkisindä. Nezamanadan dermennär pek sayılardı küüylerdä, çünkü burada insannar un ütärdilär. Büün pek çok iş diişti. Şindi dermenin kultura maanası önemli. Gaydarı küü taa eveldän anılardı un ütmesinnän. Şindi da insannar çalışȇrlar bu adetleri korumaa. Dermen  diil bira sıra yardım etti yaşayannara zor vakıtlarda. Bu üzerä inasannar onu korudular. Dermenin…