Tülü küün muzeyi kabledecek tedarıkları eksponatları koruması için

Tülü küüyuün muzeyindä yakın zamannarda eni tedarıklar peydalanaceklar.  Onnar yardım edeceklär üüsek uurda korumaa ȇksponatları. Tedarıklar alındı Polşa grantından paralara, angısını proektı yazıp taradı muzeyin uzmanı “Cişmeaua Sudului”erideki iniţiativ grupasının yardımınnan.

 Muzeydä var birkaç salon, angılarında var resimnär, skemnelär, sofralar, türlü vakıtlardan rubalar, muzika instrumentleri, patretlär, dokumentlär, numizmatika işleri hem başka. Hepsi ȇksponatlar faydalı, istoriyaları baalı küüyun yaşamasınnan. Burada kurulu gagauz köşesi dä, deyni göstermää nasıl halk yaşardı çok yıl geeri, urguladı kurumun uzmanı Sofiya Pançeva.

“Şiindiki bizim uşaklar bilmerlär, nasıl insan yaşardı 18-ci hem 19-cu  asirlerdä. Biz onnara annadınca gösterincä, onnar hoşlanȇrlar, nasıl illeri lampaya karşı var nicäydi örüsünnär, diksinnär bölä gözäl işleri”.

 Hepsi ȇksponatlar toplu durȇrlar, herbirindä var kendi nomeri. Materilalların zenginniini geniştän yok nasıl göstermää, onuştan da yazıldı maasuz proekt, deyni olsun sergennär ȇksponatların ii erleştirmesi için, nışannadı Sofiya Pançeva.

“Ȇksponatlar bizdä erdä durmasınnar deyni, olsun gözäl, bu proekt giriştiriler. Olsun çok er, kimsey kösteklenmesin erdä bulunan ȇksponatlara. Hepsi onnar sergennerdä duraceklar”.

 Küüyun muzeyi anılmış bir er, neredä erideki istoriyayi hem kultura özelliklerinin var nicä üürenmää. Burada sansın vakıt durgundu, herbir ȇksponat  istoriyanın meraklı sayfalarını açȇr. Proektın giriştirilmesi yardım edecek muzeyin çalışmasını illerletmää. Olacek kolaylık  turistleri da geniştän kabletmää. Sergennerin erleştirmesinin proektın paası 79 bin leydän zeedä kurȇr.

“Mutluyum, ani bu proektı biz taradık. İnsannar da pek yardımcı olmaa isterlär, unukalara deyni bişey kalsın faydalı”.

Tüülü küüyun muzeyi kuruldu 1999 yılda. O zamannardan beeri, kurum toplȇr, kooruyer önemli kultura zenginnikleri. Muzeyin fondunda var 1950 ȇksponattan zeedä.
Источник grt.md
189

İlgili statyalar

İon Bass çalgıcının işleri komrattakı muzeyindä olacek

Komrat kasabasının Regional dolay istoriya muzeyin fondları eni eksponatlarlan zenginnendi. Bu günnerdä muzeyä verildilär anılmış türkücünün Bass İonun rubaları hem başka işleri. Bu baaşışı yaptı onun senselesi Elena Nedälkova. O sayȇr, ani bu baaşış verecek kolaylık muzeyin musaafirlerinä taa çok annamaa çalgıcının yaradıcılıı için. Komrat kasabasının Regional dolay istoriya muzeyin fondlarında büün korunȇrlar unikal eksponatlar, angıları annadȇrlar diil sade dolayımızın istoriyası için, ama anılmış insannarı için dä. Onnarın birisi Moldovanın anışlmış çalgıcısı İon Bass. Onun  senselesi, Başküüyüdä İon Bass adına muzeyin öndercisi Elena Nedälkova seçti karar vermää muzeyä maestrunun kimi rubalarını hem muzika instrumentlerini. O nışannadı, ani bu eksponatlar yardım…

Tarakliyada büük remonttan sora uşak zanaat okulu açıldı

Tarakliya uşak zanaat okulunda başarıldı düzülmäk işleri. Bu iş üzä çiktı «Bulgariyanın yardımı ilerlemäk için» proektın yardımınnan. Onu aslıya çıkarȇr Tarakliyada Bulgariya devleti. Düzüldü zanaat okulun örtüsü hem içänkı odalar. Bu işlerin iliniinnän olacek kolaylık zanaat okuluna zeedeletmää ürenicilerin sayısını. Tarakliya zanaat okulun yapısında düzmäk işlerindän sora oldu kolaylık kabletmää taa çok uşaa. Enilenmiş yapıda var horeografiya derslär için zal, ilerdän o yoktu. Bu iş yardım edecek zeedeletmä ürenicilerin sayısını horeografiya derslerindä, neredä yapılı uşaklara deyni hepsi koşullar. Zeedelenecek uşakların sayısı resim zanaatın klasslarında da. Düzmäk işlär gidärkana yapıldı sergi zalı da, neredä kendi işlerini göstereceklär okulun ürenicileri hem ileriya…

Avdarma küüyün istoriyası muzeyi 10 yaşında!

2011-ci yılın Kasım ayın 21-dä, taman Avdarma küüyün Kurbanında, açıldı “Avdarma küüyün istoriyası muzeyi”, angısının ilk tombarlak yıldönümünü kutlamaa deyni, bu yl Kasımın 20-dä muzeyä bir alay insan geldi: muzeycilär, kultura adamnarı, yazıcılar, din, cümne hem politika insannarı. Hepsi bu insannarı eşiklerdä hem muzeyin odalarında karşladılar muzeyin direktoru Elena KARAMİT, muzeyin kurucusu İgnat KAZMALI hem muzeyin zaametçileri. Muzeyi derindän tanıştırmaa deyni, muzeycilär hazırlamıştılar pek gözäl, derin bilgili hem dört-dörtlük yapılı bir videoprezentațiya, angısına görä onnar, kimär kerä duygulanarak hem göz yaşlarını bastırmadan yutkunarak, pek geniş açıklamalarlan annattılar muzeyin kurulması hem ayaa kalkması için, yaşaması hem çalışması için, büünkü durumu hem…

Avdarma küüyün istoriyası muzeyi 10 yaşında!

2011-ci yılın Kasım ayın 21-dä, taman Avdarma küüyün Kurbanında, açıldı “Avdarma küüyün istoriyası muzeyi”, angısının ilk tombarlak yıldönümünü kutlamaa deyni, bu yl Kasımın 20-dä muzeyä bir alay insan geldi: muzeycilär, kultura adamnarı, yazıcılar, din, cümne hem politika insannarı. Hepsi bu insannarı eşiklerdä hem muzeyin odalarında karşladılar muzeyin direktoru Elena KARAMİT, muzeyin kurucusu İgnat KAZMALI hem muzeyin aametçileri İvanka TANASOVİÇlän Olga TRANDAFİLOVA. Muzeyi derindän tanıştırmaa deyni, muzeycilär hazırlamıştılar pek gözäl, derin bilgili hem dört-dörtlük yapılı bir videoprezentațiya, angısına görä onnar, kimär kerä duygulanarak hem göz yaşlarını bastırmadan yutkunarak, pek geniş açıklamalarlan annattılar muzeyin kurulması hem ayaa kalkması için, yaşaması hem çalışması…

Vladislav Marinov muzeylerin paalılıı için: „İstoriyasız gelecek olmayacek”

Her yıl  Hederlez ayın 18-dä muzey zaamitçileri kendi zanaat yortusunu nışannȇrlar. Komrat regional  istoriya muzeyı  avtonomiyada yaşayan halkların istoriya hem kultura adetlerini  koruyȇr. Neçin bizim zenginnilekleri lääzım korumaa hem toplamaa, annattı muzeyın başı Vladislav Marinov. «Müzeyi korumaa — o bizä pek önemli bir iş. Biz üüreneriz hem toplȇȇriz her bir informaţiyayı istiriya için. İşimizi ilerlederiz. Bizim uşaklarımız pek meraklanȇrlar hem beenerlär bizä gelmää. İstoriyasız yok geleceemiz», — annattı o. Büün  muzeydä 16 bindän  zeedä eksponat  var. «Bizdä var  evelki eksponatlar – pala, yorgan, peşkir, çiiz. Çok yıllar insannar savaşardılar da toplardılar bu eksponatları. Bizim milli gıimnerimiz pek meraklı. Bizdä taa…