Tarakliyada büük remonttan sora uşak zanaat okulu açıldı

Tarakliya uşak zanaat okulunda başarıldı düzülmäk işleri. Bu iş üzä çiktı «Bulgariyanın yardımı ilerlemäk için» proektın yardımınnan. Onu aslıya çıkarȇr Tarakliyada Bulgariya devleti. Düzüldü zanaat okulun örtüsü hem içänkı odalar. Bu işlerin iliniinnän olacek kolaylık zanaat okuluna zeedeletmää ürenicilerin sayısını.

Tarakliya zanaat okulun yapısında düzmäk işlerindän sora oldu kolaylık kabletmää taa çok uşaa. Enilenmiş yapıda var horeografiya derslär için zal, ilerdän o yoktu. Bu iş yardım edecek zeedeletmä ürenicilerin sayısını horeografiya derslerindä, neredä yapılı uşaklara deyni hepsi koşullar. Zeedelenecek uşakların sayısı resim zanaatın klasslarında da. Düzmäk işlär gidärkana yapıldı sergi zalı da, neredä kendi işlerini göstereceklär okulun ürenicileri hem ileriya doru başka resimcilär.

«Bän sevinerim, ani bizdä var kolaylık bölä zalda ürenmää. Hepsi saa olsunnar, ani yaptılar bizä bu kolaylıı üürenmää bölä gözäl, büük zalda. Biz hepsimiz pek çok beklärdik bu proekt başa çıksın».

 

«Burada hepsi eni, ii koşullar bizä deyni. Gözäl atmosferada kolay işlemää da,  onuştan bän saneerım, ani burada bizim işimiz olacek taa verimli, da biz burada yapacez eni gözäl resimneri».

 

«Bän pek sevinerim, ani bizä yaptılar bölä koşulları. Biz taa büük havezlän ürenecez hem yapacez bizim oyunnarımızı. Bizä koydular eni stanokları, aynaları, pek gözäl zalımız oldu, bän hepsinä saa olsunnar sölerim».

 

«Açan burayı geler uşak, onun anası, bobası, onnar innanȇrlar, ani burada var hepsi kolaylıklar, ki onnarın uşaa büüsün zanaat tarafından. Pek önemli bir proekt, isteerim ani Tarakliya kasabasında taa çok bölä proektlar olsun. Biz annȇrız, ani biz lääzım vakıtlan bilä ileri gidelim, hem da her bir uşak ister, ani onda olsun en ii koşullar», — söledi Tarakliya dolayın uşak yaradıcılık evin başı Anna Voytoviç.

Tarakliya uşak zanaat okulun başı Sergey Berov annattı, neçin lääzım oldu bu proektı giriştirmää.

«Yapı, angısını bizä verdilär 2013 yılda, küçüktü, horeografiya için hiç ta yoktu. Biz geçiremäzdik dersleri, yoktu nicä çok uşak alalım okulumuza. Onuştan biz pek çok istärdik büütmää bizim şkolamızı taa ii koşullarda raat işlemää», — açıkladı Sergey Berov.

Sergey Berov nışannadı, ani bu proekt yardım edecek zanaat okulunda koşulları taa üüsek uurda yapmaa, büüyecek uşakların sayısı okulda.

«Burada pek çok oda, büük er, neredä uşaklarda olacek kolaylık resim çizmää yazın. 2021 yılda biz topladık taa birkaç grupa horeografiya için hem resim grupasına. Uşakların sayısı birkaç kat büüyecek, 200 uşaa yakın ürenecek okulumuzda», — söledi Sergey Berov.

Zanaat okulun düzülmesi proekti yapıldı Tarakliya dolayı sovedın ekonomika hem investiţiya çalışannarınnan. Bütün proektın paası tuter 1 million 145 bin 850 ley, Bulgariya devleti verdi 973 bindän biraz zeedä, ne çekeer 85%  bütün proektin paasından.

«Bunnar hepsi uşaklara deyni, büün taa biz göreriz ii çikışları, 40% taa çok uşak zeedelendi okulda, bu pek önemli. Önemli, ani uşaklara meraklı olsun, ki bizdä olsun kolaylık korumaa bulgar kulturasını. Önemli yapalım onnara ii koşulları», — nışannadı Kişinövda Bulgariya Büük elciliin üüretmäk hem kultura soruşlarında  nasaatçısı Krasimir Andreev.

 

«Bu proekt  verdi kolaylık yapmaa uşaklara ii koşulları. Şindi düzülmüş yapıda var kolaylık üürensin uşaklar horeografiyayı, resimcilerä var büük zal. Biz umutlanȇrız, ani ürenicilerin sayısı büyecek, bu zalın açılmasınnan toplandı taa bir horeografiya grupası», — söledi  Tarakliya sovedin ekonomika hem investiţiya bölümün başı İrina Nikiforova.

2021 yılda dekabri ayında Moldovada Bulgariyanın büük elçiliinnän Evgheniy Stoycevnan hem Tarkliya rayonun başınnan İvan Paslarnan kuruldu annaşmak Bulgariya tarafından yardımı için.

«Uşak zanaat okulunda olacek düzmäk işlerindän sora kolaylık  üretmää uşakları oynamaa, resimnemää, hepsinä ne lääzım uşaklara bu yaşta. Hepsinä neyi bileer hem yapȇr bu zanaat okulun talantlı üredicileri», — nışannadı İvan Paslar.

«Bulgariya devletin yardımı» programası giriştiriler Bulgariyanın Dış işleri ministerliinnän Moldovada Burgariyanın Büük elçiliin yardımınnan.
Источник grt.md

İlgili statyalar

Tarakliya kasabasında enilenmiş parkın şannı açılışı oldu

Kıran ayın 3-dä Tarakliya kasabasında geçti  Yuriy Gagarin adına parkın açılışı düzmäk işlerindän sora. Kasabanın yaşayannarına hem musaafirlerinä kurucular hazırladılar yortulu programayı. Tarakliya kasabasının yaşayannarı  şükür ederlär hepsini, kim çalıştı bölä gözäl park onnnarın yaşamak erindä olsun. Düzmäk işlerindän sora kasabanın merkez parkı taa da gözelleşti. «Parkımız pek gözäl oldu, bän beendim, saa ol söleerim bizim primara». «Biz pek sevineriz bu proektä, bizim kasaba ilerlesin isterim. İnsannar, kim gelecek, tanıyamayaceklar bizim parkımızı, biz buna sevineriz». «Saa olsun primariya, pek gözäl park oldu. Şindi pek önemli, ki gençlär korusunnar bunu, ki biz hepsimiz koruyalım, ne yapılêr bizim kasabaya deyni». Düzmäk işlerini…

Bir yıl eni binada: nicä geçerlär derslär Çeşmäküüyünün muzika okulunda büün

Çeşmaküüyünün muzika okulu eni binaya geçti. Ona verildi gimnaziya yapısı. Binayı enilettilär, kurup üüretmäk proţesi için hepsi lääzımnı koşulları. Artık bir yılın süresindä okulda derslär geçirlener. Küçük küü. Muzika okulun eni binası. Erlär taa gıcırdamȇȇrlar, taazä boyalar duvarlarda, biyaz kapular hem aydın klaslar. 30 yılın süresindä, nicä açıldı muzika okulu, o seftä ev kendisinä buldu. «Geçti yıl burayı erleştik. Şindi bizim klaslar büük, neredä hertürlü dersleri geçireriz. Klaslar aydın hem büük bir ilinnik o, ani binä yısıdılȇr. Burada gazlan yısınȇrız. Eskisindä  iki  soba yakardık, burada gaz var. Büük sevgiylän uşakları üürederiz hem bekleeriz hergün», — nışannadı Çeşmäküüyün muzika okulun başı…

Çadır-Lungada büük remonttan sora açtılar duudurtmak bölümünü

Çadır kasabasında Perinatal bölümü düzmäk işlerindän sora açıldı. Şindi o hazır kabletmää karıları hem Çadır dolayından, hem başka dolaylardan. Mediţina merkezindä var zamandaş tehnika ki kaliteli mediţina tardımını vermää. Devlettä mediţina bölümü ilerlesin deyni lääzım olsun ii infrastruktura, tehnika hem becerikli uzmannar. Bu en önemli ki eni yaşamak için koşullar olsun. “Büün biz bitki etapta bulunȇrız. Başarȇrız düzmäk işlerini. Burada var zamandaş tehnika.  Bölä tehnika var devlet mediţina kurumnarında”, — söledi Gagauziya saalık bakanı Svetlana Duleva. Nışannandı, ani büünkü koşullar Çadır kasabasınınperinatal merkezindä hep ölä nicä da Kişinövdakı Ana hem uşak merkezindä. Bütündän düzmäk işleri yapıldı  avtonomiya bücetindän, tehnikayı aldı…

Regional uşak yaradıcılık festivali topladı Tarakliyadan hem Gagaziyadan oyun kollektivleri

Kirez ayın 4-dä Tarakliya kasabasının Kultura  evindä geçti regional uşak  yaradıcılık festival — konkusu. Onda pay aldılar avtonomiyanın oyun kollektivleri dä. Angı erleri onnar  aldılar, Oleg Duloglonun materialında. Regional  uşak  yaradıcılık festivali  topladı  en ii  oyun kollektivleri Tarakliya kasabasından  hem Gagaziyadan. Uşaklar çok sevinerlär bölafestivallerä, çünkü  herbiri özledi, açan Kultura evi dolu insannan. Uşaklar kendi talatlarını gösterdilär olayın musaafirlerinä. Horeografiya  janrasında küçük pay alannarın grupasında ilk hem ikinci  erleri  aldı  Tarakliya  kasabasından  oyuncular. Orta grupada en ii pay alan oldu Valkaneş oyun kollektivı, ikinci eri aldılar Tvardiţadan uşaklar. Büük grupadan payalannarın arasında ilk eri aldı Tarakliya kasabasından  oyun kollektivı, ikinci…

AAR ATLETİKA OKULUN FİLİALI AÇILDI

Kirsovo küyün  Tanagoglo adına  gimnaziyasında   açıldı  regional aar atletika  okulun  filialı.  Olayda pay aldılar küü kuvetleri, bakannık komitetin  azaları  hem sportçular, okulun  zaametçileri. Gitmää ileri da kalmamaa aşaa, bakmadaan taramaklara hem taratmaklara. Çoyu sportçular bölä devizlan çıkȇrlar matlara, dayannara, totamilerä hem ringlara. Bunadan onnar saatlarlan geçirerlär sınışları zallarda  becerikli sportçularlan. Ama üüsek uurda hazırlanmaa deyni  regionda yapılȇrlar hepsi koşullar. Örnek buna eni sport zalın açılması Kirsovo  küyündä, neredä uşaklar zanaatlanaceklar aar atletikaylan. Şindi  onnarda olacek kolaylık kendi  yaşamak erindä  hazırlanmaa. MARİYA BOYKOVA  Tanasoglo adına gimnaziyasının başı: “ Bizä geldi  teklif  Sergey  Sapunjidan var nicä mı gimnaziyada   kolaylık  ilerletmää bu sportu.…