Teatr günüdä Gagauz Milli Teatrusu gösterdi kendi ilk spektaklisini

Dionis Tanasoglu adına Gagauz Milli Teatrusu gösterdi «Oglan hem Länka» piyesasını Teatr günündä. Nica kablettilär piyesayı siiredicilär, Oleg Duloglonun materialında.

Mart ayın 27 -dä Teatr günündä Dionis Tanasoglu adına Gagauz Milli teatrusunun «Oglan  hem  Länka » pyesası sevindirdi hepsi siiredicileri.

Nicä nışannadı teatrunun öndercisi Mihail Konstantinov, piyesa «Oglan  hem Länka» kuruldu 1997 yılda Gagauz Milli teatrusununnan bilä.

«Bu spektakliynän açıldı Gagauz Milli teatrusunun perdesi. Bu yıl biz koyduk neetimizä bu spektakliyi enidän koymaa da göstermää siirediciyä maasuz Halklararası  teatr günündä. Bununnan bilä bu neetimiz baalı raametli Dionis Tanasoglunun 100 yaşına, angısının adını teatrumuz taşıyer», — söledi Mihail Konstantinov.

Pandemiya süresindä dä Gagauz Milli Teatrusu savaşardı sevindirmää kendi siiredicilerini. Teatrunun art – direktoru, Oglanın rolünu oynayan Mihail Gagauz nışannadı, ani pek önemli insan pay alsın teatrunun spektaklilerindä.

«Biz pek isteriz, ki bizim insannarımız gelsin bizim teatruya. Çünkü Gagauziya Milli teatrusu bir. Biz pek isteriz, ani bizim siiredicilerimiz gelsin, da siiretsin hepsi bizim spektaklilerimizi. Artık 25 yıl çalışêrız biz», — nışannadı Mihail Gagauz.

Devlet kurumnarın temsilcileri, angıları geldilär spektakliyä, nışannadılar, ani türlü duyguları yaşadılar siiredincä spektakliyi. Onnar sayerlar, ani insan  lääzım gelsin teatruya, çünkü teatruda  gösteriler  bizim  adetlerimiz.

«Bu epizotlar, bu yaşamak, bunnar bizim halkımızda varmışlar, halizdän, gerçektän biz bunnarı gördük büün da. İnsanımız lääzım gelsin teatrulara, çünkü bizim aktölarımız halizdän da yıl-yıldan üüselderlar kendi professional uurunu», — paylaştı fikirlerinnän Moldova Parlamentin deputadı İvanna Köksal .

 

«Bän  düşünerim ,ani lääzım  bölä  teatruları  korumaa, yardım etmä onnara  çok. Neçinki onnar vererlar bizä çok ilinnik, düşünmäk, ne olmuş ilerdän. Nesoy kötülär, nesoy sevinmişlär», — söledi Çadır dolayın başının işini götürän Natalya Şoşeva.

 

«Çok gözäl büün pieyesa  geçti ,biz çok  sevineriz.  Göreriz, ani taa çok insan geler  bizim piyesalara, çok gözäl, açan piyesalar koyulêr  Gagauz  dilindä. Biz çok lafederiz, ani lääzım gagauz  dilimizi  unutmayalım, unutmayalım bizim  kulturayı, adetleri», — nışannadı Çadır kasabasının primarı Anatoliy Topal.

 

Bilim-Aaraştırmak merkezin uzmanı Pötr Paşalı söledi, ani  geçmiş yıllardan sora biz göreriz, ani Gagauz Milli  teatrusunun açılması için karar dooruydu.

«25 yıl  geeri  kuruldu bizim  Gagauz Milli teatrumuz. Bu çok  gözäl  bir  işti. Toplanıp hepsimiz kuvetlän, yardımcılarnan kurduk  Gagauz Milli teatrusunu, o  büün  vaar. Büünkü  gün Halklararası  teatruların günü,o çok önemli  bir gün», — söledi Pötr Paşalı.

Halklararası Teatr  günündä dünnedä çoyu teatrularda geçer festivallär  hem gösteriler spektaklilär.
Источник grt.md
321

İlgili statyalar

D.Tanasoglu adına gagauz milli teatrusu kendi 25-ci yıldönümünä gösterdi eni spektakliyi

D.Tanasoglu adına gagauz milli teatrusu 25-ci yıldönümünü nışannȇȇr. Bu yortuya karşı teatrunun aktörları sţenaya Dionis Nikolaeviç Tanasoglunun “Uzun kervan” romanına görä “Uzieyälet. Son düüş” spektaklisinnän çıktılar. Spektaklinin premyerasında bulundu bizim televizion grupamız da. 2022-cı yıl Gagauziyanın Bakannık  komitetin kararına görä Dionis Tanasogluya adandı. Bu gözäl olaya gagauz milli teatrusu bütün yıl  kendi işini  baaladı.  Dionis Tanasoglunun “Uzun kervan” romanına görä “Uzieyälet. Son düüş”  spektaklisini Gagauziyanın yaşayannarı özel duygularlan hem alkışlarlan karşıladılar. “Teatro hem incäzanaat insanın yaşamasında büük rolü kaplȇȇr. Dionis Tanasogluyu bu yıl gözäl andı gagauzlar, okullar, kultura merkezleri. Teatru da, hakına, gözäl geçirdi iki sezonunu da. Biz siyrettik “Oglan…

Gagauz milli teatrusu Naţional Teatru Premiyasından 5 ödül kabletti

Moldovanın Naţional Teatru Premiyasında «Gala Premıılor Unıtem-2022»  DionisTanasoglu adına Gagauz Milli Teatrusu bu yıl kazandı 5 premiya. Moldovanın Naţional Teatru Premiyası avşamı her yılın sonunda geçiriler. Burayı katılȇrlar Moldovanın profesional  teatruları. Onnarın var  hakı burayı yılın süresindä gösterilmiş spektaklilerinnän çıkmaa. Bu yıl yarışmakta pay aldı 42 spektakli. DionisTanasoglu adına gagauz milli teatrusu “Körlerin dünnesi” spektaklisininnän çıktı. “En ilkin isteerim şükür etmää teatrunun uzmannarını, siyredicileri, angıları gelerlär bizä hem büük saygı bizim dostlarımıza hem kollegalarımıza Pridnestroviyanın N. Raneţkaya adına devlet teatrusundan D. Ahmadieva hem O. Yakimenkoya, angıları yardım ettilär bizä spektaklinin horeografiyasını hem plastikasını düzmää.  Bu ödül verer bizä kuvet ileeri…

Teatruculuk Birlliinin XXİ-ci premiyalar Galasında gagauz Milli teatrusında 5 premiya

Bu yıl Kişinevda Moldova Respublikasının Teatruculular Birlliinin XXİ-ci premiyalar Galasına “Dionis TANASOGLU” gagauz Milli teatrusu rus dilindä “Körların memleketi” spektaklisinnän 16 nominațiyadan 5-ni kazandı. “Dionis TANASOGLU” gagauz Milli teatrusunun kazanan premiyalar bunnar oldu: “Pötr BARAKÇI adına premiya” – teatrunun adından kabletti Mihail KONSTANTİNOV; “En islää dramaturgiya spektaklisi” – “Körların memleketi” spektaklisi (rejisör – Denis BABURİN); “En islää horeografiya hem plastika” – Olga YAKİMÇENKO hem Dimitriy AHMADİYEV; “İkinci planın en islää karı oyuncusu” – Natalya İVANÇUK; “En islää incäzanaat öndercilii” – Mihail GAGAUZ. Kutluca olsun hem taa çok başarılar! Источник anasozu.com

(Foto) Gagauz milli teatrusu Türkiyedä birkaç kasabasında gösterecek spektekli

D. Tanasoglu adına gagauz milli teatrusu Hederlez (may) ayın 17-dä gitti Türkiyeyä turunnan. 2 aftanın içindä oyuncular göstereceklär spektalilerini kasabaların birkaçında. Bundan başka teatru katılacek Konyada geçirlenän “Bin Nefes Bir Ses” 14-cü halklararası festivalinä. Turun sırasında Gagauz milli teatrusu şansora ilk gösteriyi yaptı. Hederlez ayın 18-dä oyuncular İstanbulda Türkan Saylan adına kultura merkezindä gösterdilär «Körlerin Dünnesi» spektaklisini. Gösterilär taa yapılacek Konyada Hederlez ayın 24-dä hem Mersindä hep bu ayın 30-da. Bununnan bilä, Gagauz milli teatrusu katılacek Konyada geçirlenän “Bin Nefes Bir Ses” 14-cü halklararası türkçe Tiatru Yapan devletlär festivalinä. O geçecek Hederlez ayın 20-dän 30-dan. Fotolar D. Tanasoglu adına gagauz…

Gagauz milli teatrusu temsil edildi Türksoy türk dünnesinin teatru öndercilerin toplantısına

Mardın 12-14-dä Türkiyanın Bursa kasabasında TÜRKSOY 8-ci türk dünnesinin teatru öndercilerin toplantısını geçirdi. Oluşta pay aldı teatru öndercileri: Türkiyadän, Azerbaydjandan, Kazahstandan, Kırgızstandan, Uzbekistandan, Kibristan hem Moldovadan (Gagauz Yeri) devletlerindän. D.Tanasoglu adına Gagauz milli teatrusunun müdürü Mihail Konstantinov TÜRKSOY türk dünnesinin teatru öndercilerin toplantısında pay aldı, angısı 2014-cü yıldan geçiriler. «Te o üzerä, ki açmaa teatruların problemnerini, nesoy yardımcı olmaa biri-birimizä diil sade laflan, ama işlän dä. Deyecez bekim rejisör başka devlettän lääzım gelsin da koysun bir spektakli yada yardım sţenograf tarafından. Hem da plannȇȇrız, nesoy ileri dooru teatru işini götürmää, türk dünnesi halklarası festivallerinä katılmaa», — annattı Mihail Konstantinov. Forumda…