D.Tanasoglu adına gagauz milli teatrusu kendi 25-ci yıldönümünä gösterdi eni spektakliyi

D.Tanasoglu adına gagauz milli teatrusu 25-ci yıldönümünü nışannȇȇr. Bu yortuya karşı teatrunun aktörları sţenaya Dionis Nikolaeviç Tanasoglunun “Uzun kervan” romanına görä “Uzieyälet. Son düüş” spektaklisinnän çıktılar. Spektaklinin premyerasında bulundu bizim televizion grupamız da.

2022-cı yıl Gagauziyanın Bakannık  komitetin kararına görä Dionis Tanasogluya adandı. Bu gözäl olaya gagauz milli teatrusu bütün yıl  kendi işini  baaladı.  Dionis Tanasoglunun “Uzun kervan” romanına görä “Uzieyälet. Son düüş”  spektaklisini Gagauziyanın yaşayannarı özel duygularlan hem alkışlarlan karşıladılar.

“Teatro hem incäzanaat insanın yaşamasında büük rolü kaplȇȇr. Dionis Tanasogluyu bu yıl gözäl andı gagauzlar, okullar, kultura merkezleri. Teatru da, hakına, gözäl geçirdi iki sezonunu da. Biz siyrettik “Oglan hem Länkayı”, büün siyrederiz “Uzieyälet” . Bana kalsa en yakışıklı gagauz dilindä lafedän, kendi düşünmeklerini akıdan Dionis Tanasogluydu. Onuştan onun yaratmaları lääzım tanınsınnar hem teatru lääzım tutuklansın, siyredici dolu olsun  da biz görelim bu insannarın işini, çünkü onnar çok kuvet bu iş için koyȇrlar”, — söledi  Moldova Parlamenti deputatı İvanna Köksal.

 

“Pek dolu bizim içimiz, pek gözäl postanovka. Bu bir istoriya spektaklisi, angısını yazdı Dionis Tanasoglu hem ne islää, ani bizim gençlär büün yakışȇr gelsinnär hem görsünnär o istoriya olaylarını, angıları bizim dedelerimizlän oldular. Çok sevinerim, gagauz teatrusu yaşasın binnärlän yıl”, — söledi Gagauziyanın yaşayanı Tatyäna Karaseni. 

DionisTanasoglu adına gagauz milli teatrusu Kıran ayın 26-da 1997-cı yılda temellendi. Aktörlar ozaman ilk sıra sţenaya “Oglan hem Länka” pyesasınnan çıktılar. 25 yılın süresindä teatru çok zorluklardan geçti, ama bakmayarak buna korundu, ilerledi.

“Teatrunun 25-ci yıldönümü anılmış bir gün, gözäl bir gün. Kaavi, gözäl bir premyera gördük. Pek sevinerim, ani büünkü spektakli gördü dünneyi, ani o çıktı. Ne var ne söleyim? Yaşasınnar, ilerlesinnär, yaşasın gagauzların kulturası”, — söledi  Gagauziyanın kultura baş bakanı Marina  Semönova.

Büün gagauz milli teatrusunu tanıyȇrlar hem bekleerlär halklararası sţenalarında da.

“Gagauz milli teatrusu çok büük bir yol geçmıştir, tarih için bu küçük bir devrä, ama bir teatru için uzun bir zaman. Büünkü spektakli büük bir eser bizä baaşladı hem inanȇrım, ani  bununnan biz türk dünnesi sţenalarına çıkabiliriz. Gagauz milli teatrusunun gagauz halkının dilini hayatta tutan en güçlü varlıktır. Buna görä biz, herbirimiz , bütün türk dünnesi gagauz dilinin güçlü olmasına yardımcıyız ”, — açıkladı «TÜRKSOY» halklararası türk kulturası kurumun koorinatoru, bu kurumda  Azerbacan devletini temsil edän Elçin Gafarlı.

D.Tanasoglunun “Uzun kervan” romanına görä “Uzieyälet. Son düüş”  spektaklisi verdi kolaylık Gagauziyanın yaşayannarına eni bakışlan istoriyamıza dalmaa, dedelerimizin yaşamasını savaşmaa annamaa.

 “Aktör gibi bu spektaklidä bän Araslan rolünu oynȇȇrım. Doorudan sölediynen diildi zor işlemää, çünkü bän teatru incäzanaatında pek çok yıl işleerim. Zordu te o, ani D.Tanasoglunun dili biraz başka türlü. Da o üzerä lääzım biraz kırmaa dilini götürmää deyni cümleyi, angısı yazılı pyesada”, — annattı  D.Tanasoglu adına gagauz milli teatrusunun öndercisi Mihail Konstantinov.

D.N.Tanasoglunun “Uzun kervan” romanına görä “Uzieyälet. Son düüş” pyesasını Mihail Rezuneţ yazdı. Bu iş için yılın çeketmesindä  kultura bakannıınnan maasuz yaratma konkursu geçirildiydi. Bu konkursun çıkışlarına görä en ii yaratma sţenada koyuldu.

 “Burada isteerim şükür etmää bizim Mihail Rezuneţı, ani “Uzun kervanın” bir bölümünü alıp, onu pyesaya çevirdi. Hepsi aktörlara hem teatrunun çalışannarına isteerim dilemää saalık, mutluluk hem saalık onnarın aylelerinä, çünkü sade onnar bilerlär nesoy işleerlär onnarın eşleri”, — söledi D. Tanasoglu adına gagauz milli teatrusunun incäzanaat öndercisi Mihail Gagauz.

Siyredicilerä deyni incäzanaat avşamı başarıldı D.Tanasoglu adına gagauz milli teatrusunun gimnasının prezentaţiyasınınnan.

Avtor: A. Terzi, video: L.Arfanos, montaj: A.Gerçu
Источник grt.md
183

İlgili statyalar

“Uzieyälet / Son düüş” spektaklisinin premyerası hem teatrunun 25-ci yuldönümü

Kırım ayın (dekabri) 11-dä Gagauziyanın Çadır kasabasında bulunan “Dionis TANASOGLU” gagauz Milli teatrusu, kendisinin kuruluşunun 25-ci yuldönümü kutlamaları çerçevesindä, gösterdi Dionis TANASOGLUnun “Uzun Kervan” romanına görä hazırlanmış eni spektklinin “Uzieyälet / Son düüş” premyerasını. “Uzieyälet / Son düüş” spektaklisi (dramaturg – Mihail REZUNEȚ, Rejisör – Anatoliy RADULOV) koyuldu gagauz Milli teatrusunun sțenasında 2022-ci yılında bakılan yazıcı Dionis TANASOGLUnun 100-cü yıldönümü hatırınnan. Spektalidän sora da anılmış gagauz türküsüleri Andrey İVANOV hem İvan BABOV, teatru kollektivınnan barabar, siiredicilerä deyni çaldılar eni yazılan gagauz Milli teatrusunu gimnasınnan (laflar – Todur ZANET, Muzıka – İlya FİLEV). Nedän sora da, teatrunun 25-ci yuldönümünnän ilgili olarak,…

Teatr günüdä Gagauz Milli Teatrusu gösterdi kendi ilk spektaklisini

Dionis Tanasoglu adına Gagauz Milli Teatrusu gösterdi «Oglan hem Länka» piyesasını Teatr günündä. Nica kablettilär piyesayı siiredicilär, Oleg Duloglonun materialında. Mart ayın 27 -dä Teatr günündä Dionis Tanasoglu adına Gagauz Milli teatrusunun «Oglan  hem  Länka » pyesası sevindirdi hepsi siiredicileri. Nicä nışannadı teatrunun öndercisi Mihail Konstantinov, piyesa «Oglan  hem Länka» kuruldu 1997 yılda Gagauz Milli teatrusununnan bilä. «Bu spektakliynän açıldı Gagauz Milli teatrusunun perdesi. Bu yıl biz koyduk neetimizä bu spektakliyi enidän koymaa da göstermää siirediciyä maasuz Halklararası  teatr günündä. Bununnan bilä bu neetimiz baalı raametli Dionis Tanasoglunun 100 yaşına, angısının adını teatrumuz taşıyer», — söledi Mihail Konstantinov. Pandemiya süresindä…

Gagauz milli teatrusu Naţional Teatru Premiyasından 5 ödül kabletti

Moldovanın Naţional Teatru Premiyasında «Gala Premıılor Unıtem-2022»  DionisTanasoglu adına Gagauz Milli Teatrusu bu yıl kazandı 5 premiya. Moldovanın Naţional Teatru Premiyası avşamı her yılın sonunda geçiriler. Burayı katılȇrlar Moldovanın profesional  teatruları. Onnarın var  hakı burayı yılın süresindä gösterilmiş spektaklilerinnän çıkmaa. Bu yıl yarışmakta pay aldı 42 spektakli. DionisTanasoglu adına gagauz milli teatrusu “Körlerin dünnesi” spektaklisininnän çıktı. “En ilkin isteerim şükür etmää teatrunun uzmannarını, siyredicileri, angıları gelerlär bizä hem büük saygı bizim dostlarımıza hem kollegalarımıza Pridnestroviyanın N. Raneţkaya adına devlet teatrusundan D. Ahmadieva hem O. Yakimenkoya, angıları yardım ettilär bizä spektaklinin horeografiyasını hem plastikasını düzmää.  Bu ödül verer bizä kuvet ileeri…

Teatruculuk Birlliinin XXİ-ci premiyalar Galasında gagauz Milli teatrusında 5 premiya

Bu yıl Kişinevda Moldova Respublikasının Teatruculular Birlliinin XXİ-ci premiyalar Galasına “Dionis TANASOGLU” gagauz Milli teatrusu rus dilindä “Körların memleketi” spektaklisinnän 16 nominațiyadan 5-ni kazandı. “Dionis TANASOGLU” gagauz Milli teatrusunun kazanan premiyalar bunnar oldu: “Pötr BARAKÇI adına premiya” – teatrunun adından kabletti Mihail KONSTANTİNOV; “En islää dramaturgiya spektaklisi” – “Körların memleketi” spektaklisi (rejisör – Denis BABURİN); “En islää horeografiya hem plastika” – Olga YAKİMÇENKO hem Dimitriy AHMADİYEV; “İkinci planın en islää karı oyuncusu” – Natalya İVANÇUK; “En islää incäzanaat öndercilii” – Mihail GAGAUZ. Kutluca olsun hem taa çok başarılar! Источник anasozu.com

(Foto) Gagauz milli teatrusu Türkiyedä birkaç kasabasında gösterecek spektekli

D. Tanasoglu adına gagauz milli teatrusu Hederlez (may) ayın 17-dä gitti Türkiyeyä turunnan. 2 aftanın içindä oyuncular göstereceklär spektalilerini kasabaların birkaçında. Bundan başka teatru katılacek Konyada geçirlenän “Bin Nefes Bir Ses” 14-cü halklararası festivalinä. Turun sırasında Gagauz milli teatrusu şansora ilk gösteriyi yaptı. Hederlez ayın 18-dä oyuncular İstanbulda Türkan Saylan adına kultura merkezindä gösterdilär «Körlerin Dünnesi» spektaklisini. Gösterilär taa yapılacek Konyada Hederlez ayın 24-dä hem Mersindä hep bu ayın 30-da. Bununnan bilä, Gagauz milli teatrusu katılacek Konyada geçirlenän “Bin Nefes Bir Ses” 14-cü halklararası türkçe Tiatru Yapan devletlär festivalinä. O geçecek Hederlez ayın 20-dän 30-dan. Fotolar D. Tanasoglu adına gagauz…