Komratta “Lafet gagauzça -2” akţiyasının çıkışlarını belli ettilär

Kirez ayın birindä başarıldı “Lafet gagauzça- 2” akţiyası. Ona  katılan uşaklar kablettilär baaşışları hem şannı diplomnarı.

“Lafet gagauzça — 2” akţiyaya katılmak için, birkaç ayın süresindä gagauzça lafedän uşaklar kısaca videoları yazıp, yarışmanın kurucusuna Güllü Karanfilä yolladılar. Bu yıl akţiyada pay aldılar 34 uşak. Onnarın arasında Kongazçik, Avdarma, Çok — Maydan, Kıpçak, Tülüküü küüyülerdän hem başka küüylerin küçük yaşayannarı.

Uşaklar havezlän pay aldılar yarışmakta. Herbiri onnardan kablettilär baaşışları hem şannı diplomnarı.

“Bizi pek sevindirän, gagauzça lafedän aylelär ortaya çıktı. Bän görerim, ani uşak başçalarında uşaklar islää gagauzça lafederlär. Serbest lafedän uşaklar var.  İnanȇrım, ani ana-bobaların üreklerinä indi o duygu, ani uşklarlan lääzım lafetmää Ana dilindä”, — söledi akţiyanın kurucusu Güllü Karanfil.

Çok –Maydan küüyünün uşak başçasının terbiedicisi Anna Arabacı nışannadı, ani uşaklar büük hodulluklan bu akţiyaya katıldılar.

“İsteerim sölemää, ani yıl — yıldan gagauzça lafedän uşakların sayısı zeedelener. Uşaklar büük havezlän yarışmaklara katılȇrlar”, — söledi Anna Arabacı.

Akţiyanın istediklerinin biri, uşak gagauzça lafetsin diil sade uşak başçasında hem şkolada, ama ayledä dä. Ana-bobalar annadȇrlar, ani yarışmak büük  stimul olȇr ayledä uşaklan gagauz dilindä lafetmää deyni.

“Evdä savaşȇrım sade gagauz dilindä lafetmää. Sanȇrım, ani gagauz dilini lääzım ilerletmää, uşklar lääzım bilsinnär gagauz dilini  ki uşaklar unutmasınnar, zere görerim, ani bizim dilimiz başlȇȇr kaybelmää . Saa olsun Güllü Karanfil ani bu yarışmayı yaptı. Uşakların var kolaylıı ilerletsinnär kendi becermeklerini, bän sevinerim, ani uşaam çıkȇr bireri”, — söledi Çok-Maydan küüyünün yaşayanı Alöna Dimova.

“Lafet gagauzça — 2” akţiyası ikinci sıra geçiridı. Ona katılan  uşaklar  gagauzça videoları yazıp, kendi sevgilerini Ana dilinä gösterdilär.
Источник grt.md
299

İlgili statyalar

Başkan üürendi ne uurda Kongazçik uşak başçasının terbiedilenneri lafederlär gagauz dilindä

Kongazçik küüyünün uşak başçasında çok zaamet ederlär deyni uşaklar gagauzça bilsinnär. Gagauziya başkanı İrina Vlah barabar küüyün primarınnan uuradılar  bu terbiyetmäk kurumuna gagauz dili dersinä. Kongazçik küüyünün “Zoloyoy klüçik” uşak başçasında terbiyediler yakın 90 uşak. Üürenmäk kurumunda üürenerlär gagauz hem moldovan dillerini bilingval programasına görä.  Üüredicilerin laflarına görä, gagauz dilini uşaklara zor üürenmää, çünkü evdä onnar konuşmȇȇrlar ana dilindä. “Derslär geçerlär pek meraklı, ama bir problemamız var, ani evdä analar – bobalar uşaklarlan gagauzça lafetmeerlär. Onuştan biz onnarı yalvarȇrız, ani taa çok lafetsinnär gagauzça. Hrbir derstän sora biz yollȇrız Viberdä onnara mesajları ki evdä kursunnar dialogları ne görerlär evdä onu…

KARAOKE GAGAUZÇA

Çiçek  ayın  27-dä  «Ana Dilimiz» günü  bakılȇr. Heryıl  Gagauziyada  bu  gün  türlü  olaylar  geçiriler. Yortulu  gündä  Gagauziyanın genel  kultura  bakannıı  tanıştırdı  eni  proektlän —  «Karaoke gagauzça». Başa  çıkarmaa bu proekti  yadım ettilär  avtonomiyanın anılmış  artistleri  Pötr  Petkoviç hem  Mihail  Paçi. Karaoke toplumun  tanıtması  Komrat  muniţıpiyasının Kultura evindä  geçti. Oluş  bir salada  topladı uşak başöaların hem okulların  üürenicilerini. Gagauziyanın Başkanı  İrina Vlah   pay aladı olayda. Bitki  vakıtlar  kuvetlerin  önündä  ön daava koyuldu ,ki gagauz dili ilerlesin,unudulmasın  hem  taa geniştän kullanılsın. Kultura bakannıın başı Marina Semönova nışannadı, ani  uşaklar Ana dilini lääzım üürensinnär havezlän. Karaoke  türkülär dä  meraklandıracȇklar hem yardımcı  olacȇklar  gagauz…

Gagauziyanın uşak başçaları kabledeceklär gagauz dilini üürenmäk materiallarını

Фото: dostluk.md Gagauziyanın üüretim bakannıı kabletti gagauz dilindä didaktika materiallarını, angıları yakında daadılacȇklar avtonomiyanın uşak başçaların terbiedicilerinä hem okula hazırlamak grupaların terbiedilennerinä. Materialların tiparlanması için para Gagauziyanın bücetindän verildi. Gagauziyada gagauz hem rumın dillerin birdän üüredilmesi uşak başçalarında başladıldıydı 2015 yılda. Programanın ilk iki ȇtabında üüretmäk materialları verildiydilär 20 uşak başçasının büük grupalarına: üüretmäk kiyadı uşaklara, üüredicilerä hem analara – bobalara deyni; resimni kartoçkalar; gagauzça hem rumınca annatmaklar toplumnarı hem gagauzça hem rumınca türkülär toplumnarı. Programanın üçüncü etabı için АNТЕМ uzmannarı yaptılar okula hazırlamak grupaların terbiedilennerinä didaktika hem metodika kiyatlarını. Hep o vakıt işledildi rumin dilini üüretmesi için kurrikulum küçük…

Gagauziyada olimpiadalar  tarayannarı ödüllendilär

Devlet hem dolay olimpiadalarında bu yıl pay aldılar 1,5 bin üürenicidän zeedä bütün Gagauziyadan.  Tarayannarı ödülledilär Komrat kasabasının kultura evindä. Respublika olimpiadalarında pay aldılar 234 üürenici, onnarın 42-si üüsek bilgileri gösterdilär. Dolay olimpiadalarında da 865 üünenicidän 280-ni ödül kabletilär. Üürenicilerin kimisi pay aldılar birkaç olimpiadada birdän. Bu iş engel etmedi onnara üüsek bilgileri göstermää dä ödül erlerini kazanmaa. “Pek sevinerim bu sţenada bulunmaa. Yoktu umudum, ani bukadar çok er kazanacam. Şükür ederm üüredicilerimi ani beni inandılar”, — söledi Çadır-Lunga kasabasının M.Guboglo adına liţeyin üürenicisi Evgeniy Lülenov.   “Şükür ederim bu yortu için. Şükür ederim üüredicimi, angısı inandı hem hazırladı beni…

Gagauz Avtonomiyasının 28-ci yıl dönümünü kutladılar Hoca Nastradin adına uşak başçasında

Komradın Hoca Nastradın adına uşak başçasında GagauzAvtonomiyasının 28-ci yıl dönümünü nışannadılar. Yortuda bizim televizion grupamız da bulundu. Hoca Nastradın adına uşak başçasında gagauz dili üürenmesinä büük önem veriler. Gagauz Avtonoiyasının 28-ci yıl dönümü yortusu da gagauz dilindä geçirildi. Uşaklar terbiediciylän barabar annattılar şiirleri, çaldılar türküleri gösterdilär gagauz halk oyunnarını hem fıkralarını. Yortuya teklif edilmış yazıcı hem Akademik Todur Zanet hazırlayannara hem zalda bulunannara danıştı hem şükür etti uşakları hem Hoca Nastradin adına uşak başçasının zaametçilerini gagauz dilini üüretmesi hem gagauzluu terbietmesi için. “Duygular pek sıcak, var nicä demää, ani pek haşlak. Ne mutlu cannarına, pek islää hazırlanmışlar. Belli, ani terbiediciyka…