KARAOKE GAGAUZÇA

Çiçek  ayın  27-dä  «Ana Dilimiz» günü  bakılȇr. Heryıl  Gagauziyada  bu  gün  türlü  olaylar  geçiriler. Yortulu  gündä  Gagauziyanın genel  kultura  bakannıı  tanıştırdı  eni  proektlän —  «Karaoke gagauzça». Başa  çıkarmaa bu proekti  yadım ettilär  avtonomiyanın anılmış  artistleri  Pötr  Petkoviç hem  Mihail  Paçi. Karaoke toplumun  tanıtması  Komrat  muniţıpiyasının Kultura evindä  geçti. Oluş  bir salada  topladı uşak başöaların hem okulların  üürenicilerini. Gagauziyanın Başkanı  İrina Vlah   pay aladı olayda.

Bitki  vakıtlar  kuvetlerin  önündä  ön daava koyuldu ,ki gagauz dili ilerlesin,unudulmasın  hem  taa geniştän kullanılsın. Kultura bakannıın başı Marina Semönova nışannadı, ani  uşaklar Ana dilini lääzım üürensinnär havezlän. Karaoke  türkülär dä  meraklandıracȇklar hem yardımcı  olacȇklar  gagauz dilin üürenmesindä.

MARİNA  SEMÖNOVA Gagauziyanın genel  kultura  bakannıın başı:

«Tatlı dilä  doymayalım» sizinnän bilä  çaldık. Gözäl laflar,gözäl bir cümlä. Halizdän dä  hiç doymayalım ,utanmayalım lafetmää  tatlı gagauz dilindä. Tatlı bizä  deyni  neçin zerä  o bizim Ana dilimiz. O dilä  bizi  üürettilär  bizim analarımız-bobalarımız.Bizim en önemli daavamız üürenelim hem  üüredelim evlat  boylarını. Sanȇrım,ani  bu gözäl uşaklar  çalacȇklar  gagauz dilindä».

Karaoke Gagauzça toplumuna  girdi  20  gagauz türküsü uşaklara deyni aranjırovkaylan,bu  türkü  sayıların  arasına  Gagauziyanın gimnı da girdi. Toplum açıklȇȇr  gagauz halkın zengin  türkü  varlıını. Karaoke  gagauzça proektin kurucuları oldular  Pötr  Petkoviç hem Mihail Paçı. Pötr  Petkoviç nışannadı,ani çoktan  düşünärdi  bölä  bir  toplum uşaklara deyni  çıkarmaa. Taa işlärkänä  80-ci  yıllarda  okulda hem uşak başçalarında  artist  esap  almış ,ani  uşaklara deyni  pek  az  muzika tarafından  material  var.

PÖTR  PETKOVİÇ Moldova  Devletin  Şannı  artisti ,proektin kurucusu:

«Bu  proekt  çoçuklara deyni, ki bizim kulturamız ilerlesin. Ozaman  bizim kulturamız ilerleyecek  ,açan biz  gagauzça lafedecez. Evdä dä  olsak,başka erdä  dä  olsak var dilimiz — varız biz. Yok dilimiz-  yokuz biz. Gördüm ,ani  bu türküleri  hepsiniz seversiniz hem çalȇrsınız».

MİHAİL PAÇI Gagauziyanın anılmış artisti ,proektin kurucusu:

» Bu  bir meraklı  proekt  oldu  uşaklara  deyni.  O pek  lääzımnı,çünkü bir küçük uşaa açan çekettirersin üüretmää türküdän ,piettän,kulturadan, ozaman  o uşak  büüyer dä  olȇr  patriot».

«Ana dili» yortusunnan Gagauziyanın yaşayannarını  kutladı  başkan İrina Vlah. O  çizgiledi,ani  bu  proektin  peydalanmasınnan uşaklar  havezlän üüreneceklär  gagauz dilini.

Uşaklar da,angıları  pay  aldılar  karaoke  toplumun  yazılmasında  söledilär,ani  gagauz dilini  severlär. Bu  karaoke yardım edecek  muzika derslerindä  hem  serbest vakıtta  havezlän  gagauz  türkülerini  çalmaa.

İRİNA VLAH Gagauziyanın Başkanı:

«Bizim gagauz dilimiz, gözäl bir dil. Pek isteerim,ani  herbir uşak, adam,karı,angıları  yaşȇrlar  Gagauziyada, bilsin bizim Ana dilimizi. Gözäl lafetsin  gagauz dilindä. Bizim dilimiz- bizim ruhumuz».

» Karaoke gagauzça» toplumu  verilecek  avtonomiyanın liţeylerinä hem  uşak başçalarına . Hep  ölä  Gagauziyanın  genel  kultura  bakannıın başı  Marina  Semönova  nışannadı,ani  bu  toplum bakannıın ofiţıal  internet sayfasında  erleştirlenecek.  Hepsi  isteyennär  yakışacȇk  onu kullansınnar.
Источник grt.md
265

İlgili statyalar

Bakannık Komitetinä musaafirlää Kongazdan üürenicilär geldilär

Gagauziyanın başkanı İrina Vlah kabletti Kongaz küüyünün Varvara Topal adına gimnazıyasının birinci klasın üürenicilerini Bakannık Komitetinä musaafirlää. Bakannık komitetinä ekskursiyaya Varvara Topal adına gimnazıyasının birinci klasın üürenicilerini İrina Vlah taa çiçek ayında teklif ettiydi. Ozaman o bu klasta geçirilän açık urokta bulunduydu. Başkan nışannadı, ani bu klasın üürenicileri pek islää bilerlär gagauz dilini hem şükür etti bu iş için uşakların üüredicilerini. “Bän onnarlan tanıştım apreldä bulunarak onnarın urokta. Ozaman pek sevindim. Açan sän görersin nesoy gözäl lafederlär gagauz dilindä bizim uşaklarımız, ozaman annȇȇrsın, ani bizim dilimiz var, gözäl, hem onu bizim uşaklarımız bilerlär hem severlär”, — söledi başkan. Birinci klassın…

Çadırdakı M. Guboglu adına liţeyin hepsi klaslardan üürenicilär “Ana dilimiz” yortusuna baalı açık dersi hazırladılar

Çadır kasabasının M. Guboglu adına lițeyindä  geçti açık ders.  Literatura-muzika olayı baalıydı «Ana dilimiz» yortusuna, angısını avtonomiyada nışannayaceklar çiçek ayın 27-ndä, hem gagauz yazıcısının Dionis Tanasoglunun 100-ncü yoldönümünä. Çadır kasabasının Guboglu adına lițeyin 1 — 11 klaslardan üürenicilär açık urokta aktiv pay aldılar. Onnar gösterdilär muzika kompozițiyalarını gagauz dilindä, okudular şiir, annattılar şannı gagauz yazıcıları için hem kultura insannarı için. “Bu yortuya  hazırlandık 1 ay. Türküleri, şiirleri ürendik, kendimiz hazırladık bu yortuyu. Uşakların kalbinä yakın bu yortular. İsteerlär pay almaa, getirerlär eksponatları. Bizim liţeyimizdä uşaklar lafederlär gagauz dilindä”, — söledi üürenicilerin biri.   “Bizim şkolamızda geçti D. Tanasoglu için urok. …

Komratta “Lafet gagauzça -2” akţiyasının çıkışlarını belli ettilär

Kirez ayın birindä başarıldı “Lafet gagauzça- 2” akţiyası. Ona  katılan uşaklar kablettilär baaşışları hem şannı diplomnarı. “Lafet gagauzça — 2” akţiyaya katılmak için, birkaç ayın süresindä gagauzça lafedän uşaklar kısaca videoları yazıp, yarışmanın kurucusuna Güllü Karanfilä yolladılar. Bu yıl akţiyada pay aldılar 34 uşak. Onnarın arasında Kongazçik, Avdarma, Çok — Maydan, Kıpçak, Tülüküü küüyülerdän hem başka küüylerin küçük yaşayannarı. Uşaklar havezlän pay aldılar yarışmakta. Herbiri onnardan kablettilär baaşışları hem şannı diplomnarı. “Bizi pek sevindirän, gagauzça lafedän aylelär ortaya çıktı. Bän görerim, ani uşak başçalarında uşaklar islää gagauzça lafederlär. Serbest lafedän uşaklar var.  İnanȇrım, ani ana-bobaların üreklerinä indi o duygu, ani…

Gagauziyanın uşak başçaları kabledeceklär gagauz dilini üürenmäk materiallarını

Фото: dostluk.md Gagauziyanın üüretim bakannıı kabletti gagauz dilindä didaktika materiallarını, angıları yakında daadılacȇklar avtonomiyanın uşak başçaların terbiedicilerinä hem okula hazırlamak grupaların terbiedilennerinä. Materialların tiparlanması için para Gagauziyanın bücetindän verildi. Gagauziyada gagauz hem rumın dillerin birdän üüredilmesi uşak başçalarında başladıldıydı 2015 yılda. Programanın ilk iki ȇtabında üüretmäk materialları verildiydilär 20 uşak başçasının büük grupalarına: üüretmäk kiyadı uşaklara, üüredicilerä hem analara – bobalara deyni; resimni kartoçkalar; gagauzça hem rumınca annatmaklar toplumnarı hem gagauzça hem rumınca türkülär toplumnarı. Programanın üçüncü etabı için АNТЕМ uzmannarı yaptılar okula hazırlamak grupaların terbiedilennerinä didaktika hem metodika kiyatlarını. Hep o vakıt işledildi rumin dilini üüretmesi için kurrikulum küçük…

Gagauz türkücüleri Mihail hem Valentina Yasıbaş «Gagauziyanın şannı yaşayanı» adınnan ödüllendilär

Çok yıllar çalışması için milli  kulturanın ilerlemesi için, gagauz dilin hem incä zanaat muzika uurunda, karı – koca Mihail hem Valentina Yasıbaş «Gagauziyanın şannı yaşayanı» adınnan ödüllendilär. Onnarın türküleri Gagauziyada hem aşırı devletlerdä öterlär. Diplomnarı artistlerä baaşladı Gagauziyanın Başkanı İrina Vlah. «Yasti» duȇtı diil saade muzika grupası. Bu karı – koca Mihail hem Valentina  Yasıbaş duȇtı. Onnar evlendilär 15 yıl geeri, ondan sora nicä  Mihail Çakirın adına pedagocik koledjını başardılar, Komrat  Devlet Universitetinä vokal üürenmää gittilär. Çok yılların süresindä  «Yasti» duȇtı eni kompoziţiyalarınnan yaşayannarı sevindirer. Gagauziyanın Başkanı İrina Vlah şükür laflarını Mihaila hem Valentinaya söledi onnarın  üüsek uurunda çalışması için…