İLKYAZ İŞLÄR BAALARDA

Gagauiyanın baacılarında cuvaplı bir vakıt. Şindi onnar geçirerlär eşil operaţiyaları, başka laflarlan, dalların kırmasını hem yaprakların siireltmesini. ”Biyaz salkım” çorbacılıın başın Vera Yabanjının laflarına görä üzüm çotuu yapȇr taa çok tomburukları, nekadar var nasıl  büütsün hem doyursun. Bunun için baacılara sıra geler aaaltmaa üzüm pandalların sayısını, ki  çotuklar kurumasın.

VERA YABANJI  ”Biyaz salkım” çorbacılıın başı

«Pandalıın uzunnuu 5-10 santim olȇr ilerlemäk fazasında. Da kabletmää kaliteli  üzümü deyni, onun sayısı çotukta  lääzm belli edilmiş olsun. Bunun için kimileri biz çotuktan alȇrız. O  normirovkanın ilk   fazası, angısında biz yok ederiz   ufak üzümü. Hep ölä baalamak ta. Birkaç gündän sora  olacek eşil baalaması. Hem da aaşadakı yaprakları  koparaceklar ki preparatlar kendi işini yapabilsinnär».

Ki üzüm çotuu  saa olsun, lääzım vakıtçasına  onu serpmää türlü hastalıklardan hem zararcılardan. Andrey Botezatu  masa üzüm soylarında zanaatçı söleer, ani üzümnerin serpmesi lääzımnı agrotehnika operaţiyası.

ANDREY BOTEZATU  ekspert

«Bu pek önemli. Eer biz salverärsaydik çotuklarda peydalansınnar hastalıklar ozaman biz harcacez ilaçlamaya iki keredä taa çok para, ama var nasıl kaybedelim da onnarı».

Şansora 3-cü yıl üzüm berekedi  ”Biyaz salkım” çorbacılıında sevindirer agrariyaları. Ortadan bereketlik uuru kurȇr 22 ton ektardan, bu iki yada üç keredä taa çok, söleer Vera Yabanjı.Buna yardımcı oldu pergola büütmäk sisteması. 41 ektar baa plantaţiyalardan , 4 yıl geeri 11 ektarı kararladılar işlemää eni tehnologiyalara görä. Vera Yabanjı nışannadı, ani vakıtçasına işlemäk  o kaliteli berekedin kabletmesi.
«Kendisi üzüm gözäl olmeer. Onnan işlemää lääzım , birkaç keret lääzım yaprakları siireltmää hem da pandallarlan  işlemää»

Masa üzüm  pandalların teneleri taa büük. Sıkıntılıkta onnar var nasıl bozulsunnar hem çürüsünnär. Bunun için  pandalları siireltmää lääzım.

«Yılın çeketmesindä onnar  ufak, gözäl ama diil ilerlenmiş. Bunun için bereketin bir payını sıra gelecek erä sıbıtmaa».

Masa üzümnerin  ilk berekedini kablederlär orak ayın sonunda harman ayın çeketmesindä. Kodränka üzüm çeşiti satılȇr  nicä içindeki panayırında, ölä sınır aşırıda da. Onu getirerlär Rusiya hem Rumıniya devletlerinä. Gagauziyada masa üzümneri 480 ektarda bulunȇrlar, da şpaleralarda büüyerlär. Ki işlemää masa  üzümnerin soylarını lääzım diil sade para, söleer ekspert Andrey Botezatu.

«İlkin lääzım yıslamak sistema olsun. Yok nicä koymaa masa üzümnerini eer yoksaydı yıslamak  sisteması. Sora rolü oynȇȇr büütmäk tehnologiyası. Şindi Moldovada giriştirlendi birkaç demonstraţiya  meydanı  masa üzümnerin büütmesindä. Bu  maasuz proektä görä yapıldı. Şindi üzüm çekedecek emiş yapmaa da biz göräbilecez çıkışları, ama onnar islää lääzım olsunnar».

 
Источник grt.md
278

İlgili statyalar

Video: Üzüm hem tehnologiyalar – üç kat büük bereket. Nicä kardaşlar Vaypan Kaynarı küündän üüselttilär baaların bereketliini

Kaynarı küüyündä çiftçi çorbacılıklarında eni tehnologiyalar kullanȇrlar. Bu verer kolaylık taa zengin berekedi toplamaa. Büütmää deyni üzümü kaliteli hem  bereketli  lääzım  büük  paralar  hem zamandaş  tehnologiyalar. Vaypan  kardaşlar  Kaynarı  küüyündän  başarılı  eni  tehnologiyaları  kendi  işindä kullanȇrlar. LÜBOMİR VAYPAN, çorbacılıın başı: «Sulamak  sisteması  kontrol ediler  insannan hem uzaktan. Sulamak sisteması bütün başçaya koşulu:  kirezlerä, eriklerä, üzümnerä. Bakarak zamana  hem  kolaylıklara,  zamandaş  sistema  çalışȇr türlü  sebeplerä  görä: topraan  kalitesinä, temperaturasına,  görä. Sistema kendisi  sayıklȇȇr, nekadar su  kolvermää». Baalar  büün  dikili  28  ektarda. Ama  zanaatını  çorbaçılar 10  ektarda  çekettilär, söledi  Lübomir  Vaypan. Eni büümneri  geldilär  karara  zamandaş  vakıdına  görä  büütmää hem  pergola  kırligaların  kolaylıklarına görä  aşılamaa. Sergey Tutovan  nışannadı,ani  o metodlar  zengin  berek vererlär. SERGEY TUTOVAN, Kauldakı masa üzünmerin büütmesindä…

15 09 21 MEYVALARI HEM ÜZÜMNERİ TOPLAMAK VAKIDI ÇEKETTİ

Moldovada başladılar toplamaa meyvaları hem üzümneri. Bu yıl uzmannarın laflarına görä, bereket taa üüsek bakarak geçän kuraklık sezonuna. Bereket çok, ama satmaa yok nereye. Büün Komrat kasabasının  bir çiftçi çorbacılıında çekettilär toplamaa erikleri hem masa çeşitindä üzümneri. Paa politikası bu yıl pek sevindirmeer çiftçileri, neçinki  kabledilmiş paralar kapȇȇrlar sade şindiki harcamakları.  Brakmaa bereketi kırda laf yok, söledi kurumun başı, çünkü fidannarı lääzım hazırlama gelän yıla. Sölemää eksport için aşırıya yada satmaa devlet panayirinda sıra gelmeer, zerä satın alan yok. Bunun beterinä bütün erik bereketi, bakmadaan ii kaliteya hem formasına, satılȇr erideki işletmelerä. Bakmadaan buna, çiftçi çorbacılıın başı söler, ani yoknicä…

Gagauziyada baalarları başladılar boozmaa. Nekadar sorumnu kır işi avtonomiyada.

Gagauziyada çekettilär toplamaa üzümneri kırdan.  Bu yıl hava koşulları verdi kolaylık çeketmää bu işleri taa ileri.  Regionda bütündän dikili  yakın 5,5 bin ektar baa, angılarından  3,700 tehnik çeşitindä hem 706  masa çaşitindä. Bizim televizion gruppamız üürendi  nesoy bereket bu yıl toplanȇr hem var mı problemalar bu uurda.  230 ektar baa Semön Novakın çiftçi kurumunda  işleniler. Sezonda  insannar bir gündä  dördär ektaradan toplȇȇrlar. Şindi   Aligotı üzümünü  toplȇrlar, öncä  Şardanȇyı. Agronomun Vitaliy Petrovun laflarına görä kuraklıın beterinä,  az iş yapıldı baalarlarda, ama o belli etti kendisini tenedä. VİTALİY PETROV  Komrat muniţıpiyasının  çiftçi kurumun agronomu : -» Kalitesi bu yıl taa yufka, zerä …

Video: GAGAUZİYADA İLERLER ÜZÜMÜN TOPLAMASI

Gagauziyada üzümün toplamak proţesin ikinci ȇtapı başladı, toplȇȇrlar tehnik çeşitlerini, onnarı yollȇȇrlar  şarap kurumnarına.  Taa çoyu kurumnarında var kendi  baaları.   Bizim televizion gruppamız bulundu  Kirsovo küüyün kırlarında. Bu yıl Kirsovo küüyün kurumunda üzümneri taa geç çekettilär toplamaa. Bu çiftçilik kurumnarında masa hem tehnik çeşitlerini büüderlär. Nicä nışannadılar uzmannar, bu yıl paa pek küçük. Bu üzerä “Arkadiya”  üzümü  aşırıya satılmadı, onu erli şarap kurumnarına verdilär,  ki şarap yapsınnar. Bu yıl geçmiş yıla görä üzüm bereketi taa üsek, ama  rekordları geçmeyecek, çünkü 2020 yılın kuraklıı belli etti kendisini çotuklarda. Yaamurların beterinä baaları taa sık bu yıl hastalıklardan lääzımdı korumaa. Vakıtçasına yapılmış hepsi korunmak…