Video: Üzüm hem tehnologiyalar – üç kat büük bereket. Nicä kardaşlar Vaypan Kaynarı küündän üüselttilär baaların bereketliini

Kaynarı küüyündä çiftçi çorbacılıklarında eni tehnologiyalar kullanȇrlar. Bu verer kolaylık taa zengin berekedi toplamaa. Büütmää deyni üzümü kaliteli hem  bereketli  lääzım  büük  paralar  hem zamandaş  tehnologiyalar. Vaypan  kardaşlar  Kaynarı  küüyündän  başarılı  eni  tehnologiyaları  kendi  işindä kullanȇrlar.

LÜBOMİR VAYPAN, çorbacılıın başı: «Sulamak  sisteması  kontrol ediler  insannan hem uzaktan. Sulamak sisteması bütün başçaya koşulu:  kirezlerä, eriklerä, üzümnerä. Bakarak zamana  hem  kolaylıklara,  zamandaş  sistema  çalışȇr türlü  sebeplerä  görä: topraan  kalitesinä, temperaturasına,  görä. Sistema kendisi  sayıklȇȇr, nekadar su  kolvermää».

Baalar  büün  dikili  28  ektarda. Ama  zanaatını  çorbaçılar 10  ektarda  çekettilär, söledi  Lübomir  Vaypan. Eni büümneri  geldilär  karara  zamandaş  vakıdına  görä  büütmää hem  pergola  kırligaların  kolaylıklarına görä  aşılamaa. Sergey Tutovan  nışannadı,ani  o metodlar  zengin  berek vererlär.

SERGEY TUTOVAN, Kauldakı masa üzünmerin büütmesindä  Assoţıaţıyanın  başı: «Adetçä  büüdülän  üzümnär  pek  az. Topraan bütünün 3-cü  payında  ölä  üzüm  büüdüler, neredä  yardımcı  sade  eşıl  yapraklar  hem  güneş. Ne kalsa  pergolaya, bizdä peydalandı kolaylık bütünnä toprakta  pergola büütmää. İkardan  baktıynan ,sansın  döşeli  kilim  eşil  yapraklarlan».

Bereket  üüsek  şpalerlerdän 12-15  tonn bir ektardan  alȇrlar.Bu yıl  Kaynarı  baaları  30  tona kadar  üzüm  verdilär.

SERGEY TUTOVAN, Kauldakı masa üzünmerin büütmesindä  Assoţıaţıyanın  başı: «Ne lääzım pergolaya  deyni? İstemäk  hem  su. İtaliyadan kollegalarımız  sölerlär,ani  yok  su  yok  pergola». 

Sergey Tutovanın laflarına  görä  topraktan  hem  onun üstündän suda  pek  çok  tuz  var.

SERGEY TUTOVAN, Kauldakı masa üzünmerin büütmesindä  Assoţıaţıyanın  başı: «O  tuzlu  sular  var  nicä  10-15  yıldan sora  topraa  kurutsunnar .Burada  dikat  lääzım  yaklaşmaa  bu  soruşa».

Dnestr  hem  Prut  derelerin suları  sade yakışȇrlar baalarların sulaması için. Ama  üzümä  etişmer  sade  su.  Kardaşlar  Vaypan topraa  besleyän  sistemasını  da koydular. Şindiki  zaman  Moldovada  300 ektardan  zeedä  baa büüdüler  pergola  metodlarına  görä. Bölä  saçak  gibi büümnär  verer  kolaylık  taa  kaliteli  berekedi  toplamaa. Kaynarı  küüyündä  moldova  soyu  üzümü  büüderlär. O taa  sorumnu  Evropanın paniirlarında. Vaypan kardaşların çorbacılıında  üzün  buz  dolaplarında  1  gradus  sıfırdan  aşaa  gradusta  durȇrlar.

LÜBOMİR VAYPAN, çorbacılıın başı: «Oksid  serı  dizinfektıya  üzümä  yapȇr.  Bir üzüm  kabına  bir  mışama  delikli  çuval  giidiriler. Üzün  1 gradus  sıfırdan  aşaa  gradusta  korunȇr. Taa  çeketmedän  onnarı satmaa».

ANDREY  KOMPANİÇ: «1 gradus  sıfırdan  aşaa  gradus en  uygun  korumaa  deyni  üzümneri. Onnarın uçları  eşil kalȇr. O gösterer,ani  mallar  taazä  hem  kaliteli». 

Kaynarı küüyündän üzümnär İtaliyanın, İspaniyanın, Rumımiyanın   paniirlarında  satılȇrlar.  Bu  yıldan  onnarı  var  nicä almaa Polşada  hem  Horvatiyada da.

Süjet hazırlandı ABD Halklararası ilerletmäk Agentstvosunun yardımınnan (USAID). #AgricutluraPerformantaMoldova #usaidmoldova
Источник grt.md
293

İlgili statyalar

15 09 21 MEYVALARI HEM ÜZÜMNERİ TOPLAMAK VAKIDI ÇEKETTİ

Moldovada başladılar toplamaa meyvaları hem üzümneri. Bu yıl uzmannarın laflarına görä, bereket taa üüsek bakarak geçän kuraklık sezonuna. Bereket çok, ama satmaa yok nereye. Büün Komrat kasabasının  bir çiftçi çorbacılıında çekettilär toplamaa erikleri hem masa çeşitindä üzümneri. Paa politikası bu yıl pek sevindirmeer çiftçileri, neçinki  kabledilmiş paralar kapȇȇrlar sade şindiki harcamakları.  Brakmaa bereketi kırda laf yok, söledi kurumun başı, çünkü fidannarı lääzım hazırlama gelän yıla. Sölemää eksport için aşırıya yada satmaa devlet panayirinda sıra gelmeer, zerä satın alan yok. Bunun beterinä bütün erik bereketi, bakmadaan ii kaliteya hem formasına, satılȇr erideki işletmelerä. Bakmadaan buna, çiftçi çorbacılıın başı söler, ani yoknicä…

İLKYAZ İŞLÄR BAALARDA

Gagauiyanın baacılarında cuvaplı bir vakıt. Şindi onnar geçirerlär eşil operaţiyaları, başka laflarlan, dalların kırmasını hem yaprakların siireltmesini. ”Biyaz salkım” çorbacılıın başın Vera Yabanjının laflarına görä üzüm çotuu yapȇr taa çok tomburukları, nekadar var nasıl  büütsün hem doyursun. Bunun için baacılara sıra geler aaaltmaa üzüm pandalların sayısını, ki  çotuklar kurumasın. VERA YABANJI  ”Biyaz salkım” çorbacılıın başı «Pandalıın uzunnuu 5-10 santim olȇr ilerlemäk fazasında. Da kabletmää kaliteli  üzümü deyni, onun sayısı çotukta  lääzm belli edilmiş olsun. Bunun için kimileri biz çotuktan alȇrız. O  normirovkanın ilk   fazası, angısında biz yok ederiz   ufak üzümü. Hep ölä baalamak ta. Birkaç gündän sora  olacek eşil baalaması.…

Video: GAGAUZİYADA İLERLER ÜZÜMÜN TOPLAMASI

Gagauziyada üzümün toplamak proţesin ikinci ȇtapı başladı, toplȇȇrlar tehnik çeşitlerini, onnarı yollȇȇrlar  şarap kurumnarına.  Taa çoyu kurumnarında var kendi  baaları.   Bizim televizion gruppamız bulundu  Kirsovo küüyün kırlarında. Bu yıl Kirsovo küüyün kurumunda üzümneri taa geç çekettilär toplamaa. Bu çiftçilik kurumnarında masa hem tehnik çeşitlerini büüderlär. Nicä nışannadılar uzmannar, bu yıl paa pek küçük. Bu üzerä “Arkadiya”  üzümü  aşırıya satılmadı, onu erli şarap kurumnarına verdilär,  ki şarap yapsınnar. Bu yıl geçmiş yıla görä üzüm bereketi taa üsek, ama  rekordları geçmeyecek, çünkü 2020 yılın kuraklıı belli etti kendisini çotuklarda. Yaamurların beterinä baaları taa sık bu yıl hastalıklardan lääzımdı korumaa. Vakıtçasına yapılmış hepsi korunmak…

23 09 21 “MOLDOVA” ÜZÜMÜNÜ TOPLAMAK HEM KORUMAK KOŞULLARI

“Eniycä” çifçi çorbacılıı “Moldova” üzümü bereketin toplamasına hazırlanȇr. Kır zamanın süresindä uzmannar hem işçilär lääzımnı işleri geçirdilär. Kaliteli hem ȇkstra klass bereketi büütmää deyni bunnar hepsi önemli. Bu mallar sora dünya panayırlarına başarılı hem üüsek paalara görä satılȇr. Nicä “Eniycä” çifçi çorbacılıı “Moldova” üzümünü toplamaa deyni uygun vakıdı aarȇr, annadȇr V.Çoban. Süjet hazırlandı ABD Halklararası ilerletmäk Agentstvosunun yardımınnan (USAID).   Источник grt.md

17 08 21 SEMİÇKA BEREKETİN TOPLAMASI

Moldovada hem Gagauziyada çekettilär ekinnerin ikinci gruppasının bereketini  toplamaa. Bizim korrespondent bulundu avtonomiyanın bir çiftçi çorbacılıında da üürendi, nicä gider semiçkanın toplaması, hem nesoy bereketi beklerlär. Bu yıl  Kongazçik küüyün çiftçi çorbacılıı topladı zengin berekedi ekinnerin ilk  gruppasından. Bütündän toplanıldı 14 bin ton. Büünkü gündä iş ilerleer semiçkanın toplmamasında. Sıra gelecek toplamaa bu kulturayı 400 ektardan. Paalar  bu yıl bodaylara hem semiçkaya, nicä sölerlär çiftçilär, taa  üüsek  nekadar geçän kuraklık yılında. Bereketin bir payını satacêklar kırdan, ki  kazanmış  paraylan tuumnarı almaa, petrol malalrını, hem hazırlamaa meraları,  söledi çiftçi çorbacılıın başı Nikolay Komur. Çorbacılık başladı ödeşmää topraan sayıplarınnan da. Üçüncü gün…