Georgiy Sarıyı görevdän çıkardılar

Komrat muniţıpiyasının primarın yardımcısını Georgiy Sarı istedi  görevindän çıkmaa.Baalı bu istemäk onunnan,ani 2019-cu yılda Milli korupţıyalan güreşmak organı belli etti ,ani veţe-primar  Georgiy Sarı kendi  görevini  kötü  kullandı. Müdürlüktä  nışannadılar ,ani  o yardım etmiş  sensellerinä  toprak  aukţionda satın almaa. Korupţıyalan güreşän organ  söledi  primarın yardımcısı  görevini  braksın. Ceviz ayın 14-dä Üüsek daava palatası kayıl  oldu  korupţıyalan güreşän organınnan. Canavar  ayın  10-da Komrat muniţıpiyasının sovedin  oturuşunda primarın yardımcısını  görevdän çıkardılar.Sovetniklär  hepsi  kayıl  oldular  bu  kararlan. Ama  primar  Sergey Anastasov  teklif  etti  kompensaţıya hem  otpuska için para ödemää.

Komrat muniţıpiyasının sovedin oturuşunda primar Sergey  Anastasov teklif etti eks- primarın yardımcısı Georgiy Sarı kompensaţıya hem otpuska için para kabletsin .

SERGEY ANASTASOV Komrat kasabasının primarı : «İlkin ceviz ayın 26 bän kablettim danışmayı ondan,ani o isteer otpuska almaa sora kendisi isteer iştän çıkmaa. Ozaman Üüsek daava palatasının kararı taa yoktu».

Sovetniklerim kimi diildi kayıl Sergey Anastasovun teklifinnän.

DMİTRİY KISSA sovetnik : «Er bän şindi sesimizi verärsäydim yapacam bir büük iilik,başlayacam  ona para. Üüsek daava palatasının kararını inkär edeciiz mi ne? Ne oyun onmȇȇrız mı burada?Bän kayılım,ani  Georgiy Sarıyı lääzım görevdän çıkarmaa,ama para ödemää diil lääzım».

18 sovetnik  kendi  seslerini verdilär ,ki canavar ayın 11-dän primarın yardımcısını Georgiy Sarıyı görevdän çıkarmaa.
Источник grt.md
215

İlgili statyalar

Komratta güberlerin toplaması izmetin paası büüdü

Komrat kasabasının primariyanın nasaatçıları büünkü oturuşunda  kararladılar, ani paa güberlerin sıbıdılması için  büüyecek  yaşayannar  için 50%, hem da ekonomika agentleri  için 30%.  Şindki zamannaradan bir kişi  ödärdi 10 ley ayda, 120 ley yılda. Bakarak paaların üüselmesinä, bir ayda lääzım olacek şindi ödemää 15 ley, yıda sa 180 ley.  Gagauziyanın Baş kasabasında gübürlerin sıbıdılmaları için bir kişi ödeer 10 ley ayda. Komrat  komunal izmeti nasaat etti kaldırmaa bu izmetin paasını 50% yaşayannar için, ȇkonomika agentleri için 30%. Bu baalı onunnan, ani her gün kalkȇlar paalar petrol mallarına, gaza, şafka hem da başka mallara, nışannadılar bölümdä. Herlim paalar üüselmäärsaydılar, o zaman kurum…

UŞAK MEYDANNARI DÜZÜLECEK

Komrat muniţipiyanın sport hem uşak meydannarı dzüleceklär. Kararı kabletti naasatçılar kendi oturuşunda. Bu neetlerä kasabanın büdjedından 800 bin leydän zeedä verilecek. Derindän süjetta bakın. Türlü önemni soruşların arasından naasatçılar baktılar soruşu baalı uşak meydannarında düzmäk işlerinnän. Nasaatçı Svetlana Georgieva danıştı kollegalarına bakmaa soruşu Dnestrovskaya sokaanda uşak meydanın düzmesi için, neçin ki o bulunȇr pek kötü halda. SVETLANA GEORGİEVA Komrat mun. nasaatın temsilcisi: “Bulunmaa bu uşak meydanında pek korkunçlu uşaklara deyni. Şindi dinnenmäk günneri onnarda. Bakın ne orada olȇr. Herersi kırıklık hem oymaklar. Diil çoktan bir uşak may yaralanmadı fidan parçasından. Meydan taa 2015 yıldan yapılı. Bu vakıdın içindä sade kendimiz…

Halk Topluşunda teklif ederlär giriştirmää Gagauziyada başbakan görevini

GHT reglament komissiyası  geçirdi büün «Bakannıık komitetin bakannıkları için» kanon proektinin cümnä seslemeklerini. Onun avtoru  Gagauziya Halk Topluşun başının yardımcısı  Georgiy Leyçu. Bakannıklar  kurulȇrlar Bakannık komitetin strukturasında  hem Gagauziya Başkanın tekliflerinä görä. «Bakannıık komitetin bakannıkları için» kanon proektindä GHT hem Bakannıık komitetin  hakları  belli  edildi. Kanon kurucu hem yönetim kuvetleri olmaz karışsınnar bakannıkların  işinä, sayȇr Gagauziya Halk topluşu başının yardımcısı  Georgiy Leyçu. Büün  hepsi  bakannıklar itaat ederlär  Gagauziyanın başkanına. Ama  GHT kendi  sırasında var nicä  karışsın eerlim bakannıklarda yada onnara ilgili  bölümnerindä  kabledildiysä  kanona karşı karar. Bu  punktu  deputatlar isteerlär Gagauziyanın baş  kanonuna — Ulojeniyeyä eklemää. «Şindiki zaman Gagauziyanın baş…

Mayin 9-da Georgiy şiridini kullanmış insannar cezalanaceklar

Hederlez ayın 9-ndan sora insannar, kim taktı Georgiy şiridini, ceza kabledeceklär. Moldovada şansora belli edildi 103 cezalanacek kişi. Onnarın arasında deputatlar da. MD parlametin başı İgor Grosu nışannadı, ani deputatlar için da kanon işleer. O vatandaşlar, angıları Georgiy şiridini takıp Enseyiş gününü nışannadılar, gezalanaceklar. Bunu için haberledi Gagauziya Poliţiya bakannıın presa ofiţerı Olga Dutka. Gagauz Eri Halk Topluşu başının yardımcısı Georgiy Leyçu nışannadı, ani yaşayannarı koruyȇr postanovleniye, angısını deputatlar kablettilär mayin 8-dä gecä ȇkstra oturuşunda. Georgiy şiretlerini takması için insannar gezalanaceklar 4,5 bin leydan –9 bin leya kadar yada çalışaceklar parasız 30 saattan 60 saada kadar. Üridik kişilär için hem…

Krizis durumu Valkaneş kasabasında. neylän diil kayıl primar?

Valkaneş  kasabanın  primariyası  durguttu  kendi  işini  ceviz   ayın  15-dän -16 dan, nica  bunu  annatılaar kasabanın  primariyasında , üürendi  bizim  çikaarma gruppamız. Valkaneş  kasabanın   primarı  Viktor  Petrioglo   annatı , ani kasaba bücetın kararlarkana  nasaatçılar diiştşrdşlär birkaç statya , ne belli etti kendini  kimi soţial obyektlerin çalışmasında. O haberledi, ne  işlär  yapıldı    ki  hızlı  çözmää  bu  problemayı. VİKTOR  PETRİOGLO  Valkaneş  kasabaının   primarı : — «Biz  gönderdik  kasabanın   sovedına , nasıl   biz  göreriz  bu  problemayı,  da  nasıl  bu  problema   var  nasıl  çözülsün. Bizdä  bu  afta  vardı  bir  oturuş  kasaba  sovedinnan, onnar  bizim  dokumentlerimizi  baktılar,  ama  karar  vermedilär». Kasabanın   sovetnikleri  nışannadılar,  ani  problema  yok…