Gagauziyada mediţina uzmannarını hem farmaţeftları zanaat yortusunnan kutladılar

Başküüyüdä Mediţina uzmannarın hem farmaţeftların gününü nışannadılar. Uzmannarı Gagauziyanın başkanı İrina Vlah, MD Parlamentin deputatı İvanna Köksal hem saalık bakannıın başı Svetlana Duleva kutladılar.

Mediţina uzmannarın hem farmaţeftların yortusunda 17 mediţina işçisi Gagauziuanın saalıı korumak bölümün  şannı uzman adını kablettilär. Gramotaları başkandan hem Halk Topluşundan 25 mediţina uzmanı  kabletti. Genç uzmannara hep ölä diplomnar verildilär. 2019 yıldan beeri Gagauziyada 8 genç doktor işini başladı.

Doktor olmaa — Allahtan verili. Mediţina yardımını doktorlar hem onnarın yardımcıları gecä-gündüz hazır vermää. Kaliteli yardım   herbir doktorun önemli neeti, sayȇr saalık bakannıın başı Svetlana Duleva.

Gagauziya  başkanı İrina Vlah nışannadı, ani  bitki 2 yılın süresindä pandemiya vakıdında   doktorlar taa bir sıra gösterdilär, ani insan var nasıl inansın onnara hem yardım kabletsin.

Mediţina uzmanı her zaman hazır yardım etmää. O cuvap eder herbirimiz için, urguladı Moldova Parlamentin deputatı İvanna Köksal.

GHT deputatı Valeriy Manastırlı hepsi deputatların adından avtonomiyanın mediţina uzmannarına saalık adadı.

Gagauziyada 17 mediţina kurumu var, angıları 156 bin kişiyä mediţina yardımını vererlär.
Источник grt.md
114

İlgili statyalar

Gagauziyanın başkanı buluştu Çadır dolayın medik kurumnarın başlarınnan

Zorlukları,  angıları  var Gagaziyanın  Saalık  sistemsında,  açıkladılar  Gagauziya  Başkanı  İrina Vlah hem Çadır  dolayın medik  kurumnarın başları. Onnar nışannadılar,  ne yapıldı  bitki yıl saalık uurunda.   Çadır  dolayın mediţina kurumnarında 578 uzman çalışêr. Onnar vererlär mediţina yardmını  62 bin yaşayana Çadır, Tarakliya, hem Bessarabka  dolaylarından. Ki yapmaa bu kurumnarın işini taa verimli, Gagaziyada işlettirildi  genç uzmannarı yardımnamak programası. Bu uzmannar kablederlär lgotaları hem posobiyaları. Bu yıl işlettirildi taa bir yardımnamak programası, haberledi Saalıı korumak  bakannıın başı Svetlana  Duleva. «Taa bir programamızı  bu yıl ilerlederiz, agısına görä biz, kuvetlär ,  herbir medik universitedin studentına  öderiz stipendiyayı , kim ileriya dooru  gelecek…

Gagauziyanın medik kurumnarında etmeer 500 doktor

Komrat rayonun mediţına kurumnarında  yardım  70  bindän zeedä  yaşayan kableder, onnarın içindä komuşudakı dolayların yaşayannarı da. En sık problema, angısınnan karşı gelerlär  mediţına çalışannarı, o  doktorların  yoksuzluu. Gagauziyanın saalıı korumak sisteması  bitki  yılların içindä  karşı  geler  doktorların etmemesi problemasınnan. İlaçlamak  kurumnarına 500  uzman etmeer. Te onnar da, kim çalışȇr, taa çoyu yaşlı insannar. Komrat dolay bolniţasının başı  Nina Raylän nışannadı, ani üç yılın  süresindä  onnara  işä  eni  doktorlar geldi.  2021-ci  yılda  üç uzman, 22-ci  yılda iki genç vraç. «Biz  savaşȇrız yapmaa ölä, ani insan istesin  hem beensin bizdä  işlemää. Te o  genç uzmannar, ani bizdä  çalışȇrlar, nezaman sa  taa üürenärkänä …

Moskvadan Çadır-Lungaya yaşamaa hem işlemää geldi hirurg – onkolog Svetlana Şestopalova

Gagauziyanın mediţina uzmannarı zeedelenerlär. Moskvadan Çadır kasabasına işlemää geldi hirurg-onkolog Svetlana Şestopalova. Gagauziyada o plannȇȇr kurmaa hepsi koşulları, angıları lääzım onkologiya hastalıklarını ilaçlamaa deyni. Gagauziyaya hirurg-onkolog Svetlana Şestopalova geldi dostlarının teklifinä görä.  10 yıldan zeedä Svetlana onkologiya hirurgiyasınınnan zanaatlanȇr. Russiyada işlemiş hirurgiyä, himioterapiyä, onkologiya  uurlarında, bunnardan kaarä poliativ mediţinasınınnan da karşı gelmiş. “Bän istedim yaşamamı diiyştirmää da insannara yardımcı olmaa. Moldovada benim zanaatımın uurunda taa çok kolaylık var, nekadar Moskvada, çünkü orada hem uzman çok, hem tehnika çok. Burada sa yok ne uzmannar onkologiya uurunda, nedä lääzımnı tehnika”, — annadȇr doktor. Svetlana sayȇr, ani Gagauziyanın mediţina uuruna derindän geliştirmää lääzım…

Mediţina sigortası programa genişlendi. Angı eni ilaçlar hem aaraştırmalar ona girdi?

Orak ayın birindän  zeedelenecek ilaçların  hem aaraştırmaların sayısı, angılarını  hastalar parasız var nicä kabletsinnär. Bunu için haberledi GRT kanalına Milli mediţina Sigorta kompaniyasının başı İon Dodon. Taa derindän bizim süjetımızda. Hastalıkların kaliteli diagnostikası hem  ilaç tarfından yardım  – bu Milli mediţina Sigorta kompaniyasının en önemli davası, nışannadı Milli mediţina Sigorta kompaniyasının başı İon Dodon. «Biz söleeriz şeker hastalarına deyni ilaçlar için, paliativ yardımı için hem autist hastalara deyni», — açıkladı İon Dodon. Kanser hastalıınnan insannar hem parasız hem taa hızlı medik koşullarını kabledeceklär. «O insannar, angıları gelerlär onkoinstitutuna yardım hem diagnostika için, beklärdilär 45 günä kadar, ama şindi bu vakıt…

“Yardımcılarımız – bizim ellerimiz hem kanatlarımız”. Doktorlar kendi kollegalar için onnarın günündä

Her yıl Hederlez ayın 12 – dä нalklararası doktorların yardımcıları profesional günü. Bizim korrespondentımız İrina Karaman üürendi zanaatın önemliyni hem özellerini. Doktorların yardımcıları –bu o uzmannar, angıları başardılar başlankı mediţina uurunu hem yapȇrlar o işleri, angılarını sölerlär onnara doktorlar, yardım etmää deyni  hasta insannara. «Doktorların yardımcıları hazırlȇȇrlar  hasta insannarı güüdä hem hal tarafından yapılacak proţeduralara», — açıkladı  travmatolog-ortoped İvan Stançu.   «Doktorların yardımcıları – bu aylä doktorların komandası. Onnar bizim ellerimiz hem kanatlarımız. Uzmannarın çalışması pek önemli», — söledi aylä doktoru Lübov Bargan. Doktorların yardımcıları sayılȇrlar devletin saalıı koorumak sistemasının önemli payi. Onnar cuvap ederlär her bir hasta insan için,…