Dmitriy Ayoglunun sergisi yıldönümünä baalı açıldı

Komrat türk bibliotekasında açıldı sergi, angısı baalı resimcinin Dmitriy Ayoglunun 65-ci  yıldönümünnän. Bizim çekim grupamız  bulundu ekspoziţiyada.

Sergidä, angısı   resimcinin   Dmitriy Ayoglunun 65-ci  yıldönümünä baalı  , 20  resim gösterili. Pek çok yıl resimci onnarı  yazȇr grafika hem yalı boyalarlan.

DMİTRİY AYOGLU Gagauziya resimcilerin milli birliin azası : — « İsteerim benim yaratıcılıımı annasınnar pek çok insan,diil sade Gagauziyada.Bizdä  biraz taa aaz annȇȇrlar.Başka publika-başka insannar.»

Patriotik duyguları var nicä Dmitriy Ayoglunun  resimnerindä   görmää.Onun kollegaları hem serginin musaafirleri bunu duydular.

SEMÖN BABARAYKA çekanka ustası : — «O bütün yaşamasını  yazdı resimneri,bir vakıt grafika janrasında,bir vakıt  yalı boyalarlan .Pek meraklı bir adam».

TODUR MARİNOGLO yazıcı : — «Bu tabloda bän görerim hem yabanıyı hem da gözäl bir karıyı.Bän burada görerim halkın filosofiya   hem temelli istoriyasını».

İNAN MİLEV yazıcı : — «Bu peyzajlar naturadan yazılı,bän bunu duyȇrım.Var biraz fantaziyadan da resimnär».

Dmitriy Ayoglunun  sergisinnän  ceviz ayının 13-dän  Komrat  türk bibliotekasında  var nicä tanışmaa.

 
Источник grt.md
173

İlgili statyalar

Komratlı resimci Larisa Ormanji açtı taa bir resim sergisini eni yaratmalarınnan

Larisa Ormanjinin resimleri sergili Komrat türk bibliotekasında. Bu personal sergisi şansora 4-cü resimcinin yaratma yolunun süresindä. Resim incä zanaatını sevennerä gösterili 34 yaratma, angılarını Larisa yazdı son 2 yılın içindä. Nicä sölärdi Salvador Dali, resimciya herbir fırçanın diimesi tuvala — bu büük yaşamak draması. Larisa Ormanjının yaradıcılık yolu çeketti çoktan. İdeyaları yazmaa resimneri o alȇr bizim tabiattan, yaşamamızdan, onnarın süjetları olȇrlar lüzgär, gün kauşması yada gün duuması, dinnenän kedi yada kış zamanı. Bakarak resimnerä, duyȇrsın o atmosferayı, angısını avtor istedi bizä duydurmaa. Da herbir resimin var kendi istoriyası, kendi süjetı. “Konular türlü-türlü, ne biz işideriz her gün, ne bizi dalgalandırȇr,…

«İLKYAZ KANATLARINDA». Komratta açıldı Gagauziya resimcilerin sergisi

Komrat kasabasının resim galereyasında açıldı «İLKYAZ KANATLARINDA» resim sergisi, baalı çiçek açan zamanına hem karılara. Sergidä anılmış gagauz resimcileri işlerini gösterdilär Gagauziyanın yaşayannarına. Siiredicilerin var kolaylıkları görmää karıların hertürlü ruh dünnäsını. Üç resimciyka: Olga Kreţu, Olga Dimitroglo hem Oksana Arabadji ilk sıra gösterdilär kendi işlerini sergidä. Kendi duygularınnan zanaatçılar hem musaafirlär paylaştılar bizim çekim grupamızlan. İlyaz sergisindä gösterili hertülü karıların portretleri: şıralı benizli, kahırsak hem incilmiş. Onnarı birleştirer bir — hepsi meraklı hem saklı simalı, resimci busoy zanaatında gösterdi şaştıracȇk ruh tarafını. İnsannar bakıp yazılmış kiyatlara, savaşêrlar açıklamaa kahramannarı, ama herkezi görer kendiycasına resimnerdän karıları. İnsan gözellii dünnä başlantısından herzaman…

Gagauz resimcisini Dmitriy Savastinı anmak sergisi açıldı Komratta

Komrat kasabasının istoriya hem êtnografiya muzeyindä kurulu sergi şannı resmcinin en ii işlerindän. Naturalist hem gerçektän yazan Dmitriy Savastin resimnerindä, kullanıp hertürlü tehnikaları, gösterdi haliz hem açık gagauz folklorunu. O tek sanaatçı, angısı gösterdi gagauz simalarını kahramannarında.Onun işleri anılı bütün dünnedä gagauz halkın ruhunu hem incilliini, onnarı vardı nasıl yapsın bir kıpımda bir sade kalemnän. Geçindi şannı artist 2015-ci yılın kış vakıdında, 74 yaşında. Nedän sora, 2 yıl zamanı geçtiktän kuruldu onun yazılarından bir albom. Her yıl hederlez ayın 2-dä onun yıldönümünä adalı sergilär kurulêrlar. Bu yıl o tamannayaceydı 80 yaşını. Komrat kasabasının istoriya hem êtnografiya muzeyindä sergiyi kurdu Dmitriy…

Video: Beşalmada açıldı raametli Olga Unguränunun resim sergisi

Çok yılkı dostluluu, utançlıını, becerekliini, zanaatını hem bitmäz sızan bilgilerini resimcilik uurunda anmak için Beşalmada Olga Unguränu-Parfönovaya adalı sergi açıldı, neredä gösterili onun bitki resimneri. Onnarı o etiştirämedi göstermää onun ustalıını sevennerä, çünkü bildir geçindi. Olga Unguränu-Parfönova geçindi uzun hastalıından sora. O 46 yaşındaydı. Bitki yıllar Olga işledi Komrattakı Dmitriy Savastinın adına resim okulunda. Onu anmak için Beşalmanın muzeyindä kurulu onun bitki resimnerindän bir sergi,  angılarını o ölä da etiştirämedi göstermää sevän onun zanaatını geniş auditoriyasına. Bu işlärlän artık var nasıl tanışmaa, nışannadı anılmış resimciykanın dostu Lüdmila Karaçoban-Marin. Êkspoziţiyada gösterili  Olganın en özäl bitki çizilmiş işleri. Olga Unguränu-Parfönova – anılmış Gagauziyada hem aşırıda resimciyka, duudu kıran…

Mihail ARABACInın resim sergisi açıldı

Kasımın 26-da Komrat ATATÜRK bibliotekasında açıldı büünkü gündä ayakta olan en büük gagauz resimcisisinin Mihail ARABACInın resim sergisi, ani adalı resimcinin 65-ci yıldönümünä. Resimcinin Mihail ARABACInın resim sergisinin açılışı programasını götürdü Komrat ATATÜRK bibliotekasının direktoru Vasilisa TANASOGLU, angısı kısadan açıkladı resimcinin biografiyasını hem yaratmak yolunu da, geçip resimciyä soruş-cuvap bölümünä, ilerletti programayı. Bu soruşlara cuvap ederäk, Mihail ARABACI annattı nicä resimci yolunu aldı, neredä üürendi hem şükür etti hepsinä, kim ona bu yolda yardımcı oldu. Sora resimci için kendi sözlerini söledilär sergiyä gelän musaafirlär dä: resimci Dimitriy NOBAK (Ayoglu), yazıcı Todur ZANET, gagauz dilindä üürediciyka Vera ARAKELÄN, kultura zaametçiykası Valentina…