Gagauz resimcisini Dmitriy Savastinı anmak sergisi açıldı Komratta

Komrat kasabasının istoriya hem êtnografiya muzeyindä kurulu sergi şannı resmcinin en ii işlerindän. Naturalist hem gerçektän yazan Dmitriy Savastin resimnerindä, kullanıp hertürlü tehnikaları, gösterdi haliz hem açık gagauz folklorunu. O tek sanaatçı, angısı gösterdi gagauz simalarını kahramannarında.Onun işleri anılı bütün dünnedä gagauz halkın ruhunu hem incilliini, onnarı vardı nasıl yapsın bir kıpımda bir sade kalemnän.

Geçindi şannı artist 2015-ci yılın kış vakıdında, 74 yaşında. Nedän sora, 2 yıl zamanı geçtiktän kuruldu onun yazılarından bir albom. Her yıl hederlez ayın 2-dä onun yıldönümünä adalı sergilär kurulêrlar. Bu yıl o tamannayaceydı 80 yaşını.

Komrat kasabasının istoriya hem êtnografiya muzeyindä sergiyi kurdu Dmitriy İvanoviçin oolu, resimci Sergey Savastin. Dmitriy Savastinın en tanılmış kahramanı resimnerindä karagöz gagauz kızı, tombarlak suratlı hem incä, kurgaf simalı. Onun resimneri ayırı, yazdı onnarı daalıp gagauzların ruhuna hem ecellerinä, kulturasına.

“Açan başkaları görerlär bu uuru, havezlän katılêrlar ona. Olêr onnarda da islää. Herlim sergiyä çıkararsadık 100 resim, taa sık  seçerlär millet yazılarını, saygı güderlär gagauz millet resimnerinä, biz da hodullanêrız, ani sevgimiz hem havezimiz var Vatanımıza. Açan açıklêêrız kendileri katılıp, gelerlär bizä”,- söleer Sergey Savastin.

Tekrarlamaa Dmitriy Savastinin resimnerini yok nicä. O kendi onnarı birä-bir yapamazdı, eklärdi, enilärdi, katardı nesaydı, ama diiştirärdi biraz. Onun ilk grafikası belli edildi kendisinnän 60-ci yılların bitkisindä, neredä o gösterdi triptihları “Oglanın Baladası” hem linogravürayı “Bucak erlerindä”. O vardı nicä göstersin baladayı, dastanı yada masalı bir yaprakta. Herbir  yazısında kimäsaydı herzaman brakardı avtografı gibi kendi taazä resimnenilmiş portretını.

“Bendä koruduldu onun 2 kiyadı hem mektubları anılmış gagauz yazıcılarına, neredä bitkidä yazallan resimnedi portretını. Ne gösterer, ani pek sevärdi resimcilii”, — söler Evgeniya Lülenova, Regional bibliotekanın baş uzmanı.

Resimcinin en ii işleri erleşili Moskvanın Tretyakov galereyasında, Kanadada, Türkiyedä hem başka devletlerdä.

Şannı resimci duudu 1942- ci yılın hederlez ayın 2-dä Valkaneş kasabasında. O başardı Kişinevdakı Repin adına uçilişesini, sora üürendi Lvov kasabasının İvan Födorov adına institutunda. 30 yıldan zeedä önce açtı Komrat kasabasında resim okulunu, neredä onun üürenicileri oldular, şindiki zamanda anılmış bütün dünnedä gagauz resimcileri. Büünnän-büün bu üüretim kurumunda var taa gençlär angıları seçerlär adımlamaa bu sanaatçının izlerinä görä.

“Pek beendim, ani kalimi kullanmış, savaşacam hep bölä”.

“Sevdim, ani bir bütün masalı bir sade yaprakta”.

“O pek gözäl kızları resimnedi, pek beendim nicê süretlerini resimnedi”.

1986-ci yılda Dmitriy Savastin kaldırdı neetini hem havezini kurmaa Gagauziyada resimcilerin birliini, da 1990-ci yıllarda barabar başka sanaatçılarlan kurdu ilk sergileri Pridnestroviyada, Azerbaycanda, Türkiyedä hem başka devletlerdä. Onun işi ayırı hem özel, onnarı tanıyȇrlar hererdä hepsi evlat boylarına.
Источник grt.md
251

İlgili statyalar

HALKIN OOLLARI TARİHİN SAYFALARINDA

Çiçek ayın 27-dä  gagauz halkı nışannayacek birdän üç  büük yorutuyu- ana dili, aydınadıcının  Mihail Çakirin duuma gününü hem anaceklar  gagauz yazıcıyı D. Tanasogluyu,  çünkü bu yıl onun adına koyuldu.  Bu  günä karşı  Komrat kasabasının muzeyindä hazırlandı  bir sıra sergi,  angıları annadȇrlar bu iki anılmış adamnarın yaşaması hem  yaptıkaları için, Ana dili yortusu için.  Musaafirlerin olacek kolaylıkları  tanışmaa taa bir gagauz halkın anılmış  oolunun resinmerinnän D. Savastinnän.  Taa derindän süjetımızda. Ana dilim, tatlı bal, salkım çiçää kokusu, şırasını üklü dal vermiş gömeç dolusu. Bölä lafları  ana dilimizä  adadı  bizim şannı yazıcımız  Dionis Tanasoglu  , angısı braktı  büük iz  bizim literaturamızda, dilimizdä,…

Video: Beşalmada açıldı raametli Olga Unguränunun resim sergisi

Çok yılkı dostluluu, utançlıını, becerekliini, zanaatını hem bitmäz sızan bilgilerini resimcilik uurunda anmak için Beşalmada Olga Unguränu-Parfönovaya adalı sergi açıldı, neredä gösterili onun bitki resimneri. Onnarı o etiştirämedi göstermää onun ustalıını sevennerä, çünkü bildir geçindi. Olga Unguränu-Parfönova geçindi uzun hastalıından sora. O 46 yaşındaydı. Bitki yıllar Olga işledi Komrattakı Dmitriy Savastinın adına resim okulunda. Onu anmak için Beşalmanın muzeyindä kurulu onun bitki resimnerindän bir sergi,  angılarını o ölä da etiştirämedi göstermää sevän onun zanaatını geniş auditoriyasına. Bu işlärlän artık var nasıl tanışmaa, nışannadı anılmış resimciykanın dostu Lüdmila Karaçoban-Marin. Êkspoziţiyada gösterili  Olganın en özäl bitki çizilmiş işleri. Olga Unguränu-Parfönova – anılmış Gagauziyada hem aşırıda resimciyka, duudu kıran…

Dmitriy Ayoglunun sergisi yıldönümünä baalı açıldı

Komrat türk bibliotekasında açıldı sergi, angısı baalı resimcinin Dmitriy Ayoglunun 65-ci  yıldönümünnän. Bizim çekim grupamız  bulundu ekspoziţiyada. Sergidä, angısı   resimcinin   Dmitriy Ayoglunun 65-ci  yıldönümünä baalı  , 20  resim gösterili. Pek çok yıl resimci onnarı  yazȇr grafika hem yalı boyalarlan. DMİTRİY AYOGLU Gagauziya resimcilerin milli birliin azası : — « İsteerim benim yaratıcılıımı annasınnar pek çok insan,diil sade Gagauziyada.Bizdä  biraz taa aaz annȇȇrlar.Başka publika-başka insannar.» Patriotik duyguları var nicä Dmitriy Ayoglunun  resimnerindä   görmää.Onun kollegaları hem serginin musaafirleri bunu duydular. SEMÖN BABARAYKA çekanka ustası : — «O bütün yaşamasını  yazdı resimneri,bir vakıt grafika janrasında,bir vakıt  yalı boyalarlan .Pek meraklı bir adam». TODUR…

Komratlı resimci Larisa Ormanji açtı taa bir resim sergisini eni yaratmalarınnan

Larisa Ormanjinin resimleri sergili Komrat türk bibliotekasında. Bu personal sergisi şansora 4-cü resimcinin yaratma yolunun süresindä. Resim incä zanaatını sevennerä gösterili 34 yaratma, angılarını Larisa yazdı son 2 yılın içindä. Nicä sölärdi Salvador Dali, resimciya herbir fırçanın diimesi tuvala — bu büük yaşamak draması. Larisa Ormanjının yaradıcılık yolu çeketti çoktan. İdeyaları yazmaa resimneri o alȇr bizim tabiattan, yaşamamızdan, onnarın süjetları olȇrlar lüzgär, gün kauşması yada gün duuması, dinnenän kedi yada kış zamanı. Bakarak resimnerä, duyȇrsın o atmosferayı, angısını avtor istedi bizä duydurmaa. Da herbir resimin var kendi istoriyası, kendi süjetı. “Konular türlü-türlü, ne biz işideriz her gün, ne bizi dalgalandırȇr,…

Gagauz respublikanın kuvet strukturaları azaların buluşması

Gagauz respublikanın kuvet strukturaları azalarını Komrat kasabasında ödülledilär. Taa derindän A.Terzi. 1990-cı yılın harman ayın 19-da kurulan Gagauz Respublikasında  kuvet strukturaları  kurulduydular. Onnar karşı koydular volontör grupalarına.Gagauz Respublikasının aktivistlerin arasında karılar da vardılar. İvanna Tarleva bugalter işläärdi hem genç çocuklara yardım edärdi. İVANNA TARLEVA  Gagauz Respublikasının kuvet strukturaları veteranı (1990-1995y.y.) : — “Zordu, ama biz herzaman savaşardık yardım etmää çocuklara”. Bakmayarak ona, ani gagauz Respublikası sade 4 yıl vardı, onun kurulmasında gösterilän birlik örnek oldu bütün dünnedä.Gagauz Respublikan kuvet strukturaları arasında bulunardılar  “Bucak” batalyonu, Gagauz Respublikan iç işleri bakannıı, Gagauz Respublikan informaţiya hem politika prognozu kurumu hem Gagauz Respublikan koruntu…