Komratlı resimci Larisa Ormanji açtı taa bir resim sergisini eni yaratmalarınnan

Larisa Ormanjinin resimleri sergili Komrat türk bibliotekasında. Bu personal sergisi şansora 4-cü resimcinin yaratma yolunun süresindä. Resim incä zanaatını sevennerä gösterili 34 yaratma, angılarını Larisa yazdı son 2 yılın içindä.

Nicä sölärdi Salvador Dali, resimciya herbir fırçanın diimesi tuvala — bu büük yaşamak draması. Larisa Ormanjının yaradıcılık yolu çeketti çoktan. İdeyaları yazmaa resimneri o alȇr bizim tabiattan, yaşamamızdan, onnarın süjetları olȇrlar lüzgär, gün kauşması yada gün duuması, dinnenän kedi yada kış zamanı. Bakarak resimnerä, duyȇrsın o atmosferayı, angısını avtor istedi bizä duydurmaa. Da herbir resimin var kendi istoriyası, kendi süjetı.

“Konular türlü-türlü, ne biz işideriz her gün, ne bizi dalgalandırȇr, görmää  güneşi, siiretmää  gözäl tabiatı. Bendä var akvarel, hem var abstrakţıya, angısınnan diil çoktan başladım zanaatlanmaa.  En sevilän akvarel. Bir — iki yıl sıradan bu benim çeketmäm, benim en sevän işim”, — paylaşȇr serginin avtoru.

Larisa Ormanjı duudu Kazahstanda, kendisi ukrainka, ama yaşȇr hem yaradȇr Gagauziyada. Kendi yaratmalarında gösterer istoriyayı, bizim  erimizi.  Onun resimneri yazılı tuvalda hem yaprakta akril, akvarel hem yaa boyalarınnan. Avtor gösterdi  te o işleri, angıları yakın bizim  canımıza.  Da bakıp onun  resimnerinä on yıl geeri, var nicä görmää onun professional uurunda ilerlemesini, söleerlär  incä zaanat sevenneri.

“Biz göreriz , ani Larisa ilerleer, bakȇr  çoyu işlerä başka türlü. Var resimnär, angılarını  biz gördük ileri, ama var eni da. Hepsi resimnerdä o açıklȇȇr kendi bakışlarını. Var maasus resimci filosofiyası. Onun resimnerindä  var türlü ruh halı, angılarını yaşȇrlar insannar”, — söledi biblioteka zaametçisi Evgeniya Lülenova.

Sergi açılışının herbir musaafirin canına dokundular gösterilän yaratmalar. Yazıcıyı Födor Marinogloyu dalgalandırdı “Yalnızlık”   resimi, makar onun  bakışına görä hepsi resimnär  için var nicä  sölemää ii laflar.

Tanışmaa  resimcinin  yatamalarınnan  geldilär onun dostları, kollegaları , angıları büük sevgiylän açıkladılar kendi duygularını.

 “Larısa , senin resimnerin  vererlär  ii duyguları , bän pek beenerim  gün kauşmasını, gün duumasını, beenerim dumanı. Da bän resimnerä bakınca, duyȇrım onu. Ne bän geçirdim yaşamada, onu da duyȇrım”, — paylaştı vokal üüredicisi  Natalya Kirillovskaya.

Biz var nicä yalnız olalım  nicä büük okeanın içindä, da biz yalnız bişey diiştirmeyecez, bölä fikirlär gelerlär, açan bakȇrsın resimcinin abstrakţiya janrasında yazılı resimnarinä. Da bakıp o yaratmalara,  herbiri var nicä kursun kendi süjetını, söleer jurnalist Alla Büük.

“Maasus beni  meraklandırdı resim, neredä büük balık akula gösterer bizä, ani  pek küçüküz büük suda, bu dünnedä, biz yok nicä yalnız bişey diiştirelim. Kalan resimnär açık hem meraklı”, — söledi Alla Büük.

Larisa Ormanjinin yaratmalarını var nicä gelmää siiretmää Komrat  türk  bibliotekasına.
Источник grt.md
207

İlgili statyalar

Dmitriy Ayoglunun sergisi yıldönümünä baalı açıldı

Komrat türk bibliotekasında açıldı sergi, angısı baalı resimcinin Dmitriy Ayoglunun 65-ci  yıldönümünnän. Bizim çekim grupamız  bulundu ekspoziţiyada. Sergidä, angısı   resimcinin   Dmitriy Ayoglunun 65-ci  yıldönümünä baalı  , 20  resim gösterili. Pek çok yıl resimci onnarı  yazȇr grafika hem yalı boyalarlan. DMİTRİY AYOGLU Gagauziya resimcilerin milli birliin azası : — « İsteerim benim yaratıcılıımı annasınnar pek çok insan,diil sade Gagauziyada.Bizdä  biraz taa aaz annȇȇrlar.Başka publika-başka insannar.» Patriotik duyguları var nicä Dmitriy Ayoglunun  resimnerindä   görmää.Onun kollegaları hem serginin musaafirleri bunu duydular. SEMÖN BABARAYKA çekanka ustası : — «O bütün yaşamasını  yazdı resimneri,bir vakıt grafika janrasında,bir vakıt  yalı boyalarlan .Pek meraklı bir adam». TODUR…

«İLKYAZ KANATLARINDA». Komratta açıldı Gagauziya resimcilerin sergisi

Komrat kasabasının resim galereyasında açıldı «İLKYAZ KANATLARINDA» resim sergisi, baalı çiçek açan zamanına hem karılara. Sergidä anılmış gagauz resimcileri işlerini gösterdilär Gagauziyanın yaşayannarına. Siiredicilerin var kolaylıkları görmää karıların hertürlü ruh dünnäsını. Üç resimciyka: Olga Kreţu, Olga Dimitroglo hem Oksana Arabadji ilk sıra gösterdilär kendi işlerini sergidä. Kendi duygularınnan zanaatçılar hem musaafirlär paylaştılar bizim çekim grupamızlan. İlyaz sergisindä gösterili hertülü karıların portretleri: şıralı benizli, kahırsak hem incilmiş. Onnarı birleştirer bir — hepsi meraklı hem saklı simalı, resimci busoy zanaatında gösterdi şaştıracȇk ruh tarafını. İnsannar bakıp yazılmış kiyatlara, savaşêrlar açıklamaa kahramannarı, ama herkezi görer kendiycasına resimnerdän karıları. İnsan gözellii dünnä başlantısından herzaman…

Video: Beşalmada açıldı raametli Olga Unguränunun resim sergisi

Çok yılkı dostluluu, utançlıını, becerekliini, zanaatını hem bitmäz sızan bilgilerini resimcilik uurunda anmak için Beşalmada Olga Unguränu-Parfönovaya adalı sergi açıldı, neredä gösterili onun bitki resimneri. Onnarı o etiştirämedi göstermää onun ustalıını sevennerä, çünkü bildir geçindi. Olga Unguränu-Parfönova geçindi uzun hastalıından sora. O 46 yaşındaydı. Bitki yıllar Olga işledi Komrattakı Dmitriy Savastinın adına resim okulunda. Onu anmak için Beşalmanın muzeyindä kurulu onun bitki resimnerindän bir sergi,  angılarını o ölä da etiştirämedi göstermää sevän onun zanaatını geniş auditoriyasına. Bu işlärlän artık var nasıl tanışmaa, nışannadı anılmış resimciykanın dostu Lüdmila Karaçoban-Marin. Êkspoziţiyada gösterili  Olganın en özäl bitki çizilmiş işleri. Olga Unguränu-Parfönova – anılmış Gagauziyada hem aşırıda resimciyka, duudu kıran…

Gagauz resimcisini Dmitriy Savastinı anmak sergisi açıldı Komratta

Komrat kasabasının istoriya hem êtnografiya muzeyindä kurulu sergi şannı resmcinin en ii işlerindän. Naturalist hem gerçektän yazan Dmitriy Savastin resimnerindä, kullanıp hertürlü tehnikaları, gösterdi haliz hem açık gagauz folklorunu. O tek sanaatçı, angısı gösterdi gagauz simalarını kahramannarında.Onun işleri anılı bütün dünnedä gagauz halkın ruhunu hem incilliini, onnarı vardı nasıl yapsın bir kıpımda bir sade kalemnän. Geçindi şannı artist 2015-ci yılın kış vakıdında, 74 yaşında. Nedän sora, 2 yıl zamanı geçtiktän kuruldu onun yazılarından bir albom. Her yıl hederlez ayın 2-dä onun yıldönümünä adalı sergilär kurulêrlar. Bu yıl o tamannayaceydı 80 yaşını. Komrat kasabasının istoriya hem êtnografiya muzeyindä sergiyi kurdu Dmitriy…

Mihail ARABACInın resim sergisi açıldı

Kasımın 26-da Komrat ATATÜRK bibliotekasında açıldı büünkü gündä ayakta olan en büük gagauz resimcisisinin Mihail ARABACInın resim sergisi, ani adalı resimcinin 65-ci yıldönümünä. Resimcinin Mihail ARABACInın resim sergisinin açılışı programasını götürdü Komrat ATATÜRK bibliotekasının direktoru Vasilisa TANASOGLU, angısı kısadan açıkladı resimcinin biografiyasını hem yaratmak yolunu da, geçip resimciyä soruş-cuvap bölümünä, ilerletti programayı. Bu soruşlara cuvap ederäk, Mihail ARABACI annattı nicä resimci yolunu aldı, neredä üürendi hem şükür etti hepsinä, kim ona bu yolda yardımcı oldu. Sora resimci için kendi sözlerini söledilär sergiyä gelän musaafirlär dä: resimci Dimitriy NOBAK (Ayoglu), yazıcı Todur ZANET, gagauz dilindä üürediciyka Vera ARAKELÄN, kultura zaametçiykası Valentina…