Çeşmäküüyün lițeyindä gagauz dilindä akıl oyunu

Çeşmäküüyün lițeyindä gagauz dilindä akıl oyunu

Gagauz dilin kullanmak sferasını genişletmä konkursu çerçevesindä Çeşmäküüyün lițeyin 3-cü “A” klasın önderciykası T.İ. SERBİNOVA hazırladı hem üürencilerin arasında “Şennik bilgiç klubu” akıl oyunu yarışması yaptı.

Klasın üürencileri ikiyä bölündülär: “Eni gagauzlar” hem “Çeşmäküülü yıldızçıklar” bölüklerinä.

Akıl oyunu 5 basamaklı oldu, neredä bakıldı üürencilerin bilgileri “Gagauziya”, “Kurt-kuş dünnääsı”, “Literatura yaratmaları”, “Söleyişlär”, “Fıkralar”. Bundan kaarä 3-cü “A” klasın üürencileri literatura yaratmalarına görä sțenkalar gösterdilär hem gagauz halk türkülerini çaldılar.

“Şennik bilgiç klubu” akıl oyunu yarışması bittiynän, burada bulunan lițeyin direktoru Elena Nikolaevna DRAGNEVA hem gagauz dilindä hem literaturasında üürediciyka Elena Nikolaevna KÖSÄ metettilär uşakları hem 3-cü “A” klasın önderciykasını bölä gözäl sırada gösterdikleri bilgilärlän hem gözäl gagauzçaylan. Canabileri urguladılar, ani bu iş ileri dooru da lääzım hep ölä örüsün hem diledilär üürencilerä hep bölä sevsinnär gagauz dilini hem bütün kuvetlerini koşsunnar ona, ani onu ilerletmää hem korumaa.

“Şennik bilgiç klubu” akıl oyunun kantarlamasında pay aldılar lițeyin başka üüredicileri hem administrațiya zaametçileri da.

Çeşmäküüyün lițeyindä gagauz dilindä akıl oyunu

Çeşmäküüyün lițeyindä gagauz dilindä akıl oyunu

Çeşmäküüyün lițeyindä gagauz dilindä akıl oyunu

Çeşmäküüyün lițeyindä gagauz dilindä akıl oyunu

Çeşmäküüyün lițeyindä gagauz dilindä akıl oyunu

Çeşmäküüyün lițeyindä gagauz dilindä akıl oyunu

Çeşmäküüyün lițeyindä gagauz dilindä akıl oyunu

PATRETLÄR: Çeşmäküüyün lițeyin saytından.
Источник anasozu.com
247

İlgili statyalar

Literatura kafesindän “GagauzLogika” intelektual oyununa kadar

Kongaz Todur ZANET teoretik lițeуindä birkaç maanalı sıra yapıldı, ani adandı Gagauziyada “Ana dili” yortusuna hem da gagauz yazıcısının hem bilim adamının Dionis TANASOGLUnun duumasının 100-cü yıldönümünä. “Dionis TANASOGLU – üüredici, yazıcı, kompozitor, rejisör” sırasında Çiçek ayın (aprel) 20-dä lițeydä yapıldı bir “GagauzLogika” intelektual oyunu, ani adandı “Ana dilim – evimdä, canımda, halkımda” yortusuna hem angısında pay aldılar lițeyin 10-12-ci klasların üürencileri. Oyunu hazırladı hem geçirdi gagauz dilindä hem literaturasında üürediciyka Mariya İlyiniçna DUŞKOVA. Lițeyin üüredicilerindän hem öndercilerindän kurulan juri urguladı, ani “GagauzLogika” intelektual oyununda pay alan komandalar kendilerini gagauz dilin gramatikasında pek akıllı gösterdilär hem da derin bilgilär açıkladılar…

Genel gagauz dilindä diktantın çıkışları belli oldular

Çiçek ayın 20-dä avtonomiyada 500-dän zeedä kişi birleşik gagauz dilindä diktantına katıldılar. Bu yarışmayı Üüretim bakannıı hem M.V.Maruneviç aadına bilim — aaraştırmak merkezi birliktä hazırlȇȇrlar hem geçirerlär. Bu yıl bu olay “Ana dili” yortusuna hem anılmış gagauz yazıcısının, dramaturgun, folklorcunun, bilimcinin D. Tanasoglunun 100-cü yıldönümünä adalıydı. Yarışmanın çıkışlarını hederlez ayın 27-sindä açıkladılar. “Gagauz dilimiz anamızın südünnän geler. Gagauz dilimiz bizim geleceemiz. Gagauz dili olmasa gagauzlar hiçbir zaman kalamayacȇklar bu dünnedä. Şükür ederim herbirini, kim katıldı bu akţiyaya. Düşünerim, ani önümüzdeki yılda pay alacȇk taa da çok kişi. Yaşasın Ana dilimiz!”, — danıştı diktantı yazannara M.V.Maruneviç adına bilim — aaraştırmak merkezin…

Caltayda gimnaziyasında yazıcıylan buluşmak hem “Altın ellär” sergisi

Geçennerdä, Gagauziyada yapılan “Ana dili” yortusu çerçevesindä, Caltayı gimnaziyasında iki önemni sıra oldu: Çiçek ayın (aprel) 7-dä gimnaziyanın 5-ci klasın üürencileri buluştular yazıcıylan hem akademiklän Todur ZANETlän hem Çiçek ayın (aprel) 13-dä gimnaziyada yapıldı “Altın ellär” sergisi. İkisini da bu sıraları hazırladı gimnaziyanın iştä hem ustalıkta pedagogu Evdokiya Petrovna PETKOVİÇ. Yazıcı hem akademik Todur ZANETlän buluşmada Canabisi annattı uşaklara gagauz literaturası için hem cuvap verdi 5-ci klasın üürencileri tarafından koyulan soruşlara. Çiçek ayın (aprel) 13-dä olan “Altın ellär” sergisindä sergilendi üürencilerin ellerinnän yapılan pek  meraklı  işlar: sayma dikmeleri, yazma dikmeleri, yapaalan düümä  işlar, yalabık  boncucaklan hem sedefçiklärlän yapılma kartinalar, ellän…

Tipardan çıktı “Ana Sözü” gazetasının 2022-ci yılın Baba Marta ayın (mart) nomerı

Baba Marta ayın (mart) 29-da tipardan çıktı “Ana Sözü” gazetasının 2022-ci Baba Marta ayın (mart) nomerı. Nomerdä tiparlanan materiallar: “Cendem olsun cenk hem cengi çekettirernnär!”, “ERDOĞAN SANDUylan telefon görüşmesi yaptı”, “Bakalım şindi alınan kararlar fikirimizi aktaraceklar mı?”, “Gagauziya Halk Topluşu Başı Türkiye Büükelçisinnän buluştu”, “Sud kontrolü altından alındı, sora da tekrar koyuldu”, “UKRAYNA CENGİ: Sürüdän ayırılan koyunu canavar iyer!”, “Moldovaya sıınan zavalı ukraynalı cenk kaçaklarına Türkiyedän yardımı etişti”, “Ukraynalı kaçaklara yardımnar için TİKAya I-ci grad “Ștefan cel Mare și Sfânt” Nışanı”, “Çeşmäküüyün lițeyindä gagauz dilindä akıl oyunu”, ““Gagauziyanın 2022-ci yılın üüredicisi/terbiedicisi” konkursunu kazanannar ödüllendi”, “Aar atletikada Gagauziya sportçular medalileri süpürdülär”,…

Çadırdakı M. Guboglu adına liţeyin hepsi klaslardan üürenicilär “Ana dilimiz” yortusuna baalı açık dersi hazırladılar

Çadır kasabasının M. Guboglu adına lițeyindä  geçti açık ders.  Literatura-muzika olayı baalıydı «Ana dilimiz» yortusuna, angısını avtonomiyada nışannayaceklar çiçek ayın 27-ndä, hem gagauz yazıcısının Dionis Tanasoglunun 100-ncü yoldönümünä. Çadır kasabasının Guboglu adına lițeyin 1 — 11 klaslardan üürenicilär açık urokta aktiv pay aldılar. Onnar gösterdilär muzika kompozițiyalarını gagauz dilindä, okudular şiir, annattılar şannı gagauz yazıcıları için hem kultura insannarı için. “Bu yortuya  hazırlandık 1 ay. Türküleri, şiirleri ürendik, kendimiz hazırladık bu yortuyu. Uşakların kalbinä yakın bu yortular. İsteerlär pay almaa, getirerlär eksponatları. Bizim liţeyimizdä uşaklar lafederlär gagauz dilindä”, — söledi üürenicilerin biri.   “Bizim şkolamızda geçti D. Tanasoglu için urok. …