Literatura kafesindän “GagauzLogika” intelektual oyununa kadar

Literatura kafesindän “GagauzLogika” intelektual oyununa kadar

Kongaz Todur ZANET teoretik lițeуindä birkaç maanalı sıra yapıldı, ani adandı Gagauziyada “Ana dili” yortusuna hem da gagauz yazıcısının hem bilim adamının Dionis TANASOGLUnun duumasının 100-cü yıldönümünä.

“Dionis TANASOGLU – üüredici, yazıcı, kompozitor, rejisör” sırasında Çiçek ayın (aprel) 20-dä lițeydä yapıldı bir “GagauzLogika” intelektual oyunu, ani adandı “Ana dilim – evimdä, canımda, halkımda” yortusuna hem angısında pay aldılar lițeyin 10-12-ci klasların üürencileri. Oyunu hazırladı hem geçirdi gagauz dilindä hem literaturasında üürediciyka Mariya İlyiniçna DUŞKOVA.

Lițeyin üüredicilerindän hem öndercilerindän kurulan juri urguladı, ani “GagauzLogika” intelektual oyununda pay alan komandalar kendilerini gagauz dilin gramatikasında pek akıllı gösterdilär hem da derin bilgilär açıkladılar gagauz literaturasında hem gagauz adetlerinnän kulturasında.

Oyunun herbir basamaanda komandalar, neredä sä, biri-birinin topuklarına basardılar. Ama oyun – oyundur, var enseyän hem geeri kalan. Sonunda “GagauzLogika” intelektual oyununda komandaların aralarında erlär bölä payedildi: I-ci er – “Aslannar” (12-ci klas), II-ci er – “Tırla uşakları” (10-cu klas), III-cü er – “Perdä” (11-ci klas).

Hep “Ana dili” yortusunan ilgili olarak, Çiçek ayın (aprel) 18-dä, gagauz dilindä hem literaturasında üürediciyka Mariya İlyiniçna DUŞKOVA açtı literatura kafesinin sıradakı toplantısını. Bu kerä literatura kafesindä uşaklara annadıldı gagauz yazıcısının, akademik Todur ZANETin yaratmaları hem incelendi “Ana Sözü” gazetasının yazıları. Literatura kafesindä üürencilär annattılar Todur ZANETin peetlerini hem soruş-cuvap bölümündä pay aldılar.

İvanna UZUN, Todur Zanet teoretik liţeyin istoriyada üürediciykası

Literatura kafesindän “GagauzLogika” intelektual oyununa kadar

Literatura kafesindän “GagauzLogika” intelektual oyununa kadar

Literatura kafesindän “GagauzLogika” intelektual oyununa kadar

Literatura kafesindän “GagauzLogika” intelektual oyununa kadar

Literatura kafesindän “GagauzLogika” intelektual oyununa kadar

Literatura kafesindän “GagauzLogika” intelektual oyununa kadar

Literatura kafesindän “GagauzLogika” intelektual oyununa kadar

Literatura kafesindän “GagauzLogika” intelektual oyununa kadar
Источник anasozu.com
188

İlgili statyalar

“Jurnalistika özellikleri okulda hem gagauz dilin faydası, kullanması bu zanaatta” adlı bir master-klas

Çiçek ayın (aprel) 14-dä Komrat Stepan KUROGLU adına gimnaziyasının, “Ana dili – tatlı bal” adlı sıraları çerçevesindä, oldu “Jurnalistika özellikleri okulda hem gagauz dilin faydası, kullanması bu zanaatta” adlı bir master-klas sırası, ani adandı Gagauz dili yazısına hem gagauz yazıcısının hem bilim adamın Dionis TANASOGLUnun duumasının 100-cü yıldönümünä. Master klasta, angısı hazırlandı gimnaziyanın gagauz dili hem literaturasında üürediciyka Vera Afanasyevna ARAKELÄN, uşaklara jurnalistikaylan ilgili türlü denemeklär yapıldı hem annadıldı gagauz yazıcısı hem bilim adamı Dionis TANASOGLU için, onun biografiyası hem gagauz yazıları hem gagauz halkı için yaptıkları. Gösterildi bir dokumental film parçası, neredä Dionis Nikolaeviç TANASOGLU okuyer kendisinin en anılmış…

Çeşmäküüyün lițeyindä gagauz dilindä akıl oyunu

Gagauz dilin kullanmak sferasını genişletmä konkursu çerçevesindä Çeşmäküüyün lițeyin 3-cü “A” klasın önderciykası T.İ. SERBİNOVA hazırladı hem üürencilerin arasında “Şennik bilgiç klubu” akıl oyunu yarışması yaptı. Klasın üürencileri ikiyä bölündülär: “Eni gagauzlar” hem “Çeşmäküülü yıldızçıklar” bölüklerinä. Akıl oyunu 5 basamaklı oldu, neredä bakıldı üürencilerin bilgileri “Gagauziya”, “Kurt–kuş dünnääsı”, “Literatura yaratmaları”, “Söleyişlär”, “Fıkralar”. Bundan kaarä 3-cü “A” klasın üürencileri literatura yaratmalarına görä sțenkalar gösterdilär hem gagauz halk türkülerini çaldılar. “Şennik bilgiç klubu” akıl oyunu yarışması bittiynän, burada bulunan lițeyin direktoru Elena Nikolaevna DRAGNEVA hem gagauz dilindä hem literaturasında üürediciyka Elena Nikolaevna KÖSÄ metettilär uşakları hem 3-cü “A” klasın önderciykasını bölä gözäl…

Genel gagauz dilindä diktantın çıkışları belli oldular

Çiçek ayın 20-dä avtonomiyada 500-dän zeedä kişi birleşik gagauz dilindä diktantına katıldılar. Bu yarışmayı Üüretim bakannıı hem M.V.Maruneviç aadına bilim — aaraştırmak merkezi birliktä hazırlȇȇrlar hem geçirerlär. Bu yıl bu olay “Ana dili” yortusuna hem anılmış gagauz yazıcısının, dramaturgun, folklorcunun, bilimcinin D. Tanasoglunun 100-cü yıldönümünä adalıydı. Yarışmanın çıkışlarını hederlez ayın 27-sindä açıkladılar. “Gagauz dilimiz anamızın südünnän geler. Gagauz dilimiz bizim geleceemiz. Gagauz dili olmasa gagauzlar hiçbir zaman kalamayacȇklar bu dünnedä. Şükür ederim herbirini, kim katıldı bu akţiyaya. Düşünerim, ani önümüzdeki yılda pay alacȇk taa da çok kişi. Yaşasın Ana dilimiz!”, — danıştı diktantı yazannara M.V.Maruneviç adına bilim — aaraştırmak merkezin…

Kiriyet küüyündä Dionis TANASOGLUyu saygıylan anmak sıraları

Çiçek ayın (aprel) 28-dä, Kiriyet küüyündä duan gagauz yazıcısının hem bilim adamının Dionis TANASOGLUnun duumasının 100-cü yıldönümünnän ilgili olarak Kiriyet küüyündä iki büük sıra yapıldı: Kiriyet küüyün Dionis TANASOGLU adına gimnaziyasında Canabisinin anmak tablasının ofițial açılışı hem “Kiriyettän seslär – D. Tanasogludan izlär” adlı büük kultura programası. Bu sıraları Kiriyet küüyün Dionis TANASOGLU adına gimnaziyası hem Kiriyet küüyün primariyası ortak hazırladılar. Gagauziya Başkankasının beterinä, Dionis TANASOGLUyu anmak tablasının açılışı may bir saat geç başladı, çünkü tablanın açılışını lääzımmış o, Dionis TANASOGLUnun karısınnan bilä yapsınmış. Nicä dä olsa, bir saat kadar kendisini bekletmektän sora Başkanka peydalandı, açılış sırasında nesa söledi, sora…

Çadırdakı M. Guboglu adına liţeyin hepsi klaslardan üürenicilär “Ana dilimiz” yortusuna baalı açık dersi hazırladılar

Çadır kasabasının M. Guboglu adına lițeyindä  geçti açık ders.  Literatura-muzika olayı baalıydı «Ana dilimiz» yortusuna, angısını avtonomiyada nışannayaceklar çiçek ayın 27-ndä, hem gagauz yazıcısının Dionis Tanasoglunun 100-ncü yoldönümünä. Çadır kasabasının Guboglu adına lițeyin 1 — 11 klaslardan üürenicilär açık urokta aktiv pay aldılar. Onnar gösterdilär muzika kompozițiyalarını gagauz dilindä, okudular şiir, annattılar şannı gagauz yazıcıları için hem kultura insannarı için. “Bu yortuya  hazırlandık 1 ay. Türküleri, şiirleri ürendik, kendimiz hazırladık bu yortuyu. Uşakların kalbinä yakın bu yortular. İsteerlär pay almaa, getirerlär eksponatları. Bizim liţeyimizdä uşaklar lafederlär gagauz dilindä”, — söledi üürenicilerin biri.   “Bizim şkolamızda geçti D. Tanasoglu için urok. …