Caltayda gimnaziyasında yazıcıylan buluşmak hem “Altın ellär” sergisi

Caltayda gimnaziyasında yazıcıylan buluşmak hem “Altın ellär” sergisi

Geçennerdä, Gagauziyada yapılan “Ana dili” yortusu çerçevesindä, Caltayı gimnaziyasında iki önemni sıra oldu: Çiçek ayın (aprel) 7-dä gimnaziyanın 5-ci klasın üürencileri buluştular yazıcıylan hem akademiklän Todur ZANETlän hem Çiçek ayın (aprel) 13-dä gimnaziyada yapıldı “Altın ellär” sergisi. İkisini da bu sıraları hazırladı gimnaziyanın iştä hem ustalıkta pedagogu Evdokiya Petrovna PETKOVİÇ.

Yazıcı hem akademik Todur ZANETlän buluşmada Canabisi annattı uşaklara gagauz literaturası için hem cuvap verdi 5-ci klasın üürencileri tarafından koyulan soruşlara.

Çiçek ayın (aprel) 13-dä olan “Altın ellär” sergisindä sergilendi üürencilerin ellerinnän yapılan

pek  meraklı  işlar: sayma dikmeleri, yazma dikmeleri, yapaalan düümä  işlar, yalabık  boncucaklan hem sedefçiklärlän yapılma kartinalar, ellän dikma ikonalar, tuzlu hamurdan işlar, resimnar, tafta üzerindä yakma yaratmaklar hem taa cok gözäl yaratmalar, ani gözün şaşêr onnara.

Sergidän kaarä uşaklar annattılar türlü gözäl peetlär ustalıklar için, çaldılar gözäl türkülär, türkülerdä dä andılar ustalıkları.

Edinci klasın uurencileri gösterdilär meraklı sțenka ustalıklar hem şkolanın uşakları için.

Gözäl maanilar çaldılar altıncı klasın kızları, neredä annattılar zanaatlar için.

Besinci klasın uurencileri çaldılar türküyü “Yaşasın dünnedä gözellik”, angısını yazdı gimnaziyanın iştä hem ustalıkta pedagogu Evdokiya Petrovna PETKOVİÇ:

1. Görün bizim gözelliimizi Bizim altın ellerimizi Bu gözellää bakarız biz Şaşar ona gözlerimiz. 

Refren: Allaa versin hepsinä – İlinnik ellerinä. Havezlik ustalıımaa İnsanı sevindirmää. 

2. Düümää, örmää hem dikmää İiyi hızlıca çevirmää İplikleri dä kıvratmaa Düzenä onnarı kakmaa.

Refren. 

3. Cok ustalık becereriz biz Tertip onnarı yapaarız İnsanın gözleri şaşsın Bizä dä maıyllıı gitsin.

Refren.

 4. Basılmasın bu gözellik İnsanda olsun havezlik Altın ellär işlesinnär Gagauzluu da kaldırsınnar.

Bu iki sırada da pay aldı Caltay gimnaziyasının direktoru Natalya İvanovna DEMİR, angısı şükür etti bizim anılmış yazıcımıza hem “Altın ellär” sergisindä metetti usakları hem onnarın sergisini, peetlerini, türkülerini da dedi ileri dooru da hep bölä gözäl sergilär kursunnar, çalsınnar hem annatsınnar.

“Altın ellär” sergisi durdu gimnaziyada bütün afta, da usaklar mayıl oldular kendi yaptıklarına!

Tatyana Georgievna MARKOVA, Caltay gimnaziyasının bibliotekacıykası

Caltayda gimnaziyasında yazıcıylan buluşmak hem “Altın ellär” sergisi

Caltayda gimnaziyasında yazıcıylan buluşmak hem “Altın ellär” sergisi

Caltayda gimnaziyasında yazıcıylan buluşmak hem “Altın ellär” sergisi
Источник anasozu.com
153

İlgili statyalar

Evelki zanaatlan hem ustalıklan paylaşmak

Harman ayın (avgust) 17-dä Gagauziyanın Çadır rayonunun uşaklar için “Kırlangaç” dinnenmäk lagerindä Gagauziya ustalar Birliin ustası Evdokiya Petrovna PETKOVİÇ tarafından yapaa keçesi yapmak uurunda master-klas yapıldı. Yapaa keçesi yada, nicä ona taa deerlär, aba yapmak ustalıı bizim tarafımızda artık pek siirek, may hiç olmayan, bir zanaat hem ustalık. Bu zanaatı hem ustalıı da pek islää biler hem kullanêr Gagauziya ustalar Birliin azası hem da Caltay gimnaziyanın iştä hem ustalıkta pedagogu Evdokiya Petrovna PETKOVİÇ. Harman ayın (avgust) 17-si günü dä Canabisi “Kırlangaç” dinnenmäk lagerindä kendi ustalıınnan uşaklarlan paylaştı. Uşaklar da kendilerinin tarafından keçä yapmaa ustalık tehnikasına büük meraklık gösterdilär. Ayırıca uşakları…

Tipardan çıktı “Ana Sözü” gazetasının 2022-ci yılın Çiçek ayın (aprel) nomerı

Çiçek ayın (aprel) 30-da tipardan çıktı “Ana Sözü” gazetasının 2022-ci Çiçek ayın (aprel)  nomerı. Nomerdä tiparlanan materiallar: “Bücet için Başkankanın vetosunu geçip, İspolkomun tamahlıını biraz aazalttılar”, “Lidiya TODİEVAnın can inceliindän “Palkellelik fistannarı””, “TÜRKSOYun Genel sekretari Sultan RAEV seçildi”, “Kiriyet küüyündä Dionis TANASOGLUyu saygıylan anmak sıraları”, “Başkanka uşaklardan 600 saat vakıt çaldı!”, “Hazır, “Georgievskaya” denilän şiridin üstünä Moldovada nestettilär”, “Gagauziyada “Georgievskaya” denilän şirit kuvettä kalêr, ama amasının aması var…”, “Bütün latin alfavitini zapa altına mı koyaceklar acaba?”, “TİKA Uzbekistanda Türkologiya Aaraştırma İnstitutunu kurdu”, “TİKAdan Moldovaya 2022-ci yılın Ramazanın yardımnarı”, “Caltayda yazıcıylan buluşmak hem “Altın ellär” sergisi”, “Taa ilktän iki Grand-Pri, birinci…

“Aya Mariya” kiyadını Komradın Stepan KUROGLU gimnaziyasında tanıdılar

Gagauziyanın 28-ci yıldönümünnän hem “Aya Mariya” kiyadın dünneyä gelmesinnän ilgili olarak, 2022-ci yılın Kırım ayın (dekabri) 16-da Komradın Stepan KUROGLU gimnaziyasının muzeyindä oldu bir buluşmak gagauz resimcisinnän Mihail ARABACIylan hem kiyadın avtorunnan, “Ana Sözü” gasetasının baş redaktorunnan, yazaıcıylan hem Akademiklän Todur ZANETlän.   Bu gözäl hazırlanmış hem donaklanmış sırada pay aldılar gimnaziyanın 4-9 klasların üürencileri, üüredicilär hem ana-bobalar. Sıra, adetä görä, Moldovanın hem Gagauziyanın gimnalarının çalmasınnan başladı. Nedän sora da, bu sırayı hazırlayan gagauz dili hem literaturası uurunda üürediciyka Vera Afanasyevna ARAKELÄN kısadan annattı gimnaziyanın paalı musaafirleri için, gösterildi kinolar, ani annadardılar yazıcının hem resimcinin yaratmak ömürünü hem da, belli…

Kiriyet küüyündä Dionis TANASOGLUyu saygıylan anmak sıraları

Çiçek ayın (aprel) 28-dä, Kiriyet küüyündä duan gagauz yazıcısının hem bilim adamının Dionis TANASOGLUnun duumasının 100-cü yıldönümünnän ilgili olarak Kiriyet küüyündä iki büük sıra yapıldı: Kiriyet küüyün Dionis TANASOGLU adına gimnaziyasında Canabisinin anmak tablasının ofițial açılışı hem “Kiriyettän seslär – D. Tanasogludan izlär” adlı büük kultura programası. Bu sıraları Kiriyet küüyün Dionis TANASOGLU adına gimnaziyası hem Kiriyet küüyün primariyası ortak hazırladılar. Gagauziya Başkankasının beterinä, Dionis TANASOGLUyu anmak tablasının açılışı may bir saat geç başladı, çünkü tablanın açılışını lääzımmış o, Dionis TANASOGLUnun karısınnan bilä yapsınmış. Nicä dä olsa, bir saat kadar kendisini bekletmektän sora Başkanka peydalandı, açılış sırasında nesa söledi, sora…

Çeşmäküüyün lițeyindä gagauz dilindä akıl oyunu

Gagauz dilin kullanmak sferasını genişletmä konkursu çerçevesindä Çeşmäküüyün lițeyin 3-cü “A” klasın önderciykası T.İ. SERBİNOVA hazırladı hem üürencilerin arasında “Şennik bilgiç klubu” akıl oyunu yarışması yaptı. Klasın üürencileri ikiyä bölündülär: “Eni gagauzlar” hem “Çeşmäküülü yıldızçıklar” bölüklerinä. Akıl oyunu 5 basamaklı oldu, neredä bakıldı üürencilerin bilgileri “Gagauziya”, “Kurt–kuş dünnääsı”, “Literatura yaratmaları”, “Söleyişlär”, “Fıkralar”. Bundan kaarä 3-cü “A” klasın üürencileri literatura yaratmalarına görä sțenkalar gösterdilär hem gagauz halk türkülerini çaldılar. “Şennik bilgiç klubu” akıl oyunu yarışması bittiynän, burada bulunan lițeyin direktoru Elena Nikolaevna DRAGNEVA hem gagauz dilindä hem literaturasında üürediciyka Elena Nikolaevna KÖSÄ metettilär uşakları hem 3-cü “A” klasın önderciykasını bölä gözäl…