Çadır kasabasının cümnä aktivisti: “2022 yıla yolları düzmäk planında kararların proektleri yok primariyanın saytında”

Çadır kasabasında yollarının düzmesinä 2022 yılda verildi 5 milion ley. Bu uura paralar geçirildilär Moldovanın Yol Fondundan, ki eniletmää kasabanın infastrukturasını.

Çadır kasabasının cümnä aktivisti Anna Mihalçuk GRT kanalın “Общественный интерес” programasında «Открыто и честно» proektin sınırlarında açıkladı, ani kasabanın yolların düzmäk planında  2022-ci yıla primariyanın internet saytında yok yapılacek düzmäk işleri için karar proektları.

ANNA MİHALÇUK, Çadır kasabasının cümnä aktivisti: “O hiç yoktu, nesoy var nicä insannar bundan sora pay alsınnar kararların kabledilmesindä. Bundan kaarä, var olaylar, açan veriler plan, sora sade sovet kableder başka uurlarda fikirleri, da hiç insanı haberlämeer. Aardılıp onnara da, katêr hiç esaplanmadık sokakları. Çıkış nesoy — yapılêêrlar belli olmadık yollar, neredä yaşêêrlar öndercilär”.

Kabledilmiş proektä diişilmeklerin yazılması – türlü kurallara karşı yapılan yannışlıklar, çizgiledi Anna Mihalçük.

Uzmannarın laflarına görä, lääzım geçirmää hertürlü görüşmeleri yaşayannarlan, taa kararları kabletmedän. Vatandaşların bakışları läzım ön planda olsunnar, nışannadı Lübov Kasım.

LÜBOV KASIM, cümnä aktivisti: “Bakarak ona, ani eer sokakların yaşayannarı katılȇrlar paraylan düzmäk işlerinä, esaba läzım alınsın o iş, ani kimi sokaklarda yaşȇrlar ihtärlar. Da bölä sokaklar için yok kim sölesin da arkalasın onnarı”.

Cümnä seslemeklerin çıkışları sade nasaat olarak kablediler. Bu yıla Çadır kasabasının içänkı yolların düzmesinä 5 milion ley verildi devlet yol fondundan, söledi ürist Dmitriy Kiseev.

DMİTRİY KİSEEV, ürist: “Ön planda var nasıl dursun türlü neetlär, elbetki, deyelim, kaç yıl yol enilenmedi. Aslında bölelär çok yok, ama hep var ölä sokaklar, neredä hiç bir taş erleşmedi yıllarca. Bundan başka, okullara, bolniţalara, uşak başçalarına hem başka soţial tarafından önemli kurumnara götürän  yollar”.

Yolları düzmäk planı kurulȇr 3 punkttan: 1 – bayırdan aşaa dooru yollar, çünkü kasaba birkaç bayır üstündä bulunȇr. 2 – sokaklar, angılarında kasaba avtobusları gezer. 3 – cümnä erlär.

ANDREY MİHAYLOV, Çadır sovetin azası: “4-cü punkta görä yaşayannarın var hakı danışmaa primariyaya, sovedä, payınnan katılmaa düzücülük işlerinä – bir laflan bildirmää isteklerini, ki onnarın sokaa esaba alınsın, ama eer boşta kalan para olarsaydı. Yollar yapılȇrlar bitkiyadan, bitirilmedik yok bizda. Para da etmäärsaydı, primariya annaşȇr işleri yapan firmaylan da ödemeklär yapılȇr 2 — 3 adımda. Onuştan işlär yapılȇrlar danışmaklara görä hem yolun önemliinä görä”.

“Comunitatea mea” programasına görä plannandı Çadırda düzmää 30 yol, haberledi Çadır primariyasının yatırım bölümün uzmanı Nikolay Dişli.

NİKOLAY DİŞLİ, Çadır primariyasının yatırım bölümün uzmanı:“İnsannarın proeklara payınnan katılmalar hep onnarın kararlarların alınmasında bir instrument olarak sayılȇr. Var bizdä ii örneklär -Molodöjnaya sokaa, onda birbuçuk kilometra yapıldı. O İFAD proektına görä oldu. Sade onun tertiplemesi kurdu 5 milion ley”.

Gagauziyanın Bakannık komiteti küçük ayın 18-dä kendi oturuşunda verdi paraları avtonomiyanın dolay yolların düzmesinä. Bütündän bu sayılar avtonomiyanın bücetında kurdular 21,7 milion ley.
Источник grt.md
198

İlgili statyalar

Çadir – Lungada çoyu sokaklarda yollar düzüler

Çadir – Lunga kasabasında önemli infrastruktura proektleri ilerleer. Düzüler yollar hem trotuarlar.  Çadır muniţipiyasında yollar yapılêr Karl Мarks, Lenin, Oktäbrskaya hem Puşkin sokaklarında. Başarıldı işlär 1 May, Olimpiyskaya hem İzmaylavskaya sokaklarında.  Kasabanın yaşayannarı seviner,  ani düzüler yollar, çünkü ilerdän yaamurdan sora herersi çamur olardı. «Uşaklarımız için önemli, onnarvar nicä oynasın, kaçınsın burada. Bizä mamulara da pek büük kolaylık, kaläskalarlan geçmää, bizdä burada çok uşak, hepsini beendim». «Elbetki çok sevineriz, hepsi islää yapılı. Var neredän girmää,  bordürlar koyulu, pek gözäl». «Pek sevinerim hem pek beendim. Bu yol yaamurlardan sora çok batak olardı. Çok sevineriz, ani düzeceklär». Düzmak kurumun başı Georgiy Kioroglo…

Valkaneştä nasaatçılar zeedesinin hem primarın aralarında dartışmaklar engel ederlär kasabanın ilerlemesinä

Valkaneş kasabasının primariyanın hem erideki sovedın aralarında iş geergi gider. İki taraf ta biri-birilerini kabaatlı bulêrlar kararları kabletmäk sırasında. Bunu için laf gitti GRT kanalında programanın “Открыто и честно» (Açık hem aslı). Onda pay aldılar Valkaneş kasabasının primarı, nasaatçılar hem kasabanın cümnä aktivisti. Taa çok açıklandı finans soruşlarınnan baalı kararlar. Nicä kabledildi 2022-ci yıla bücet hem ne sebeplerin beterinä o büün işlämeer, Anna Altıevanın materialında. Temsil etmää yaşayannarın dertlerini hem aardılmaa işindä vatandaşların zorlarına, bölä temel lääzım olsun hepsi kuvettä duran uzmannarda. Hepsi politikacılar halkı inandıraceklar ozaman, açan kendi işlerini açık hem sözlü götüreceklär insannarlan. 2008-ci yılda Moldovada kabledildi kanon…

Çadır-Lungada bu yıl yaşayannarın proektlerinä onnarın para eklemesinnän verilecek 500 bin ley

İkinci yıl sıra vardır nicä Çadır – Lunga kasabasının primariyası barabar yaşayannarlan gerçää çıkarȇrlar bir sıra proekt kasabanın içindä, neetlän tertiplemää hem gözelletmää yaşamak erini. Da hepsi bu işlär olȇrlar partisipativ büdjetın yardımınnan, ya da başka türlü — cümnenin büdjetı, angısına görä insannar erli kuvetlerin uzmannarı gibi kablederlär kararı harcamak için devlet parasını. Nekadar proekt giriştirildi bıldır hem  neetleniler 2022 – ci yılda, üürendi Polina Barbova. Çadır – Lunga kasabasının yaşayannarı verdilär bir sıra danışmaklarını primariyaya giriştirmäk için bir sıra proekt. Bıldır ayırıldı hem giriştirildi 15 önemli hem lääzımnı proekt, haberledi Çadır  — Lunga kasabasının primarı Anatoliy Topal. Partisıpativ büdjetı…

Çadır – Lunga bolniţasına verildi 300 million ley derindän remont işlerinä  

Gagauziyanın vatandaşı Mihail Vlah kendi facebook sayfasında erleştirdi fotoları, angılarında  gösterili Çadır – Lunga dolay bolniţasının duudurmak bölümün koşularınnan baalı problema. Bu günnerdä bizim televizion grupamız bulundu medik kurumunda hem yakından tanıştı durumnan. Çadır – Lunga dolay bolniţasının öndercisi Natalya Popazoglo nışannadı, ani fotolar, angılarını erleştirdi Gagauziyanın cümnä aktivisti Mihail Vlah, açıklȇȇrlar problemayı, angıs vardı medik kurumun perinatal merkezindä. O  çeketti çalışmaa taa 1990 – ci yıllardan beeri, da o zamandan orada yapılmadı derindän remont işleri. Gagauziya Bakannık komiteti karaladı vermää  3 million ley remont işlerini perinatal merkezindä yapmaa. O bulunȇr yapının 3 – cu katında. 2021 – ci yılda …

Valkaneştä «Comunitatea mea” programasının yardımınnan düzerlär yolların birini

Moldovada bitki  yılların süresindä  yollar  dayma düzülerlär. Kuvetlerin bakışına görä  para harcamakları  infrastrukturaya  kaliteli  yaşamak  için yapılȇr. Valkaneş  kasabasında yollar ii olsunnar  deyni, primariya katıldı  «Comunitatea mea» programasına, angısının yardımınnan  Kotovskiy  sokaa düzüler. Kotovskiy sokaa Valkaneş kasabasının merkezindä bulunȇr da iki  küçük rayonu baalȇr. Orada önemli soţial obyektleri bulunȇrlar: liţey, yasla, biblioteka, Kultura Evi. «Bizä  önemliydi  kasabanın merkez sokaanda yolu yapmaa. Sokak plitkaylan döşenecek. Hep ölä trotuar da yapılacȇk. Taa ileri primariya  kendi  kuvedinnän trotuarları  iki  taraftan da düzdüydü», — açıkladı Valkaneş  kasabasının  primarı Viktor  Petrioglu. 274  metra  yolun düzülmesinä  2 million leyä  yakın harcanacȇk. «Comunitatea  mea» programası  harçların taa…