Çadır-Lungada bu yıl yaşayannarın proektlerinä onnarın para eklemesinnän verilecek 500 bin ley

İkinci yıl sıra vardır nicä Çadır – Lunga kasabasının primariyası barabar yaşayannarlan gerçää çıkarȇrlar bir sıra proekt kasabanın içindä, neetlän tertiplemää hem gözelletmää yaşamak erini. Da hepsi bu işlär olȇrlar partisipativ büdjetın yardımınnan, ya da başka türlü — cümnenin büdjetı, angısına görä insannar erli kuvetlerin uzmannarı gibi kablederlär kararı harcamak için devlet parasını. Nekadar proekt giriştirildi bıldır hem  neetleniler 2022 – ci yılda, üürendi Polina Barbova.

Çadır – Lunga kasabasının yaşayannarı verdilär bir sıra danışmaklarını primariyaya giriştirmäk için bir sıra proekt. Bıldır ayırıldı hem giriştirildi 15 önemli hem lääzımnı proekt, haberledi Çadır  — Lunga kasabasının primarı Anatoliy Topal.

Partisıpativ büdjetı – bu islää instrument, ki barabar yaşayannarlan yapmaa kasabayı taa gözäl, taa yugun, urguladı Anatoliy Topal. 2022- ci yılda  kasabanın yaşayannarı verdilär şindän sora 6 danışmak.

Çadır  — Lunga kasabasının primariyası bu yıl plana koydu danışmakların verilmelerin formasını diiştirmää.

Anatoliy Topal çizgiledi, ani erli kuvetlär plana koydular ileri dooru da giriştirmää proektleri – partisipativ büdjetın yardımınnan.
Источник grt.md
313

İlgili statyalar

Çadır – Lungada yaradıcılık evin soruşu bakıldı muniţipal sovedin sırasız oturuşunda

Orak ayın 29 – da Çadır – Lungada geçti muniţipal sovetin sırasız oturuşu, neredä bakıldı yakın 20 soruş. Günün işinä eklendi taa bir soruş, angısı baalıydı sınır erlerin kararlamak işlerinnän, hem da eni yaradıcılık evin sayıya koyulmasınnan, angısı bulunȇr  Lenin sokasında. Bu soruşlan nasaatçilara danıştı Çadır – Lunga kasabasının erlär soruşlarında  baş  uzmanı Evgeniya Marinova. EVGENİYA MARİNOVA, Çadır – Lunga erlerin soruşlarında baş uzmanı: «Geçecez punktlardan: Sınır erlerin kararlamak işlerinnän hem sayıya koyulmasınnan, angısı bulunȇr Lenin sokaanda 115 nomerlän, o baalı eni yaradıcılık evinnän, angısı bulunȇr ilk okulun karşısında hem düzüler.  Çadır –Lunga kasabasının primarı Anatopliy Topal  yapıların hem erlerin…

«At – Prolin» Çadir – Lunga primariyasının varlıı olacek

Çadır – Lunga munuţipal soveti büün geçirdi maasuz oturuşu, angısında bakıldı saade bir soruş, angısı baalı «AT – PROLİN» kurumun geçirilmesinnän Çadır – Lunga kasabasının primariyanın varlıına. Temayı  ilerleder Polina Barbova.  Çadır – Lunga munuţipal sovetin oturuşun maasuz geçirilmesi baalı onunnan, ani primariya hazır kabletmää «AT – PROLİN» kurumunu primariyanın varlıına saade o zaman,  açän Gagauziyanın büdjetından 2022 – 2023- cı yılların ikinci paylarından verilecek para kurumun çalışması için. Ama 2024 – cu yılın büük ayından erli kuvetlär makarki biraraz finanslayaceklar bu kurumu, haberledi Çadır – Lunganın primarı Anatoliy Topal. ANATOLİY TOPAL, Çadır – Lunga kasabasının primarı: «Bu vakıdın içindä,…

Çadır kasabasının primariyası taradı proekttä. Plana koyuldu elektrik stanţıyasını düzmää

Çadır kasabasının primariyası taradı proektı  5  million leyä , angısı finanslanacek Moldova  kuvetlerinnän, muniţipiya bucetından koyulacek 470 bin ley. Bu proekta görä  bu yıl lääzım düzülsün güneş elektrostanţiyası.Temayi ilerleder   bizim korrespondentımız. Güneş elektrostanţiyanın düzülmesi  yardım edecek insannara, ki onnar  taa az ödesinnär sokak şafklar için, hem da olacek kolaylık paraylan yardım yapmaa insannara, angıları taa fukaarä.Kasabanın yaşayannarı sayȇrlar,  ani bölä proektlar lääzım olsun, çünkü onnarın büük fayda  getireceklär. — «Bän  sayȇrım, ani pek  lääzım,  ondan  fayda  olacek  insana.  Bu  paalarlan,  angıları   şindi  var,  büük yardım    olacek  insana» . — «Bän sanêrım,  ani  çok  fayda insana  olacek,   da bizim  primariya    yapacek, …

Çadır – Lunga bolniţasına verildi 300 million ley derindän remont işlerinä  

Gagauziyanın vatandaşı Mihail Vlah kendi facebook sayfasında erleştirdi fotoları, angılarında  gösterili Çadır – Lunga dolay bolniţasının duudurmak bölümün koşularınnan baalı problema. Bu günnerdä bizim televizion grupamız bulundu medik kurumunda hem yakından tanıştı durumnan. Çadır – Lunga dolay bolniţasının öndercisi Natalya Popazoglo nışannadı, ani fotolar, angılarını erleştirdi Gagauziyanın cümnä aktivisti Mihail Vlah, açıklȇȇrlar problemayı, angıs vardı medik kurumun perinatal merkezindä. O  çeketti çalışmaa taa 1990 – ci yıllardan beeri, da o zamandan orada yapılmadı derindän remont işleri. Gagauziya Bakannık komiteti karaladı vermää  3 million ley remont işlerini perinatal merkezindä yapmaa. O bulunȇr yapının 3 – cu katında. 2021 – ci yılda …

Çadir – Lungada çoyu sokaklarda yollar düzüler

Çadir – Lunga kasabasında önemli infrastruktura proektleri ilerleer. Düzüler yollar hem trotuarlar.  Çadır muniţipiyasında yollar yapılêr Karl Мarks, Lenin, Oktäbrskaya hem Puşkin sokaklarında. Başarıldı işlär 1 May, Olimpiyskaya hem İzmaylavskaya sokaklarında.  Kasabanın yaşayannarı seviner,  ani düzüler yollar, çünkü ilerdän yaamurdan sora herersi çamur olardı. «Uşaklarımız için önemli, onnarvar nicä oynasın, kaçınsın burada. Bizä mamulara da pek büük kolaylık, kaläskalarlan geçmää, bizdä burada çok uşak, hepsini beendim». «Elbetki çok sevineriz, hepsi islää yapılı. Var neredän girmää,  bordürlar koyulu, pek gözäl». «Pek sevinerim hem pek beendim. Bu yol yaamurlardan sora çok batak olardı. Çok sevineriz, ani düzeceklär». Düzmak kurumun başı Georgiy Kioroglo…