Çadir – Lungada çoyu sokaklarda yollar düzüler

Çadir – Lunga kasabasında önemli infrastruktura proektleri ilerleer. Düzüler yollar hem trotuarlar

Çadır muniţipiyasında yollar yapılêr Karl Мarks, Lenin, Oktäbrskaya hem Puşkin sokaklarında. Başarıldı işlär 1 May, Olimpiyskaya hem İzmaylavskaya sokaklarında.  Kasabanın yaşayannarı seviner,  ani düzüler yollar, çünkü ilerdän yaamurdan sora herersi çamur olardı.

«Uşaklarımız için önemli, onnarvar nicä oynasın, kaçınsın burada. Bizä mamulara da pek büük kolaylık, kaläskalarlan geçmää, bizdä burada çok uşak, hepsini beendim».

«Elbetki çok sevineriz, hepsi islää yapılı. Var neredän girmää,  bordürlar koyulu, pek gözäl».

«Pek sevinerim hem pek beendim. Bu yol yaamurlardan sora çok batak olardı. Çok sevineriz, ani düzeceklär».

Düzmak kurumun başı Georgiy Kioroglo nışannadı, ani hepsi işleri yapêrlar üüsek uurda, ki insannarda olsun kolaylık kullanmaa islää yolları.

Georgiy Kioroglo: «Bizim firma taradı tenderı, yapêr bu erlerin düzülmesini. Yapêrız, ani insana yakışsın burada gezmää, uşaklara oynamaa. Hem bizim insannar, ani burada yaşêêr, duysunnar, ani biz yaşȇrız kasabada».

Çadır kasabasının primarı Anatoliy Topal sayer, ani pek önemli infrastrukturayı ilerletmää. O çigiledi, ani hepsi paralar yolları yapmaa deyni kasabanın bücetindän hem yol fondundan verildi.

Anatoliy Topal: «O paralar bizim bücettän hem yol fondundan. İnsandan  biz  para  toplamêêrız, çünkü sayerız ölä,  ani insane ani ödeer, ȇkonomika agentleri öder vergileri bizä bücetä, o paralarlan  biz  yapêrız işleri, da başka onnardan  para  toplamaa diil lääzım.    Sanêrız, ani vakıtlar çok zor».

Nicä nışannadı Çadır kasabasının primarı Anatoliy Topal, bu yıl yolları düzmää deyni kasabanın bücetindän hem yolların fondundan verildi 15 bin leydän zeedä.
Источник grt.md
406

İlgili statyalar

Çadır kasabasının primariyası taradı proekttä. Plana koyuldu elektrik stanţıyasını düzmää

Çadır kasabasının primariyası taradı proektı  5  million leyä , angısı finanslanacek Moldova  kuvetlerinnän, muniţipiya bucetından koyulacek 470 bin ley. Bu proekta görä  bu yıl lääzım düzülsün güneş elektrostanţiyası.Temayi ilerleder   bizim korrespondentımız. Güneş elektrostanţiyanın düzülmesi  yardım edecek insannara, ki onnar  taa az ödesinnär sokak şafklar için, hem da olacek kolaylık paraylan yardım yapmaa insannara, angıları taa fukaarä.Kasabanın yaşayannarı sayȇrlar,  ani bölä proektlar lääzım olsun, çünkü onnarın büük fayda  getireceklär. — «Bän  sayȇrım, ani pek  lääzım,  ondan  fayda  olacek  insana.  Bu  paalarlan,  angıları   şindi  var,  büük yardım    olacek  insana» . — «Bän sanêrım,  ani  çok  fayda insana  olacek,   da bizim  primariya    yapacek, …

Çadır-Lungada bu yıl yaşayannarın proektlerinä onnarın para eklemesinnän verilecek 500 bin ley

İkinci yıl sıra vardır nicä Çadır – Lunga kasabasının primariyası barabar yaşayannarlan gerçää çıkarȇrlar bir sıra proekt kasabanın içindä, neetlän tertiplemää hem gözelletmää yaşamak erini. Da hepsi bu işlär olȇrlar partisipativ büdjetın yardımınnan, ya da başka türlü — cümnenin büdjetı, angısına görä insannar erli kuvetlerin uzmannarı gibi kablederlär kararı harcamak için devlet parasını. Nekadar proekt giriştirildi bıldır hem  neetleniler 2022 – ci yılda, üürendi Polina Barbova. Çadır – Lunga kasabasının yaşayannarı verdilär bir sıra danışmaklarını primariyaya giriştirmäk için bir sıra proekt. Bıldır ayırıldı hem giriştirildi 15 önemli hem lääzımnı proekt, haberledi Çadır  — Lunga kasabasının primarı Anatoliy Topal. Partisıpativ büdjetı…

Valkaneştä «Comunitatea mea” programasının yardımınnan düzerlär yolların birini

Moldovada bitki  yılların süresindä  yollar  dayma düzülerlär. Kuvetlerin bakışına görä  para harcamakları  infrastrukturaya  kaliteli  yaşamak  için yapılȇr. Valkaneş  kasabasında yollar ii olsunnar  deyni, primariya katıldı  «Comunitatea mea» programasına, angısının yardımınnan  Kotovskiy  sokaa düzüler. Kotovskiy sokaa Valkaneş kasabasının merkezindä bulunȇr da iki  küçük rayonu baalȇr. Orada önemli soţial obyektleri bulunȇrlar: liţey, yasla, biblioteka, Kultura Evi. «Bizä  önemliydi  kasabanın merkez sokaanda yolu yapmaa. Sokak plitkaylan döşenecek. Hep ölä trotuar da yapılacȇk. Taa ileri primariya  kendi  kuvedinnän trotuarları  iki  taraftan da düzdüydü», — açıkladı Valkaneş  kasabasının  primarı Viktor  Petrioglu. 274  metra  yolun düzülmesinä  2 million leyä  yakın harcanacȇk. «Comunitatea  mea» programası  harçların taa…

Komrat kasabasının kenarlarında yollar düzüler

Komradın Benderskaya hem Dubinin sokaklarında düzerlar yolları. Nicä gider işlär hem nezaman biteceklär, açıkladı kasabanın başı Sergey Anastasov. Benderskaya sokaan uzunnuu 2 km zeedä. Ona asfalt döşenecek. Düzmäk için en zor yol kısımı kalȇr Lenin sokaandan Dubunun sokaana kadar. Onun uzunnuu 700 m. Bu payına döşenecek brusçatka. O yakışȇr yamaçlı yollara, nışannadı Sergey Anastasov. “İşlär şansora başladı. Başlamadaan onnarı uzadıldı kanalizaţiya. Onun olmaması Komradı başka yaşamak punktlarından ayırȇr. Herbir yol 50% taa paalı çıkȇr, bakarak Çadıra, örnek gibi deyelim”, — açıkladı Sergey Anastasov. Şindiya kadar düzmäk işleri vardı Tank dolayında hem Tukanäskada. Primariya savaşȇr eniletmää hem düzmää yolları kasabanın kenarkı…

Çadır – Lunga bolniţasına verildi 300 million ley derindän remont işlerinä  

Gagauziyanın vatandaşı Mihail Vlah kendi facebook sayfasında erleştirdi fotoları, angılarında  gösterili Çadır – Lunga dolay bolniţasının duudurmak bölümün koşularınnan baalı problema. Bu günnerdä bizim televizion grupamız bulundu medik kurumunda hem yakından tanıştı durumnan. Çadır – Lunga dolay bolniţasının öndercisi Natalya Popazoglo nışannadı, ani fotolar, angılarını erleştirdi Gagauziyanın cümnä aktivisti Mihail Vlah, açıklȇȇrlar problemayı, angıs vardı medik kurumun perinatal merkezindä. O  çeketti çalışmaa taa 1990 – ci yıllardan beeri, da o zamandan orada yapılmadı derindän remont işleri. Gagauziya Bakannık komiteti karaladı vermää  3 million ley remont işlerini perinatal merkezindä yapmaa. O bulunȇr yapının 3 – cu katında. 2021 – ci yılda …