BAKANNIK KOMİTETİ TUTTURMADI GAGAUZ DİLİ BİLMESİ İÇİN KOMİSİYASININ KURULMASINI

Gagauziyanın Bakannık komiteti tutturmadı Avtonomiyada kuvetlär organnarına görevlendirilän kandidatların  gagauz dili bilmesi uuru için komisiyanın kurulmasını.

Gagauziyanın M.Maruneviç adına BAM başı İrina Konstantinova nışannadı, ani Avtonomiyada kuvetlär organnarına görevlendirilän kandidatların  gagauz dili bilmesi uuru için komisiyası büün yok nicä kurulsun, çünkü gagauz dilindä cümnä-politika uurunda lääzımnı leksika taa yok.

İRİNA KONSTANTİNOVA Gagauziyanın M.Maruneviç adına BAM başı:

«Geneldän Gagauziyanın yaşayannarı bilmeerlär gagauz dilinin özel cümnä-politika leksikasını üüsek uurda. Bu takım geçirmää test da bellietmää Gagauziyada kuvetlär organnarı görevlendirmä kandidatların , angıları mutlak lääzım bilsinnär gagauz dilini hem GHT deputatların gagauz dili bilmesi uurunu var nicä belli etmää sadece hazırlayıp hepsi didaktika materiallarını».

Bundan kaarä nışannandı, ani bu proekttä annaşılmȇȇr, neyı lääzım yapsın komissiya. Açıklasın kandidatın gagauz dilini bilmäk uurunu mu, osa kullanması uurunu mu. Bundan kaarä var soruşlar bu proektin içindelii için dä.

İRİNA KONSTANTİNOVA Gagauziyanın M.Maruneviç adına BAM başı:

«Reglamentin 1-ci punktuna  görä lingvistika komisiyası kurulȇr HT. 6-cı punktuna görä kuruluşu diiştirer prezidium.  11-ci punktuna görä komisiyanın personal kuruluşunu kararlȇȇr  GHT prezidiumu. Bundan bir çıkış, ani bu punktlar karşı koyȇrlar biri-birinä».

Alarak sıralanmış sebepleri esaba, Bakannık komitetin azaları desteklämedilär bu proekti.

İRİNA KONSTANTİNOVA Gagauziyanın M.Maruneviç adına BAM başı:

«Alarak esaba yukardakı yazıları, GBK desteklämeer bu proekti, angısında laf gider gagauz dilini bilmäk uurlarını bellietsinnär deyni lingvistika komisiyasının reglament proektini».

Bu soruştan kaarä oturuşun süresindä bakıldılar başka önemli soruşlar da.
Источник grt.md
255

İlgili statyalar

Video: Canavar ayın 25-dä Mariya Maruneviçin duuma günü

Canavar ayın 25-dä bilgiç, aaraştırıcı, ȇtnograf hem politika izmetçisi 84 yaşını tamannayaceydı. 2011 yılda Mariya Maruneviçin adına adandı Gagauziyanın Bilim aaraştırma merkezi, angısının kurulmasının temellerindä durdu. Komratta hep onun adına adalı sokak. anmak alleyasında büst koyuldu. 10-cu yildönümünä adalı olay için Bilim aaraştırma merkezi topladi bir videorolik, angısını GRT kanalşn siiredicileri göräbileceklär yaayinimizda. Kim gibi kaldı halkımızın aklısında hem ne türlü iz braktı …. Mariya Vasilyevna Maruneviç — anılmış insan gagauz halkına deyni, aaraştırıcı, ȇtnograf, pedagog hem politikacı. 2001-ci yılda gerçekleştirildi onun baş neeti — avtonomiyada kuruldu bilim aaraştırma hem metodika işleri için merkezi, angısının öndercisi oldu Mariya Maruneviç. Kısa zamanda o hazırladı hem…

Bilim-aaraştırma merkezi hem yatırım agenstvosu Bakannık Komitetin strukturasından çıkarıldılar

Êksport hem investiţiyalar için agenstvosu hem Mariya Maruneviç adına Bilim — Aaraştırmak merkezini çıkarıldılar Bakannık komitetinin strukturasından. Gagauzia Halk Topluşun deputatları kablettilär diişilmekleri Bakannık komiteti için kanonuna. Bu Kanon kabledildiydi 1998-ci yılda orak ayın 9-da. Diişilmeklerin baş neeti — uydurmaa bu kanonu Gagauziyanın baş kanonuna – Ulojeniye-ya. Taa bir enilik, ani yazıldı bu kanona – Gagauziya Bakanık komitetin azaları lääzım gagauzça bilsinnär. Bakarak GHT içindeki reglamentına, 67-ci bölümünä, deputatların var hakı bir oturuşta 2 okumakta kabletmää kanonnarı. Nicä nışannadı Mihail Jelezoglo, “Bakannık komiteti için” kanonunda belli edildi, ne lääzım bilsinnär hem becersinnär Bakannık komitetin azaları. Deputatlar nışannadılar, ani hepsi üüsek…

Komratta Mariya Maruneviçin 85-ci yaşına baalı bilim konferenţiyası geçti

Mariya  Maruneviç — gagauz halkının istoriyasının anılmış insanı: bilgiç, ȇtnograf, üüredici, cümnä hem politika aktivisti. Oktäbrinin 25-dä  Mariya Vasilyevna nışannayacȇydı  85-ci  yıldönümünü, ama eceli  başka türlü  yazılıymış, 2004-tä onun geçindi. Onu anmaa deyni Komrat  Devlet  universitetindä  «İstoriya ecelleri birlii»  bilim — praktik konferenţıyası geçti. Orada  bilgiçlär, muzeycilär, üüredicilär hem üürenicilär, anılmış cümnä hem politika aktivistleri, dolay, milli hem halklararası bilgi-kultura temsilcileri  pay aldılar. Gagauziyada  Mariya  Marunevicin  85-ci  yıldönümünü  nışannadılar. O  anılmış bilgiç, cümnä  hem  politika  aktivistiydi, kurdu  hem  önderci  oldu  avtonomiyanın  Bilim-aaraştırmak  merkezindä, nışannadı kurumun şindiki  öndercisi  İrina Konstantinova. «Onun adı  durȇr Gagauziyanın hem  gagauzologiyanın temelindä. Büün bu insanın adını …

Bakannık Komitetin eni azaların gagauz dili bilmelerin uurunu belli etmää deyni test genä yapılmadı

Halk Topluşunda maasuz kurulmuş lingvist uurunda komisiya deyni belli etmää Bakannık Komitetin eni azaların gagauz dilini bilmelerin uurunu tekrar toplandı canavar ayın 18-dä. Ama Bakannık Komitetin eni azaları komisiyaya gelmedilär. Nedän, üürenin videodan. Reportör: Mariya Statova, kurgu: Artöm Topal, video: Halk Topluşu, GRT-nın arhivi Источник grt.md

Halk Topluşun deputatları teklif ederlär diiştirmää Bakannık komitetin strukturasını

Komratta Bakannık komitetin işi için kanona görä geliştirmelerinä cümnä okumakları geçti. Eniliklerä görä lääzım olacek birkaç bakannıkları  birleştirmää, M. Maruneviç adına Bilim-Aaraştırmak merkezini hem  İnvestiţiya agenstvosunu çıkarmaa Bakannık  komitetindän. Te bu  enilikleri  deputatlar teklif ettlilär  kabletmää. Reglament komisiyanın başı ,Gagauziya Halk topluşun deputatı  Mihail  Jelezoglo nışannadı,ani “Bakannık komitetin işi için” kanonuna enilikleri Gagauziya Halk topluşun başın yardımcısı Georgiy Leyçu teklif etti kabletmää. Deputatlar  isteerlär  2018-ci yılda kabledilmiş Bakannık  komiteti  için kanonu  diiştirmää. MİHAİL JELEZOGLO GHT reglament komisiyasının başı: «İsteeriz belli etmää  bir sıra  kriteriya hem sorumnarı  Bakannıık komitetin  azalarına. İlerdän onar yoktu. Bakannık Komitetin azası hem bakan var nicä olsun…