Avtonomiyanın çiftçileri danışaceklar problemalarınnan devlet kuvetlerinä

Agarariyalara yardım etmäk assoţiaţiyası “Bucak” kabletti rezolüţıyayı, angısına yazıldı en  önemli büünkü günä problemalar.  Kiyat yazıldı barabar çiftçi bakanıınan da verilecek  devletin kuvetlerinä, ki onnar diil sade esaba alsınnar  durumu çiftçilik bölümündä, ama bulsunnar çıkışları bu zor durumda. Taa derindän  süjetımızda.

Bu yıl agrariyalar karşı geldilär diil sade kuraklıklan, angısı olȇr herbir üç-dört yıl, ama pterol,  beslemäk  malların paalılanmasınnan, beslemäk malların paaların üüselmesinnän hem  onunnan, ani yok nereyi satmaa bırdırkı hem buyılkı  bereketi. Bu problemelar topladılar assoţıaţıyanın  azalarını, ki  açıklamaa hepsi bu soruşları da danışmaa devlet kuvetlerinä, ki onnarı yardım etsinnär çözmää.

SEMÖN NOVAK, Komrat çiftçi çorbacılıın başı: “Petrol malları için lääzım danışmaa, beslemäk materialları için, angıların paası 20-25 bin ley tonu kurȇr büün. Biz büün da satamȇrız ekini 4,5 leyä. Ama şindi treyderlar hiç almȇȇrlar, zerä çekettilär  satmaa Ukrainanın  ekinini. Bizdä var ambarlarda taa bıldırkı  bereket, buna taa bıyılkı bereket eklendi”.

HARLAMPİY KİRLİ, Baurçi çiftçiçorbacılıın başı: “Olmarsaçiftçi kurumnarı, büdjet taa kötü olacek. Hem taa bir, ani bu danışmak olsun barabar çiftçi bakanıınan”.

NİKOLAY ÇOBAN, Kazayak çiftçi çorbacılıın başı: “Durum hepsindä bir: kuraklık yıl, ama en büük soruş satmaa bereketi . Nicä biz annadık, Rumıniyada satılȇr 360 dollar tonu, erlem büün satarsaydık bu paada var nicä almaa beslemäk materiallarını”.

Agrar bakanıın başı  açıkladı nekadar toplanıldı boday bereketi.  Biçildi 45 bin ektar, orta bereket kurdu 11,5 tondan yukarı. Bütündän bu yıl kaybedildi 40 proţent bereket.  Toplanıldı 96 bin tondan zeedä boday. Kuraklıın beterinä hem petrol malların paaya kalkması, kreditlerin büümesi, sulamak sistemaların yokluu  var nicä getirsin ona, ani çiftçilik bölümü çökecek. Hepsi bu problemalar lääzım bakılsınnar devlet uurunda.

Agarariyalara yardım etmäk assoţiaţiyasının başı Pötr Tomaylı  açıkladı baş problemaları, angılarınnan bu yıl karşı geldilär çiftçilär hem okudu rezolüţiyayı, angısı verilecek merkez kuvetlerä. Baş soruş, angısı kaldırıldı buluşmada, baalı onnan, ani yardım etsinnär satmaa bodayı hem versinnär finans ki kurumnar koysunnar her bir yaşamak punktunda avadannık briket yapması için, da vermää insana ki kışın yaksınnar, he kurmaa kurumu, angısı finans tarafından yardım edecek agrariyalara.

PÖTR TOMAYLI, Agarariyalara yardım etmäk “Bucak” assoţiaţiyasının başı: “Bizdä yok bir da kendi finans kurumumuz, bankamız, da biz yalvarȇrız bizim kuvetleri,  ki yardım etsinnär bizä bu uurda. Biz bir sestä kararladık ki bu kredit kurumu olsun”.

Andrey Dimitroglo urguladı, ani var annaşmalar çiftçilik ministrusunnan Vasiliy Böläylan, angısı bu yakınnarda gelecek Gagauziyaya da buluşacek agrariyalarlan.
Источник grt.md
328

İlgili statyalar

Gagauziyanın başkanı çiftçilärlän buluşup kırlarda bereket için prognozları üürendi

Yakınnarda büük çiftçi kurumnarı bereketin ilk gruppasını toplamaa başaraceklar. Bu yıl ekinnän ekili 34 bin ektardan zeedä, orta bereket kurȇr 23-25 ţentner. Nicä giderlär işlär kırda, üürendi bizim korrespondent. Bu yılın kuraklıı belli etti kendisini berekettä nicä ilk gruppada, ölä da ikincidä. Erlem aaraştırıp geçän yıllan, bereket bir — iki keredä iisik, ama taa ii 2020 yıla bakarak. Nicä söledi Komrat kasabasının çiftçi çorbacılıın başı  Semön Novak, bakmadaan zorluklara hem kuraklık yıla,  insan ekmeksiz kalmayacek, kvotçiklärlän da ödeşeceklär. Ama şindi koyȇrlar  hepsi kuvedini ki toplamaa bereketi ambarlara. Şindän sora başarȇrlar toplamaa ekini taa bir çorbacılıkta Kiriet — Lunga küüyüdä, neredä…

Kırda işleyän insannar durumunu hem problemalarını açıkladılar avtonomiyanın kuvetlerina

Bitki yıllar regionda azalȇr meyva başçaları  kuraklıın beterinä, ȇksport problemaların  hem petrol malların paasın üüselmesinin beterinä.  O  meyva başçaları da, angıları  kaldılar, savaşȇrlar  tertiplemää ki insannarın olsun iş erleri. Kongaz küüyün  bir kurumun  başınnan  hem işçilärlän buluştu Gagauziyanın başkanı İrina Vlah.  Neylän paylaştılar insannar  regionun başınnan, üürendi bizim korespondent. Kuraklık yıllar getirer ona, ani agrariyalar düşünerlär geçmää eni tehnologiyalara nicä  beslemäk  tarafından, ölä da eni  çiftçilerin ekmesindä. Okadar ki petrol malların paalılanması getirdi ona, ani bu yıl  o tehnologiyaları da angıları var,  kullanamadılar, zerä pek paalı çıkȇr sulamaa bir ektarı. Var su, ama onu çekmää kıra  kurtarmȇr finans tarafından, söledi…

15 09 21 MEYVALARI HEM ÜZÜMNERİ TOPLAMAK VAKIDI ÇEKETTİ

Moldovada başladılar toplamaa meyvaları hem üzümneri. Bu yıl uzmannarın laflarına görä, bereket taa üüsek bakarak geçän kuraklık sezonuna. Bereket çok, ama satmaa yok nereye. Büün Komrat kasabasının  bir çiftçi çorbacılıında çekettilär toplamaa erikleri hem masa çeşitindä üzümneri. Paa politikası bu yıl pek sevindirmeer çiftçileri, neçinki  kabledilmiş paralar kapȇȇrlar sade şindiki harcamakları.  Brakmaa bereketi kırda laf yok, söledi kurumun başı, çünkü fidannarı lääzım hazırlama gelän yıla. Sölemää eksport için aşırıya yada satmaa devlet panayirinda sıra gelmeer, zerä satın alan yok. Bunun beterinä bütün erik bereketi, bakmadaan ii kaliteya hem formasına, satılȇr erideki işletmelerä. Bakmadaan buna, çiftçi çorbacılıın başı söler, ani yoknicä…

Maidan-Grup kurumun başı: “Bereket var nicä taa az olsun”

Gagauziyanın başkanı İrina Vlah bulundu Çok  — Maydan küüdä Maidan-Grup çiftçilik çorbacılıında. Avtonomiyanın başı tanıştı bu kurumda durumunnan büünkü günä. Maidan-Grup çiftçilik çorbacılıı işleer 2600 ektar kır hem 323 ektar meyva başleleri hem baa. Çorbacılıın başı Pötr Yanioglo nışannadı, ani bu yıl hem Gagauziyanın, hem bütünnä Moldovada çiftçilär karşılaştılar büük problemalarlan. Solärkanın paası büüdü 28 leyadan, topraa beslemäk hem böcekleri yok etmäk malların paası sa arttı aşaa – yukarı 300%. Güzlüklerin bereketi var nicä taa az olsun, neçin ki bitki yarım yılın içindä pek az kaar  hem yaamur yaadı. Bu çorbacılıın kırların çoyunda büüdüler boday, arpa hem raps. Gagauziyanın başkanı…

Hayvancılık sektorun problemalarını açıkladılar ministruya

Çiftçilik ministrusu Vladimir Bolä  harman ayın dördündä  buluşmadan sora agrariyalarlan, bulundu Komrat kasabasının süt mallarını yapan fabrikasında.   Buluşmanın süresindä  kurumun başları açıkladılar ministruya, nesoy yapılȇr   maasuz mallar hem angı problemalarlan karşı geldilär bu yıl onnar.  Çiftçilik ministrusuna gösterdilär hepsi süt malların yapmak etaplarını , annatılar nesoy problemalarlan bu yıl karşı geldilär kuraklıın beterinä hem nasaat ettilär ki esaba alsınnar bu bölümü, ki çıkmaa krizistan ta az kayıplarlan.  Kendi sırasında ministr Vladimir Bolä  nışannadı, ani hazırlandı strategiyayı ki ilerletmää deyni hayvancılık sektorunu. VLADİMİR BOLÄ, Moldovanın çiftçilik ministrusu: “Bizim büük çiftçi kurumnarı lääzım annasınnar, ani onnar eklensinnär südün  yapmasına, lüüzm açsınnar fermaları …