Hayvancılık sektorun problemalarını açıkladılar ministruya

Çiftçilik ministrusu Vladimir Bolä  harman ayın dördündä  buluşmadan sora agrariyalarlan, bulundu Komrat kasabasının süt mallarını yapan fabrikasında.   Buluşmanın süresindä  kurumun başları açıkladılar ministruya, nesoy yapılȇr   maasuz mallar hem angı problemalarlan karşı geldilär bu yıl onnar. 

Çiftçilik ministrusuna gösterdilär hepsi süt malların yapmak etaplarını , annatılar nesoy problemalarlan bu yıl karşı geldilär kuraklıın beterinä hem nasaat ettilär ki esaba alsınnar bu bölümü, ki çıkmaa krizistan ta az kayıplarlan.  Kendi sırasında ministr Vladimir Bolä  nışannadı, ani hazırlandı strategiyayı ki ilerletmää deyni hayvancılık sektorunu.

VLADİMİR BOLÄ, Moldovanın çiftçilik ministrusu: “Bizim büük çiftçi kurumnarı lääzım annasınnar, ani onnar eklensinnär südün  yapmasına, lüüzm açsınnar fermaları  kendi kurumunda. Bizdä var kurumnar, angıalrında bin ektardan zeedä var. Onnar ekerlär papşoy, boday. Da düşünerim, ani onnar hazır geçmää taa üüsek uura, hayvancılık fermalarını  kurmaa deyni. Büünkü geünä veriler 50 proţent subsidiya koyulmuş bütün paralardan. 20 proţentta vereriz südün yapılmasına”.

Kurumun başı nışannadı ani bu yılkı kuraklık belli etti kendisini  bütündän hayvancılık  bölümündä, maasus  pek az toplanıldı alaf hayvannara deyni, da sıra gelecek onu almaa satın. Bu getirecek ona ani üüselecek südü yapmak paası, oda kendi sırasında belli olacek  maasul mallarında. Baş koşulların paasın zeedelenmesi hem başka imek malların  paalanması getirdi ona, ani azaldı satmak sayıları.

Hep o günü çiftçilär buluşup ministruylan açıkladılar ona en önemli soruşları, angıları peydalandılar maasuz bu yıl, da onnarı lääzım çözmää. Vladimir Bölä söledi, an onda var bir — iki adım nesoy yardım etmää bu zor durumda agrariyalara, ki yımışatmaa bu yılın zararı.

“Agro-Oguz” asoţiaţiyasının başı İvan Skrelä söledi, ani onnar verdilär ministruya  o problemeları angiları lääzım bakılsınnar  devlet uurunda, da umutlanȇrlar barabar onnarı çözmää.

 İVAN SKRELÄ, “Agro-oguz” assoţiaţiyanın başı: “Ministr diil çoktan eni görevdä. Bu onun ilk tanışmak viziti, ödür taraftan hazırladık  hepsi bizim soruşları , verdik ona hem  açıkladık  nesoy var nicä çıkmaa zor durumdan. Da hazırız ileri dooru işlemää hem olsun dialog. Da bulacez çıkışları  krizis durumundan”.

Nışannayacez, ani  ministerliin plannarında zeedeletmää hayvancılık fermaların sayısını hem  genişletmää küöük kurumnarı, ki  devlettä  olsun lääzımnı imek malları bu taraftan.
Источник grt.md

İlgili statyalar

Gagauziyanın başkanı çiftçilärlän buluşup kırlarda bereket için prognozları üürendi

Yakınnarda büük çiftçi kurumnarı bereketin ilk gruppasını toplamaa başaraceklar. Bu yıl ekinnän ekili 34 bin ektardan zeedä, orta bereket kurȇr 23-25 ţentner. Nicä giderlär işlär kırda, üürendi bizim korrespondent. Bu yılın kuraklıı belli etti kendisini berekettä nicä ilk gruppada, ölä da ikincidä. Erlem aaraştırıp geçän yıllan, bereket bir — iki keredä iisik, ama taa ii 2020 yıla bakarak. Nicä söledi Komrat kasabasının çiftçi çorbacılıın başı  Semön Novak, bakmadaan zorluklara hem kuraklık yıla,  insan ekmeksiz kalmayacek, kvotçiklärlän da ödeşeceklär. Ama şindi koyȇrlar  hepsi kuvedini ki toplamaa bereketi ambarlara. Şindän sora başarȇrlar toplamaa ekini taa bir çorbacılıkta Kiriet — Lunga küüyüdä, neredä…

Avtonomiyanın çiftçileri danışaceklar problemalarınnan devlet kuvetlerinä

Agarariyalara yardım etmäk assoţiaţiyası “Bucak” kabletti rezolüţıyayı, angısına yazıldı en  önemli büünkü günä problemalar.  Kiyat yazıldı barabar çiftçi bakanıınan da verilecek  devletin kuvetlerinä, ki onnar diil sade esaba alsınnar  durumu çiftçilik bölümündä, ama bulsunnar çıkışları bu zor durumda. Taa derindän  süjetımızda. Bu yıl agrariyalar karşı geldilär diil sade kuraklıklan, angısı olȇr herbir üç-dört yıl, ama pterol,  beslemäk  malların paalılanmasınnan, beslemäk malların paaların üüselmesinnän hem  onunnan, ani yok nereyi satmaa bırdırkı hem buyılkı  bereketi. Bu problemelar topladılar assoţıaţıyanın  azalarını, ki  açıklamaa hepsi bu soruşları da danışmaa devlet kuvetlerinä, ki onnarı yardım etsinnär çözmää. SEMÖN NOVAK, Komrat çiftçi çorbacılıın başı: “Petrol malları…

Gagauziyanın çiftçileri buluştular çiftçi ministrusunnan

Gagauziyanın çiftçileri buluştular Moldovanın çiftçi ministrusunnan Vladimir Boläylan. Toplantına kaldırıldı hepsi soruşlar Gagauziyanın çiftçi çorbacılıkları için. Gagauziyanın tarlalarında toplandı bir sıra problema, kendi sözündä açıkladı Gagauziyanın Başkanı İrina Vlah.Var dertlär baalı transportlan logistikaylan, kredit proţentları da üüseldi hem başka soruşlar. Ama en büük problema oldu kuraklık. İRİNA VLAH, Gagauziyanın Başkanı: “Bän açıkladım bir sıra prblemaları, angılarını mutlaka lääzım çözelim. Hükümet mutlaka kabletsin çözümneri, angıları durumu doorudaceklar avtonomiyada. Hepsi soruşları çözmää lääzım, ki eksport gitsin, logistika çıkarsın malları günduusu tarafına”. Gagauziyanın çiftçi bakanı Andrey Dimitroglo haberledi hepsini, ani avtonomiyanın başarıldı ekin biçilmesi. Söleyeräk sayılar için, çiftçi bakanı nışannadı, ani  buyıl bereket…

 “Bu yılın koşulları bizi zorladılar”. Çadır dolayin çiftçilik kurumnarında durumu için bereketin toplaması başlamadan

Ekinnerin ilk grupanın berekedin toplanılmasınadan  Gagauziya  Çiftçilik bakannıın uzmannarı kırlarda durumu gözlederlär. Bu yapılȇr neetlän belli etmää, nesoy bereket bekleniler, bakmaa hazır mı tehnika hem nesoy başka problemalarlan çiftçilik kurumnarı karşı gelerlär. Çiftçilik kurumun hem Çadır dolayın administraţiyasının temsilcileri 17 çiftçilik kurumunu kontrol ettilär. Tomay küüyün çiftçilik kurumnarın nirindä 170 gektar baa ekili. Onnardan 100 gektar- biyaz üzüm, 70- kırmızı. Bu yıl bu kurum, nicä dä başkaları, türlü problemalarlan karşı geler, paylaştı çiftçilik kurumun genel uzmanı Dmitriy Balaban. «Büünkü gün petrol malların paayı üüsek, ama erleri işlemää lääzım. Malların paaları pek büük çıkȇr. Nesoy ileri dooru işlär gidecek görecez», —…

Kırda işleyän insannar durumunu hem problemalarını açıkladılar avtonomiyanın kuvetlerina

Bitki yıllar regionda azalȇr meyva başçaları  kuraklıın beterinä, ȇksport problemaların  hem petrol malların paasın üüselmesinin beterinä.  O  meyva başçaları da, angıları  kaldılar, savaşȇrlar  tertiplemää ki insannarın olsun iş erleri. Kongaz küüyün  bir kurumun  başınnan  hem işçilärlän buluştu Gagauziyanın başkanı İrina Vlah.  Neylän paylaştılar insannar  regionun başınnan, üürendi bizim korespondent. Kuraklık yıllar getirer ona, ani agrariyalar düşünerlär geçmää eni tehnologiyalara nicä  beslemäk  tarafından, ölä da eni  çiftçilerin ekmesindä. Okadar ki petrol malların paalılanması getirdi ona, ani bu yıl  o tehnologiyaları da angıları var,  kullanamadılar, zerä pek paalı çıkȇr sulamaa bir ektarı. Var su, ama onu çekmää kıra  kurtarmȇr finans tarafından, söledi…