Açık mı Kongaz öndercilii yaşayannarına deyni? “Açık hem aslı” programanın musaafirlerin buna bakışları

Kongaz küüyün primariyasında yok karar iş düzeni için. Küüyün nasaatı belli etti kendi iş reglamentini, ama nicä bakılı Moldovanın baş kanonnarında, primariyanın reglamentı yok. GRT yayınında “Açık hem aslı” («Открыто и честно») programasının payalannarı şüpeyä düşürdülär Kongaz kuvetlerin işini, çünkü işi onnarın diil beeli, yok açıklık hem haberlemäk kararlar, izinnär hem başka dokumentlär için.

Kongaz küüyün primariyası kullanmêêr Moldovanın baş kanonnarını Erideki kuvetlär için hem kararların açıklıı için, nışannadı Vitaliya Kürkçu. Şüpelär kalktı başka kannnarın kullanması için da.

“Yok bu izinnär, hiç diil belli nesoy işleer primariya da, nesoy kullanmak için söz gidecek erideki kuvetlär için kanonundan, 40 bölümündä ne bakılı. Burada belli gösterili, ani primariya hem erideki nasaat işini götürer kurulmuş reglamenta görä. Hep ölä primariyada yok maasuz karar, angısını kablder küüyü nasaatı cümnä seslemelerinin geçirmesi için da, cümneylän nasaatlaşmaların sırası da diil belli. Onnar sa önemli, çünkü kanonda bakılı, ani hepsi kuvettä duran uurlar lääzım sözleri geçirsinnär kararları kabletmedän, yaşayannarlan, bu var açıklık kanonunda da”, — nışannadı cümnä aktivisti, Kongaz küüyün yaşayanı Vitaliy Kürkçu.

Sade polojeniyaları kabletmektan sora var nasıl sölemää, ani primariyanın hem erindeki sovetın var hakları işlemää. Karar kabletmesindä açıklık için kanonu sade belli eder cümnä sözlerin hem nasaatlaşmaları için geçirmelerini. Seslerdä açıklanêrlar kararların proektları, nasaatlarda sa hazırlanmış kararlar, burada artık bakışlarını açıklêêrlar belli uurların uzmannarı üüsek kuvetlerdän yanı.

“Polojeniyalar iş sırası için kabledildilär. Bana bir kıpımda geldi, ani biz yaşêêrız ayırı erlerdä. Bücet için seslemeleri da geçirdik, bän kendim telefonda aaradım hepsi uzmannarı hem İvan Besarabı da. […] Geçti sovet çaarışında sayt zor hem siirek enilenärdi, bu sefer sa var uzmanımız, angısı kontim eniler haberleri, o işleer”, — söledi Kongaz sovetin azası Stepan Karaseni.

Cümnä seslsemeleri verer kolaylıkları yaşayannara açıklamaa bakışlarını hem pay almaa erineki kuvetlerin karar kabletmesindä. Burada hep ölä vatandaşlar katılêrlar kendi tekliflerini geliştirerlär nasaatın kararlarına. Cümnä izmetçisi Kongaz küüyündän Kiril Statov nışannadı, ani Kongazlıların bakışlarını kimsey aaraştırmêr hem seslämeer.

“Pek kötü işleerlär, diil prost, ama kötü. Hiç insannan buluşmêêrlar, lafetmeerlär. Yok bir söz yaşayannarlan. Biz bilmeeriz, kim bizdä sovetnik tä. Beni teklif ederlär oturuşlara, ama bilmeerim,nezaman hiç geçirilerlär oturuşları. Ne olêr Kongazda bilmeeriz, bizi hiç işitmeerlär da”, — söledi Kiril Statov.

Cümnä izmetçisi İvan Besarab nışannadı, ani 2022 yılın için bücet seslemelerini geçirilmedilär. O ölä da pay alamadı bu toplantıda, çünkü onun günü için üürendi pek geç. Primariya hem küü nasaatı işleerlär prost, söler İvan Besarab.

“Diil dooru işleerlär, bän istedim bücet için pay almaa seslemeklerdä, ama düşämedim onnara, çünkü artık geçti, kararları artık kabledärdilär. Pek prost ani bizim nasaatçılarımız, kabaatlamayacam onnarı, bekim beni işderlär, ama getirtsinnär aklılarına, nesoy onnar oldular sovetnik, onnar lääzım düşünsünnär hem işlesinnär insan için”, — nışannadı İvan Besarab.

“Açık hem aslı” («Открыто и честно») programasında pay alannar maana buldular primariyanın internet sayfasının tiparlarını da, neredä diil belli ne primariyanın ayırı işi, ne da erideki sovetin iş sırası. Nicä nışannadı Vitaliy Kürkçu, esaba alınmadı burada da Moldova Hükümetinin eni izini internet sayfaların iş sırası için primariyalarda. Web-saytın reglamentı da diil belli.

 

 
Источник grt.md
188

İlgili statyalar

Kazayak küüyünün önderciliin kararlar alınması proţesi açık mı?

Moldova hem Gagauziya yaşayannarın baş derdi — kabledilmiş kararların geliştermesi. Söz gütmää kararlamak hem hazırlanmak için sözlerä insannara zor. Kazayaklılar sayêrlar, ani kurup serbest haberleşmäk sızıntılarını, kolay olacek inanmaa da kuvettä durannara. Böleliklän dooruluk için da laf kalkmayacek kötü taraftan. Çünkü dooru haberlerin eri belli eder ilerlemäk uurlarını yaşamak punktlarında. Primariyanın işindä bilgilär, erideki sovetin çalışması için haberlär da büünnän-büün eksik kalêrlar, orta uurlarda ilerleerlär. Böleliklän yapıldılar çıkışlar, ani erideki kuvetlerin işi hem çalışkannıı açıklamak için taa işledilerlär, nışannadı Kazayak küüyünün sovetinin azası Grigoriy Kior. “Biz herzaman yaşayannarlan açık-açık sözleştik hem açıkladık kararların proektların hem kabletmelerini. Ki izlerimiz vakıda görä…

Valkaneştä nasaatçılar zeedesinin hem primarın aralarında dartışmaklar engel ederlär kasabanın ilerlemesinä

Valkaneş kasabasının primariyanın hem erideki sovedın aralarında iş geergi gider. İki taraf ta biri-birilerini kabaatlı bulêrlar kararları kabletmäk sırasında. Bunu için laf gitti GRT kanalında programanın “Открыто и честно» (Açık hem aslı). Onda pay aldılar Valkaneş kasabasının primarı, nasaatçılar hem kasabanın cümnä aktivisti. Taa çok açıklandı finans soruşlarınnan baalı kararlar. Nicä kabledildi 2022-ci yıla bücet hem ne sebeplerin beterinä o büün işlämeer, Anna Altıevanın materialında. Temsil etmää yaşayannarın dertlerini hem aardılmaa işindä vatandaşların zorlarına, bölä temel lääzım olsun hepsi kuvettä duran uzmannarda. Hepsi politikacılar halkı inandıraceklar ozaman, açan kendi işlerini açık hem sözlü götüreceklär insannarlan. 2008-ci yılda Moldovada kabledildi kanon…

«Haberleriz, teklif ederiz, ama gelmeerlär». Nicä Çeşmäküüyüdä insannar haberlenerlär kuvetlerin kararları için?

Açıklık prinţiplarını işindä Çeşmäküüyün erli kuvetleri kendi  işindä kullanêrlar. CK GRT  birkaç ay sıravardı gösterer   “Oткрыто и честно”  programsında, nicä türlü yaşamak erlerindä kuvetlär çalışȇrlar.  Kanalın jurnalistleri bu sefer aaraştırdılar, nicä Çeşmäküüyüdä  yaşayannar katılêrlar  kararların kabledilmesinä. Çeşmäküüyüdä açıklık prinţipı yok primariyanın hem nasaatçıların işindä, sayêr jurnalist hem küüyün yaşayanı Alla Bük.  Vatandaşların baş dertleri  lääzım ön planda dursunnar, çizgileer yaşayan. “İşleerlär mi osadı yapmêêrlar mı — bu büük soruş. Bellli ki lääzım olsun dialog. Burada insannarda da kabaat, çünkü katılmêêrlar hem istämeerlär çalışmaa bilä. Ki onnarın  da sokaklarında var dertleri. Onnarın taa çoyu çıkmêêrlar tertiplemää sokaklarını. Onnarın yok havezleri nesadı…

Çeşmäküüyüdä teklif ettilär kaldırmaa su paasını. Soruş bakıldı cümnä seslemeklerindä

Çeşmäküüyüdä geçtilär cümnä seslemekleri, angılarında belli edildi  nekadar lääzım etsin 1 kub su. Olayda pay adı primariyanın uzmannarı, sovet azaları hem küüyün yaşayannarı. Şindi 1 kub su küüdä eder 10 ley. Su vermäk kurumu isteer kaldırmaa paaları may iki kat. Ne düşünerlär bunun için sovet azaları, materialımızda. Çeşmäküü primariyasına danıştı su vermäk kurumun öndercisi ki kaldırmaa paayı suya. Uzmannarın esaplamalarına görä o lääzım kursun 19 ley. Ama erli sovetin oturuşunda bu soruş geçmedi. Bu üzerä kabledildi karar geçirmää cümnä seslemeklerini da annamaa insannarın bakışlarını. Bundan kaarä kuruldu maasuz komisiya, angısına girdilär sovet azaları hem primariyanın sayıcısı. “Beş kişi – sovet…