Kazayak küüyünün önderciliin kararlar alınması proţesi açık mı?

Moldova hem Gagauziya yaşayannarın baş derdi — kabledilmiş kararların geliştermesi. Söz gütmää kararlamak hem hazırlanmak için sözlerä insannara zor. Kazayaklılar sayêrlar, ani kurup serbest haberleşmäk sızıntılarını, kolay olacek inanmaa da kuvettä durannara. Böleliklän dooruluk için da laf kalkmayacek kötü taraftan. Çünkü dooru haberlerin eri belli eder ilerlemäk uurlarını yaşamak punktlarında.

Primariyanın işindä bilgilär, erideki sovetin çalışması için haberlär da büünnän-büün eksik kalêrlar, orta uurlarda ilerleerlär. Böleliklän yapıldılar çıkışlar, ani erideki kuvetlerin işi hem çalışkannıı açıklamak için taa işledilerlär, nışannadı Kazayak küüyünün sovetinin azası Grigoriy Kior.

“Biz herzaman yaşayannarlan açık-açık sözleştik hem açıkladık kararların proektların hem kabletmelerini. Ki izlerimiz vakıda görä olsunnar. Herzaman çalıştık video çekmää, foto çıkarmaa, da erleştirmää maasus internet sayfalarına, hem elbetki “acte locale” sayfalarında da tiparlamaa. Bunnar elbetki, lääzımdı vakıdında yapılsın, diildi zor, ama çalışmak sebepti. Büünkü gündä sovetın uurunda bu işlär yapılêrlar hem kullanılêrlar hepsi kanonnar”, — sayer Grigoriy Kior.

Üüsek uurda açıklık prinţiplarının işletmesi erideki kuvetlerdä kullanılmêêr, çünkü yok sırayca iş plannaması açıklık için. Yok uzmannar bu uurda, eksiklik duyulêr  haberlemektä. O üzerä yok baalantılar da yaşayannarlan. İnsannarın taa çoyu bilmeerlär kararları hem onnarın gerçekleştirmelerini. Büük proektların kurmasında yaşayannar pay almêêrlar, meraklanmêêrlar da. Nicä nışannadı GHT deputatı Aleksandr Dülger, vatandaşlar bilmeerlär kararlamak proţesların sırasını hem maanasını.

“Bizdä bu kanon geliştirili, var primariyanın internet sayfası, Kazayak sayfası var Facebook-ta da. Prost, ani bizdä açıklık içi kanon işlämeer. Örnek, sorarsaydık bir yaşayana Kazayaktan biler mi o  küüyün bücet sayısını, üz proţenttän 95-şi bilmeerlär nekadar para küüdä var. Diil ani istämeerlär pay almaa kararlar kabledilmesindä, ama sade o iş için, ani bilmeer, haberleri da yok. Kuvetlär bu derdi lääzım çözsünnär. Taa çoyunu katmaa bu işlerä, vermää haberleri”, — nışannadı GHT deputatı.

En önemli eri kaplêêr haberlemektä erideki kuvetlerin işlerinin açıklaması. Yaşayannar lääzım bilsinnär ne uurda işleer primariya hem nasaat, ki ilerlesin küü,t eklifleri da katılsın.

“Bitki vakıtlar çok yapêrlar, ki yaşayannarı haberlemää. Çünkü küüdä yok okadar internet kolaylıkları, ki kullanmaa  onu. Yok başka baalantılar da, erideki televizion da özel, orada da bütün haberleri erleştirämeyeceklär”, — söledi Kazayak küüyün cümne aktivisti Alla Uzun.

Kanona kabledän hem geliştirän küü kurumnarı diil bütündän açık işlerindä, ne inandırêr yaşayannarı karaların önemliindä. Açıklık yardım eder vatandaşlara taa kolay kontrol etmää para harçlarını hem katılmaa iş sırasında. Nicä nışannadı investiţiyalar uurunda küüyün uzmanı Pelageya Çoban, haberlemäk yardım eder yaşayannara katılmaa hem kendi tekliflerini geliştirmää, neylän başarılar da taa üüsek uurda belli edilerlär.

«Herlim geliştirirseydik insannarın bücet artırmalarını proektlara, ii olacek. Çünkü herbir maalä çıkıp kendi tekliflerinnän, kuvetlerinnän, paralarınnan hem işinnän ilerledeceklär küümüzü. Ama primariya yılın çeketmesindä lääzım bu uura geçirsin 100 bin yada taa zeedä, da yaşayannarı katsın proektlara», — söledi Pelageya Çoban.

Kazayak küüyündä kurulu açıklık kanonun kullanması için mehanizma. Burada birkaç yıl geeri satın aldılar kompyuter, diktofon hem kamera, ki foto hem video çıkarmaa oturuşlardan hem toplantılardan.

“Sovet kararladı ki kararlamak proţesları taa açık olsunnar. Biz satın aldık lääzımnı tehnikayı da bu iş için. Televizionumuzda herbir olay için haberleriz, sıracık kontim gider. Belli ederiz en önemli soruşları da, insannarın var kolaylıkları her taraftan üürensinnär oturuşlar hem toplantılar için, onnar bizdä hepsi açık. Tiparlanêrlar da vakıdında maasus internet sayfalarında”, — haberledi Kazayak küüyün primarı Anatoliy Uzun.

Ayırı açıklık uurunda Kazayak küüyündä o, ani maasus komisiyalar oturuşların plannaması için barabar toplanêrlar. Hep bu toplantılara katılêrlar cümnä izmetçileri hem başka uzmannar, nışannadı küüyün primarı. Oturuşlar herzaman açık, onnara var kolaylık katılsın herbir Kazayak küüyün yaşayanı. Pandemiya vakıdında da toplantılar kullanıp hepsi korunmak kurallarını geçirildilär büük salalarda, nereyä katıldılar küüyün yaşayannarı.
Источник grt.md
197

İlgili statyalar

Açık mı Kongaz öndercilii yaşayannarına deyni? “Açık hem aslı” programanın musaafirlerin buna bakışları

Kongaz küüyün primariyasında yok karar iş düzeni için. Küüyün nasaatı belli etti kendi iş reglamentini, ama nicä bakılı Moldovanın baş kanonnarında, primariyanın reglamentı yok. GRT yayınında “Açık hem aslı” («Открыто и честно») programasının payalannarı şüpeyä düşürdülär Kongaz kuvetlerin işini, çünkü işi onnarın diil beeli, yok açıklık hem haberlemäk kararlar, izinnär hem başka dokumentlär için. Kongaz küüyün primariyası kullanmêêr Moldovanın baş kanonnarını Erideki kuvetlär için hem kararların açıklıı için, nışannadı Vitaliya Kürkçu. Şüpelär kalktı başka kannnarın kullanması için da. “Yok bu izinnär, hiç diil belli nesoy işleer primariya da, nesoy kullanmak için söz gidecek erideki kuvetlär için kanonundan, 40 bölümündä ne…

«Haberleriz, teklif ederiz, ama gelmeerlär». Nicä Çeşmäküüyüdä insannar haberlenerlär kuvetlerin kararları için?

Açıklık prinţiplarını işindä Çeşmäküüyün erli kuvetleri kendi  işindä kullanêrlar. CK GRT  birkaç ay sıravardı gösterer   “Oткрыто и честно”  programsında, nicä türlü yaşamak erlerindä kuvetlär çalışȇrlar.  Kanalın jurnalistleri bu sefer aaraştırdılar, nicä Çeşmäküüyüdä  yaşayannar katılêrlar  kararların kabledilmesinä. Çeşmäküüyüdä açıklık prinţipı yok primariyanın hem nasaatçıların işindä, sayêr jurnalist hem küüyün yaşayanı Alla Bük.  Vatandaşların baş dertleri  lääzım ön planda dursunnar, çizgileer yaşayan. “İşleerlär mi osadı yapmêêrlar mı — bu büük soruş. Bellli ki lääzım olsun dialog. Burada insannarda da kabaat, çünkü katılmêêrlar hem istämeerlär çalışmaa bilä. Ki onnarın  da sokaklarında var dertleri. Onnarın taa çoyu çıkmêêrlar tertiplemää sokaklarını. Onnarın yok havezleri nesadı…

Valkaneştä nasaatçılar zeedesinin hem primarın aralarında dartışmaklar engel ederlär kasabanın ilerlemesinä

Valkaneş kasabasının primariyanın hem erideki sovedın aralarında iş geergi gider. İki taraf ta biri-birilerini kabaatlı bulêrlar kararları kabletmäk sırasında. Bunu için laf gitti GRT kanalında programanın “Открыто и честно» (Açık hem aslı). Onda pay aldılar Valkaneş kasabasının primarı, nasaatçılar hem kasabanın cümnä aktivisti. Taa çok açıklandı finans soruşlarınnan baalı kararlar. Nicä kabledildi 2022-ci yıla bücet hem ne sebeplerin beterinä o büün işlämeer, Anna Altıevanın materialında. Temsil etmää yaşayannarın dertlerini hem aardılmaa işindä vatandaşların zorlarına, bölä temel lääzım olsun hepsi kuvettä duran uzmannarda. Hepsi politikacılar halkı inandıraceklar ozaman, açan kendi işlerini açık hem sözlü götüreceklär insannarlan. 2008-ci yılda Moldovada kabledildi kanon…

Yakacak için informaţiya internet sayfasında olacek

İnsannar, angıları yakacak satın almaa isteerlär,  hepsi informaţiyayı bunun için lemne.md saydında lääzım olacek üürensinnär. Bunun için haberledi Moldova premyer-ministrusu  Natalya Gavriliţa. O çizgiledi, ani bu sayt   ceviz ayın 15-nädän işleyecek. Moldova Hükümetin oturuşunda premyer-ministr Natalya Gavriliţa nışaandı, ani insannarın hem kuvetlerin arasında yok komunikaţiya,  ki onnar bilsinnär, neredä hem nicä var nicä yakacak satın almaa. O nışannadı, ani primarlar da bilmeerlär, nicä bunu yapmaa . NATALYA GAVRİLİŢA premyer-ministr: —«Bana primarlar haberledilär, ani onnarda bilmeerlär  nereyi danışmaa.  Bän yalvardım, ki  eşil liniya  açılsın  ceviz ayın 1-nädän. Hem bundan kaare bizdä olsun lemne.md sayfası. Sade bölä insan biecek, nereyi var nicä…

Dezgincä küüyündä açtılar gençlik merkezini

Dezgincä küüyundä gençlär için maasuz merkez açıldı. Onun yapılmasına erideki kuvetlär harcadılar 350  bin ley. Gençlär için merkezin yapılması başlamıştı taa geçän yılın bitkisindän o erdä, neresini belli etti primariya. Düzmäk işlerini  geçirildilär, neçinki yapının ne kapusu, ne dä pençeresi kaldı, şindi sä hepsi eniliklär zamandaş koşullara uyerlar, nışannadı Dezgincä küüyunün başı  Vasiliy Kapsamun. “Biz pek inanȇrız, ani bu merkez bizdä küüdä ii uurda çalışacek. Burayı katılacek gençlär 12 yaşından yükarı. Savaşacez, ani gençlär kabletsinnär ii fikirleri”, — söledi primar. Küü sovetin başı Stepan Bankov urguladı, ani sovet azaların çoyu kayıl oldular küüdä bölä bir kurum olsun, da tutturdular onun…