Video: DELEGAŢİYA SLOVAKİYADAN GENÇLİK MERKEZİNDÄ
Источник grt.md
898

İlgili statyalar

Video: Komrat hem Muratpaşa kardaşlık baalantılarını kaavilederlär

Komradın primariyasında delegaţiya Türkiyanın kardaşlık kasabasından Muratpaşadan bulundu. Onun içinä girdi Muratpaşa kasabasının başı Umit Uysal, kasabanın nasaatından deputatlar, dış baalantılarında departamentin başı. Vizitin neeti – kardaş kasabaların aralarında baalantıları kaaviletmäk. Gagauziyaya Muratpaşa türk-kardaş kasabasından delegaţiya mȇrlan 6-cı sıra geler. Antaliyanın kasabasının öndercisi sayȇr, ani bizim region kara topraannan zengin, onu çiftçilik bölümündä dooru lääzım kullanmaa. Baalantı Gagauz avtonomiyasının baş kasabasının hem Antaliyanın kasabasının aralarında 5 yıldan zeedä ilerleer. Onnarın arasında çiftçilik uurunda proektlär geliştirildilär. Komrat kasabasının kardaşlık baalantıları var Türkiyanın 9 kasabasınnan. Источник grt.md

4 lafta 9 yannışlık var

Gagauziyanın dolayı gençlik Merkezi tablosunda 4 lafta 9 yannışlık var. Dooru lääzım bölä yazılsın: GAGAUZİYANIN, DOLAYI, GENÇLİK, MERKEZİ (açıklama – Todur ZANETin) Источник anasozu.com

Türkiyanın yardımınnan Gagauziyada su resursların enilenmesi yolları bulunaceklar

Türkiyadan delegaţiya, angısına girdilär devlet su sistema bakannıın uzmannarı, iş vizitinnän Gagauziyaya geldilär. Onnar paylaştılar bilgilerinnän Gagauziyanın uzmannarınnan nicä yaşayannara kaliteli su vermää hem düzmää enidän yıslamak sistemalarını. Türkiyanın su sisteması uurunda uzmannarı geldilär Gagauziyaya Başkanın   teklifinä görä. Onnar hazır paylaşmaa becermeklerinnän nesoy paklamaa dereleri, gölleri hem  yıslamak sistemaların düzmesindä. Bir aftanın içindä delegaţiya profil bakannıkların uzmannarınnan tanışȇrlar Gagauziyanın su sızıntılarınnan hem belli ederlär kırları, angılarını var nicä sulamaa, açıkladı  Agrar bakanı Andrey Dimitroglo. Gagauziyanın tarafından ekspertlerä veriler lääzımnı haberlär, kartalar, toprak analizleri hem başka işlär, ki onnar versinnär kendi nasaatlarını nesoy kaldırmaa üüsek uura sulamak sistemasını Gagauziyada. Türkiya delegaţiyasının…

Gagauziya üçilişçelerin üürenicileri intelektual oyununda Dionis Tanasoglu için bilgilerinnän yarıştılar

Komrat Gençlik merkezindä intellektual oyunnar geçtilär. Soruşların taa çoyu baalıydı gagauz yazıcısının Dionis Tanasoglonun yaradıcılıınnan ona görä, ani gagauz klassiin duumasından 100 yıl tamannanȇȇr bu yıl. İlk eri kazandı Svetliy koledjın üürenicileri, ikinci oldu Komrat zanaat uçilişçesi, üçüncü oldu Komrat M. Çakir adına koledj. Gençlär gösterdilär kendi bilgilerini gagauz yazıcı Dionis Tanasoglunun yaradıcılıı için, annattı intellektual oyunnarın asoţiyaţiyasının başı Evgeniy Poläkov. «Dionis Tanasoglu büük adamdı. O yazdı ilk gagauz romanı “Uzun kervan”. O Komrat Devlet Universitetin ilk rektoruydu. Lääzım unutmamaa onun işlerini», — nışannadı intellektual oyunnarın asoţiyaţıyanın başı Evgeniy Poläkov. Gagauziya gençlik hem sport bakannıı teklif etti intellektual oyunnarı geçirmää.…