Tipardan çıktı Stepan Bulgarın aaraştımaklar kiyadı gagauzların Balkannarda göçmesi için

Gagauziya  Bilim-Aaraştırmak merkezi  tiparladı  aaraştırıcı Stepan Bulgarın eni kiyadını “Valentin Moşkovun izlerindän Balkannarda yaşayan gagauzlara 1903 yılda gideräk”(rus dilindä). Komratta kiyadı temsil ettilär prezentaţıyada.

20 yıldan zeedä Stepan Bulgar üürener gagauzların göçmesini Balkannara: Bulgariya, Greţıya hem Makedoniya devletlerinä. Aaraştırmakların konusu — üürenmää onnarın kulturasını hem adetlerini, da annamaa, neylän benzeşerlär ya da ayırılȇrlar 1000 kilometra uzaklıkta bizdän bulunan gagauzlar.  Stepan Bulgar dolaştı 25 küüyü, neredä yaşȇrlar gagauzlar.

Avtor  yaptı  bilim uurunda kahramannıı, neçinki gitti Moşkovun izlerindän Baklannara. Kendi vakıdında Moşkov yazdıydı, nicä yaşardılar gagauzlar bu erlerdä. 120 yıldan sora Stepan Bulgar savaştı taa bir keret geçmää hep o yolu da görmää, ne gördü çok yıl geeri Valentin Moşkov,  urguldadı Bilim  — Aaraştırmak merkezin  uzmanı Diana Nikoglo.

Bu büük iş, angısını yaptı avtor,da olacek faydalı  te o insannara hem studentlerä, kim meraklanȇr gagauzların tarihinnän, söledi istoriya üüredicisi  Svetlana Romanova.

Kiyadın hazırlaması sürttü çok yıl. Stepan Bulgar aaradı arhivlarda  çok material, ki  belli etmää,  ani  Moşkov  çok yıl zanaatlanardı gagauzların istoriyasının üürenmesinnän.

Bilim-Aaraştırmak merkezi tiparladı 300 kiyat, angılarını  vereceklär  avtonomiyanın  bibliotekalarına hem muzeylerinä.
Источник grt.md
188

İlgili statyalar

Türkiyedä gagauzlar için eni kiyat – “GAGAUZLAR”

Geçennerdä Türkiyenin Selenge basım evindä tipardan çıktı gagauzlar için eni bir kiyat – “GAGAUZLAR”, angısını hazırladı hem yazdı Türkiyenin Uşak Universitetın İstoriya bölümündän Dr. Selcen Özyurt ULUTAŞ. Kyadı yazmaa deyni Dr. Selcen Özyurt ULUTAŞ, Gagauziyaya gelip, gagauzların yaşamasın hem durumun kendi gözünnän gördü hem bu uurda kiyadını da hazırladı. Nicä açıklanêr kiyadın tanıtım yazısında. Bu kiyat gagauzların kulturasını, istoriyasını, cümne hem politka durumnarını açıklêêr. Anaktar sözlär : Gagauziya, gagauzlar, Selcen Ö. ULUTAŞ Источник anasozu.com

Gagauzların tarihin eni  sayfaları üzä çıktı. Onnar tanıtıldı konferenţiyada

Kirez ayın 28-dä  M. Maruneviç adına  bilim-aaraştırmak  merkezindä  geçti  konferenţıya  gagauzların  kultura  varlıı  temasına görä. Oluşün süresindä  birkaç   tanıtım vidio  gösterildi, angıları  temsil  ettilär  gagauz halkının arhiv  bilgilerini hem  din türkülerini. Onnarı Türkiyanın bilim adamnarı  bildirdilär. Nekadar  şindiki  zaman bu proektlär  lääzımnı  hem  özel  gagauzlara deyni,  üürendi  Marina  Topal. Gagauziyanın bilim-aaraştırmak  merkezindä  temsil ettilär üç proekt. Onnar  yapılȇr Türkiyanın büük elçiliin hem  Moldovanın yardımınnan. Konferenţiyanın pay  alannarı  hazırladılar  tanıtım vidioları, angıları  taa derindän  açıkladılar  proektlerin manaasını. Laf gitti Türkiyanın arhivlerindä  bulunan  gagauzlar  için  bilgilär hem  din türkülär  için. Merkezin başı  İrina Konstantinova nışannadı, ani  bu  proektlärlän  çalıştılar  bir  kaç yıl.…

“Aya Mariya” kiyadını Komradın Stepan KUROGLU gimnaziyasında tanıdılar

Gagauziyanın 28-ci yıldönümünnän hem “Aya Mariya” kiyadın dünneyä gelmesinnän ilgili olarak, 2022-ci yılın Kırım ayın (dekabri) 16-da Komradın Stepan KUROGLU gimnaziyasının muzeyindä oldu bir buluşmak gagauz resimcisinnän Mihail ARABACIylan hem kiyadın avtorunnan, “Ana Sözü” gasetasının baş redaktorunnan, yazaıcıylan hem Akademiklän Todur ZANETlän.   Bu gözäl hazırlanmış hem donaklanmış sırada pay aldılar gimnaziyanın 4-9 klasların üürencileri, üüredicilär hem ana-bobalar. Sıra, adetä görä, Moldovanın hem Gagauziyanın gimnalarının çalmasınnan başladı. Nedän sora da, bu sırayı hazırlayan gagauz dili hem literaturası uurunda üürediciyka Vera Afanasyevna ARAKELÄN kısadan annattı gimnaziyanın paalı musaafirleri için, gösterildi kinolar, ani annadardılar yazıcının hem resimcinin yaratmak ömürünü hem da, belli…

Gelinin çiiz sandıı – gagauzların varlık simvolu

Ceviz ayıın (sentäbri) 13-dä Gagauziya kultura Upravleniyansı hem Gagauziya M.Maruneviç Bilim-aaraştırma Merkezi hazırladı hem Başküüyündä geçirdi I-ci “Gelinin çiiz sandıı – gagauzların varlık simvolu” Festivalini, ani baaşlandı gagauz milli adetlerinä, gagauz milletin kultura hem istoriya averäsının korumasına hem populizațiyasına. Festivalä getirildi hem sergilendi Gagauziyanın 16 küüyündän hem kasabasından 50-dän zeedä evelki çiiz sandıı. Onnarın arasında en eskisi – Kazayak küüyün muzeyindän 1881-ci yılda yapılan sandık. Bu kultura sırası başladı ondan, ani festivalä katılannara gösterildi Bilim Merkezi tarafından şiiz sandıkları için kısa metrajlı bir film. Çiizlerin hem çiiz sandıkların sergilerindän kaarä, I-ci “Gelinin çiiz sandıı – gagauzların varlık simvolu” Festivalindä okundu…

«Gelinin çiiz sandıı» adetinä ilk festivali Kirsovo küüyündä geçti.

Kirsovo  küüyündä «Gagauzlarda gelinin çiiz sandıı-varlık simvolu» oluş adalı gagauz milli tradiţiyalarına hem gagauz halkın istoriya-kultura unikallıın korumasına. Çiizlik sandıkları patretlerdä ayırı sergidä festivaldä göstertildilär. Onnarı uzmannar dünnenin türlü erlerindän topladılar. 50 sandıktan zeedä Gagauziyanın 16 küüyündän hem kasabasından   «Gagauzlarda gelinin çiiz sandıı — varlık simvolu» festivalindä temsil edildi. Genç kızların çiizliinä sandıklar oluşun baş ȇksponatları odılar. Burada vardı nicä görmää odundan mebeli türlü büüklüündä, türlü boyalarda, yıllarda hem resimnerdä. ANNA  STATOVA «Gagauz sofrası» ȇtno-kultura kompleksin başı: -«Biz burayı getirdik 4 sandık. Hem büük sandık 1902-ci yıldan, o 120 yıllık. Bu sandık Kati babudan kalma. O çok erlerdä durdu: içerdä,…