Gagauzların tarihin eni  sayfaları üzä çıktı. Onnar tanıtıldı konferenţiyada

Kirez ayın 28-dä  M. Maruneviç adına  bilim-aaraştırmak  merkezindä  geçti  konferenţıya  gagauzların  kultura  varlıı  temasına görä. Oluşün süresindä  birkaç   tanıtım vidio  gösterildi, angıları  temsil  ettilär  gagauz halkının arhiv  bilgilerini hem  din türkülerini. Onnarı Türkiyanın bilim adamnarı  bildirdilär. Nekadar  şindiki  zaman bu proektlär  lääzımnı  hem  özel  gagauzlara deyni,  üürendi  Marina  Topal.

Gagauziyanın bilim-aaraştırmak  merkezindä  temsil ettilär üç proekt. Onnar  yapılȇr Türkiyanın büük elçiliin hem  Moldovanın yardımınnan. Konferenţiyanın pay  alannarı  hazırladılar  tanıtım vidioları, angıları  taa derindän  açıkladılar  proektlerin manaasını. Laf gitti Türkiyanın arhivlerindä  bulunan  gagauzlar  için  bilgilär hem  din türkülär  için. Merkezin başı  İrina Konstantinova nışannadı, ani  bu  proektlärlän  çalıştılar  bir  kaç yıl. Ayırıldı  üç taraf. Onnara görä aarıştırmalar gideceklär.

İRİNA KONSTANTİNOVA,  M. Maruneviç adına  Bilim-Aaraştırmak  merkezin başı: «Türkiyä  okadar  destek  vermeseydi, nekadar  şindi  verer, benim bakışıma  görä Gagauziya olamayacȇydı okadar  yeterli, nicä  şindi. Bir kaç  yıl  hep  bu  proektleri  masamıza koyȇrız, aaraştırmaları  geçireriz, ama  şindi  sanȇrım iş  taa hızlı gidecek» .

Doktor  — doţent  hem  ilk proektin  koordinatoru  Kürşat  Şämil Şahin  nışannadı, ani  barabar  işledilän proektlär lääzım diil sade  kaviletsinnär  balantıları, ama yardım ederlär  taa  derindän  üürenmää türk dünnenin istoriya  sayfalarınadan.

KÜRŞAT  ŞÄMİL ŞAHİN,  doktor  -doţent ,  proektin  koordinatoru: «Eerlim biz istärseydik taa derindän üürenmää gagauzların istoriyasını  hem  peydalanmasını, lääzım olacȇk  Rumıniyanın da arhivlerini  kaldırmaa».

«Biz herzaman  yardım ettik  hem  yardım edecez gagauz halkına  kulturanın hem  dilin ilerlemesindä»,- nışannadı  Komrat başkonsulu  Hasan Akdoan.

HASAN  AKDOGAN,  Türkiye devletin  Komratta  Başkonsolu : » Faydalı  iş kuruldu Türkiyanın hem  Gagauziyanın aralarında. Kutlerım sizi hem  bizi  bu  dostluk  için».

Türkiyadan  bilim adamnar  temsil ettilär  kendi  aaraştırmalarını  başka  gagauzların  istoriya tarafından  paalılıkları  için. Konferenţıyanın süresindä  nışannandı, ani hepsi  aaraştırmalar  bitkidä  tiparlanacȇklar  toplumnara hem verileceklär avtonomiyanın üüretim kurumnarına.
Источник grt.md
279

İlgili statyalar

Komratta Mariya Maruneviçin 85-ci yaşına baalı bilim konferenţiyası geçti

Mariya  Maruneviç — gagauz halkının istoriyasının anılmış insanı: bilgiç, ȇtnograf, üüredici, cümnä hem politika aktivisti. Oktäbrinin 25-dä  Mariya Vasilyevna nışannayacȇydı  85-ci  yıldönümünü, ama eceli  başka türlü  yazılıymış, 2004-tä onun geçindi. Onu anmaa deyni Komrat  Devlet  universitetindä  «İstoriya ecelleri birlii»  bilim — praktik konferenţıyası geçti. Orada  bilgiçlär, muzeycilär, üüredicilär hem üürenicilär, anılmış cümnä hem politika aktivistleri, dolay, milli hem halklararası bilgi-kultura temsilcileri  pay aldılar. Gagauziyada  Mariya  Marunevicin  85-ci  yıldönümünü  nışannadılar. O  anılmış bilgiç, cümnä  hem  politika  aktivistiydi, kurdu  hem  önderci  oldu  avtonomiyanın  Bilim-aaraştırmak  merkezindä, nışannadı kurumun şindiki  öndercisi  İrina Konstantinova. «Onun adı  durȇr Gagauziyanın hem  gagauzologiyanın temelindä. Büün bu insanın adını …

Dionis Tanasoglunun yaptıkları unudulmadı

Orak ayın 7-dä  Komrat  Devlet  universitetindä  «Dialog millet dili  için hem  onun rolü kultura, üüretim hem incäzanaat ilerlemesindä» temayalan bilim – praktika konferenţıyası geçti. Oluş baalıydı Dionis Tanasoglunun duumasından 100 yıldönümünä. Sabaalen  Gagauziyanın bilim adamnarı, üüredicilär, Dionis Tanasoglunun  dostları, ortakları Komrat  Devlet  universitetin şannı  alleyasında toplandılar, ki  anmaa gagauz yazıcısını hem onun büstuna çiçekleri  koydular. «Büün önemli gün. Dionis  Tanasoglu nekadar  yaşadı  hepbir  sölärdi, ani  biz diil lääzım gagauz dilini  unudalım. Koruyunuz  Gagauziyayı, ilerledin gagauz dilini «, — söledi KDU rektoru Sergey Zahariya. Esaba alarak  Dionis Tanasoglunun yaptıklarını  gagauz dilin korumasında hem ilerlemesindä hem  onun 100-cü  yıldönümünü, M.Maruneviç adına  bilim…

09 09 21 MİHAİL ÇAKİR – GAGAUZ HALKIN APOSTOLU

Ceviz ayın 8 — dä  77 yıl geeri  geçindi gagauz aydınadıcısı  protoierey Mihail Çakir. Bu büük kayıplıktı diil sade moldovanın cümnesinä deyni,  ama gagauz halkına da.  Onun  anmak günündä Moldovanın Devlet Universitetindä  geçirildi bilim-praktik konferenţıyası «Tarih ecellerin birlii». Mihail Çakirin anmak günündä Moldovanın Devlet Universitetin klisesindä geçti slujba onun adına. Gagauz aydınnadıcısı  bu klisedä  işledi 35 yıl. Din izmetçileri, angıları büün ilerlederlär onun işini, sölerlär, ani o braktı büük zenginnik nicä din tarafından, ölä da başka bölümnerdä. «Biz bulunȇrız o  vakıtta, açan biz savaşȇrız enidän kaldırmaa bizim kulturayi, istoriya zenginniklerini. Bizim büük zenginiimiz, bu bölä insan, nicä Mihail Çakir. Da…

Tipardan çıktı Stepan Bulgarın aaraştımaklar kiyadı gagauzların Balkannarda göçmesi için

Gagauziya  Bilim-Aaraştırmak merkezi  tiparladı  aaraştırıcı Stepan Bulgarın eni kiyadını “Valentin Moşkovun izlerindän Balkannarda yaşayan gagauzlara 1903 yılda gideräk”(rus dilindä). Komratta kiyadı temsil ettilär prezentaţıyada. 20 yıldan zeedä Stepan Bulgar üürener gagauzların göçmesini Balkannara: Bulgariya, Greţıya hem Makedoniya devletlerinä. Aaraştırmakların konusu — üürenmää onnarın kulturasını hem adetlerini, da annamaa, neylän benzeşerlär ya da ayırılȇrlar 1000 kilometra uzaklıkta bizdän bulunan gagauzlar.  Stepan Bulgar dolaştı 25 küüyü, neredä yaşȇrlar gagauzlar. Avtor  yaptı  bilim uurunda kahramannıı, neçinki gitti Moşkovun izlerindän Baklannara. Kendi vakıdında Moşkov yazdıydı, nicä yaşardılar gagauzlar bu erlerdä. 120 yıldan sora Stepan Bulgar savaştı taa bir keret geçmää hep o yolu da…

Gagauziyada Dionis Tanasogluya adalı simpozium geçti. Onda laf gitti gagauz klasiin zaameti için halkına

2022-ci  yıl Gagauziyada adalı Dionis Tanasogluya. Bu yılın süresindä avtonomiyada D.Tanasoglunun duumasının 100 — cü yıldönümünä baalı 272 olay yapıldı: konferenţiyalar, açık derslär okullarda, sergilär. GRT Cümne Kompaniyası da 2022-ci  yılda yaptı hem yayınnadı bir sıra programa baalı D. Tanasogluylan. Kıran ayın 13-dä  Gagauziyada regional simpoziumu geçti, neredä  bilim  adamnar  annattılar D. Tanasoglunun yaratmak yolu hem  yaşaması için. Simpoziumu M.Maruneviç adına  Bilim-aaraştırma  merkezi  Gagauziya Kultura bakannıınnan barabar hazırladılar. Bu  yıl anılmış  gagauz yazıcısına, şayırına, filologiya doktoruna, Dionis  Tanasogluya adalı 2022-ci  yılda  geçirildi  türlü  buluşmalar, bilim konferenţıyalar açık derslär  okullarda, angıları  baalıdı  Dionis Tanasoglunun yaratmak  yolunnan hem ecelinnän.  Oluşlar derindän açıkladılar…