Moldova Premyer-ministrusu Kongaz Süleyman DEMİREL liţeyinä uuradı

Moldova Premyer-ministrusu Kongaz Süleyman DEMİREL liţeyinä uuradı

Komrat kasabasını çevrä yolun ofițial açılışı için Gagauziyaya gelän Moldova Premyer-ministrusu Nataliya GAVRİLİȚA Canavar ayın (oktäbir) 21-dä  uuradı Kongaz küüyün Süleyman DEMİREL teoretik liţeyinä, neredä tanıştı bu üüredcilik kuruluşun çalışmasınnan.

Moldova Premyer-ministrusu Nataliya GAVRİLİȚAyı tuz-ekmeklän, moldovan hem türk halk oyunnarınnan karşlayıp, lițeycilär tanıştırdılar üüsek musaafiri lițeylän. Kendi tarafından Nataliya GAVRİLİȚA lafa durdu üüredicilärlän hem üürencilärlän, tanıştı onnarın üüredicilik uurunda çalışmalarınnan.

Vizit zamanında Canabisinnän bilä Kongaz Süleyman DEMİREL teoretik liţeyindä buyurdular Türkiye Kişinev Büükelçi Uygar Mustafa SERTEL, Gagauziya Başkankası İrina VLAH, Türkiye Respublikasının Gagauziya Komrat Başkonsulu Hasan AKDOĞAN, Gagauziya İspolkomu azaları hem başka kişilär.

Moldova Premyer-ministrusu Kongaz Süleyman DEMİREL liţeyinä uuradı

Moldova Premyer-ministrusu Kongaz Süleyman DEMİREL liţeyinä uuradı

Moldova Premyer-ministrusu Kongaz Süleyman DEMİREL liţeyinä uuradı

Moldova Premyer-ministrusu Kongaz Süleyman DEMİREL liţeyinä uuradı

Moldova Premyer-ministrusu Kongaz Süleyman DEMİREL liţeyinä uuradı

Moldova Premyer-ministrusu Kongaz Süleyman DEMİREL liţeyinä uuradı
Источник anasozu.com

İlgili statyalar

Kongaz Süleyman DEMİREL liţeyindä ATATÜRKä saygı

Kasımın 10-da Kongaz Süleyman DEMİREL teoretik liţeyindä oldu bir saygı sıra, angısı adanıldı Türkiye Respublikasının kurucusunun Mustafa Kemal ATATÜRKün raametli olduu günün 83-cü yılına. Sıra başladı Mustafa Kemal ATATÜRKä saygı duruşunnan. Sora ATATÜRK için sözlerini söledilär Süleyman DEMİREL liţeyin direktoru Engin ALLA, Gagauziya Komrat Başkonsulu Hasan AKDOĞAN. Bu arada lițeyin üürencileri ATATÜRKä adanmış peetleri okudular hem türküleri çaldılar. Poet hem Gagauz Milli Gimnasının avtoru akademik Todur ZANET ta okudu Mustafa Kemal ATATÜRKä ódasını “O benim da Ulu ATAM”. Nedän sora, ATATÜRKä saygı sırasına katılan musaafirlär, “Yunus Emre” institutun hem Süleyman DEMİREL liţeyin üüredicileri, üürencilär ATATÜRKün byustuna çiçek koydular. Sıra bittiktän…

Komradı kuşatan 18,3 kilometralık çevrä yolu açıldı

Canavar ayın (oktäbir) 21-dä, Evropa rekonstrukțiya hem ilerlemä bankasının hem Evroninvestbankın verdii kreditinnän (59,5 milion evro) Gagauziyanın baş kasabasının dolayına en eni tehnologiyalara görä 18,3 kilometralık uzunnuunda yapılan çevrä yolun ofițial açılı oldu. Çevrä yolun açılışında pay aldılar Moldova Premyer-ministrusu Nataliya GAVRİLİȚA, Moldovanın vițe-premyer-ministrusu, infrastruktura hem regionnar ilerlemesi işlerindä ministru Andrey SPINU, Evroninvestbankın Moldova ofisinin Başı Alberto KARLEİ, Gagauziya Başkankası İrina VLAH, Gagauziya Halk Topluşu Başı Dimitriy KONSTANTİNOV, Türkiye Kişinev Büükelçi Uygar Mustafa SERTEL, İtaliya Moldova Büükelçi Lorențo TOMASSONİ, Türkiye Respublikasının Gagauziya Komrat Başkonsulu Hasan AKDOĞAN, yolu yapan Türkiyedän “Onur” kompaniyasının temsilcileri hem başka ofițial insannar. 2019-cu yılın ortasında yapılmaa başlayan…

Türkiye parlament Başkanı Mustafa ŞENTOP bir gününü Gagauziyaya baaşladı

Ceviz ayın (sentäbri) 15-16 günnerindä Moldovada bir ofițla vizitlan bulundu Türkiye TBMM (Türkiye Büük Millet Meclisi) Başkanı Prof. Dr. Mustafa ŞENTOP. Vizitın ilk günündä Canabisi buluştu Moldova Parlamentın Başkanı İgor GROSUylan, Moldova Premeyr-ministrusu Nataliya GAVRİLİȚAylan hem Moldova Respublikası Prezidentı Maya SANDUylan. İkinci gündä dä Türkiye TBMM Başkanı Prof. Dr. Mustafa ŞENTOP bir gününü Gagauziyaya baaşladı. Canabisini Gagauziyada tuz-emkelän karşladılar Gagauziya Başkankası İrina VLAH hem Gagauziya Halk Topluşu Başı Dimitriy KONSTANTİNOV. “Düz Ava” ansamblisinin oyuncuları da Türkiye Parlament Başkanını gagauz halk oyunnarınnan hem sokakların yannarına dizili uşaklar Gagauziya hem Türkiye bayraklarınnan selämnadılar. Gagauziyaya vizit zamanında TBMM Başkanı Prof. Dr. Mustafa ŞENTOP…

Büükelçi Ahmet YILDIZ ATATÜRK bibliotekasına buyurdular

“Gagauziya: geçmişin opıtı, büünkü kolaylıklar, gelecään strategiyası” halklararası simpoziumundan sora, Türkiyedän Evropa Sovetin Parlament Asambleyası (PACE) Başkan yardımcısı Büükelçi Ahmet YILDIZ Komrat ATATÜRK bibliotekasına buyurdular. ATATÜRK bibliotekasında Büükelçi Ahmet YILDIZ hem Canabisinnän bilä burayı gelän Türkiye Kişinev Büükelçisi Uygar Mustafa SERTEL, Türkiye Gagauziya Komrat Başkonsulu Hasan AKDOĞAN, TİKA Kişinev programaların Koordinatoru Selda ÖZDENOĞLU türk vatandaşlarınnan buluştular. Büükelçi Ahmet YILDIZ ATATÜRK bibliotekasının çalışmalarınnan hem kiyat istediklerinnän tanışmadan sora, burada bulunan TİKAya baalı olan “Yunus Emre” institutun üüredicilerindän Gagauziyada çalışmaları hakkında bilgilär edendi. Buluşmanın sonunda, “ATATÜRK” biliotekasının direktoru Vasilisa TANASOGLU baaşladı Canabisinä gagauz yazıcısının Todur ZANETin “Seçmä yaratmalar” kiyadını, angısını avtor kendisi…

Türkiye Respublikasının 99-cu yıldönümünä baaşlanmış reçepțiya

Canavar ayın (oktäbri) 29-da tamamnandı 99 yıl, nicä 1923-cü yılın Canavar ayın (oktäbri) 29-da Türkiye Parlamentı (Türkiye Büük Millet Meclisi) kabletti türk halkının Büük öndercisinin Mustafa Kemal ATATÜRKün hazırladı Türkiye Konstituțiyasına diişiklii, angısına görä Türkiye Respublika oldu. Bu yıldönümünnän ilgili olarak, Canavar ayın (oktäbri) 31-dä Türkiye Kişinev Büükelçisi Uygar Mustafa SERTEL, eşinnän barabar, ofițial reçepţiya verdi. Reçepţiyada pay aldılar Moldova Parlamentın spikerını İgor GROSU, Gagauziya Başkankası İrina VLAH hem Gagauziya Halk Topluşu Başı Dimitriy KONSTANTİNOV, Moldova Parlamentın hem Gagauziya Halk Topluşun deputatları, Türkiye Gagauziya Komrat Başkonsulu Hasan AKDOĞAN, TİKA Kişinev programaların Koordinatoru Selda ÖZDENOĞLU, Moldovada yabancı devletlerin Büükelçileri, Moldovada diplomatiya…