“Düz Ava” ansamblisi kurucusu Semön Pometko için tiparlandı kiyat

“Ömürünü gagauz muzikasına baaşladı” – eni tipardan çıkmış kiyat adam için, angısı verdi kendi yaşamasını gagauzların muzika kulturasının ilerlemesinä. Semön Pometko kurdu ilk gagauz ansamblisini “Düz Ava”. Büün o aramızda yok, ama onun için kendi kiyadını yazdı onun kakusu Praskovyä Kunçeva.

“Ömürünü gagauz muzikasına baaşladı” — bu adı kiyada Praskovya Kunçeva boşuna koymadı, çünkü Semön Pometko bulunardı o insannarın arasında, angısı kendini bütündän verdi gagauz muzikasının ilerlemesinä. Toplayabildi dolayına başkalarını da, inandırabildi onnarı da, ani gagauzların lääzım olsun kendi kulturası muzika uurunda.

“O buldu insannarı, angıları çalardılar gagauz halk instrumentlerindä, da yaptı ansambliyı, pogramayı. 1971-ci yılda yazın başladılar da kasım ayında onnara şansora verildi üüsek “Halk ansamblisi” adı. O bizim Ggauziyamızı tanıttı taa 70-ci yıllarda”, — söledi kiyadın avtoru Praskovya Kunçeva.

Kiyada toplanıldılar unikal materiallar, angılarını Praskovya Vasilyevna beş yıl topladı. Tenä-tenä bulup, herbir statyäyi, herbir insanın aklısına getirmeyi, unikal partituraları, gramotaları hem fotoları .

“5 yıl topladım material. Bana pek çok yardım etti Todur Zanet. O baktı, annaştı, da bitkidä kiyatları da bana evä getirdi. Saa olsun herbiri, kim kuvet koydu”, — söledi Praskovya Vasilyevna.

Semön Pometko muzikaya 27 yıl verdi, ama bu kısa zamanda bir sünmäz yıldız gibi gagauz halkına deyni oldu.

Kısa zamanda “Ömürünü gagauz muzikasına baaşladı” kiyadı Gagauziyanın bibliotekalarına hem muzika şkolalarına verilecek.
Источник grt.md
210

İlgili statyalar

Gagauz kulturasında eni bir zenginnik

Tipardan çıktı taazä bir kyat “Ömürünü gagauz muzıkasına baaşladı”, angısı annadêr “Düz Ava” türkü hem oyun ansamblinin kurucusu hem öndercisi, gagauzların anılmış kompozitoru hem muzıkacısı, Maêsto Semön POMETKO için. “Ömürünü gagauz muzıkasına baaşladı” kiyadını yazdı hem hazırladı Semön POMETKOnun kakusu – Praskovya KUNÇEVA (Pometko). Kiyat iki dildä (gagauzça hem rusça) olduu için, onun ikinci adı da var: «Жизнь, отданная гагаузской музыке». Kiyadın avtoru Praskovya KUNÇEVA (Pometko) kendi yaratmasında derindän annadêr Semön POMETKO için, başladıp uşaklık zamanından taa son gününädän. Kiyat zengin donaklı fotolarlan, notalarlan, afişalarlan hem türlü dokumentlarlan. “Ömürünü gagauz muzıkasına baaşladı” kiyadın baş redaktoru Akademik Todur ZANET, rusça redaktor…

Komratta «Düz Ava» ansamblisinin kurucusu Semön Pometko için kiyadın prezentaţiyası yapıldı

Komratta «Ömürünü gagauz muzikasına baaşladı» kiyadın prezentaţiyası geçti. Kiyat adalı anılmış Moldovanın hem Gagauziyanın kompozitoruna, «Düz Ava» ansamblisinin kurucusuna Semön Pometkoya. Kiyadın avtoru — onun kızkardaşı Praskovya Kunçeva. Prezentaţiya Komrat kultura evindä yapıldı. «Ömürünü gagauz muzikasına baaşladı» kiyat gagauzça hem rusça yazılı.  Avtor paylaşȇr, ani   kiyat  birkaç yılın süresindä hazırlandı. Onda o savaştı maȇstronun yaşaması için annatmaa, onun yaratmak yolu için. Bundan kaarä var bölüm kollegaların hem üürenicilerin  aklına getirmeklerinnän. Semön Pometkonun önemli rolünu gagauz kulturasının ilerlemesindä nışannadılar Gagauziya  kultura bakannıın temsilcileri. KDU milli kultura fakultetin dekanı Pötr Paşalı sayȇr, ani herbir halk lääzım kendi kulturasını hem tarihini bilsin hem…

“Ömürünü gagauz muzıkasına baaşladı” kiyadın prezentațiyası

Kirez ayın (iyün) 6-da Komrat kasabasının Kultura evindä oldu “Düz Ava” türkü hem oyun ansamblinin kurucusunu hem öndercisini, gagauzların anılmış kompozitorunu hem muzıkacısını, Maêsto Semön POMETKOyu annadan “Ömürünü gagauz muzıkasına baaşladı” kiyadın prezentațiyası. “Ömürünü gagauz muzıkasına baaşladı” kiyadı yazdı hem hazırladı Semön POMETKOnun kakusu – Praskovya KUNÇEVA (Pometko). Kiyat iki dildä (gagauzça hem rusça) hazırlandıı için, onun ikinci adı da var – «Жизнь, отданная гагаузской музыке». Gözäl donaklı sțenada, masa başında oturdular kiyadın avtoru Praskovya Vasilyevna KUNÇEVA (Pometko) hem raametli Maêstonun karısı Mariya Vasilyevna POMETKO, angıları aklılarına getirdilär hem annattılar Semön POMETKOyu, onun yaşamasını hem yaratma yolunu. Praskovya KUNÇEVA (Pometko)…

“Düz Ava” ansamblisi “Kıymetli incäzanaat kolektivı” oldu

Moldova Prezidentı Maya SANDU ofițial țeromoniyada kutladı memleketin kultura insannarını hem yaratmak kolektivlarını, devlet tarafından verilän şannı adlarlan. Bu sırada Gagauziyanın Semön POMETKO adına “Düz Ava” türkü hem oyun halk ansamblisi da vardı. Kutlama țeromoniyasında, gagauz adetlerini hem kulturasını korumak hem ilerletmäk için, Moldova Prezident verdi “Kıymetli incäzanaat kolektivı” adını Gagauziyanın Semön POMETKO adına “Düz Ava” türkü hem oyun halk ansamblisinä. Источник anasozu.com

Konstantin GERMEK geçindi

2022-ci yılın Çiçek ayın (aprel) 2-dä geçindi S “Düz Ava” gagauz türkü hem oyun ansamblisinin horeografı hem baletmeysterı Konstantin Afanasieviç GERMEK. Konstantin GERMEK çok yıllar işledi Semön POMETKO adına “Düz Ava” gagauz türkü hem oyun ansamblisindä hem o ansamblinin üüselmesi için çok zaamet etti. Ansamblinin horeografı hem baletmeysterı olarak Canabisi koydu sțenaya gagauzların istoriyasında horeografiya tarafından en gözäl oyunnarı: “Çobannar”, “Dostluk oyunu”, “Düün”, “Kız oyunu”, “Köstek oyunu”, üç bölümnü “Gagauz süitası”, “Bulgar süitası”, “Moldovan süitası”, “Valkaneş kadıncası”. Bu oyunnarın horeografiyası hem onnar için yapılan kostüm şedevraları, halizdän oldular dünnää uurunda eşi olmayan büük yaratmalar. Konstantin GERMEK zaametlerinnän Semön POMETKO adına…