Çadırdakı M. Guboglu adına liţeyin hepsi klaslardan üürenicilär “Ana dilimiz” yortusuna baalı açık dersi hazırladılar

Çadır kasabasının M. Guboglu adına lițeyindä  geçti açık ders.  Literatura-muzika olayı baalıydı «Ana dilimiz» yortusuna, angısını avtonomiyada nışannayaceklar çiçek ayın 27-ndä, hem gagauz yazıcısının Dionis Tanasoglunun 100-ncü yoldönümünä.

Çadır kasabasının Guboglu adına lițeyin 1 — 11 klaslardan üürenicilär açık urokta aktiv pay aldılar. Onnar gösterdilär muzika kompozițiyalarını gagauz dilindä, okudular şiir, annattılar şannı gagauz yazıcıları için hem kultura insannarı için.

“Bu yortuya  hazırlandık 1 ay. Türküleri, şiirleri ürendik, kendimiz hazırladık bu yortuyu. Uşakların kalbinä yakın bu yortular. İsteerlär pay almaa, getirerlär eksponatları. Bizim liţeyimizdä uşaklar lafederlär gagauz dilindä”, — söledi üürenicilerin biri.

 

“Bizim şkolamızda geçti D. Tanasoglu için urok.  Biz üürendik onun için çok. Ne o yaptı gagauz halkı için. Gösterdik onun çalışmasını. O yok, ama biz ilerlederiz onun çalışmasını. Onun adı bizä deyni onemli”, — açıkladı taa bir üürenici.

 

“Bu dil bizim ana dilimiz. Biz yaşȇrız Bucak tarafında. Lääzım sayalım gagauz adetlerini”, — paylaştı taa bir liţeyci.

 

Gagauz adetlerin hem kulturanın ilerlemesi birleştirer, nışannadı Gagauziyanın Başkanı İrina Vlah.

«Bizim dilimiz şıralı. Hepsi insannar, kim yaşȇȇr Gagauziyada, lafedeceklär gözäl bu dildä. Şükür ederim, ani katıldık bu olaya hem gördük, nicä gözäl onnar lafederlär», — söledi Başkan.

Gagauz dilini uşaklar üürenerlär, kullanarak bu bilgileri başka derslerdä dä, nışannadı gagauz dili hem literatura üüredicisi Oksana Konstantinova.

“Bu yıl bizim yortumuz baaşlanıldı D. N. Tanasogluya, onun yıldönümünä. Gösterdik onun yaradıcılık yolunu. O bir apostol dil tarafından, ondan başladı teatr, “Kadınca”. O kultuta hem dil uurlarında çok yaptı. Hatır göstereriz ona. Hem göstereriz onun yaradıcılıını her taraftan”, — nışannadı üüredici.

Liţeydä var muzey, angısını uşaklar barabar üüredicilärlän yıl-yıldan zenginnederlär. Bölä onnar taa derin üürenerlär gagauz halkın istoriyasını, kulturasın hem dilini.
Источник grt.md
189

İlgili statyalar

Başkan bulundu “Ana dilimiz” yortusuna baalı açık derstä Kongazın V.Topal adına okulunda

Фото: страница башкана в Facebook Gagauziya Başkanı İrina Vlah bulundu Komrat dolayın Kongaz küüyün Varvara Topal adına gimnaziyasında. Başkan pay aldı açık urokta, angısı baalıydı «Ana dilimiz» yortusuna. Dersi götürdülär 1-nci klasın üürenicileri hem onnarın üüredicisi Mariya Arnaut, haberleer başkanın pressa izmeti. Urokta üürenicilär annattılar Kongaz küüyün anılmış insannarı için, angıları çalıştılar gagauz dili hem kulturası ilerlemesi için, hem braktılar büük iz Kongazın, Gagauziyanın hem Moldova Respublikasının kalkınmasında. Açık urok geçti gagauz dilindä. «Herbir buluşmak bizim uşaklarlan – o cana deyni yortu. Bizdä talantlı uşaklar. Da Siz, sayıgılı üüredicilär, ilerledersiniz bu talantları, Sizin zaametinizlän onnar halizdän şılêêrlar. Saa ol deerim…

Bakannık Komitetinä musaafirlää Kongazdan üürenicilär geldilär

Gagauziyanın başkanı İrina Vlah kabletti Kongaz küüyünün Varvara Topal adına gimnazıyasının birinci klasın üürenicilerini Bakannık Komitetinä musaafirlää. Bakannık komitetinä ekskursiyaya Varvara Topal adına gimnazıyasının birinci klasın üürenicilerini İrina Vlah taa çiçek ayında teklif ettiydi. Ozaman o bu klasta geçirilän açık urokta bulunduydu. Başkan nışannadı, ani bu klasın üürenicileri pek islää bilerlär gagauz dilini hem şükür etti bu iş için uşakların üüredicilerini. “Bän onnarlan tanıştım apreldä bulunarak onnarın urokta. Ozaman pek sevindim. Açan sän görersin nesoy gözäl lafederlär gagauz dilindä bizim uşaklarımız, ozaman annȇȇrsın, ani bizim dilimiz var, gözäl, hem onu bizim uşaklarımız bilerlär hem severlär”, — söledi başkan. Birinci klassın…

Genel gagauz dilindä diktantın çıkışları belli oldular

Çiçek ayın 20-dä avtonomiyada 500-dän zeedä kişi birleşik gagauz dilindä diktantına katıldılar. Bu yarışmayı Üüretim bakannıı hem M.V.Maruneviç aadına bilim — aaraştırmak merkezi birliktä hazırlȇȇrlar hem geçirerlär. Bu yıl bu olay “Ana dili” yortusuna hem anılmış gagauz yazıcısının, dramaturgun, folklorcunun, bilimcinin D. Tanasoglunun 100-cü yıldönümünä adalıydı. Yarışmanın çıkışlarını hederlez ayın 27-sindä açıkladılar. “Gagauz dilimiz anamızın südünnän geler. Gagauz dilimiz bizim geleceemiz. Gagauz dili olmasa gagauzlar hiçbir zaman kalamayacȇklar bu dünnedä. Şükür ederim herbirini, kim katıldı bu akţiyaya. Düşünerim, ani önümüzdeki yılda pay alacȇk taa da çok kişi. Yaşasın Ana dilimiz!”, — danıştı diktantı yazannara M.V.Maruneviç adına bilim — aaraştırmak merkezin…

Tülüküü hem Valkaneş liţeylerindä Gagauz Avtonomiyasının 28 yıldönümünä baalı olaylar geçti

«Gagauz Erinin maasuz statusu» için kanonun kabledilmesinin 28-ci  yıldönümünnä adalı yortu olayları Tülüküüyünün Saveliy Ȇkonomov adına liţeyindä  hem  Valkaneş  kasabasının Arsentiy Doljnenko adına liţeyindä geçtilär. Üürenicilär  üüredicilerinnän barabar yortu  konţerdi  hazırladılar  hem geçirdilär. Gagauz türkülerini çaldılar, adetlärlän baalı gösterileri yaptılar, şiirleri okudular. Gagauziya başkanı İrina Vlah şükür etti uşakları hazırlanmalkarı için. Avtonomiya başı nışannadı, nekadar gözäl gençlär gagauz dilindä  lafederlär. Kıran ayın 20-dä Valkaneş kasabasının A.Doljnenko  liţeyindä  dä  yortu  oluş geçti. Üüretim kurumun üürenicileri gagauzların kulturasını  açıklayan artistik sayılarını hazırladılar. Kıran ayın çeketmesindän  hepsi  üüretim kurumnarında  geçiriler  olaylar  adalı  Gagauziyanın 29-ci  yıldönümünä, haberledi Gagauziya üüretim bakanı Natalya Kristeva. «Haliz duyulȇr,…

Gagauziyada Dionis Tanasogluya adalı simpozium geçti. Onda laf gitti gagauz klasiin zaameti için halkına

2022-ci  yıl Gagauziyada adalı Dionis Tanasogluya. Bu yılın süresindä avtonomiyada D.Tanasoglunun duumasının 100 — cü yıldönümünä baalı 272 olay yapıldı: konferenţiyalar, açık derslär okullarda, sergilär. GRT Cümne Kompaniyası da 2022-ci  yılda yaptı hem yayınnadı bir sıra programa baalı D. Tanasogluylan. Kıran ayın 13-dä  Gagauziyada regional simpoziumu geçti, neredä  bilim  adamnar  annattılar D. Tanasoglunun yaratmak yolu hem  yaşaması için. Simpoziumu M.Maruneviç adına  Bilim-aaraştırma  merkezi  Gagauziya Kultura bakannıınnan barabar hazırladılar. Bu  yıl anılmış  gagauz yazıcısına, şayırına, filologiya doktoruna, Dionis  Tanasogluya adalı 2022-ci  yılda  geçirildi  türlü  buluşmalar, bilim konferenţıyalar açık derslär  okullarda, angıları  baalıdı  Dionis Tanasoglunun yaratmak  yolunnan hem ecelinnän.  Oluşlar derindän açıkladılar…