O yaşayaydı, gagauz filologiyası başka yoldan gideceydi hem büün en üüsek uurlarda olaceydı

O yaşayaydı, gagauz filologiyası başka yoldan gideceydi hem büün en üüsek uurlarda olaceydı

(Valentina KOTENKO-BAURÇULUnun (21.01.1955 – 25.03.2000) duuma gününüm 65-ci yıldönümünä hem ölüsünün 20-ci yılına)

2020-ci yılın Büük ayın (yanvar) 25-dä tamamnandı 65 yıl gagauzların büük filologunun Valentina İlyiniçna KOTENKO (BAURÇULU)nun duuma günündä hem Baba Marta (mart) ayın 25-dä da oldu 20 yıl nasıl Valentina İlyiniçna raametli oldu. Bu iki (biri aydın, biri kara) yubileylärlän ilgili olarak isteeriz gagauzların aklısına gitirmää KİMDİ hem NEYDİ gagauz dili, gagauz bilimi hem gagauz filologiyası için Valentina İlyiniçna KOTENKO (BAURÇULU). Te ne yazêr Valentina İlyiniçna için Akademik Todur ZANET.

Valentina KOTENKO (BAURÇULU)ylan tanıştıım zamandan beeri taa onun vakıtsız aramızdan gitmesinädän, bana kalsa, o hiç diişilmediydi: harman gibi büük gözlerdän şılayan bakışlan pek gözäl hem kıvrak boylu bir karı, derin fikirli, sivri hem akıllı dilli, dooruyu doorudan söleyän hem doz-dolaya energeya çımkıran bir insandı. Kendisini gagauz filologiyasına hem pedagogikasına baaşlayan haliz gagauz kızıydı. O etiştirämedi disertațiyasını başarmaa hem korumaa, ama, nicä yazêr Dr. Lübov ÇİMPOEŞ, “gagauz dilinin hem üüredilmesinin ileri dooru metodika hem aaraştırma işlerindä V.İ. KOTENKONnun metodika aaraştırmaları hem yaratmaları temel oldular” [Любовь ЧИМПОЕШ, «Гагаузский язык – исторические и современные аспекты развития», 2008 г.].

Getirerim aklıma, nicä gagauz delegațiyasınnan bilä 1991-ci yılda trennän gidärdik Türkiyenin Kayseri kasabasındakı Erciyes Universitetına bilim simpoziuma. Simpoziumda doklad okuyannarın arasına, neçin sa, Valentina KOTENKOyu çaarmamıştılar. Da Valentina, bütün gecä uyumayıp, hazırladı ölä bir doklad gagauz dili için, ani, tribunadan onu okuduktan sora, simpoziuma katılan profesorlarının hem bilim doktorlarının arasında parlamaa başladı.

Acıylan bakarak ne olêr büünkü gagauz dilininnän, ne uurda onu kullanêrlar büünkü sözdä “gagauz dili bilim insannarı”, ne bitmiş halda o bulunêr radioda hem televideniyada, ne annamamazlıklan kullanılêr o Gagauziyanın M.V. Maruneviç adına Bilim-Aaraştırma Merkezindä, ne fasıl kuş dili gibi öter Universitetta, bän herkerä sancıylan getirerim aklıma Valentina KOTENKO (BAURÇULU)nun o gözäl, dooru hem kıvrak gagauzçasını, gagauz dili filologiyasında derin fikirlerini hem bakışlarını, bilim cömertliini hem yıldırım gibi yaşamasını.

2010-cu yılda Valentina KOTENKO (BAURÇULU)nun bizim aramızdan ayırılmasının 10-cu kara yıldönümünä bän yazdıydım Valentina için bölä lafları, angıları gagauz dilinin son kertää gelän şindiki durumunda taa da pek aarlaştılar:

“Şindiyädän gagauz milleti annayamadı ozaman KİMİNNÄN ayırıldı, KİMSİZ kaldı, KİMİ kaybetti. Bir şüpesiz, herliim ozaman Valentina KOTENKO (BAURÇULU) bizdän ayırılmaydı, gagauz BİLİM yaşaması başka yoldan gideciydi, gagauz dilinin FİLOLOGİYA ömürü başka olaceydı, üzä HALİZDÄN bilim adamnarı çıkaceydı, ya gagauz dilini bilän bilim adamnarı olaceydı, yada gagauz dilini bilän bilim adamnarı olceydı! Zerä başka bir şans onnara Valentina KOTENKO (BAURÇULU) brakmayaceydı.

Ama yazık, VALENTİNA yandı-gitii, gagauz bilimindä dä var o ne var.

Valentina KOTENKO (BAURÇULU) pek islää bilärdi, görärdi hem annardı kim onun dolayanında var hem ne onnar yapêrlar. Ama buna karşı bişey koymaa istemäzdi. Bu beterä da onu kullandılar, onun fikirini hem bakışlarını çaldılar büünkü “bilim” insannarı, ani onun ayak tırnaklarının paasını da yapmêêlar”.

Valentina KOTENKO (BAURÇULU) kendisi için kimi sözleri: “Bendä etişmeer vakıt ne kendimä deyni, ne aylemä deyni, ne disertaţiyaya deyni”; “Benim iki arzum var – başarmaa disertaţiyayı hem tiparlamaa diplom hem da kurs işlerimi. Zerä bunnar benim üzüm, benim suratım”; “Beni pek sık prezervativ gibi kullanêrlar: ilktän keyf kablederlär, sora da sıbıdêrlar”.

Adamnara da şaka deyärdi: “Siz ne esap almêêrsınız mı gözäl karıları? Bakın, onnarın birisi önünüzdä durêr”.

Ölä gözäl da kalıp, aramızdan gitti…

Valentinanın ansızdan raametli olması hem onu son yoluna geçirmektä onu ezennerin ikiüzlü nasaatları okadar acıttıydı canımı, ani o acıları “Valentina KOTENKO (BAURÇULU)nun ölüsünä” adanmış peetimä dökmeyincä canıma er bulamardım. Topracıın ilin olsun, Valentina!

Valentina KOTENKO (BAURÇULU)nun ölüsünä Gözäl hem da paalı laflar Tabut yannarından söledilär… İnsan da vardı çok o ölüdä. Yıldız gibi geçtin bu ömürdän.

Sän sa, o tabut içersindä, Sonsuz bir uykuya artık daldın. Göktän bir nur şılaardı annında. Neyä bu dünneyi sän vakıtsız braktın?

Deyärdin ikidä-birdä bana: “Onnar kıskanç hem çok görerlär işimi. Köstek koymaa hep savaşêrlar yolumda, Ama kuvet yok alsınnar fikirimi.

Umurumda da diil bu eşinmä…” Ama toplarmışın sancıları sän içinä, Gülär üzlü bakıp bu dünneyä. Ateş gibi yanıp, ayırıldın bizdän.

Onnar kaldı, kaldı o tamahlar, Ani korkêrlar yol vermää talantlara, Da şindi tüflanêrlar dolayda: “Ne insanı biz kaybettik aramızdan…” 

Uslanın! Hiç lafetmeyin! Ya susun! İnsan diriykana koruyun siz onu. Aalayın, insannar, aalayın! Ayırıldı bizdän BAURÇULU. 12.04.2000

 
Источник anasozu.com
262

İlgili statyalar

O yaşayaydı, gagauz filologiyası başka yoldan gideceydi hem büün en üüsek uurlarda olaceydı

(Valentina KOTENKO-BAURÇULUnun (21.01.1955 – 25.03.2000) duuma gününüm 65-ci yıldönümünä hem ölüsünün 20-ci yılına) 2020-ci yılın Büük ayın (yanvar) 25-dä tamamnandı 65 yıl gagauzların büük filologunun Valentina İlyiniçna KOTENKO (BAURÇULU)nun duuma günündä hem Baba Marta (mart) ayın 25-dä da oldu 20 yıl nasıl Valentina İlyiniçna raametli oldu. Bu iki (biri aydın, biri kara) yubileylärlän ilgili olarak isteeriz gagauzların aklısına gitirmää KİMDİ hem NEYDİ gagauz dili, gagauz bilimi hem gagauz filologiyası için Valentina İlyiniçna KOTENKO (BAURÇULU). Te ne yazêr Valentina İlyiniçna için Akademik Todur ZANET. Valentina KOTENKO (BAURÇULU)ylan tanıştıım zamandan beeri taa onun vakıtsız aramızdan gitmesinädän, bana kalsa, o hiç diişilmediydi: harman gibi…

Lüdmila POKROVSKAYAya saygı duyêrım, ama…

2020-ci yılın Baba Marta ayın 18-dä tamamnandı 95 yıl türkologun hem filologiya bilgilerindä doktorun Lüdmila POKROVSKAYAnın (18.03.1925 – 07.10.2009) duuma günündän. Lüdmila POKROVSKAYA rus dilcisi, angısı gagauzçayı bilmedään, gagauz dilin gramatikasını, dialektlarını hem gagauzların folklorunu araştırardı. Canabisi, «Песенное творчество гагаузов» adlı disertațiyasını 1953-cü yılda koruyup, taa sora gagauz filologiyasınnan ilgili 1964-cü yılda çıkardı bir bilim kiyadı – “Грамматика гагаузского языка. Фонетика и морфология”. Taa sora da 1978-ci yılda tiparladı “Синтаксис гагаузского языка в сравнительном освещении” kiyadını hem yazdı gagauz dili lekțiya kurslarını. Gagauziyanın M.V. Maruneviç adına Bilim-Aaraştırma Merkezi da Lüdmila POKROVSKAYAnın duuma gününün 95 yılına adanmış gözäl bir yazı yazmış.…

Lüdmila POKROVSKAYAya saygı duyêrım, ama…

2020-ci yılın Baba Marta ayın 18-dä tamamnandı 95 yıl türkologun hem filologiya bilgilerindä doktorun Lüdmila POKROVSKAYAnın (18.03.1925 – 07.10.2009) duuma günündän. Lüdmila POKROVSKAYA rus dilcisi, angısı gagauzçayı bilmedään, gagauz dilin gramatikasını, dialektlarını hem gagauzların folklorunu araştırardı. Canabisi, «Песенное творчество гагаузов» adlı disertațiyasını 1953-cü yılda koruyup, taa sora gagauz filologiyasınnan ilgili 1964-cü yılda çıkardı bir bilim kiyadı – “Грамматика гагаузского языка. Фонетика и морфология”. Taa sora da 1978-ci yılda tiparladı “Синтаксис гагаузского языка в сравнительном освещении” kiyadını hem yazdı gagauz dili lekțiya kurslarını. Gagauziyanın M.V. Maruneviç adına Bilim-Aaraştırma Merkezi da Lüdmila POKROVSKAYAnın duuma gününün 95 yılına adanmış gözäl bir yazı yazmış.…

Video: Canavar ayın 25-dä Mariya Maruneviçin duuma günü

Canavar ayın 25-dä bilgiç, aaraştırıcı, ȇtnograf hem politika izmetçisi 84 yaşını tamannayaceydı. 2011 yılda Mariya Maruneviçin adına adandı Gagauziyanın Bilim aaraştırma merkezi, angısının kurulmasının temellerindä durdu. Komratta hep onun adına adalı sokak. anmak alleyasında büst koyuldu. 10-cu yildönümünä adalı olay için Bilim aaraştırma merkezi topladi bir videorolik, angısını GRT kanalşn siiredicileri göräbileceklär yaayinimizda. Kim gibi kaldı halkımızın aklısında hem ne türlü iz braktı …. Mariya Vasilyevna Maruneviç — anılmış insan gagauz halkına deyni, aaraştırıcı, ȇtnograf, pedagog hem politikacı. 2001-ci yılda gerçekleştirildi onun baş neeti — avtonomiyada kuruldu bilim aaraştırma hem metodika işleri için merkezi, angısının öndercisi oldu Mariya Maruneviç. Kısa zamanda o hazırladı hem…

Genel gagauz dilindä diktantın çıkışları belli oldular

Çiçek ayın 20-dä avtonomiyada 500-dän zeedä kişi birleşik gagauz dilindä diktantına katıldılar. Bu yarışmayı Üüretim bakannıı hem M.V.Maruneviç aadına bilim — aaraştırmak merkezi birliktä hazırlȇȇrlar hem geçirerlär. Bu yıl bu olay “Ana dili” yortusuna hem anılmış gagauz yazıcısının, dramaturgun, folklorcunun, bilimcinin D. Tanasoglunun 100-cü yıldönümünä adalıydı. Yarışmanın çıkışlarını hederlez ayın 27-sindä açıkladılar. “Gagauz dilimiz anamızın südünnän geler. Gagauz dilimiz bizim geleceemiz. Gagauz dili olmasa gagauzlar hiçbir zaman kalamayacȇklar bu dünnedä. Şükür ederim herbirini, kim katıldı bu akţiyaya. Düşünerim, ani önümüzdeki yılda pay alacȇk taa da çok kişi. Yaşasın Ana dilimiz!”, — danıştı diktantı yazannara M.V.Maruneviç adına bilim — aaraştırmak merkezin…