Çıkış bir – İhtärların evinä gitmää. Nekadar zor bizim pensida insannara,ani bölä düşünmeklär geldi fikirinä.

Pensiyada bulunan  insannar  korkȇrlar, ani  bölä  üüsek  paalarlan  kışı  geçirämiyäceklär. İmmä  almaa  hem  harçları  ödemää  zor  olacȇk. Korku var  ,ani  kendi  başına  çıkış  bulunmayacȇk. Üüsek  paalar  gaza hem  şavga Gagauziyanın  pensionerlarını zorlan  İhtär  evinä  yollandıracȇklar. Hazırmı  soţıal  kurumu  yaşlı  insannarı  kabletmää  ,üürendi  bizim  korespondentimiz.

Gagauziyanın  yaşayanı  Mariya  Kara  50  yıl  çalışmış  Komrat  muniţıpiyasının  7-ci  uşak  başçasında. Beş  yıl geeri  Komradın  İhtärlara deyni  evinä  yaşamaa geldi. İnsan mutlu  evin  koşullarınnan. Mariya  Konstantinovna söledi,ani yalnız  kışı geçirmää  zor olacȇk. Paalar üüsek.

MARİYA  KARA  Komradın  İhtärlara deyni  evin yaşayanı  : — » Durum kötü, bän sizä  söleyecäm. Bän buradayım,ama uşaklarım  orada. Düşünerin nicä  onnar  kışı  geçireceklär. Bu  pensiyaya var mı  nicä  yaşamaa. 2000-2500 bin  ley. Yaşamaa yok nicä. Bu ev  bizi kurtarȇr».

Şindiki  zaman  İhtärlara  deyni  evdä  32  kişi yaşȇȇr,ama  var nicä  taa beş  kabletsinär.Ama  isteyän kışı  soţıal  kurumda  geçirmää  taa da  çok var.

NİKOLAY  SLAVUŢKİY Komradın  İhtärlara deyni  evin vraçı  : — «Bu soruşu  kurumun öndercilerinnän  kaldırdık. Geldik karara. Pek  lääzım olarsa  taa  bir  kaç  koyka  koyacıız.Bölä  biraz problema  çözülecek. Ama  şindiki zaman  durum bölä».

Mariya Mordar Borogandan 2200 ley  kableder. Bütün yaşamasını  kolhozda çalışmış. Dört  uşaa var,ama  onnar  hepsi  daalıştı.İnsan  kalmış  yalnız. Mariya çizgiledi,ani  küçük pensiyaya  yok nicä  islä  yaşamaa.

MARİYA MORDAR Komradın  İhtärlara deyni  evin yaşayanı : -«Bana burada  islä. Nicä  evdä.Söledim uşaklara , ani  onnar  geldiynän  bän evä  gitmiyäcäm. Bizi  5  keret  gündä  doyurȇrlar. Giisilerimizi  yıkȇȇrlar, ütüyä uurerlar. Hepsi  nicä  lääzım olsun. Evä  istämeerim».

Komradın  İhtärlara deyni  evi 20  yıldan zeedä  işleer. Er kurumda yapılı   sade   35  kişiyä. Ama  şindiki  durumun sorumnarın beterindä  erlär  zeedeleneceklär.
Источник grt.md
223

İlgili statyalar

İhtiarlarin zor yaşaması

Gün günän yaşta bulunan insannar taa pek kahırlanerlar,     çünkü geler kış.  Nicä Kıpçak küüyün Karakalçev aylesi büük paaların üstünä çikêrlar hem nicä onnar hazırlanêr kışa, annadêr,  bizim korrespondentimiz. Hergün büüyän paalar mallara, imeklerä , ilaçlara zor eder ihtär insannarın yaşamasını. Karakalçev aylesi Kıpçak küüyündän annattılar,nicä onnar çika bilerlär büük paaların üstünä.  Onnar nışannadılar, ani bu büük paalarlan ihtär insanın yaşaması çok zor oldu. AFANASİY  KARAKALÇEV Kıpçak küüyün yaşayanı : — «Paalar şindi hepsi kalktı,  pensiya küçük,  biz babuylan ikimiz  80- yaşında yanımızda kimsey yok.Nereyi  geler biz kablederiz, onda etmeyeck bir ayı da ödemää  o  zarplataylan. Şavk paalı,  gaz paalı ,…

İi yaşamak

90  yaşında ,ama  hep ölä  yaşamaya seviner,pay alȇr  cümnenin yaşamasında. Laf  gider  Mariya Kuzneţova için, Komradın şannı yaşayanı için.  O bu yıl nışannȇȇr kendi  yıldönümünü. Yaşta bulunan insannarın gününä karşı o GRT  kanalına annattı  kendi  yaşaması  için. Te o zorluklar içn,angılarını  o geçirdi. Mariya Kuzneţovanın  eceli  zordu,ama söleer,ani  herzaman umutlan yaşardı. Üüsüz uşaklara  deyni  ev  yardım etti ona  yaşamakta,-  annadȇr  Mariya İvanovna. MARİYA KUZNEŢOVA Komrat kasabasının yaşayanı : «Açan  üüsüzlerä  deyni  evdän çıktım ,bana verdilär  bir  yastık ,yorgan hem  5  rubli. Onnarlan taa Çimişliyäyä  etiştim,ama orada, nicä  annadım  üüsüzlerä  deyni evi  kapamışlar». Okulda  pioner-vojatıy görevi, gençlerin bölümün  başın yardımcı ,…

04 10 21 YARADICILIK  EVİN DOLAYINDA DİKTİLÄR TUYA AAÇLARINI

Geçän  pazar günü  Komrat yaradıcılık evin üürenicileri  barabar iş adamnarınnan hem  Gagauziyanın başkanınnaan İrinaylan Vlah ekologiya akţiyasını geçirdilär  — diktilär 150 tuya finanını üürenmäk kurumun dolayında. Fidannarın dikmesindä  pay aldılar    biznes adamnarı hem hep ölä yaradıcılık evin üüredicileri hem üürenicileri.  İş adamnarı  nışannadılar, ani bölä uurda akţiyalar yardım edeceklär uşaklara sevmää  hem korumaa nataurayı. İdeyäyi  onu geçirmää kabletti  bütün komanda. «Bizdä Bizness Tractor camp oluşu geçti. Kurduk biznes proektini    da topladık para. Bilmäzdik nereyi onnarı harcamaa, sora  geldi ideya  onnarı fidannarın dikmesinä harcamaa. Kararladık yaradıcılık evin yanında aaçları dikmää  . Biz tutturduk bunu, da te biz buradayız», — söledi  iş adamı Andrean Pleşka. «Biz pek sevineriz…

Valkaneştä mitingta danıştılar kuvetlerä birleşip ta bulsunnar kolaylıkları ki insannarı tutturmaa

Geçän Pazar Valkaneştä sıradakı miting geçti. Pay alannar sţenadan açıkladılar kendi düşünmeklerini, nicä var nicä yaşamaa bu zor vakıtta, açan paalar  energoresurslara, benzin mallarına hem gaza üüselerlär. Mitingta pay aldılar yakın 200 kışı. Onnar açıkladılar kendi  bakışlarını  hem korkularını nicä yaşamaa, açan hepsi gün-gündän paalılanȇr. Valkaneş kasabasının primarı Viktor Petrioglu çizgeledi , ani kış zamanında pek çok para lääzım olacek harcamaa. VİKTOR PETRİOGLU, Valkaneş kasabasının primarı: «Bu mitinglerdä halk kendi bakışı açıklȇȇr, ki bizim Hükümetimiz bizi işitsin. Bulsun cuvabı hem kompromisı. Biz gördük, ani iki aftanın içindä paa gaza kalkmış taa da. Biz sayȇrız nekadar bizä kış vakıdı çıkacek, ama…

Çadir – Lungada paaların büümesinä karşı insannar mitinga çıktılar  

Orak  ayın  17-dä  Çadır  kasabasının  meydanında  geçti  miting üüsek paalara karşı.  Biz lafettik  kasabasının yaşayannarınnan da üürendik onnarın  bakışlarını  mitinga, hem nicä  üüsek   paalar  diiştirdi  onnarın yaşamasını. Büük  paalar — o  bir tema,  angısı Moldova  devletin  insannarını pek raatsız eder  hem kahırlandırêr.  Bizim  devletimiz karşlaştı   pek  büük   paalarlan, her  gündän günä  paalar   diişiler. İnsannar umutlanêr,  ki  onnarı  işideciklär, çünkü  her  gün  diişilän paalar çok   zoorluk  yapêêr  onnarın  yaşamasında. İhtär insannar kahırlanêr kendi hem uşakların yaşaması için. «Çok harcamaa yok nasıl, çünkü bizim paramız  yok, kazanç  yok,  hepsi  bitti. Sınırları  açtılar,  herşeyi Ukrainaya  yollȇrlar,  bizim   insan   aaç  kaldı». «Biz  etiştirämeeriz  onnarın …