Gagauziyada sıradakı “Gagauz şarap yortusu – 2023” bakıldı

Gagauzların en büük yortularından birisi olan Kasım yortusuna (Kasımın 7-si) karşı, Kasım ayın 4-dä, Gagauziyada sıradakı “Gagauz şarap yortusu – 2023” bakıldı.

“Gagauz şarap yortusu – 2023” geçti Gagauziyanın baş kasabasının Komradın baş meydanında. Burada kurulan sțenadan yortunun musaafirlerinä danıştılar Gagauziya Başkankası Evgeniya GUȚUL hem Gagauziya Halk Topluşun Başı Dimitriy KONSTANTİNOV. Sora da meydanda Gagauziyanın artistleri hem ansamblileri gösteri yaptılar.

Bu iş başarıldıynan, Gagauziya öndercileri, İspolkom azaları, GHT deputatları, kimi Moldova partiyaların azaları kurulan aulları gezdilär, şarplan hem gagauz milli imeklerinnän ikramnandılar. İsteyinnerä deyni el ustaların panayırı kurulmuştu.

Bütün gün hem avşam “Gagauz şarap yortusu – 2023” musaafirlerinä sțenadan çaldılar Gagauziya hem yabancılıktan gelän türkücülär hem ansamblilerin artistleri oyun oynadılar.

Atarak bakışı geçteki yıllara, bu yılkı “Gagauz şarap yortusu” biraz taa sadecä bakıldı. Çünkü ertesi günü, Kasımın 5-dä vardılar erindeki seçimnär, dä primarlaa hem sovetniklää kandidatlar yoktu nicä taa derindän bu işä koşulsunnar. Onun için küülerin aulları birazçık yufkaca görünärdi.

Hem taa bir iş, geçteki yıllara görä, Türkiye Gagauziya Komrat Başkonsulu Adnan HAYALdan kaarä, Moldovada buunan yabancı diplomatlar hem diplomatiya missiyaların temsilcileri bu yortuya gelmedilär hem o gündä Gagauziya insannarını saymadılar.

Gagauziyada sıradakı “Gagauz şarap yortusu – 2023” bakıldı

Gagauziyada sıradakı “Gagauz şarap yortusu – 2023” bakıldı

Gagauziyada sıradakı “Gagauz şarap yortusu – 2023” bakıldı
Источник anasozu.com
128

İlgili statyalar

Erindeki seçimnerä karşı “Gagauz şarabın yortusu” olacek

Nicä biliner, Kasımın 5-dä Moldovada erindeki seçimnär olacek. Gagauziya İspolkomun kararına görä dä, bu seçimnerä karşı, Kasımın 4-dä Komrat kasabasının baş meydanında  “Gagauz şarabın yortusu” yapılacek. Taa ileri açıklandıydı, ani “Gagauz şarabın yortusu” Canavar ayın (oktäbri) 28-dä olacek. Ama esaba alarak, ani o günü Tirkiye Respublikasının kurulmasının 100-cü yıldönümü tamamnanêr, karar alındı Gagauziyada yortuyu Kasımın 4-dä geçirmää. Источник anasozu.com

Gagauziyada “Hederlez – 2023” yortusu geniştän kutlanıldı

Bu yıl Hederlez yortumuz genä Gagauziyaiyanın Çadır kasabasında pek büük tantanalıklan hem şenniklän kutlanıldı. Biraz taa yufkaca o bakıldı Valkaneş kasabalarında hem kimi küülerimizdä. Hederlez yortusunu kutlamaa deyni hazırlıklar yapıldı Çadır kasabasının “At-prolin” tamazlık at fermasının ipodromunda da Hederlez ayın 6-da hepsi şenniklär burada geçtilär. O günü bu yortuya gelän insannarın arasında vardılar Gagauziya Başkankası İrina VLAH, Gagauziya Halk Topluşu Başı Dimitriy KONSTANTİNOV, Çadır primarı Anatoliy TOPAL, Moldova kultura ministrusu Sergiu PRODAN, TİKA Kişinev programaların Koordinatoru Selda ÖZDENOĞLU, Moldovada bulunan büükelçilär, diplomatiya misiyaların temsilcileri hem taa başka çok musaafirlär. Adetä görä, Hederlezin baş sırası oldu “Altın At” at koşuları, angısının…

T.C. Başkonsulunda Türkiye Respublikasının 100 yıl yortusunnan ilgili reçepțiya

Canavar ayın (oktäbri) 27-dä, Türkiye Respublikasının 100 yılı yortusunnan ilgili olarak, Türkiye Gagauziya Komrat Başkonsulu Adnan HAYAL Gagauziyanın baş kasabsında Komratta bir reçepțiya verdi. Reçepțiyaya buyur edildilär Gagauziya Başkankası Evgeniya GUȚUL, Gagauziya Halk Topluşun Başı Dimitriy KONSTANTİNOV, GHT deputatları hem İspolkom azaları, türk iş adamnarı, gagauz primarları, yazıcılar, gazetacılar, bilim, kultura hem cümne insannarı. Reçepțiyada okundu Türkiye Respublikası Prezidentı Recep Tayyip ERDOĞANın mesajı, nedän sora kutlama sözlerini tuttular Başkonsul Adnan HAYAL, Başkanka Evgeniya GUȚUL hem GHT Başı Dimitriy KONSTANTİNOV. Türkiye Respublikasının 100 yıl yortusu kutluca olsun! Источник anasozu.com

Gagauziyada Gagauz Respublikasının kurulmasının 33-cü yılı baktılar

2023-cü yılın Harman ayın (avgust) 19-da Gagauziyada kutladılar Gagauz Halkın Üstolan Kongresindä  tarafından 1990-cı yılın Harman ayın (avgust) 19-da kurulan Gagauz Respublikasının 33-cü yıldönümü. Kutlamaklar sırasında, Gagauziya Halk Topluşun hem Gagauziya İspolkomun ofițial ortak oturuşundan, hem o oturitan soradakı konțettän kaarä, saygıylan koyuldu çiçeklär Gagauz Respublikası anmak plaketına. Kutlamak sırasında pay aldılar Gagauz Respublikasını kurucuları, Gagauziya Halk Topluşun deputatları hem Gagauziya İspolkomun azaları. Patretlär: halktoplushu.md Источник anasozu.com