Zorlan unutturulan cenk unudulmasın deyni

Zorlan unutturulan cenk unudulmasın deyni

Hederlez ayın (may) 15-dä Çeşmä küüyündä zavalı “afganțılara” bir anmak taşı açıldı, angısının koyulması için çalıştılar bu küüyün afgan-askerleri.

Anmak taşın açılmasına o günü Çeşmä küüyünä geldilär Gagauziyadan hem Moldovadan “afganțılar”  hem başka musaafirlär.

Nicä bildirdi Çeşmä küüyün primarı Sofya JEKOVA, anmak taşın kurulması ortak çalışmalarlan yapıldı hem o kuruldu zorlan unutturulan cenk hem gagauz oollarının o cengtä kahramanıı unudulmasın deyni.

Anmak taşın açılmasından sora ona çiçek koyuldu hem küüyün Kultura evindä bu olaylan igili bir konțert yapıldı.

Zorlan unutturulan cenk unudulmasın deyni

Zorlan unutturulan cenk unudulmasın deyni

Zorlan unutturulan cenk unudulmasın deyni

Zorlan unutturulan cenk unudulmasın deyni

Zorlan unutturulan cenk unudulmasın deyni

Foto: cesma.md
Источник anasozu.com
183

İlgili statyalar

Çeşmä küüyündä Aaçlık kurbannarını anmak sırası

Canavar ayın (oktäbri) 19-da, Gagauziyanın “Aaçlık kurbannarını Anmak Günündä”,   Çeşmä küüyün primariyasının çalışmasınnan, bu küüyün 1946-1947 yıllarda Aaçlık kurbannarını Anmak Memorialında bu kurbannarı anmak sırası oldu. Anmak sıranın başında, küü lițeyinin gagauz dilindä hem literaturasında üürediciykanın Elena Nikolaevna KÖSÄnin zaametinnän üürencilär, ellerindä aaçlıkta diri kalan dedelerinin patretlerini tutarak, okudular onnarın 1946-1947 yıllarda zorlan yapılan aaçlık için annatmalarını. Bu aar hem yaslı gündä söz tutan Çeşmä küüyün primarı Sofiya JEKOVA şükür etti küülülerä hem o insannara, angılarının yardımınnan hem parasınnan kuruldu bu Anmak memorialı (bak: http://anasozu.com/cesmakuuyunda-aaclik-kurbannarini-anmak-memoriali-acildi/), ani verer kolayını daymalarda anmaa aaçlaa kurban olan insannarı. Neyi, yaşlarlan gözlerindä, bir susmak…

Video: Valkaneştä afgan cenin askerlerin hatırı için anmak taşını açtılar 

Anmak taşının açılışı günü büün ayırıldı, neçin ani Pokrov günündä Valkaneş kasabasının klisesinin kurbanı bakılȇȇr.   Bu yıl pandemiyanın beterinä klisenin yortusunu valkaneşlilär  geniş kutlayamadılar. Bu yortuya baaladılar Afgan askerlerinä anmak taşın açılışı. Bu işi valkaneşlilär  çoktan istedilär yapmaa. Monument açıldı kasabadakı Afgan parkıda primariyanın yardımınnan. Kutladılar valkaneşlileri klisä yortusunnan hem Afgan askerlerinä anmak taşın açılmasınnan  Afgan cengin pay alannarı bütün Moldovadan. Afgan cengin veterannarı yaşlarlan gözlerindä aklılarına getirdilär o çirkin cengi. Büünkü günä Valkaneş dolayında yaşȇȇr 56 Afgan cengin veteranı. Birisi sayılȇr kaybelän, biri öldü cenktä.   Источник grt.md

Askercilerin girginnii insannarin akillarinda kalêr

Kıpçak   küüyündä    açtılar  Afgan  cengin   askerlerlerinä  anmak  taşını. Açılmaya   geldi  musaafirlär da ,  küüyün   yaşayannarı  da,  temayı ilerleder  bizim korrespondentimiz. Afgan   askercileri her    zaman   hepsinä   örnek  ,  nica  lääzım   bitkiyadan  kendi  vatanını   korumaa ,  nica  lääzım   beenmää  kendi   ana   tarafını. Kıpçak   küüyün   Afgan  cengin   askerleri  nışannadılar,  ani  bütün   üüreeni  koydular  ki   bu  anmak  taşını  kaldırmaa.  Hepsi   işleri  onnar  yaptılar   kendi   kuvetlerinnän  hem  kolaylıklarınnan. İVAN   DRAGAN   Kıpçak  küüyün  Afgan  ascercilerin  birliin  başı : — «Bu  anmak   taşı  üüsek   uurda   durêr   öbür  anmak  taşların  arasında  Afgan  askercilerinä  deyni.  Açan  biz  düzärdik   bu  anmak taşını,   küüyün   yaşayannarı  yaklaşıp   söleyärdi  ani  pek  gözäl.  Küüyün  …

Kiriyet küüyündä Dionis TANASOGLUyu saygıylan anmak sıraları

Çiçek ayın (aprel) 28-dä, Kiriyet küüyündä duan gagauz yazıcısının hem bilim adamının Dionis TANASOGLUnun duumasının 100-cü yıldönümünnän ilgili olarak Kiriyet küüyündä iki büük sıra yapıldı: Kiriyet küüyün Dionis TANASOGLU adına gimnaziyasında Canabisinin anmak tablasının ofițial açılışı hem “Kiriyettän seslär – D. Tanasogludan izlär” adlı büük kultura programası. Bu sıraları Kiriyet küüyün Dionis TANASOGLU adına gimnaziyası hem Kiriyet küüyün primariyası ortak hazırladılar. Gagauziya Başkankasının beterinä, Dionis TANASOGLUyu anmak tablasının açılışı may bir saat geç başladı, çünkü tablanın açılışını lääzımmış o, Dionis TANASOGLUnun karısınnan bilä yapsınmış. Nicä dä olsa, bir saat kadar kendisini bekletmektän sora Başkanka peydalandı, açılış sırasında nesa söledi, sora…

Avdarma küüyün istoriyası muzeyi 10 yaşında!

2011-ci yılın Kasım ayın 21-dä, taman Avdarma küüyün Kurbanında, açıldı “Avdarma küüyün istoriyası muzeyi”, angısının ilk tombarlak yıldönümünü kutlamaa deyni, bu yl Kasımın 20-dä muzeyä bir alay insan geldi: muzeycilär, kultura adamnarı, yazıcılar, din, cümne hem politika insannarı. Hepsi bu insannarı eşiklerdä hem muzeyin odalarında karşladılar muzeyin direktoru Elena KARAMİT, muzeyin kurucusu İgnat KAZMALI hem muzeyin zaametçileri. Muzeyi derindän tanıştırmaa deyni, muzeycilär hazırlamıştılar pek gözäl, derin bilgili hem dört-dörtlük yapılı bir videoprezentațiya, angısına görä onnar, kimär kerä duygulanarak hem göz yaşlarını bastırmadan yutkunarak, pek geniş açıklamalarlan annattılar muzeyin kurulması hem ayaa kalkması için, yaşaması hem çalışması için, büünkü durumu hem…