«YAYAN GEZÄN» OPERAŢİYASI
Источник grt.md

İlgili statyalar

Video: Gagauziyada “Peşehod” operaţiyası geçer

Canavar ayında millet  poliţiya inspektoratı geçirer Gagauziyada  «Peşehod» operaţıyasını. Bir ayın süresindä Yüg bakannıın  zaametçileri  gözlederlär   insanarı hem araba kullanıcılarını, nesoy onnar bakȇrlar yol kurallarını. Maasus operaţiyanın süresindä millet inspektoratın zaametçileri getirerlär  insannarın akıllarına, ani yol kurallarını lääzım bakmaa, atent olmaa svetoforlarda, geçmemää yolu neredä yok maasus  nışanar. Araba kullanıcılarına  gezmek rejımını hem kolvermää insannarı geçärkänä yolu. Neçin ki diil hepsi onnar bakȇrlar bu kuralları, söleyip, ani  yolu geçmäk nışannar bulunȇrlar pek uzakta. “Resimnäyın nışannarı, da bän kanona karşı gitmeyecäm”. “Bütün yaşamamı ölä geçerim. Hepsi bölä geçer, bän ölä geçerim. Bän diilim buralı”.   Bu operaçiyanın baş neeti — haberlemää insannarı, ki gidärkänä yol kurallarına karşı, onnar…

Gagauziyada 2022 çeketmesindän beeri sayıya koyuldu 19 yolrazgelmesi

Gagauziya Poliţiya bakannıın bilgilerinä görä, avtonomiyada 2022 çeketmesindän beeri sayıya koyuldu 19 yolrazgelmesi. Hep okadar olay yolda razgeldi geçmiş yılda. Butakım, bu yılın çeketmesindän Komrat dolayinda sayiyä koyuldu 3 yolrazgelmesi (2021 — 6); Çadır dolayında — 12 (2021 – 8); Valkaneş dolayinda – 4 (2021 – 5). 2022 yılın başından bu yana kadar Komrat – Çadır bölgesindä yol durumunu kontrol edän polis izmeti nışannȇȇr, ani üç yolrazgelmesi baalı yayan gezän insannarın yaralanmasınnan. Yol razgelmelerin sönücünda geçindi bir insan, iki olayda insannar yaralandı. Hepsi yol razgelmelerindä kaabaatlı oldular nicä araba kullanıcıları, ölä da yayan gezennär. “Bir olayda araba kullanıcısı kolvermedi yayan…

28 09 21 KOMRATTA GENÄ BAŞLADILAR KÖPEKLERİ OTALAMAA

Boşta gezän köpeklerä yok er kasabada —  bölä allelem düşünerlär kimi yaşayannar, angıalrı kendi başına çekettilär onnarı otalamaa. Ne ypȇrlar Komrat muniţipiyanın kuvetleri deyni korumaa yaşayannarı boşta gezän köpeklerdän, üürendi bizim korespondent. Büük zeetlän geberän köpekleri  kasabanın merkezindä gördülär hem büüklär, hem da uşaklar. Bakarak hayvannara hem nicä onnar kendilerini götürärdilär,  varnicä sölemää, ani onnarı otaladılar. Komrat kasabasının  kuvetleri söleerlär, ani  bu işä karışıkları yok,  tutulmuş  köpekleri  götürerlär  daalara yada kırlara. Erli  büdjettä  düzmää deyni  pitomnik  para yok, urguladı  kasabanın başı, söleyip ani onnnarı lääzım düzmää regional uurunda.  Hem  soruşlar,  angıları baalı  boşta gezän hayvannarlan, lääzım bakılsınnar devlet uurunda barabar…

Dinnenmäk günnerindä Moldovada 3 bindän zeedä şoför cezalandı yol kurallarını esaba almamak için

Foto: politia.md Yolları gözledän polis uzmannarı bütün devlettä afta sonu işledilär kanona karşı gidän şoförları belli etmäk için. Sonuçta 3 380 araba kullanıcı cezalandı, haberleer moldpres. 1 274 şoför cezalandı yolda hızlı gitmäk için, bakmayarak ona, ani hererdä yamur yaadı. 700 – dän zeedä şoför esaba almadı yol kuralların nışannarını hem yayan gezän insannara yol vermedi. Taa 331 şoför durmak kurallarına karşı gitti, 270 — şin dä arabanın bakımın registraţiyası dokumentlerindä yannışlıklar var. Arabayı kullanmak yasaa kabletti 69 kişi yolda sarfoş halda tutulmaları için, 47 onnardan pek sarfoştu. Hep ölä afta sonu devletin yollarında oldu 9 yol razgelmeleri, onnarın beterinä…

Video: “Bän seçerim yaşamayı”. Komratta yaşayannar kalktılar evsiz hayvannarın korumasına

«Bän yaşamayı seçerim» evsiz hayvannarı korumak akţiyası Komratta geçti. Asoţiaţiyanın pay alannarı muniţipal nasaatına yalvarımnan hayvannarı enimää danıştılar. Onnarın bakışına görä, bu kolaylık yardım edecek evsiz hayvannın sayısını azaltmaa. Evsiz hayvannarın koruyucuları sayȇrlar, ani Komratta bitki vakıtlar köpekleri otalamak olayları sıklaştılar. Erideki kuvetlerin dikkatlıını problemanın çözülmesinä çekmää deyni, onnar hayvannarı korumak için akţiyasını geçirdilär. Komradın primariyasının önündä kasbanın sokaklarında kedilerin hem köpeklerin patretlerini astılar. «Bän yaşamayı seçerim» adında akţiya geçti. АLİNA MİHALKİNA, «Bän yaşamayı seçerim» iniţiativ bölüün pay alanı: «Hayvannar zeettä ölerlär. Onnar kasabamızda çok var. Çıkış, angısını biz kuvetlerä teklif edriz — enilemää hayvannarı. İslää olacȇydı evsiz hayvannara maasuz ev açsınnar,…